• Tartalom

202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet

202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet

a fejlesztési adókedvezményről szóló 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet módosításáról1

2010.01.01.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. §-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Kormány a következőket rendeli el:

1. § (1) A fejlesztési adókedvezményről szóló 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a 3. pontja f) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:

Nem elszámolható költség:]

f) a kérelem, illetve a bejelentés benyújtásának napja előtt felmerült költség, ráfordítás; mezőgazdasági termékek feldolgozását és forgalmazását szolgáló beruházásnál az Európai Bizottság által a bejelentési eljárás keretében hozott, támogatást engedélyező határozat keltének napja előtt felmerült költség, ráfordítás.”

(2) Az R. 1. §-ának 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

„7. Nagyberuházás: az a beruházás, amelyhez kapcsolódóan az elszámolható költség jelenértéken legalább 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg; ennek meghatározásakor egyetlen beruházásnak kell tekinteni az egy vagy több adózó által egy háromszor háromszázhatvanöt napos időszakon belül megkezdett, gazdaságilag oszthatatlan beruházásokat; annak megállapításakor, hogy a beruházás gazdaságilag oszthatatlan-e, figyelembe kell venni a technikai, funkcionális és stratégiai kapcsolatokat, valamint a közvetlen földrajzi közelséget; ez alapján a nagyberuházás értékét úgy kell meghatározni, hogy a kérelemben, illetve a bejelentésben szereplő beruházás elszámolható költségéhez hozzá kell adni és együttesen kell figyelembe venni az e beruházás megkezdése napját megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos időszakon belül megkezdett, olyan gazdaságilag oszthatatlan beruházások jelenértéken számított értékét, amely(ek)hez az adózó igénybe vett (igényelt) állami támogatást.”

2. § (1) Az R. 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az adókedvezmény a Tao. törvény 22/B. § (1) bekezdés a)–g) és i)–j) pontja szerinti beruházás esetén akkor vehető igénybe, ha az adózó a beruházás részét képező valamennyi tárgyi eszközt üzembe helyezi, a támogatható immateriális javakat használatba veszi, és ezeket az eszközöket nagyvállalkozás az üzembe helyezést követő öt évig, kis- és középvállalkozás három évig (a továbbiakban: kötelező üzemeltetési időszak) az érintett régióban a hatályos, jogerős engedélyben foglaltak szerint üzemelteti, illetve használja.”

(2) Az R. 3. §-ának (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Az adókedvezmény igénylésekor az elszámolható költség jelenértékének kiszámításához a kérelem, illetve a bejelentés benyújtásának időpontjában érvényes diszkont kamatlábat kell figyelembe venni. Az elszámolható költség jelenértékének meghatározása a 6. számú mellékletben meghatározott módszerrel történik.
(9) Az adókedvezmény jelenértékét 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott módszerrel kell meghatározni.”

3. § (1) Az R. 4. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Nem vehető igénybe adókedvezmény]

b) e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott acélipari tevékenységhez;”

(2) Az R. 4. §-a (1) bekezdésének h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Nem vehető igénybe adókedvezmény]

h) az EK-Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez kapcsolódó tevékenységekre, továbbá a 4502, 4503, 4504 KN-kód alá tartozó parafatermékekre és az 1234/2007/EK tanácsi rendeletben említett, tejet és tejterméket utánzó vagy helyettesítő termékek gyártására és forgalmazására;”

(3) Az R. 4. §-a (1) bekezdésének j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Nem vehető igénybe adókedvezmény]

j) mezőgazdasági termékek feldolgozását és forgalmazását szolgáló beruházáshoz, ha annak elszámolható költsége jelenértéken meghaladja a 25 millió eurónak megfelelő forintösszeget, vagy ha az igényelt támogatás jelenértéken több, mint 12 millió eurónak megfelelő forintösszeg és az Európai Bizottság a beruházási támogatást bejelentési eljárás keretében hozott határozatával nem hagyja jóvá.”

(4) Az R. 4. §-a (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:

[Nem vehető igénybe adókedvezmény]

k) a szerencsejátékkal és fogadással összefüggő tevékenységhez.”

4. § (1) Az R. 5. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az (5) bekezdés alkalmazásakor – az 1. § 7. pont alapján – a beruházás megkezdését megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos időszakban megkezdett beruházás(ok) elszámolható költségét is figyelembe véve kell a támogatástartalmat meghatározni. Ennek során a kérelem, bejelentés tárgyát képező beruházás és az annak megkezdését megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos időszakban megkezdett beruházás(ok) jelenértéken meghatározott elszámolható költsége együttes összegének alapulvételével kell meghatározni a régióra érvényes – az érintett beruházás megkezdésekor hatályos – támogatási intenzitással a maximálisan adható állami támogatás összegét. Az így meghatározott összegből kell levonni a beruházás megkezdését megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos időszakban megkezdett beruházás(ok) elszámolható költségéhez megítélt (járó) állami támogatás jelenértéken meghatározott összegét (első korlát). Abban az esetben, ha az adózó csak jelenértéken 100 millió eurónak megfelelő forintösszegig kéri az állami támogatás megítélését, akkor a 100 millió eurónak megfelelő forintösszegig adható állami támogatás összegének és a kérelemben, bejelentésben szereplő beruházás megkezdését megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos időszakban megítélt (járó) állami támogatás jelenértéken meghatározott összegének különbsége minősül az első korlátnak. Amennyiben az így meghatározott összeg kisebb, mint a kérelemben vagy a bejelentésben szereplő elszámolható költséghez az összeszámítási szabály figyelembevétele nélkül nyújtható állami támogatás (második korlát), akkor ez a kisebb összeg lesz a jelenértéken meghatározott nyújtható/igénybe vehető állami támogatás felső korlátja. Fordított esetben, a kérelemben vagy a bejelentésben szereplő elszámolható költséghez az összeszámítási szabály figyelembevétele nélkül nyújtható állami támogatás. Ha a kérelemben, bejelentésben szereplő beruházás különböző településeken valósul meg, akkor a különböző támogatási intenzitás alapjául szolgáló elszámolható költséget az egyes településeken megvalósítani tervezett beruházás jelenértéken kimutatott elszámolható költsége arányában kell megosztani.”

(2) Az R. 5. §-ának (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Kérelem esetén az adókedvezmény a kérelemben bemutatott, változatlan tartalmú tényállás esetén vehető igénybe. Tényállásváltozásnak minősül az is, ha az adózó a beruházást a kérelemben beruházási kezdőnapként megjelölt napot követő 1 éven belül nem kezdi meg. Nem minősül tényállásváltozásnak a számítási hiba vagy az elírás.”

(3) Az R. 5. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

„(11) Nagyberuházás esetén a tényleges támogatási intenzitás nem haladhatja meg a kérelemben, bejelentésben jelenértéken szereplő maximálisan engedélyezhető állami támogatás és a kérelemben, bejelentésben jelenértéken szereplő elszámolható költség hányadosaként, százalékban (két tizedesjegyre számítva) kifejezett mértéket.”

5. § (1) Az R. 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az adózó az adókedvezmény iránti kérelmet a beruházás kérelemben megjelölt tervezett kezdőnapja előtt, e rendelet 3. számú mellékletében előírt tartalommal, két példányban, papír alapon nyújthatja be az adópolitikáért felelős miniszterhez és egyidejűleg más állami támogatási igény esetén az eljáró hatósághoz. Az egyidejű benyújtás elmulasztása esetén a legkésőbbi időpontot kell az adókedvezmény iránti kérelem benyújtásának tekinteni.”

(2) Az R. 6. §-a a következő új (5)–(6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Amennyiben az adózó nem csatolja a 3. számú melléklet V. pont 1. alpontja szerinti adatot, az adópolitikáért felelős miniszter az adat beszerzése céljából megkeresi az adatot nyilvántartó bíróságot.
(6) Az adópolitikáért felelős miniszter a határozatban az adókedvezmény összegét ezer forintban állapítja meg.”

6. § Az R. 7. §-ának címe, valamint a 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az adókedvezmény igénylése bejelentés alapján
7. § (1) Az adózónak a beruházás bejelentésben megjelölt tervezett kezdőnapja előtt e rendelet 4. számú mellékletében előírt tartalommal, két példányban, papír alapon az adópolitikáért felelős miniszterhez be kell jelentenie a mellékletben szereplő adatokat, és – szélessávú internetszolgáltatást szolgáló beruházás esetén – mellékelnie kell a nyilatkozatát arról, hogy a beruházás vonatkozásában a 4. § (1) bekezdés g) pontjában foglalt kizáró feltétel nem áll fenn. Amennyiben az adózó a beruházáshoz az adókedvezményen kívül más állami támogatást is igénybe kíván venni, az arra vonatkozó igényét a bejelentéssel egyidejűleg kell benyújtania az eljáró hatósághoz. Az egyidejű benyújtás elmulasztása esetén a legkésőbbi időpontot kell az adókedvezmény iránti bejelentés benyújtásának tekinteni.”

7. § Az R. 9. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Tao. törvény 22/B. § (1) bekezdés a)–b) és j) pontja szerinti beruházásnál az adókedvezmény első igénybevételének adóévét követő négy adóévben a társaságiadó-bevallásban a következő adatokat kell az adózónak beruházásonként szerepeltetnie:
a) a foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát [Tao. törvény 4. § 16/a. pont] és a beruházás megkezdését megelőző adóévben foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát, vagy
b) a bérköltséget és a beruházás megkezdését megelőző adóév évesített bérköltségét
attól függően, hogy az adózó a Tao. törvény 22/B. § (9) és (14) bekezdésében foglalt feltételek közül melyiknek a teljesítését vállalja.”

8. § (1) Az R. 10. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ha az adózó a kérelmet hiányosan nyújtotta be, az adópolitikáért felelős miniszter a kérelem beérkezésétől számított harminc napon belül hiánypótlásra hívja fel.”

(2) Az R. 10. §-ának (5) bekezdése a következőképpen módosul:

„(5) A kérelem elbírálásához – szükség szerint – az adópolitikáért felelős miniszter más minisztert is megkeres. Ha a miniszter a megkeresést követő 10 napon belül nem válaszol, úgy kell tekinteni, mintha a megkeresésben (határozat-tervezetben) foglalt álláspontot fogadta volna el.”

(3) Az R. 10. §-a a következő (6)–(7) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az adópolitikáért felelős miniszter a fejlesztési adókedvezmény érvényesítésére irányuló bejelentést 30 napon belül megvizsgálja, és a hiányos vagy a jogosulatlan bejelentésről tájékoztatja az adózót. Ha az adópolitikáért felelős miniszter a bejelentést követő 30 napon belül nem válaszol, akkor – a (7) bekezdésben foglalt eljárás kivételével – úgy kell tekinteni, hogy a bejelentést nyilvántartásba vette.
(7) A mezőgazdasági termékek feldolgozását és forgalmazását szolgáló beruházás tárgyában az adópolitikáért felelős miniszter az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatások Európai Bizottság részére történő bejelentési rendjéről szóló 4/2009. (I. 10.) Korm. rendelet 3. §-ának (4) bekezdése szerint tájékoztatja az agrárpolitikáért felelős minisztert, aki intézkedik az Európai Bizottság részére történő bejelentési eljárást illetően. A Bizottságnál kezdeményezett bejelentési eljárás eredményéről az agrárpolitikáért felelős miniszter a Bizottság határozatának közlését követő 8 napon belül tájékoztatja az adózót és az adópolitikáért felelős minisztert. A Bizottság jóváhagyó határozata esetén az adózó bejelentését az adópolitikáért felelős miniszter a tájékoztatást követő napon nyilvántartásba veszi.”

9. § (1) Az R. 12. §-ának bevezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az adópolitikáért felelős miniszter a kérelemről és a bejelentésről külön nyilvántartást vezet, amely”

(2) Az R. 12. §-a a) pontjának 9–10. pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. a Tao. törvény 22/B. § (1) bekezdés a)–g) és i)–j) pontja szerinti beruházás esetén az 1. § 2. pont aa)–ab) alpontja szerinti elszámolható költséget jelenértéken,
10. a Tao. törvény 22/B. § (1) bekezdés a)–g) és i)–j) pontja szerinti beruházás esetén az 1. § 2. pont a) alpontja szerinti elszámolható költséget jelenértéken,”

(3) Az R. 12. §-ának b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az adópolitikáért felelős miniszter a kérelemről és a bejelentésről külön nyilvántartást vezet, amely]

b) bejelentés esetén tartalmazza az adópolitikáért felelős miniszterhez beérkezett bejelentés másolatát.”

10. § Az R. a következő 15. §-sal egészül ki:

15. § Ez a rendelet a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló 2008. augusztus 6-ai 800/2008/EK bizottsági rendelet (HL L 214., 2008. 08. 09., 3–47. o.) hatálya alá tartozó támogatási programot tartalmaz.”

11. § Az R. 3. számú melléklete helyébe az e rendelet 1. melléklete lép.

12. § Az R. 4. számú melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

13. § E rendelet 3. melléklete szerint az R. az 5. számú melléklettel egészül ki.

14. § E rendelet 4. melléklete szerint az R. a 6. számú melléklettel egészül ki.

Hatályba léptető rendelkezések

15. §2 (1) E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 2011. január 2. napján hatályát veszti.

16. § Ez a rendelet a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló 2008. augusztus 6-ai 800/2008/EK bizottsági rendelet (HL L 214., 2008. 08. 09., 3–47. o.) hatálya alá tartozó támogatási programot tartalmaz.

Módosító rendelkezések

17. § Az R.

4. 6. §-ának (4) bekezdésében a „3. számú mellékletben előírt tartalommal és formában,” szövegrész helyébe a „3. számú mellékletben előírt tartalommal,” szövegrész lép;

5. 7. §-ának (2) bekezdésében a „4. számú mellékletben előírt tartalommal és formában,” szövegrész helyébe a „4. számú mellékletben előírt tartalommal,” szövegrész lép;

6. 8. §-ának (2) bekezdésében a „nem üzemelteti az érvényes, jogerős” szövegrész helyébe a „nem üzemelteti a hatályos, jogerős” szövegrész lép;

8. 10. §-ának (4) bekezdésében a „visszavonása esetén” szövegrész helyébe a „visszavonása vagy elutasítása esetén” szövegrész lép.

Hatályon kívül helyező rendelkezések

Átmeneti rendelkezések

19. § E rendelet rendelkezéseit a 2009. december 31-ét követően benyújtott kérelem, bejelentés alapján érvényesíthető adókedvezményre kell alkalmazni.

1. melléklet a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelethez3

Kérelem a fejlesztési adókedvezmény engedélyezéséhez
I. AZ ADÓZÓ ADATAI

I/A. AZ ADÓZÓ ADATAI

Az adózó cégszerű megnevezése:

 

Alapítás időpontja (év, hó, nap)1:

 

Adószám:

 

Székhely cím (megye, irányítószám, helység, utca, házszám)2:

 

Levelezési cím, ha nem azonos a székhellyel (megye, irányítószám, helység, utca, házszám):

 

Az adózó besorolása a kérelem benyújtásakor3:

a) kisvállalkozás
b) középvállalkozás
c) nagyvállalkozás

Cégjegyzékszám:

 

Az adózó képviseletére jogosult(ak) neve(i):

 

Telefonszám:

 

Faxszám:

 

E-mail cím:

 

Az ügyben eljáró képviselő neve:

 

Telefonszám:

 

Faxszám:

 

E-mail cím:

 

I/B. AZ ADÓZÓ BEMUTATÁSA

1. Ismertesse, hogy a támogatást igénylő pontosan milyen tevékenységet végez, milyen terméket állít elő, milyen szolgáltatást nyújt!

II. A BERUHÁZÁS ADATAI

1. A beruházás adatai

Beruházás kezdete (év, hó, nap)

 

Beruházás tervezett befejezése (év, hó, nap)

 

Beruházás helyszíne [megye, település]4

 

Beruházás célja

 

Beruházás jellege5

a)    új létesítmény létrehozatala
b)    meglévő létesítmény bővítése
c)    az előállított termék, illetve a termelési folyamat
    alapvető változását eredményező beruházás
d)    a nyújtott szolgáltatás, illetve a szolgáltatási folyamat
    alapvető változását eredményező beruházás

Beruházás összetétele6

a)    a beruházás kizárólag létesítmény felvásárlásából áll
b)    a beruházás részben tartalmaz
    létesítményfelvásárlást is
c)    a beruházás nem tartalmaz létesítményfelvásárlást

2. A megvalósítani tervezett beruházás7

a)

jelenértéken legalább 3 milliárd forint értékű beruházás,

b)

a kormányrendeletben meghatározott kedvezményezett települési önkormányzat közigazgatási területén üzembe helyezett és üzemeltetett, jelenértéken legalább 1 milliárd forint értékű beruházás,

c)

jelenértéken legalább 100 millió forint értékű, korábban már használatba vett, állati eredetű élelmiszert előállító létesítmény jogszabályban meghatározott élelmiszer-higiéniai feltételeinek megteremtését szolgáló beruházás,

d)

jelenértéken legalább 100 millió forint értékű önálló környezetvédelmi beruházás,

e)

jelenértéken legalább 100 millió forint értékű,
ea)    meglévő, a frekvenciasávok nemzeti felosztásáról szóló jogszabály fogalommeghatározása szerinti
állandó helyű szolgálat keretében, vagy a helyhez kötött, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi
C. törvény szerinti előfizetői interfésszel rendelkező,
eb) 2006. január 1-jét követően szerzett frekvencia használati jogosultság alapján megvalósuló
szélessávú internetszolgáltatást szolgáló beruházás,

f)

a jelenértéken legalább 100 millió forint értékű, az alapkutatást, az alkalmazott kutatást vagy a kísérleti fejlesztést szolgáló beruházás,

g)

jelenértéken legalább 100 millió forint értékű, kizárólag film- és videogyártást szolgáló beruházás,

h)

munkahelyteremtést szolgáló beruházás,

i)

az adózó jegyzett tőkéjének felemelése keretében kibocsátott részvényeknek (vagy egy részének) a tőkepiacról szóló törvényben meghatározott szabályozott piacra történő bevezetésének a napját (az első kereskedési napot) követően, de legkésőbb az e napot követő harmadik év utolsó napjáig megkezdett, jelenértéken legalább 100 millió forint értékű beruházás,

j)

jelenértéken legalább 500 millió forint értékű, kis- és középvállalkozás által megvalósított beruházás.

3. Az adókedvezmény törvényi feltételei közül az adózó a következő teljesítését vállalja
[csak a 2. pont a)b) és j) alpont szerinti beruházás esetén töltendő ki]8

a)

létszámnövelési feltétel;

b)

bérköltség-növelési feltétel.

4. Az adózó által foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma60 [Tao. törvény 4. § 16/a. pont]
[A 2. pont a)–b) és j) pont szerinti beruházás esetén a 3. pont a) alpontjában szereplő feltétel választásakor,
továbbá a 2. pont h) pont szerinti beruházás esetén töltendő ki.]

A beruházás megkezdését megelőző adóév adata alapján (fő)

A beruházás megkezdését megelőző három adóév évesített adatiból számított számtani átlag alapján (fő)

......................

......................


60 A 2. pont h) pont szerinti beruházás esetén kizárólag a beruházás megkezdését megelőző adóév adata szerepeltethető.

5. Az adózó évesített bérköltsége
[A 2. pont a)–b) és j) pont szerinti beruházás esetén a 3. pont b) alpontjában szereplő feltétel választásakor töltendő ki.]

A beruházás megkezdését megelőző adóév adata alapján (ezer forint)

A beruházás megkezdését megelőző három adóév évesített adatiból számított számtani átlag alapján (ezer forint)

......................

......................

6. Az adókedvezmény igénybevételének első adóéve9

a) a beruházás üzembe helyezésének adóéve

b) a beruházás üzembe helyezését követő adóév

7. A beruházás szöveges bemutatása

1. Foglalja össze röviden a beruházás célját (pl. piaci részesedés bővítése, a piaci lehetőség kihasználása, korszerűbb termék előállítása, színvonalasabb szolgáltatás nyújtása, kutatási eredmény elérése, hasznosítása) és a tervezett tevékenységet (termék-előállítás esetén a technológia tömör leírása, a termék, a szolgáltatás minőségére vonatkozó információk bemutatása)!

2. Részletezze röviden bármely fontosnak tartott egyéb körülményt (környezeti hatás, kapacitás stb.)!

II/A. TÁRGYI ESZKÖZ ALAPÚ BERUHÁZÁSOKNÁL TELEPÜLÉSENKÉNT10

1. A beruházás és az elszámolható költség részét képező tárgyi eszközök és támogatható immateriális javak felsorolása11

1. Telek

 

 

2. Épületek, építmények jegyzéke

 

 

 

3. Gépek, berendezések jegyzéke

 

 

 

 

 

4. Járművek jegyzéke

 

 

 

5. Támogatható immateriális javak jegyzéke

 

 

2. A beruházás megvalósulásának ütemezése
    EUR = HUF12

Folyó ár

20..

20..

20..

20..

20..

Összesen

 

 

 

 

 

ezer forint

ezer euró

1. Telek

 

 

 

 

 

 

 

2. Épület, építmény

 

 

 

 

 

 

 

3. Gép, berendezés

 

 

 

 

 

 

 

4. Jármű

 

 

 

 

 

 

 

5. Támogatható immateriális javak

 

 

 

 

 

 

 

6. Elszámolható költségek összesen (1+2+3+4+5)

 

 

 

 

 

 

 

7. Nem elszámolható költségek

 

 

 

 

 

 

 

Összes költség (6+7)

 

 

 

 

 

 

 

Jelenérték

20..

20..

20..

20..

20..

Összesen

 

 

 

 

 

ezer forint

ezer euró

1. Telek

 

 

 

 

 

 

 

2. Épület, építmény

 

 

 

 

 

 

 

3. Gép, berendezés

 

 

 

 

 

 

 

4. Jármű

 

 

 

 

 

 

 

5. Támogatható immateriális javak

 

 

 

 

 

 

 

6. Elszámolható költségek összesen (1+2+3+4+5)

 

 

 

 

 

 

 

7. Nem elszámolható költségek

 

 

 

 

 

 

 

Összes költség (6+7)

 

 

 

 

 

 

 

II/B. MUNKAHELYTEREMTŐ BERUHÁZÁSOK ESETÉN13

1. Az újonnan létrehozott munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók száma és elszámolható költsége14, 15

 

Évek

Munkahelyteremtés (fő)

Elszámolható költség (ezer forint)

folyó ár

jelenérték

2010-ben felvett munkavállalókhoz kapcsolódó 24 havi személyi jellegű ráfordítások

2010.

 

 

 

2011.

 

 

 

2012.

 

 

 

2011-ben felvett munkavállalókhoz kapcsolódó 24 havi személyi jellegű ráfordítások

2011.

 

 

 

2012.

 

 

 

2013.

 

 

 

2012-ben felvett munkavállalókhoz kapcsolódó 24 havi személyi jellegű ráfordítások

2012.

 

 

 

2013.

 

 

 

2014.

 

 

 

20..-ben felvett munkavállalókhoz kapcsolódó 24 havi személyi jellegű ráfordítások

20..

 

 

 

20..

 

 

 

20..

 

 

 

20..-ben felvett munkavállalókhoz kapcsolódó 24 havi személyi jellegű ráfordítások

20..

 

 

 

20..

 

 

 

20..

 

 

 

Összesen:

20..-20..

 

 

 

2. A projekt bemutatására vonatkozó kifejtendő kérdések

1. Ismertesse, hogy a projekttel milyen célokat szeretne elérni! Mutassa be a projekt indokoltságát! Térjen ki főbb paramétereire!

III. AZ ADÓZÓ ÁLTAL KÉRT ADÓKEDVEZMÉNY

1. Az adózó által kért adókedvezmény jelenértéken

 

EUR = HUF16

 

 

ezer forint

ezer euró

1.

A beruházás megkezdését megelőző 3×365 napos időszakban megkezdett és támogatott beruházás elszámolt elszámolható költsége jelenértéken17 településenként

 

 

2.

A kérelemben szereplő beruházás elszámolható költsége jelenértéken településenként

 

 

3.

Összes elszámolható költség településenként jelenértéken [1+2.]

 

 

4.

Az állami támogatás számítása az összes elszámolható költség alapján

 

 

 

a) jelenértéken 50 millió eurónak megfelelő forintösszegig a támogatási intenzitás 100 százaléka (ha több településen valósul meg a beruházás az 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget – az érintett beruházás(ok) megkezdésekor hatályos támogatási intenzitás alapul vételével –
a jelenértéken meghatározott elszámolható költség arányában kell megosztani)

 

 

b) a jelenértéken 50 és 100 millió eurónak megfelelő forintösszeg közötti részre a támogatási intenzitás 50 százaléka (ha több településen valósul meg a beruházás az 50 és 100 millió eurónak megfelelő forintösszeg között részt – az érintett beruházás(ok) megkezdésekor hatályos támogatási intenzitás alapul vételével – a jelenértéken meghatározott elszámolható költség arányában kell megosztani)

 

 

c) jelenértéken 100 millió eurónak megfelelő forintösszeg feletti részre a támogatási intenzitás 34 százaléka (ha több településen valósul meg a beruházás az 100 millió eurónak megfelelő forintösszeg feletti részt – az érintett beruházás(ok) megkezdésekor hatályos támogatási intenzitás alapul vételével – a jelenértéken meghatározott elszámolható költség arányában kell megosztani)

 

4/a.

Összesen [a)+b)+c)]

 

4/b.

A megelőző 3×365 napban megkezdett beruházáshoz engedélyezett (járó) állami támogatás összege

 

4/c.

A 4/a. és 4/b. különbözete alapján engedélyezhető állami támogatás összege (első korlát)

 

 

4/d.

A tervezett beruházás alapján engedélyezhető támogatás (második korlát)

 

 

4/e.

100 millió euró elszámolható költséghez adható támogatás csökkentve a megelőző 3×365 napban megkezdett beruházáshoz engedélyezett (járó) állami támogatással (első korlát, ha az adózó legfeljebb 100 millió euró elszámolható költséghez kér támogatást)18

 

 

4/f.

Maximálisan engedélyezhető állami támogatás összesen jelenértéken
(a 4/d. és 4/c. vagy 4/e. pontokban feltüntetett támogatás közül a kisebb összeg)

 

 

5.

Az adózó által kért állami támogatás összesen (=<4/f pont), településenként

 

 

 

ebből: adókedvezmény jelenértéken összesen és településenként

 

 

2. Az adókedvezmény tervezett ütemezése (ezer forint)

Az adókedvezmény igénybevételének adóévei

folyó ár

jelenérték

20..

 

 

20..

 

 

20..

 

 

20..

 

 

20..

 

 

20..

 

 

20..

 

 

20..

 

 

20..

 

 

20..

 

 

Összesen

 

 

IV. NYILATKOZATOK
Az adózó kijelenti, hogy
a)    a beruházást a kérelem benyújtásáig nem kezdte meg;
b)    a Tao. törvény 22/B. § (1) bekezdés a)–g) és i)–j) pontja szerinti beruházás forrásának legalább 25 százaléka saját forrás;
c)    tevékenysége e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott acélipari tevékenységhez tartozik / nem tartozik; [A megfelelő rész aláhúzandó.]
d)    tevékenysége hajóépítő ipari fejlesztésnek minősül / nem minősül; [A megfelelő rész aláhúzandó.]
e)    tevékenysége szénipar fejlesztéséhez tartozik / nem tartozik; [A megfelelő rész aláhúzandó.]
f)    tevékenysége e rendelet 2. számú mellékletében meghatározott szintetikusszál-ipari tevékenységhez tartozik / nem tartozik; [A megfelelő rész aláhúzandó.]
g)    tevékenysége a halászati tevékenységhez, továbbá halászati termékek feldolgozását és forgalmazását szolgáló beruházáshoz tartozik / nem tartozik; [A megfelelő rész aláhúzandó.]
h)    a kérelem benyújtásakor nem áll az állami, az önkormányzati adóhatóságnál vagy a vámhatóságnál adótartozás – ide nem értve a késedelmi pótlék miatti tartozást – miatt végrehajtási eljárás alatt;
i)    a kérelem benyújtásakor megfelel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
j)    nem áll bíróság által jogerősen elrendelt felszámolás alatt,, illetve végelszámolását nem jelentette be a bírósághoz;
k)    a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 29/E. §-a alapján társasági adókedvezményt vesz igénybe / nem vesz igénybe; [A megfelelő rész aláhúzandó.]
l)    a beruházás helyszínéül szolgáló ingatlan per- és igénymentes;
m)    a kérelemben foglaltak megfelelnek a valóságnak;
n)    a kérelem benyújtásakor nem nehéz helyzetben lévő társaság.
V. A KÉRELEMHEZ CSATOLT MELLÉKLETEK
1.    Létesítmény felvásárlása esetén a létesítmény bezárásáról a létesítmény igazgatósága (annak megfelelő testület) által hozott határozat másolata.
2.     Nagyberuházás esetén az érintett termék Prodcom besorolása [a 3924/91/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, ipari termékekre vonatkozó Prodcom-lista megállapításáról szóló bizottsági rendelet], illetve az érintett szolgáltatás CPA besorolása [a Bizottság rendelete az Európai Gazdasági Közösségben a termékek tevékenységek szerinti statisztikai osztályozásáról (CPA) szóló 3696/93/EGK tanácsi rendelet módosításáról] a kérelem benyújtásakor hatályos bizottsági rendelet besorolása alapján.
4/a.    Amennyiben az adózó által kért támogatás összege magasabb, mint a 100 millió eurónak megfelelő forintösszegű nagyberuházáshoz adható támogatás összege, akkor az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 659/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2004. április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendeletben szereplő adatok.
4/b.    Amennyiben az adózó által kért támogatás összege legfeljebb a 100 millió eurónak megfelelő forintösszegű nagyberuházáshoz adható támogatással egyező, akkor az 5. számú melléklet csatolása.
5.    Amennyiben az adózó által, mezőgazdasági termékek feldolgozását és forgalmazását szolgáló beruházáshoz kért állami támogatás összege jelenértéken több, mint 12 millió euró, vagy ha a beruházás elszámolható jelenértéken meghaladja a 25 millió eurót, akkor az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes zabályok megállapításáról szóló 659/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2004. április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendeletben szereplő adatok.
Kelt: ...............................................
P. H.
................................................
aláírás
1    Külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe esetében a fióktelep megalakulásának időpontja.
2    Külföldi vállalkozó esetében a székhely helyett a telephelyet szükséges feltüntetni.
3    A megfelelő válasz betűjele bekarikázandó.
4    Ha a beruházás különböző telephelyen valósul meg valamennyi telephelyet fel kell tüntetni, az adatokat telephelyenként szükséges bemutatni.
5    A megfelelő válasz betűjele bekarikázandó.
6    A megfelelő válasz betűjele bekarikázandó.
7    A megfelelő válasz betűjele bekarikázandó.
8    A megfelelő válasz betűjele bekarikázandó.
9    A megfelelő válasz betűjele bekarikázandó.
10    Munkahelyteremtő beruházás esetén ez a táblázat törölhető.
11    Megfelelő számú sor beszúrandó.
12    A Magyar Nemzeti Bank hivatalos, a kérelem benyújtását megelőző hónap utolsó napján érvényes devizaárfolyama.
13    Tárgyi eszköz alapú beruházás esetén ez az oldal törölhető.
14    Ha az adózó a beruházást több telephelyen valósítja meg, az adatokat telephelyenként kell bemutatni.
15    A beruházás megkezdését követően az üzembe helyezését követő harmadik adóév végéig az újonnan létrehozott munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók – az Sztv. 79. §-a szerint elszámolható – személyi jellegű ráfordításának 24 havi összege, a munkakör létrehozásának napjától számítva.
16    A Magyar Nemzeti Bank hivatalos, a kérelem benyújtását megelőző hónap utolsó napján érvényes devizaárfolyama.
17    Ha a teljes beruházás üzembe helyezésre került a jelen kérelemben szereplő beruházás megkezdése napját megelőző napig, akkor a tényadatok alapján kell a jelenértéket meghatározni és figyelembe venni; ha a teljes beruházás nem került üzembe helyezésre a jelen kérelemben szereplő beruházás megkezdése napját megelőző napig, akkor a tervadatok jelenértékét (a kérelemben szereplő adatot) kell figyelembe venni.
18    A táblázat ezen sorában csak akkor kell adatot szerepeltetni, ha az adózó a 100 millió eurót meghaladó elszámolható költséghez nem kér állami támogatást.

2. melléklet a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelethez

1. Az R. 4. számú mellékletében foglalt táblázat II.1. pont címe helyébe a következő rendelkezés lép, ezzel egyidejűleg a II.1. pont a következő j) alponttal egészül ki:
„II.1. A megvalósítani tervezett beruházás megjelölése”
j) jelenértéken legalább 500 millió forint értékű, kis- és középvállalkozás által megvalósított beruházás.”
2. Az R. 4. számú mellékletében foglalt táblázat II.5–II.7. pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:
[II. A beruházás adatai]
„II.5. Alkalmazott árfolyam (forint/euró)
II.6. Az elszámolható költség folyó áron, településenként (ezer forint)
II.7. Az elszámolható költség jelenértéken, településenként (ezer forint)”
[II. A beruházás adatai]
„II.10. Az adókedvezmény összege jelenértéken, településenként (ezer forint)”
4. Az R. 4. számú mellékletében foglalt táblázat II.12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és ezzel egyidejűleg a II.12. pont a következő d) alponttal egészül ki:
[II. A beruházás adatai]
„II.12. Nagyberuházás esetén (5. számú melléklet csatolása, ha az adózó ebben a részben adatot szerepeltet).”
d) a maximálisan engedélyezhető állami támogatás összege jelenértéken.”
„III. Amennyiben az adózó által, mezőgazdasági termékek feldolgozását és forgalmazását szolgáló beruházáshoz kért állami támogatás összege jelenértéken több, mint 12 millió euró, vagy ha a beruházás elszámolható költsége jelenértéken meghaladja a 25 millió eurót, akkor a bejelentéshez csatolni kell az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 659/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2004. április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendeletben szereplő adatok.”

3. melléklet a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelethez

I. Nyomtatvány összefoglaló információk nyújtásához a nagyberuházási projekteknek nyújtott támogatások esetén

1.

A támogatás kedvezményezettje

 

2.

A támogatási program hivatkozási száma

 

3.

A támogatást nyújtó állami szerv/szervek

 

4.

A tagállam, ahol a beruházás megvalósul

 

5.

A régió (NUTS III. szint)

 

6.

Település

 

7.

A projekt típusa19

 

Új létesítmény felállítása

Igen

Nem

 

Meglévő létesítmény bővítése

Igen

Nem

 

Meglévő létesítmény termelésének további, új termékekkel történő diverzifikációja

Igen

Nem

 

Meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatása

Igen

Nem

8.

A beruházás alapján előállított termékek vagy szolgáltatások (NACE Rev. 1.1 vagy CPA vagy PRODCOM)

 

9.

A beruházás diszkontált elszámolható költsége euróban20

 

10.

Diszkontált (bruttó) támogatási összeg euróban

 

11.

Támogatási intenzitás (BTE %-ban21)

 

12.

A javasolt támogatás kifizetéséhez csatolt feltételek (amennyiben vannak ilyenek)

 

13.

A projekt megkezdésének és befejezésének tervezett időpontja

 

 

Tervezett kezdés:

Tervezett befejezés:

14.

A támogatás odaítélésének dátuma

 

 

_______________
19 A megfelelő válaszok minden sorban aláhúzandók.
20 A Magyar Nemzeti Bank hivatalos, a bejelentés benyújtását megelőző hónap utolsó napján érvényes árfolyam.
21 Bruttó támogatási egyenérték.
II. Tájékoztató adatok nagyberuházás esetén

 

Árfolyamforint/
euró2

Elszámolható költség jelenértéken

Fejlesztési adókedvezmény jelenértéken

Közvetlen támogatás jelenértéken

ezer forint

ezer euró

ezer forint

ezer euró

ezer forint

ezer euró

1. Megelőző
3×365. napban1

 

 

 

 

 

 

 

2. Megelőző
2×365. napban1

 

 

 

 

 

 

 

3. Megelőző
365. napban1

 

 

 

 

 

 

 

4. Összesen megelőző 3×365 nap [1+2+3]

 

 

 

 

 

 

 

5. Jelen kérelem, bejelentés

 

 

 

 

 

 

 

6. Összesen a megelőző 3×365 nap és a jelen kérelem, bejelentés [4+5]

 

 

 

 

 

 

 

7. A megelőző 3×365 napban állami támogatásban részesült projekt
a) kezdetének napja:
b) befejezésének (tervezett befejezésének) időpontja:
c) célja:

8. A megelőző 2×365 napban állami támogatásban részesült projekt
a) kezdetének napja:
b) befejezésének (tervezett befejezésének) időpontja:
c) célja:

9. A megelőző 365 napban állami támogatásban részesült projekt
a) kezdetének napja:
b) befejezésének (tervezett befejezésének) időpontja:
c) célja:

___________
1    A nagyberuházás értékének meghatározásakor a jelen kérelemben, bejelentésben szereplő beruházás megkezdése napját megelőző 3×365 nap alatt, jelenértéken elszámolható költségét kell figyelembe venni az alábbiak szerint:
1.    amennyiben egy állami támogatásban részesült beruházás kezdetének napja a 3×365. napot megelőző nap, azt nem kell figyelembe venni még akkor sem, ha történtek beruházások ebben az időszakban;
2.    amennyiben egy állami támogatásban részesült beruházás a megelőző 3×365. napon vagy azt követően kezdődött, annak jelenértékét a következőképpen kell figyelembe venni:
●    ha a teljes beruházás üzembe helyezésre került a jelen kérelemben, bejelentésben szereplő beruházás megkezdése napját megelőző napig, akkor a tényadatok alapján kell a jelenértéket meghatározni és figyelembe venni;
●    ha a teljes beruházás nem került üzembe helyezésre a jelen kérelemben, bejelentésben szereplő beruházás megkezdése napját megelőző napig, akkor a tervadatok jelenértékét (a kérelemben, bejelentésben szereplő adatot) kell figyelembe venni.
2     Az állami támogatásban részült beruházásnál, a kérelemben, a bejelentésben, a támogatási szerződésben szereplő forint/euró árfolyamot kell figyelembe venni.
Olyan beruházás elszámolható költségét, amelyhez az adózó nem kapott állami támogatást nem kell a megelőző három éves időszak adatai között szerepeltetni.
Kelt: ..............................    P. H.
................................................
aláírás

4. melléklet a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelethez

Az elszámolható költség jelenértékének meghatározása
ahol
EJ – az elszámolható költség jelenértéken;
Q1 – az adókedvezménnyel érintett, több adóév alatt megvalósított beruházás első adóévi részösszege, vagyis a beruházási számla tartozik oldalán szereplő azon tételek összege, amelyek az adókedvezménnyel érintett beruházáshoz tartoznak (az első adóév a kérelem, a bejelentés benyújtásának adóéve);
Q2 – az adókedvezménnyel érintett, több év alatt megvalósított beruházás második adóévi részösszege, vagyis a beruházási számla tartozik oldalán szereplő azon tételek összege, amelyek az adókedvezménnyel érintett beruházáshoz tartoznak;
Qn – az adókedvezménnyel érintett, több év alatt megvalósított beruházás n-edik adóévi részösszege, vagyis a beruházási számla tartozik oldalán szereplő azon tételek összege, amelyek az adókedvezménnyel érintett beruházáshoz tartoznak;
i – diszkont kamatláb.
1

A rendelet a 15. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette 2011. január 2. napjával.

3

Az 1. melléklet a 313/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére