• Tartalom

186/2009. (IX. 10.) Korm rendelet

a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről

2011.01.01.

A Kormány a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § g) és – a 4. § tekintetében – a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Ha az adott szolgáltatási tevékenység megkezdését, illetve folytatását szabályozó külön törvény vagy az annak felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) 25. § (2) bekezdése szerinti bírság mértékére és megfizetésére e rendelet szabályait kell alkalmazni.

2. § (1) A bírság összege az adott szolgáltatási tevékenység bejelentésére előírt illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj húszszorosának megfelelő összeg, de legfeljebb ötvenezer forint.

(2) Ha a szolgáltató ugyanazon szolgáltatási tevékenység tekintetében bejelentési kötelezettségét ismételten elmulasztja, a bírság összege az (1) bekezdésben meghatározott bírságösszeg másfélszeresének megfelelő összeg, legfeljebb hetvenötezer forint.

(3) A bírságot akkor is meg kell fizetni, ha a bejelentésre kötelezett szolgáltató a szolgáltatási tevékenység bejelentése esetén az illetékre, illetve az igazgatási díjra vonatkozó jogszabályok alapján az illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj megfizetése alól mentesült volna.

3. § A bírság megfizetésére az adott szolgáltatási tevékenység bejelentésére előírt illeték vagy igazgatási díj megfizetésére vonatkozó szabályokat kell – a fizetési kötelezettség alóli mentesség szabályainak kivételével – megfelelően alkalmazni.

4. § (1) A Kormány a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként – ha külön kormányrendelet más hatóság kijelöléséről nem rendelkezik – a Szolgtv.

a) 10. §-a és 46. §-a tekintetében az adott szolgáltatási tevékenység megkezdését, illetve folytatását szabályozó külön jogszabály (a továbbiakban: ágazati szabályok) alapján a Szolgtv. 10. §-a szerinti intézkedés alkalmazására,

b) 17. § (2) bekezdése, 31. § (3) bekezdése és 33. §-a, valamint 45. és 48. §-a tekintetében az ágazati szabályok alapján az engedélyezésre vagy – bejelentésköteles tevékenység esetén – a bejelentéssel kapcsolatos eljárásra,

c) 12. § (2) bekezdése, 23–25. §-a és 27. §-a, valamint e rendelkezésekkel összefüggésben a 29. és 30. §-a tekintetében az ágazati szabályok alapján a bejelentéssel kapcsolatos eljárásra,

d) 26. §-a és 34. § (1) bekezdés d) pontja, valamint e rendelkezésekkel összefüggésben a 29. és 30. §-a tekintetében az ágazati szabályok alapján az engedélyezésre, továbbá

e) 37. §-a tekintetében az ágazati szabályok alapján az adott tevékenység ellenőrzésére

hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságot jelöli ki.

(2)1 A Kormány a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként az ágazati szabályokban nem szabályozott szolgáltatási tevékenységek vonatkozásában a Szolgtv. 37. § (1) bekezdése tekintetében a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a fogyasztóvédelmi hatóságot jelöli ki.

5. § E rendelet 2009. október 1-jén lép hatályba.

1

A 4. § (2) bekezdése a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 251. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére