• Tartalom

177/2009. (XII. 28.) FVM rendelet

177/2009. (XII. 28.) FVM rendelet

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról1

2014.03.15.

A közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának van helye

a)2 ha az időszerű mezőgazdasági munkák elvégzése már nem pótolható a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfvt.) 24. § (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában;

b)3 a más célú hasznosítás megkezdése bejelentésének elmulasztása esetén a Tfvt. 24. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában;

d)4

e) az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 107. § (1) bekezdés c) pontjában, g) pontjának a 102. §-ra vonatkozóan, i) pontjában, a 107. § (3) bekezdés d) és e) pontjában, a 108. § (1) bekezdés a)–c) pontjában, e) és f) pontjában, h) és i) pontjában, k) és l) pontjában, a 108. § (2) bekezdésében, valamint a 108. § (3) bekezdésének b) pontjában;

g) a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 65. § (1) bekezdés c) pontjában, a 83. § (1) bekezdés b)–c) pontjában és f) pontjában, a 83. § (4) bekezdés c)–d) pontjában, e) pont ea) alpontjában és g) pontjában, a 84. § (1) bekezdés b) pontjában;

h) a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 28. §-ában;

j) az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 60. § (1) bekezdés d) pontjában, k) és m) pontjában, valamint a 63. § (1) bekezdés a) pont ab)–al) alpontjaiban;

k) a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésében;

l) a termőföld védelme érdekében a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésében, 11. § (1) bekezdésében, 11. § (2) bekezdés a) pontjában

meghatározott rendelkezések esetén.

2. § Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a felügyeleti eljárás során az e rendelet hatálybalépése előtt meghozott döntésekre is alkalmazni kell.

1

A rendeletet a 2017: CLXXIX. törvény 41. § (7) bekezdés h) pontja hatályon kívül helyezte 2021. január 1. napjával.

2

Az 1. § a) pontja a 21/2014. (III. 14.) VM rendelet 31. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § b) pontja a 21/2014. (III. 14.) VM rendelet 31. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § d) pontját az Alkotmánybíróság a 12/2011. (III. 23.) AB határozatával megsemmisítette 2011. március 23. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére