• Tartalom

19/2009. (VI. 18.) IRM rendelet

19/2009. (VI. 18.) IRM rendelet

a Rendőrség légiközlekedés-rendészeti feladatai ellátásának rendjéről, valamint a szakszolgálati engedély, a légialkalmassági bizonyítvány és a légialkalmassági tanúsítvány helyszíni elvételének szabályairól

2023.01.01.

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés k) pontjában, és a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (2) bekezdés s) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a 3–6. § tekintetében a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszterrel egyetértésben –, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § j) pontjában foglalt feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

Általános szabályok

1. § (1)1 A rendelet hatálya kiterjed a légiközlekedésben részt vevő valamennyi légijárműre, annak üzemben tartójára és vezetőjére, illetőleg a szakszolgálati engedéllyel rendelkező személyekre, valamint a Magyarország területén üzemeltetett nyilvános és polgári célú nem nyilvános repülőterek üzemben tartóira, illetőleg a polgári célú nem nyilvános fel- és leszállóhely létesítési engedéllyel rendelkezőkre.

(2)2 A repüléssel összefüggő rendészeti feladatokat – az e rendeletben foglaltak szerint – az illetékes városi (kerületi) rendőrkapitányság, a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság, a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság, illetve országos illetékességgel a Készenléti Rendőrség látja el.

(3)3 A légiközlekedés-rendészeti ellenőrzésre és az ehhez kapcsolódó intézkedésre sor kerülhet a légijármű által fel- és leszállásra igénybevett területen, telephelyen, a légiközlekedési baleset és repülőesemény helyszínén, továbbá Magyarország légterében a légtér polgári légiközlekedésre vonatkozó szabályok szerinti igénybevételének repülés közben történő ellenőrzésére.

Általános ellenőrzési feladatok

2. § (1) A Rendőrség légirendészeti tevékenysége során ellenőrzi:

a)4 Magyarország légterének a polgári légiközlekedésre vonatkozó szabályok szerinti igénybevételét a légtérben,

b) a légiközlekedésre vonatkozó szabályok megtartását, a légijármű használatának szabályszerűségét, az okmányokra és a felszerelésekre vonatkozó előírások megtartását, a légijármű birtoklásának jogszerűségét, az üzemben tartó, illetőleg a használó személyazonosító adatait,

c) a légijármű közlekedésbiztonsági állapotát külső szemrevételezés útján,

d) hogy a légijármű vezetője szeszesitalt, vagy a vezetési képességre hátrányosan ható szert fogyasztott-e,

e) a repülőtér üzemben tartását, a nem nyilvános fel- és leszállóhely működését, a repülőtér rendjének betartását,

f) a növényvédő szerek és egyéb anyagok, tárgyak légijárműről levegőbe juttatására vonatkozó szabályok betartását, a külön jogszabályok szerinti engedélyek meglétét,

g) a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 20. §-ában meghatározott különleges engedélyek meglétét,

h) az Lt. 69. §-ában meghatározott felelősségbiztosítási fedezet fennállásáról szóló igazolás meglétét, és

i) a repülőterek és biztonsági övezetük állapotát és üzemeltetését.

(2)5 A Készenléti Rendőrség hatásköre az (1) bekezdésben meghatározott ellenőrzésekre terjed ki.

(3)6 A vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság és a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság hatásköre az (1) bekezdés b)–i) pontjában meghatározott ellenőrzésekre terjed ki.

(4) A városi (kerületi) rendőrkapitányság hatásköre az (1) bekezdés b), d), f) és h) pontjában meghatározott ellenőrzésekre terjed ki.

A légialkalmassági bizonyítvány, a légialkalmassági tanúsítvány és a szakszolgálati engedély helyszíni elvétele

3. § (1) A rendőr a légijármű légialkalmassági bizonyítványát vagy a légialkalmassági tanúsítványát az intézkedés helyszínén elveszi, ha:

a) a légialkalmassági bizonyítvány, a légialkalmassági tanúsítvány érvényességének ideje lejárt,

b) a légijármű vezetője nem tudja igazolni a légijárműre vonatkozó kötelező felelősségbiztosítási fedezet fennállását.

(2) Az e rendeletben foglaltakat kell alkalmazni a légijármű légialkalmasságát tanúsító igazolásra, vagy azzal egyenértékű okiratra is.

4. § A rendőr a szakszolgálati engedélyt az intézkedés helyszínén elveszi, ha:

a) a légijármű vezetője olyan légijárművet vezet, amely nem felel meg az Lt. 6. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételeknek,

b)7 a légijármű vezetője a segítségnyújtás elmulasztása [a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 166. §], a közlekedés biztonsága elleni [Btk. 232. § (1)–(3) bekezdése, továbbá a (4) bekezdése esetén, ha az maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást, tömegszerencsétlenséget, halált, kettőnél több ember halálát vagy halálos tömegszerencsétlenséget okozott], a légi közlekedés veszélyeztetése [Btk. 233. § (1) és (2) bekezdése, továbbá a (3) bekezdése esetén, ha az maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást, tömegszerencsétlenséget, halált, kettőnél több ember halálát vagy halálos tömegszerencsétlenséget okozott], a járművezetés ittas állapotban (Btk. 236. §), járművezetés bódult állapotban (Btk. 237. §), vagy a cserbenhagyás (Btk. 239. §) bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható,

c)8 a légijármű vezetője az ittas vezetés szabálysértése [a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 217. § a) pont] elkövetésével gyanúsítható,

d)9 a szakszolgálati engedély jogosítottja a járművezetés tiltott átengedése (Btk. 238. §) bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható,

e) a légijármű vezetője légijármű-vezetéstől eltiltás hatálya alatt áll,

f) a szakszolgálati engedély körözés alatt áll,

g) a légjármű vezetője szakszolgálati engedélyének szakmai érvényességi ideje lejárt,

h) a légijármű vezetője olyan sérülésben szenved, amely nyilvánvalóan korlátozza a légijármű vezetéséhez szükséges szabad mozgásban, és erre vonatkozó adat nem szerepel az érvényes repülőorvosi minősítésében vagy hatósági igazolásában,

i) a szakszolgálati engedély rongálódása miatt az okmány adattartalma kétséget kizáróan nem állapítható meg.

5. § (1) A rendőr az okmány elvételéről átvételi elismervényt ad, amely tartalmazza az elvétel okát is.

(2)10 Az elvett okmányt a rendőri szerv nyolc napon belül – az elvétel e rendelet szerinti okának megjelölésével – megküldi a légiközlekedési hatóságnak.

A repülőtér üzemeltetésének vagy polgári célú nem nyilvános fel- és leszállóhely használata felfüggesztésének kezdeményezése

6. §11 Az ellenőrzést végző rendőri szerv

a) a nyilvános repülőtér üzemben tartási engedélyének,

b) a polgári célú nem nyilvános repülőtér üzemben tartási engedélyének, illetve

c) a polgári célú nem nyilvános fel- és leszállóhely engedélyének

azonnali felfüggesztését kezdeményezi a légiközlekedési hatóságnál, ha az üzemeltetés a légiközlekedés biztonságának veszélyeztetésével jár, és az másként nem hárítható el.

Záró rendelkezés

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

1

Az 1. § (1) bekezdése a 68/2011. (XII. 30.) BM rendelet 33. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § (2) bekezdése a 23/2021. (VII. 29.) BM rendelet 14. §-ával megállapított, a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 50. §-a szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (3) bekezdése a 68/2011. (XII. 30.) BM rendelet 33. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a 68/2011. (XII. 30.) BM rendelet 33. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 2. § (2) bekezdése a 23/2021. (VII. 29.) BM rendelet 15. §-ával megállapított szöveg.

6

A 2. § (3) bekezdése a 23/2021. (VII. 29.) BM rendelet 15. §-ával megállapított, a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 50. §-a szerint módosított szöveg.

7

A 4. § b) pontja a 34/2013. (VI. 30.) BM rendelet 29. §-ával megállapított szöveg.

8

A 4. § c) pontja a 34/2013. (VI. 30.) BM rendelet 29. §-ával megállapított szöveg.

9

A 4. § d) pontja a 34/2013. (VI. 30.) BM rendelet 29. §-ával megállapított szöveg.

10

Az 5. § (2) bekezdése a 23/2021. (VII. 29.) BM rendelet 16. §-ával megállapított szöveg.

11

A 6. § a 23/2021. (VII. 29.) BM rendelet 17. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére