• Tartalom

19/2009. (XII. 29.) ÖM utasítás

19/2009. (XII. 29.) ÖM utasítás

hivatásos katasztrófavédelmi szervek személyi állománya által választható természetbeni juttatások fajtáiról, értékéről, a kifizetés rendjéről és módjáról

2010.01.29.
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 116/A. § (6) bekezdésében foglalt, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/F. § (1) bekezdésében, valamint a (3)–(4) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján kiadom az alábbi utasítást.
1. Az utasítás hatálya a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet központi, területi és helyi szerveinek hivatásos állományú tagjaira, köztisztviselőire és közalkalmazottaira (a továbbiakban együtt: személyi állomány) terjed ki.
A választható természetbeni juttatások közös szabályai
A jogosultság
2. A béren kívüli választható természetbeni juttatási rendszer a költségvetés normatív támogatása által előre meghatározott keretösszegen és juttatási elemeken belül egyéni választásra ad lehetőséget.
3. A személyi állomány tagja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 70. § (2) bekezdés a) és b), valamint d) és e) pontjaiban, továbbá az (5) bekezdésben felsorolt juttatások, legfeljebb az ott meghatározott mértékig, valamint ingyenes vagy kedvezményes internethasználat választására jogosult.
4. Nem jogosult választható természetbeni juttatásra
a) a személyi állomány tartós külszolgálaton levő, illetve nemzeti szakértőként külföldi foglalkoztatott tagja a külszolgálat, külföldi tartózkodás időtartamára,
b) a személyi állomány tagja arra az időre, amelyre illetményre, vagy átlagkeresetre nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a harminc napot.
5.1 A személyi állomány tagját megillető választható természetbeni juttatás éves keretösszege 2010. évben 240 000 Ft/fő/év, amely tartalmazza a juttatást terhelő munkáltató által fizetendő adó mértékét is.
6. Az éves keretösszeg egy naptári éven belül az utasításban meghatározott juttatási elemekre használható fel. Az igénybe nem vett keret nem vihető át a következő évre. Amennyiben a keretösszegből ezer forintot meg nem haladó összeg marad, azt a személyi állomány tagja más juttatásra nem veheti igénybe.
7. Amennyiben a személyi állomány tagjának jogviszonya év közben keletkezik, vagy szűnik meg, az egyéni keretösszeget a jogviszony időtartamával arányosan kell megállapítani, a hónapok számának figyelembe vételével, azzal, hogy minden megkezdett hónap egész hónapnak számít.
A juttatások igénybevételének szabályai
8. A keretösszegen belül választható juttatási elemek legnagyobb összegéről és a juttatás igénybevételének részletes szabályairól az állományilletékes parancsnok (a továbbiakban: parancsnok) évente előzetesen írásban tájékoztatja a személyi állományt.
9. A személyi állomány tagja a tárgyévre vonatkozóan, január 31-ig, a mellékletekben foglalt nyilatkozatokban nyilatkozik a részére megállapított keretösszeg felhasználásáról, a választott juttatási elemekről és azok mértékéről. A kitöltött nyilatkozatok kinyomtatott, a személyi állomány tagja által aláírt példányát fel kell terjeszteni az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKF) Gazdasági Helyettesi Szervezet Közgazdasági Főosztályára (a továbbiakban: Közgazdasági Főosztály) a választott juttatási elemekhez tartozó szükséges adatokkal együtt.
10. A személyi állomány azon tagja, akinek jogosultsága év közben keletkezik, az első munkában töltött napot követő 30 napon belül köteles nyilatkozni a részére megállapított keretösszeg felhasználásáról. A juttatás mértékéről, jogcíméről és a juttatási elemekről a személyügyi szerv képviselője a felvételt megelőző személyzeti eljárás során tájékoztatást ad.
11. A személyi állomány azon tagja, aki a nyilatkozatokat önhibájából elmulasztja kitölteni, vagy a megjelölt határidőre nem mellékeli az egyes juttatási elemekhez szükséges dokumentumokat, a nyilatkozatok megtételéig választható természetbeni juttatásban nem részesül.
12. A választás egy naptári évre vonatkozik, módosítására év közben nincs lehetőség.
13. A fel nem használt összeg pénzbeli megváltására nincs lehetőség.
Eljárás a jogviszony megszűnése esetén
14. Ha a személyi állomány tagja választható természetbeni juttatásra nem jogoult, vagy ha a személyi állomány tagjának jogviszonya év közben szűnik meg, az időarányos részt meghaladó mértékben igénybe vett juttatás értékét a távollét vége utáni első munkanapon, illetve a jogviszony megszűnésekor vissza kell fizetni, továbbá – az állomány tagja választása szerint, ha a juttatás természete ezt lehetővé teszi – vissza kell adni (a továbbiakban együtt: visszafizetés). Nem kell visszafizetni a juttatás értékét, ha a jogviszony a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 53. § h) pontjában, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 15. § (1) bekezdés b) pontjában, vagy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott okból szűnik meg.
15. A hivatásos katasztrófavédelmi szervezet központi, területi és helyi szervei közötti áthelyezés esetén a személyi állomány tagja választható természetbeni juttatásra az egyes munkáltatóknál időarányosan jogosult.
16. A jogviszony időtartamával arányosan megállapított keretösszeg túllépése esetén a különbözetet a személyi állomány tagjának utolsó illetményéből le kell vonni, a helyi utazásra szolgáló bérletet a munkáltató visszavonja.
17. A személyi állomány az egyéni keretösszegnél kevesebb juttatást igénybe vevő tagja a különbözetet a választása szerinti juttatási elemnek megfelelő módon, újabb nyilatkozat kitöltésével veheti igénybe.
18. A 16. és 17. pont megfelelően irányadó abban az esetben is, ha a személyi állomány tagjának jogosultsága – a 4. pontban foglaltakat figyelembe véve – év közben szűnik meg.
Az egyes juttatási elemekre vonatkozó különös szabályok
Önkéntes nyugdíjpénztári támogatás
19. Az önkéntes nyugdíjpénztári támogatás keretében a munkáltató munkáltatói tagdíj-hozzájárulást fizet a személyi állomány azon tagjának, aki
a) önkéntes nyugdíjpénztár tagja,
b) azt a juttatási elemet választja és
c) a Közgazdasági Főosztályra eljuttatja a záradékolt önkéntes nyugdíjpénztári belépési nyilatkozatát (1. melléklet).
20. Az önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás havonta azonos összegben a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mértékig terjedhet. A juttatás választott összegének meghatározásánál figyelemmel kell lenni az éves keretösszegre.
Önkéntes egészségpénztári támogatás
21. Az önkéntes egészségpénztári támogatás keretében a munkáltató munkáltatói tagdíj-hozzájárulást fizet a személyi állomány azon tagjának, aki
a) önkéntes egészségpénztár tagja,
b) ezt a cafetéria-juttatási elemet választja és
c) a Közgazdasági Főosztályra eljuttatja a záradékolt önkéntes egészségpénztári belépési nyilatkozatát (2. melléklet).
22. Az önkéntes egészségpénztári munkáltatói hozzájárulás havonta azonos összegben a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mértékig terjedhet. A juttatás választott összegének meghatározásánál figyelemmel kell lenni az éves keretösszegre.
Helyi utazásra szolgáló bérlet
23. A munkáltató a személyi állomány tagjának – e juttatási elem választása esetén – a tárgyévre éves vagy havi helyi utazásra szolgáló bérletet bocsát rendelkezésre.
24. Helyi utazásra szolgáló bérlet a 3. mellékletben foglalt nyilatkozattal igényelhető.
25. A nyilatkozatok összegyűjtéséről, a bérletszelvények beszerzéséről és átadásáról a Közgazdasági Főosztály, illetve a területileg illetékes gazdasági szerv gondoskodik.
Üdülési hozzájárulás
26. A munkáltató a személyi állomány tagjának üdülési hozzájárulást biztosít a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott, névre szóló üdülési csekk formájában, ha
a) ezt a cafetéria elemet választja, és
b) nyilatkozik a 4-5. mellékletben meghatározott adatokról.
27. Az üdülési hozzájárulás mértéke – a más kifizetőtől kapott üdülési hozzájárulással együtt – évente a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mértékéig terjedhet személyenként.
28. A személyi állomány tagja kérésére a munkáltató az üdülési csekket a közeli hozzátartozó részére is megvásárolhatja.
29. Az üdülési csekk beszerzéséről és átadásáról a Közgazdasági Főosztály gondoskodik.
Internethasználat támogatása
30. A munkáltató – e juttatási elem választása esetén – hozzájárul a személyi állomány tagja internethasználatának költségeihez, átvállalja a személyi állomány tagja által megkötött egyedi szolgáltatási szerződés költségeinek biztosítását.
31. Az internethasználat támogatása mint juttatási elem kizárólag utalvány formájában nyújtható.
32. A juttatás folyósításának feltétele, hogy a személyi állomány tagja a névre szóló, egyedi szolgáltatási szerződés másolatát a Közgazdasági Főosztályra benyújtsa.
33. A juttatás adó- és járulékmentes, havi mértékét – az éves keretösszegen belül – a személyi állomány tagja maga határozza meg annak figyelembe vételével, hogy minden hónapban azonos összegű juttatás nyújtható, legfeljebb a havi előfizetési díj összegéig. A juttatás választott összegének meghatározásánál figyelemmel kell lenni az éves keretösszegre.
34. A választható havi összeg felső határa nem lehet több a névre szóló szolgáltatói szerződésben foglalt havi díjnál, az ezen utasításban foglalt korlátozások figyelembe vételével.
Iskolakezdési támogatás
35. A munkáltató – e juttatási elem választása esetén – utalvány formájában iskolakezdési támogatást nyújt a közoktatásról szóló törvényben meghatározott oktatásban részt vevő gyermek, tanuló számára, a családok támogatásáról szóló törvény alapján családi pótlékra, vagy hasonló ellátásra jogosult szülő, vagy a vele közös háztartásban élő házastárs útján.
36. Az iskolakezdési támogatás mértéke tanévenként és – a 35. pontban foglalt feltételeknek megfelelő – gyermekenként az Szja tv.-ben meghatározott mértékig terjedhet. A juttatás választott összegének meghatározásánál figyelemmel kell lenni az éves keretösszegre.
37. Az utalvány kizárólag a tanév első napját megelőző hatvan és azt követő hatvan napon belül vehető igénybe.
38. Az utalvány kizárólag tankönyv, taneszköz, ruházat vásárlására jogosít.
39. A személyi állomány tagja által kitöltött nyilatkozat (7. melléklet) alapján a parancsnok gondoskodik az iskolakezdési támogatások összege analitikus nyilvántartásának vezetéséről.
40. A 39. pont szerinti nyilvántartás vezetése érdekében a kiskorú gyermek törvényes képviselője köteles nyilatkozni az iskolakezdési támogatásban részesített gyermek (tanuló) adóazonosító jeléről, ennek hiányában személyes adatairól.
41. Az utalványok beszerzéséről és átadásáról a Közgazdasági Főosztály gondoskodik.
Melegétkezési utalvány
42. A munkáltató – e juttatási elem választása esetén – támogatja a személyi állomány tagjának étkezését, kizárólag melegétel vásárlására alkalmas utalvány juttatásával.
43. A meleg étkezési utalvány havonta azonos összegben az Szja tv.-ben meghatározott mértékig terjedhet. A juttatás választott összegének meghatározásánál figyelemmel kell lenni az éves keretösszegre.
44. A meleg étkezési utalványok beszerzéséről és átadásáról a Közgazdasági Főosztály gondoskodik.
Záró rendelkezések
45. Ez az utasítás 2010. január 1-jén lép hatályba.
46. Az utasítás hatályba lépését követő 30 napon belül az OKF az érintett érdekvédelmi szervekkel egyetértésben felülvizsgálja az OKF Kollektív Szerződését, valamint Közszolgálati Szabályzatát.

1. melléklet a 19/2009. (XII. 29.) ÖM rendelethez

NYILATKOZAT
Önkéntes nyugdíjpénztári támogatás igénybevételéhez
20.. . évre
Nyilatkozó neve:
Adóazonosító jele:
Szervezeti egység:
Nyilatkozom, hogy 20 . évre a választható természetbeni juttatások közül ...........Ft értékben önkéntes nyugdíjpénztári támogatást kívánok igénybe venni.
(Amennyiben e nyilatkozattal egy időben lép be a személyi állomány tagja a pénztárba, csatolni kell a belépési nyilatkozatot is.)
Budapest, 20............
.........................................
munkavállaló

2. melléklet a 19/2009. (XII. 29.) ÖM rendelethez

NYILATKOZAT
Önkéntes egészségpénztári támogatás igénybevételéhez
20.. . évre
Nyilatkozó neve:
Adóazonosító jele:
Szervezeti egység:
Nyilatkozom, hogy 20 . évre a választható természetbeni juttatások közül ...........Ft értékben önkéntes egészségpénztári támogatást kívánok igénybe venni.
(Amennyiben e nyilatkozattal egy időben kép be a személyi állomány tagja a pénztárba, csatolni kell a belépési nyilatkozatot is.)
Budapest, 20............
.........................................
munkavállaló

3. melléklet a 19/2009. (XII. 29.) ÖM rendelethez

NYILATKOZAT
helyi utazásra szolgáló bérlet igénybevételéhez
20.... évre
Név:
Adóazonosító jele:
Szervezeti egység :
Nyilatkozom, hogy 20 ... . évre a természetbeni választható juttatások közül helyi utazásra szolgáló éves vagy havi bérletet ...........Ft értékben kívánok igénybe venni.
Típusa:
Budapest, 20............
.........................................
munkavállaló

4. melléklet a 19/2009. (XII. 29.) ÖM rendelethez

NYILATKOZAT
üdülési hozzájárulás igénybevételéhez
20.. . évre
Nyilatkozó neve:
Adóazonosító jele:
Szervezeti egység:
Nyilatkozom, hogy 20 . évre a választható természetbeni juttatások közül ...........Ft értékben üdülési hozzájárulást kívánok igénybe venni.
Budapest, 20............
.........................................
munkavállaló

5. melléklet a 19/2009. (XII. 29.) ÖM rendelethez

NYILATKOZAT
üdülési hozzájárulás igénybevételéhez
20.. . évre
Kitöltendő minden közeli hozzátartozó* részéről
Név:
Szervezeti egység:
Közeli hozzátartozó neve:
Hozzátartozói státusz megnevezése (házastárs, szülő, gyermek...):
Hozzátartozó adóazonosító jele:
Kijelentem, hogy más kifizetőtől üdülési csekkben részesültem:
igen nem
(a megfelelő válasz aláhúzandó)
Más kifizetőtől az adóévben a nyilatkozatot megelőzően ellenérték nélkül átvett, illetve engedménnyel vásárolt üdülési csekk értéke:......................................
Megfizetett ellenérték:............................................................
Budapest, 20... .............
.........................................
munkavállaló
_______
* közeli hozzátartozónak minősül: a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, a házastárs egyenes ágbeli rokona, az örökbe fogadott, mostoha és nevelt gyermek, az örökbefogadó, a mostoha és a nevelőszülő, a testvér és az élettárs.

6. melléklet a 19/2009. (XII. 29.) ÖM rendelethez

NYILATKOZAT
Internethasználat-hozzájárulás igénybevételéhez
20.. . évre
Nyilatkozó neve:
Adóazonosító jele:
Szervezeti egység:
Nyilatkozom, hogy 20 . évre a választható természetbeni juttatások közül ...........Ft értékben internethasználat-hozzájárulást kívánok igénybe venni.
Budapest, 20............
.........................................
munkavállaló

7. melléklet a 19/2009. (XII. 29.) ÖM rendelethez

NYILATKOZAT
Iskolakezdési támogatás igénybevételéhez
20.. . évre
Nyilatkozó neve:
Adóazonosító jele:
Szervezeti egység:
Nyilatkozom, hogy 20 . évre a választható természetbeni juttatások közül ………..Ft értékben iskolakezdési támogatást kívánok igénybe venni.
ADATLAP
Iskolakezdési támogatás igénybevételéhez

Saját háztartásban eltartott gyermek adatai

neve:

 

születési helye, ideje:

 

anyja neve:

 

lakóhelye:

 

adóazonosító jele: (ha van)

 

oktatási intézménye:

 

Budapest, 20….………..
.........................................
munkavállaló

8. melléklet a 19/2009. (XII. 29.) ÖM rendelethez

NYILATKOZAT
Melegétkezési utalvány igénybevételéhez
20.. . évre
Nyilatkozó neve:
Adóazonosító jele:
Szervezeti egység:
Nyilatkozom, hogy 20 . évre a választható természetbeni juttatások közül ...........Ft értékben meleg étkezési utalványt kívánok igénybe venni.
Budapest, 20............
.........................................
munkavállaló
1

Az 5. pont az 1/2010. (I. 29.) ÖM utasítás 1. pontjával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére