• Tartalom

177/2009. (IX. 3.) Korm. rendelet

177/2009. (IX. 3.) Korm. rendelet

egyes miniszteri statútumok módosításáról1

2009.09.04.

A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 28. § (3) bekezdése alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feladatkörében, az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdés a következő új p) ponttal egészül ki:

[A miniszter előkészíti]

„p) az iparjogvédelemért való felelőssége körében a magyar formatervezési díjról és az iparjogvédelmi támogatásokról szóló”

2. § (1) Az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következő új b) ponttal egészül ki:

[Az oktatási és kulturális miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Kormány]

„b) tudománypolitika koordinációjáért”

[felelős tagja.]

(2) Az R. a következő új 5. §-sal egészül ki:

5. § A miniszter a tudománypolitika kormányzati koordinációjáért való felelőssége körében
a) képviseli a kormányzati tudománypolitikát a Kormány, valamint az Országgyűlés előtt,
b) részt vesz a kormányzati technológia- és innovációpolitika kidolgozásában,
c) a Magyar Tudományos Akadémia elnökének közreműködésével összehangolja a kormányzati tudománypolitika kidolgozását és érvényesítését,
d) összehangolja a nemzetközi tudományos szervezetekben való magyar részvétellel kapcsolatos kormányzati feladatokat,
e) felelős az európai integrációból eredő tudományos és tudománypolitikai feladatok végrehajtásáért és az integrációs szakmai kapcsolatok szervezéséért, irányításáért,
f) kezdeményezi a nem közvetlen gazdasági haszon elérésére irányuló tudományos kutatások – így különösen a tiszta alapkutatások – költségvetési és európai uniós forrásainak összehangolt felhasználását.”

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–2. §, valamint a (3)–(8) bekezdés a rendelet kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

(3) Hatályát veszti a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatásköréről szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § j) pontja, 3. § (8) bekezdés c) és d) pontja, valamint 10/A. § (1)–(2) bekezdése.

(4)2 Ahol a (2) bekezdésben meghatározott időpontot megelőzően kihirdetett kormányrendelet vagy kormányhatározat a tudománypolitika koordinációjáért való felelősség körében nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztert említ, azon az oktatási és kulturális minisztert kell érteni.

(5)3 Az e kormányrendelet alapján az oktatási és kulturális miniszterhez átkerülő feladat- és hatáskörök tekintetében – az ellátásukhoz kapcsolódó egyéb feladatokra, jogosultságokra és kötelezettségekre is kiterjedően – a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium és a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal jogutódja az Oktatási és Kulturális Minisztérium.

(6)4 A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 14. § (1) bekezdés c) pontjának alkalmazása szempontjából az oktatási és kulturális miniszterhez átkerülő feladatkörök tekintetében a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium és a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal jogutódjának az Oktatási és Kulturális Minisztériumot kell tekinteni.

(7)5 A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 1. számú mellékletében a XXXIV. Kutatás és technológia fejezet 3. cím Magyar Szabadalmi Hivatal besorolása XIV. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fejezet 16. címre változik.

(8)6 Felhatalmazást kap a Magyar Államkincstár 2009. szeptember 30-i határnappal a címrendi változás átvezetésére, egyidejűleg az átrendezés időpontjáig végrehajtott évközi előirányzat módosítások, teljesítési adatok, kötelezettségvállalások és a kapcsolódó előirányzat maradványok átrendezésére.

(9) A köztisztviselők képzésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 252/2008. (X. 14.) Korm. rendelet 5. § (2) és (3) bekezdésében a „2009. szeptember 1-jéig” szövegrész helyébe a „2009. december 31-éig” szöveg lép.

(10) Hatályát veszti a közigazgatási és ügykezelői alapvizsgáról szóló 51/1993. (III. 31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében az „– az I. Besorolási osztály esetén legalább 6 hónapos, a II. Besorolási osztály esetén legalább 12 hónapos –” szövegrész.

(11) Hatályát veszti a statisztikai szakképesítések szakmai követelményeiről szóló 77/1996. (V. 30.) Korm. rendelet.

1

A rendeletet a 341/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte 2011. január 1. napjával.

2

A 3. § (4) bekezdése a 3. § (2) bekezdése alapján 2009. október 1-jén lép hatályba.

3

A 3. § (5) bekezdése a 3. § (2) bekezdése alapján 2009. október 1-jén lép hatályba.

4

A 3. § (6) bekezdése a 3. § (2) bekezdése alapján 2009. október 1-jén lép hatályba.

5

A 3. § (7) bekezdése a 3. § (2) bekezdése alapján 2009. október 1-jén lép hatályba.

6

A 3. § (8) bekezdése a 3. § (2) bekezdése alapján 2009. október 1-jén lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére