• Tartalom

188/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet

188/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet

a közigazgatási hatósági eljárás irataiban lévő személyes és védett adatok megismerhetetlenné tételéért, valamint az ilyen módon kivonatolt iratokról való másolat készítéséért fizetendő költségtérítésről1

2014.01.01.

A Kormány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. § (1) bekezdés h) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A közigazgatási hatósági eljárás irataiban az iratbetekintést kérő személy által meg nem ismerhető személyes és védett adatok megismerhetetlenné tételéért (a továbbiakban: anonimizálás), valamint az ilyen módon kivonatolt iratról való másolat készítéséért a megismerhetetlenné tétellel érintett oldalanként 200 forint költségtérítést kell fizetni.

(2)2 Az anonimizálással nem érintett oldalak másolatáért az illetékekről szóló törvény szerint, a közigazgatási hatósági eljárásban készített hitelesített vagy hitelesítetlen másolatért fizetendő illeték összegének megfelelő költségtérítést kell fizetni.

(3)3 A hatóság az anonimizálás és a másolatkészítés várható költségeiről az iratbetekintést kérő személyt előzetesen tájékoztatja.

(4) Az (1) bekezdés szerinti eljárási költség viseléséről a hatóság az anonimizált iratba való betekintés biztosításával, illetve a kivonat átadásával egyidejűleg dönt.

2. § Ez a rendelet 2009. október 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

1

A rendeletet a 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 13. § b) pontja hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 12. § (2) bekezdését.

2

Az 1. § (2) bekezdése az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 26. §-a szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (3) bekezdése az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 35. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére