• Tartalom

198/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

198/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról1

2009.09.24.

A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153. § (1) bekezdése 12. pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 7. § b) pontja a következő bf) alponttal egészül ki:

[7. § A felsőoktatási intézmény a hallgatói juttatásokhoz rendelkezésre álló forrásokat az alábbi jogcímeken használhatja fel:

b) szociális alapú ösztöndíj kifizetésére]

bf) szakmai gyakorlaton való részvétel támogatása,”

2. § Az R. 8. § (2) bekezdése felvezető mondata és a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 7. §) ba)–bb) és be)–bf) pontja szerinti juttatások kifizetésére kell felhasználni az e rendelet hatálya alá tartozó felsőfokú szakképzésben, alapképzésben, egységes, osztatlan és mesterképzésben részt vevő hallgatók után biztosított:
a) a felsőoktatási törvény 129. §-a (3) bekezdésének a) pontja szerinti támogatás [hallgatói normatíva] legalább 20 százalékát, továbbá”

3. § Az R. 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A 7. § aa) és be) pontjában meghatározott jogcímeken az államilag támogatott teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgató részesülhet támogatásban. A 7. § ab) pontjában meghatározott jogcímen a teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet. A 7. § ac) pontjában meghatározott jogcímen a teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőfokú szakképzésben, illetve doktori képzésben részt vevő hallgató részesülhet támogatásban. A 7. § c) pontjában meghatározott jogcímen kizárólag az államilag támogatott teljes idejű doktori képzésben részt vevő hallgató részesülhet támogatásban. A 7. § bd) pontjában meghatározott jogcímen az államilag támogatott teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben és mesterképzésben, illetve a résztanulmányokat folytató hallgató részesülhet támogatásban. A 7. § ba)–bb) pontjaiban meghatározott jogcímeken a szociális juttatásokra jogosult hallgató részesülhet támogatásban. A 7. § bf) pontjában meghatározott jogcímen az államilag támogatott teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet.”

4. §2

5. § Az R. a következő 14/A. §-sal és azt megelőző alcímmel egészül ki:

„Szakmai gyakorlati ösztöndíj
14/A. § (1) Szakmai gyakorlati ösztöndíj a képzési és kimeneti követelményben meghatározott legfeljebb féléves összefüggő gyakorlaton részt vevő hallgatónak, pályázat alapján, legfeljebb egy tanulmányi félévre adható juttatás.
(2) A szakmai gyakorlati ösztöndíj odaítélésének feltételeiről a felsőoktatási intézmény térítési és juttatási szabályzata rendelkezik oly módon, hogy az ösztöndíjban az a hallgató részesülhet, aki a szakmai gyakorlatot a felsőoktatási intézmény székhelyétől, illetve telephelyétől eltérő helyen teljesíti, és e helyen nem részesül kollégiumi ellátásban, valamint a szakmai gyakorlat végzésének helye és a lakóhely közötti távolság mértéke megfelel az intézményi szabályzatban meghatározottaknak.
(3) A szakmai gyakorlati ösztöndíj havi összege a hallgatói normatíva éves összegének 10%-át nem haladhatja meg.”

6–7. §3

7. § (1) Az R. 21. § (1) bekezdése a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) A hallgató szociális helyzetének megítélésekor figyelembe kell venni]

a) a hallgató lakcíme szerinti ingatlanban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkezők számát és jövedelmi helyzetét;”

(2) Az R. 21. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A hallgató szociális helyzetét – a rendkívüli szociális ösztöndíj igénylésének kivételével – tanulmányi félévente egyszer, intézményi szinten – a 11. § (3) bekezdése szerinti kérelmezői körben – egységesen vizsgálja az erre kijelölt bizottság, majd ennek eredményét használja fel mind a szociális ösztöndíj, mind a kollégiumi felvételek, valamint minden más rászorultsági alapú juttatás elbírálásához.”

8. § (1) Az R.10. § (2) bekezdésében „A 7. § a), ba), bc)–be), c)–d) pontjaiban meghatározott ösztöndíjat” szövegrész helyébe a „A 7. § a), ba), bc)–bf), c)–d) pontjaiban meghatározott ösztöndíjat” szövegrész lép.

(2) Az R. 10. § (4) bekezdésében „Az intézményi szakmai és tudományos ösztöndíj” szövegrész helyébe az „Az intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj” szövegrész lép.

(3) Az R. 10. §. (6) bekezdése a) pontjában a „kulturális tevékenység, rendezvényszervezés, karrier-tanácsadás, életviteli és tanulmányi tanácsadás” szövegrész helyébe a „kulturális tevékenység, rendezvényszervezés, karrier-tanácsadás, életviteli és tanulmányi, valamint mentálhigiénés életvezetési tanácsadás” szövegrész lép.

9. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1–3. §-a, 5. §-a, valamint 8. §-a 2010. január 31-én lép hatályba.

(3)4

(4) Az R. e rendelet által megállapított rendelkezéseit azok hatálybalépését követően benyújtott kérelmekre kell alkalmazni.

(5)5

(6) E rendelet 2010. július 1-jén hatályát veszti.

1

A rendelet a 9. § (6) bekezdése alapján hatályát vesztette 2010. július 1. napján.

2

A 4. § e rendelet 9. § (5) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 6–7. § e rendelet 9. § (5) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 9. § (3) bekezdése e rendelet 9. § (5) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 9. § (5) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére