• Tartalom
Oldalmenü

203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet

a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről

2020.02.15.

A Kormány a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed:

a) a vasúti társaságra [vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 2. § (3) bekezdés 1. pont] és a b) pontban meghatározott munkavállalót foglalkoztató gazdasági társaságra (a továbbiakban együtt: munkáltató),

b) a vasúti társaság munkavállalójára, a vasúti társasággal egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyban lévő személyre, továbbá más gazdasági társaság azon munkavállalójára, aki:

ba) a vonatközlekedés irányítását, a vonatok mozgásának engedélyezését és lebonyolítását vagy a vonatok előkészítését végzi,

bb) a vasúti kocsik, szerelvények tolatását, a vonatok továbbítását végzi,

bc) a közlekedő vonatokon forgalomszabályozási tevékenységet végez,

bd) a vasúti pályán és tartozékain, a vasúti üzemi létesítményeken munkát végez,

c) azon személyre, aki a b) pontban felsorolt tevékenységi körök valamelyikében a vasúti társasággal, vagy egyéb érintett gazdasági társasággal munkaviszonyt vagy egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyt kíván létesíteni,

d) az iskolai rendszerű vasúti oktatási intézmény és az iskolai rendszeren kívül jóváhagyott vasúti szakképzés tanulójára és hallgatójára a szakmai alkalmasság megítélésében (a továbbiakban együttesen: munkavállaló),

e) az egészségi alkalmassági vizsgálatot végző orvosra és szervezetre,

f) a közlekedési hatóságra.

(2) A rendelet hatálya nem érinti a külön jogszabály által előírt munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassági orvosi vizsgálatokat.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) egészségi alkalmassági vizsgálat: az 1. mellékletben megállapított, a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakör betöltését megelőző, a betöltéséhez szükséges egészségi és pszichés követelményeknek való megfelelés vizsgálata, annak megállapítása érdekében, hogy a meghatározott munkakörben végzett tevékenység a vizsgált személy számára milyen igénybevételt jelent, és képes-e a tevékenységet megfelelően ellátni,

b) szakmai alkalmassági vizsgálat: a szakma elsajátítását, vagy a gyakorlati oktatás megkezdését megelőző, az alkalmasság véleményezése érdekében végzett orvosi vizsgálat,

c) munkaköri csoport: a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő vasúti munkakörök alkalmassági szempontrendszer alapján történő osztályozása, az adott munkakör betöltése szempontjából meghatározott egészségi és pszichés követelmények alapján,

d) mozdonyvezető:

da) a vasúti személyszállításra vagy árufuvarozásra kijelölt szerelvények továbbítására, továbbá vasúti tolatásra alkalmas jármű vezetője,

db) a metró motorkocsi-vezető, a HÉV járművezető, a földalatti vasút vezetője, a közúti vasúti jármű vezetője, a fogaskerekű vasúti jármű vezetője,

dc) a rádiós távirányítással mozdonyt irányító járművezető,

e) egyéb vasúti járművezető:

ea) a d) pontba nem tartozó, a vasúti pályahálózat fenntartási, építési, karbantartási, helyreállítási tevékenysége körében alkalmazott, a szolgálati személyzeten és e tevékenység során felhasználandó eszközökön kívül más személyeket és egyéb eszközöket nem továbbító vasúti jármű vezetője,

eb) a saját célú vasúti pályahálózaton járművet vezető személy, valamint a nem saját célú vasút üzemi területén (telephelyén, járműtelepén), de legfeljebb a kiágazási állomás vagy szolgálati hely kiágazási váltójáig terjedő pályaszakaszon, a vasúti járművek tolatását végző járművezető,

f)1 szakértő: a vizsgálatot vagy kiértékelést végző orvos, valamint a közreműködő pszichológus.

Az egészségi alkalmassági vizsgálat célja és a felek kötelezettségei

3. § (1) Az egészségi alkalmassági vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a munkavállaló vasúti munkavégzésből eredő megterhelés által okozott igénybevétele egészségét, testi vagy lelki épségét nem veszélyezteti-e, esetleges idült betegsége, fogyatékossága a szakma elsajátítása, begyakorlása, illetve a munkakör ellátása során nem idéz-e elő baleseti veszélyt, és a munkakörnek képes-e megfelelni.

(2)2 A munkáltató – a mozdonyvezetők előzetes egészségi alkalmassági vizsgálata kivételével – az 5. melléklet A. pontja szerinti beutalóval kezdeményezi az alkalmasság megállapítását.

(2a)3 A munkáltató a mozdonyvezetők előzetes egészségi alkalmassági vizsgálatát kezdeményező kérelméhez mellékeli a 8. § szerinti vizsgálat alapján, a kijelölt tanúsító szervezet által kiállított, 30 napnál nem régebbi tanúsítványt.

(2b)4 Az e rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet végző munkavállaló munkakörét az 1. mellékletben felsorolt elnevezéssel kell jelölni.

(3) Ha az egészségi alkalmassági vizsgálatot véleményező orvos vagy bizottság döntése alapján a munkavállaló a megjelölt munkakörre alkalmatlanná válik, az adott munkakörben nem foglalkoztatható.

4. § Az egészségi alkalmassági vizsgálatra jelentkező személy köteles:

a) keresőképes állapotban, kipihenten, az előjegyzett időpontban, alkohol és a vizsgálat eredményét befolyásoló gyógyszerek, valamint kábítószer hatása alól mentes állapotban megjelenni,

b) személyazonosságát kérésre igazolni,

c) a munkáltató által kitöltött beutalóval jelentkezni,

d) egészségi állapotáról a valóságnak megfelelő adatokat közölni,

e) pszichológiai vizsgálatra az 5. melléklet D. pontja szerinti beutalóval jelentkezni, mellyel igazolja, hogy a megjelölt munkakörre orvosi szempontból egyébként alkalmas.

5. § Az egészségi alkalmassági vizsgálat lehet előzetes, időszakos és soron kívüli. Az egészségi alkalmasság vizsgálata és véleményezése a 15. §-ban meghatározott esetekben záró vizsgálattal egészül ki.

Előzetes vizsgálat és előzetes szakmai alkalmassági vizsgálat

6. § (1) Előzetes vizsgálatot kell végezni:

a)5 a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörben foglalkoztatni kívánt személynél a munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (a továbbiakban együtt: munkaviszony) létesítését megelőzően, kivéve, ha az új munkáltató a munkavállalót a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő azonos munkakörben foglalkoztatja,

b) fennálló munkaviszony esetében, valamely alacsonyabb munkaköri csoportba sorolt alkalmassági követelményeket támasztó munkakörből magasabb alkalmassági követelményeket támasztó munkakörbe történő áthelyezés előtt,

c) egyéb munkakörből, a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörbe történő áthelyezés előtt,

d)6 a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörben hat hónapot meghaladó keresőképtelenség után ismételten foglalkoztatni kívánt személynél a munkavégzés megkezdését megelőzően.

(2)7 Előzetes szakmai alkalmassági vizsgálatot kell végezni:

a)8 a szakképzési munkaszerződés megkötése előtt,

b) az iskolai rendszeren kívül jóváhagyott szakképzésben résztvevő munkavállaló esetében a gyakorlati képzés megkezdése előtt,

c) a közép- és felsőfokú oktatásban részt vevő tanuló vagy hallgató esetében a tanulmányi ösztöndíjszerződés megkötése előtt.

7. § (1) Az 1. mellékletben fel nem sorolt munkakört betöltő munkavállaló, amennyiben tevékenysége ellátása során – ideiglenesen vagy tartósan – elsodrási határon belül, üzemi közlekedési téren balesetveszélyes körülmények között munkát végez, a III. munkaköri csoportba besorolt munkakörökre előírt érzékszervi és pszichés követelményeknek kell megfelelnie. Az érintett munkaköröket a munkáltató – a vizsgálatot végző foglalkozás-egészségügyi orvos véleményének figyelembevételével – belső szabályzatában állapítja meg.

(2) A kizárólag saját célú vasúti pályahálózaton, vagy nem saját célú vasút telephelyén, járműtelepén foglalkoztatott munkavállaló, az általa betöltött munkakört az eggyel alacsonyabb munkaköri csoportra előírt egészségi alkalmassági követelmények teljesülése esetén is betöltheti, kivéve, ha számára a tevékenység végzéséhez látásjavító eszköz szükséges.

(3) Az a munkavállaló, aki több munkakör ellátására kötelezett, az általa ellátandó legszigorúbb egészségi alkalmassági követelményt igénylő munkakör egészségi alkalmassági feltételeinek kell megfelelnie.

(4) A fizikai, kémiai és biológiai expozíciónak kitett munkakörök esetében – az egészségi állapot meghatározása érdekében – az előzetes vizsgálatnak ki kell egészülnie a külön jogszabályban előírt vizsgálatokkal.

8. § (1) Az előzetes vizsgálat kiterjed:

a) az általános orvosi vizsgálatra,

b) az érzékszervek működésének vizsgálatára (látás, hallás, színérzékelés),

c) diabetes mellitus (cukorbetegség), vagy a klinikai vizsgálat által jelzett egyéb állapot kimutatására szolgáló vizelet- vagy vérvizsgálatra,

d) nyugalmi EKG-ra,

e) drogszűrésre.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl, mozdony- és egyéb vasúti járművezetők előzetes vizsgálata során, a munkavégzés megkezdése előtt

a) általános labor (vérkép, vércukor, máj- és vesefunkciók, vizelet),

b) szemészeti (anomaloscop),

c) audiológiai,

d) neurológiai

szakorvosi vizsgálatok elvégzése kötelező.

(3)9 A munkakör ellátására csak látásjavító eszközzel alkalmas munkavállaló, munkavégzése időtartama alatt köteles tartalék látásjavító eszközét magánál tartani, és ellenőrzés esetén felmutatni. Látásjavító eszköznek minősül

a) a szemüveg (távollátó, olvasó, képernyőhöz alkalmas) és

b) a kontaktlencse (távollátó, közellátó), amelyhez pótszemüveg tartása kötelező.

(4) Az előzetes vizsgálat a 4. mellékletben felsorolt munkakörök betöltése esetén, a 16–18. §-okban meghatározott pszichológiai vizsgálattal egészül ki.

9. § (1) Az előzetes vizsgálat alapján a munkavállaló – a rendelet 3. melléklet A. pontjában meghatározott feltételrendszer figyelembevételével – általános egészségi, érzékszervi és pszichés állapota alapján, valamint a fizikai, kémiai, biológiai, pszichés, pszichoszociális kóroki tényezők megítélésénél e rendelet és a vonatkozó külön jogszabályok figyelembevételével kerül minősítésre.

(2) Nem minősíthető az adott munkakör ellátására alkalmasnak az a munkavállaló, aki a rendelet 2. mellékletében felsorolt, olyan egészségi alkalmasságot kizáró betegségben vagy fogyatékosságban szenved, amely az adott munkakör egészséget nem veszélyeztető és biztonságos ellátását nem teszi lehetővé.

(3) Tizennyolc évet be nem töltött személy egészségi alkalmasság szempontjából nem minősíthető.

Időszakos vizsgálat és időszakos szakmai alkalmassági vizsgálat

10. § Az időszakos vizsgálat célja a munkavállaló egészségi állapotában bekövetkezett olyan esetleges változások megállapítása és figyelemmel kísérése, melyek befolyásolhatják az adott munkakörben történő további foglalkoztatást.

11. § (1) Időszakos vizsgálatra köteles:

a) az I. és II. munkaköri csoportba besorolt tevékenységet végző munkavállaló:

aa) 55 éves kor alatt háromévente,

ab) 55 éves kor felett évente,

b) a III. munkaköri csoportba besorolt, valamint a 7. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet végző munkavállaló:

ba) 60 éves kor alatt háromévente,

bb) 60 éves kor felett évente.

(2) Az időszakos vizsgálat hatályát a vizsgálatot végző foglalkozás-egészségügyi orvos, illetve a felülvizsgálatot végző orvosi bizottság rövidebb időtartamban is megállapíthatja, amennyiben a munkavállaló egészségi vagy pszichés állapota ezt indokolja.

(3)10 Időszakos szakmai alkalmassági vizsgálatot kell végezni az e rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet érintően szakmai oktatásban vagy szakmai képzésben való részvétel megkezdése előtt.

12. § (1) Az időszakos egészségi és az időszakos szakmai alkalmassági vizsgálat kiterjed:

a) általános orvosi vizsgálatra,

b) az érzékszervek működésének vizsgálatára,

c) diabetes mellitus vagy a klinikai vizsgálat által jelzett egyéb állapot kimutatására szolgáló vizelet- vagy vérvizsgálatra,

d) drogszűrésre, amennyiben az klinikailag javasolt,

e)11 látásjavító műtét utáni szemész szakorvosi vizsgálatra minden esetben.

(2) Mozdonyvezető és egyéb vasúti járművezető időszakos vizsgálata során:

a) nyugalmi EKG vizsgálatot minden esetben,

b) vizeletvizsgálatot minden esetben,

c)12 látásjavító eszköz használata esetén vagy látásjavító műtét után szemész szakorvosi vizsgálatot minden esetben

végezni kell.

(3) Az időszakos vizsgálat mellett további, meghatározott orvosi vagy pszichológiai vizsgálat elvégzése is elrendelhető, amennyiben az orvosi vizsgálatok eredményei alapján a vizsgálatot végző foglalkozás-egészségügyi orvos azt indokoltnak tartja.

(4) Az időszakos vizsgálat során a 3. melléklet B. pontjában foglalt követelmények az irányadók.

Soron kívüli vizsgálat

13. § (1) A munkavállaló soron kívüli vizsgálatra kötelezett, ha az egészségi alkalmasságát kizáró vagy korlátozó körülmény fennállása alapos okkal feltételezhető, különösen ha:

a) az egészségi állapotában vagy magatartásában olyan érzékelhető változás következett be, amely feltehetően alkalmatlanná teszi az adott munkakör biztonságos ellátására,

b) a forgalom biztonságát veszélyeztető helyzetet idéz elő, balesetet okoz, illetve munkaköre vagy feladatköre ellátásával összefüggésben munkabalesetet szenved,

c) heveny foglalkozási betegség gyanúja, fokozott káros expozíciója, eszméletvesztése, vagy betegsége, rosszulléte következett be,

d)13 egészségkárosodás mértékének megállapítása céljából orvosi vizsgálaton vett részt.

(2) A munkavállaló bármely, harminc naptári napot meghaladó keresőképtelensége után soron kívüli vizsgálatra köteles. A vizsgálat ebben az esetben korlátozódhat a munkavállaló által kötelezően bemutatandó, a keresőképtelenségre vonatkozó orvosi dokumentáció foglalkozás-egészségügyi orvos által történő megvizsgálására, amennyiben e vizsgálat elégséges annak megállapítására, hogy a munkavállaló munkaalkalmassága nem változott.

14. § (1) A soron kívüli vizsgálatot kezdeményezheti:

a) a munkavállaló háziorvosa, kezelőorvosa minden olyan heveny vagy idült betegség után, amely a munkavállaló munkaalkalmasságát befolyásolhatja,

b) a munkavállaló,

c) a munkáltató,

d) a foglalkozás-egészségügyi orvos saját hatáskörében.

(2) A soron kívüli vizsgálat során a rendelet 3. melléklet B. pontjában foglalt követelmények az irányadók.

Záró vizsgálat

15. § (1) Záró vizsgálatot kell végezni:

a) a külön jogszabályban meghatározott, emberi rákkeltő hatású anyagok tízéves, benzol vagy ionizáló sugárzás négyéves expozícióját követően, a tevékenység vagy a munkaviszony megszűnésekor,

b) idült foglalkozási betegség veszélyével járó munkavégzés vagy munkakörnyezet megszűnésekor, továbbá

c) ha a munkavállaló korkedvezményre jogosító munkakörben legalább négy évet dolgozott, a tevékenység vagy a munkaviszony megszűnésekor.

(2) A záró vizsgálatnak ki kell terjednie:

a) általános orvosi vizsgálatra,

b) az érzékszervek működésének vizsgálatára,

c) diabetes mellitus vagy a klinikai vizsgálat által jelzett egyéb állapot kimutatására szolgáló vizelet- vagy vérvizsgálatra,

d) az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott expozíciókra vonatkozó, külön jogszabályban meghatározott vizsgálatra.

Pszichológiai vizsgálat

16. § (1) A pszichológiai vizsgálat célja:

a) annak egyértelmű megállapítása, hogy a munkavállaló:

aa) rendelkezik-e a feladata ellátásához elengedhetetlenül szükséges egyéni pszichológiai jellemzőkkel (adottságokkal, képességekkel, különböző körülmények között várható munkamagatartással, alkalmazkodó képességgel), amelyek alkalmassá tehetik az adott munkakör biztonságos ellátására,

ab) van-e a munkaköre ellátásához elegendő észlelési, döntési és cselekvési képessége,

b) fennálló klinikai kórkép esetében a kivizsgálás szükségességére felhívni a figyelmet.

(2) Pszichológiai vizsgálatot kötelezően csak előzetes vizsgálatnál kell végezni, a rendelet 4. mellékletében felsorolt munkakörökben. Az időszakos és soron kívüli vizsgálat esetében pszichológiai vizsgálat abban az esetben kötelező, ha azt a foglalkozás-egészségügyi szakorvos a munkavállaló magatartásában, reakciókészségében észlelt változások alapján indokoltnak tartja.

(3) A vizsgálat során az egyéni adottságok figyelembevételével kell minden esetben egyedi elbírálás alapján véleményt alkotni és minősíteni, amelynek során mérlegelni kell, hogy a munkavállaló képes-e kellő biztonsággal és felelősséggel részt venni a vasúti tevékenység lebonyolításában.

17. § (1) A pszichológiai vizsgálat tartalmát és értékelési eljárását a vizsgálatot végző pszichológus határozza meg, figyelembe véve a végzett tevékenységet és a vasúti közlekedés sajátosságait, jellemzőit.

(2) A vizsgálat legalább az egyes biztonsági funkciók követelményeivel kapcsolatos alábbi feltételek vizsgálatára terjed ki:

a) exploráció-anamnézis,

b) figyelem és koncentráció,

c) pszichomotoros gyorsaság,

d) közvetlen memória,

e) megfigyelő- és felfogóképesség,

f) pszichovegetatív paraméterek,

g) megosztott figyelem és összpontosítási készség,

h) szenzomotoros koordináció, reakcióképesség,

i) intelligencia szint,

j) személyiség projektív tesztek és kérdőívek (érzelmi önkontroll, viselkedési megbízhatóság, önállóság, lelkiismeretesség, interperszonális hatékonyság, kiegyensúlyozottság, szociális ügyesség, önbizalom, felelősségtudat, intellektuális hatékonyság, a teljesítmény motivációs háttere, az érdeklődés irányultsága, tolerancia szint stb.) kitöltése alapján.

18. § (1) A pszichológiai vizsgálat során feltárt:

a) személyiségzavarok, elmebetegség,

b) feladatellátáshoz szükséges felismerési, döntési és cselekvési képességek nem kielégítő szintje,

c) figyelmi teljesítmények (figyelemkoncentráció, megosztott figyelem, megfigyelőkészség, összpontosítási készség) elégtelensége,

d) balesetveszélyes magatartásra utaló személyiségjegyek,

e) gyorsan bekövetkező pszichés elfáradás,

f) alkoholizmus, narkománia

az egészségi alkalmasságot korlátozó vagy kizáró oknak minősül.

(2) A korlátozó vagy kizáró okok megállapítása az e célra kifejlesztett műszeres vizsgálatokkal és személyiségvizsgálattal történik.

19. § (1) A pszichológiai vizsgálatot az egészségi alkalmassági vizsgálat részeként, a 22. §-ban, illetve a külön jogszabályban előírt szakmai képesítéssel, valamint működési engedéllyel rendelkező munkapszichológus végzi és véleményezi.

(2) A véleményezés során a műszeres és személyiségvizsgálati eredményeket együttesen kell figyelembe venni.

(3) A pszichológus a vizsgálat során:

a) mozdonyvezető és egyéb vasúti járművezető esetében a vizsgálatok eredményeit a közlekedési magatartásra gyakorolt befolyásuk jellege és mértéke alapján értékeli,

b) szélsőséges vagy ellentmondásos esetben a részvizsgálatokat megismételheti, illetőleg kiegészítő vizsgálatokat végezhet,

c) elmekórra, személyiségzavarokra utaló adat, valamint alkoholizmus és narkománia gyanúja esetén javasolhatja a vizsgált személy pszichiátriai szakrendelésre történő beutalását.

20. § (1) A vizsgálat eredményét – amely lehet az adott munkakörre „javasolt” vagy „nem javasolt” – és annak okát a pszichológus közli a munkavállalóval, egyidejűleg írásban megküldi az alkalmassági vizsgálatot végző foglalkozás-egészségügyi orvosnak.

(2) A munkavállalónak tudomására kell hozni a pszichés állapotával kapcsolatos minden olyan tudnivalót, amely a továbbiakban a megelőzés vagy a gyógykezelés céljából számára szükséges. Amennyiben a munkavállaló nem ért egyet a vizsgálat eredményével, kérheti másik pszichológus vagy pszichiáter, neurológus szakorvos szakvéleményét.

(3) A foglalkozás-egészségügyi orvos a pszichológiai (pszichiátriai, neurológiai) vizsgálat eredményének figyelembevételével alakítja ki az egészségi alkalmassági véleményt.

A vizsgálatot végző szervezetek és személyek

21. § (1)14 A Kormány a mozdonyvezetői munkakörre irányuló előzetes egészségi alkalmassági vizsgálat tekintetében tanúsító szervezetként a Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: tanúsító szervezet) jelöli ki.

(1a)15 A mozdonyvezetői munkakörre irányuló előzetes egészségi alkalmassági vizsgálati eljárás során a közlekedési hatóság a tanúsító szervezet által kibocsátott tanúsítványt a tényállás tisztázása során köteles elfogadni.

(2)16 A tanúsító szervezet köteles tevékenységét

a) diszkriminációtól mentesen,

b) az esélyegyenlőséget és az azonos feltételekkel történő hozzáférhetőséget biztosítva,

c) valamennyi kérelmező számára egységes árképzést és nyilvános szolgáltatási díjakat alkalmazva

végezni.

(3)17 A tanúsító szervezetnek rendelkeznie kell a külön jogszabályban meghatározott, egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó alkalmassági feltételekkel.

22. §18 Az egészségi alkalmasság vizsgálatát és véleményezését – a tanúsító szervezet nevében eljáró – a 22/A. §-ban meghatározott feltételeket teljesítő, a közlekedési hatóság által nyilvántartásba vett szakértő folytatja le. A közlekedési hatóság által történő nyilvántartásba vétel a 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 20. cikk (2) bekezdése szerinti elismerésnek minősül, és nem tagadható meg, ha a szakértő a 22/A. §-ban meghatározott feltételeknek megfelel.

22/A. §19 (1) Az egészségi alkalmassági vizsgálatot végző vagy véleményező orvosnak

a) rendelkeznie kell üzemorvostan vagy foglalkozás-orvostan szakvizsgával, és

b) – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – ismernie kell az 1. mellékletben meghatározott munkakörökre és a vasúti közlekedésre jellemző veszélyeket, az e veszélyekből eredő kockázatok következményeit, azok kiküszöbölésének vagy csökkentésének módjait, melyhez legalább 1 éves szakmai gyakorlatot kell igazolnia.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában előírt gyakorlattal nem rendelkező orvos az önálló munkavégzéshez szükséges szakmai gyakorlat megszerzése céljából a vizsgálat véleményezését az előírt feltételeket teljesítő, a közlekedési hatóság nyilvántartásában szereplő orvos szakmai felügyelete mellett végezheti.

(3) Az egészségi alkalmassági vizsgálatban közreműködő pszichológusnak

a) rendelkeznie kell munka és szervezet pszichológusi vagy klinikai pszichológusi diplomával és működési engedéllyel, és

b) ismernie kell a vasúti munkavégzés pszichés és mentális követelményeit, az esetleges kockázatok következményeit, azok kiküszöbölésének vagy csökkentésének módjait, melyhez legalább 1 éves szakmai gyakorlatot kell igazolnia.

(4) A szakértő

a) nem lehet a vizsgált személy Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója,

b) nem állhat a közlekedési hatósággal kormányzati szolgálati jogviszonyban, vasúti társasággal munkaviszonyban, valamint munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban,

c) nem lehet vasúti társaságnak vezető tisztségviselője, felügyelőbizottságának tagja.

(5) A szakértő munkaszerződésében vagy megbízási szerződésében foglalt jogait és kötelezettségeit, valamint a munkavégzésének feltételeit úgy kell meghatározni, hogy az e rendelet szerinti feladatai ellátása során a befolyásmentesség és a független döntéshozatal biztosított legyen.

22/B. §20 (1) A szakértő köteles haladéktalanul írásban a tanúsító szervezet részére bejelenteni, ha vele szemben a 22/A. § (4) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi ok áll fenn.

(2) A tanúsító szervezet a szakértőt írásban szólítja fel az összeférhetetlenség megszüntetésére.

(3) A szakértő az (1) bekezdés szerinti bejelentés napjától kezdve az e rendelet szerinti feladatokat mindaddig nem láthatja el, míg a 22/A. § (4) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi ok fennáll.

(4) Ha az összeférhetetlenség a felszólítás kézbesítésétől számított harminc napon belül nem szűnik meg, a tanúsító szervezet írásban haladéktalanul kezdeményezi a közlekedési hatóságnál a szakértő nyilvántartásból történő törlését.

(5) Ha a tanúsító szervezet megállapítja, hogy a szakértővel szemben fennáll valamely, a 22/A. § (4) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi ok, és ezt az (1) bekezdés szerint nem jelentette a tanúsító szervezetnek, a tanúsító szervezet írásban haladéktalanul kezdeményezi a közlekedési hatóságnál a szakértő nyilvántartásból történő törlését, és felfüggeszti a szakértő e rendelet szerinti tevékenységét.

(6) Az a szakértő, aki az (5) bekezdésben szereplő okból kerül a közlekedési hatóság által vezetett nyilvántartásból törlésre, a 22/A. § (4) bekezdésében szereplő összeférhetetlenségi követelményeknek történő megfelelését követően 2 évig önálló szakértői tevékenységet nem végezhet, és a szakértői nyilvántartásba sem vehető fel.

23. § (1) A közlekedési hatóság a nyilvántartásból honlapján a következő adatokat teszi közzé:

a) név, születési név;

b) szakvizsga száma, kelte;

c)21 orvos esetén orvosi pecsét száma;

d) nyilvántartásba vétel dátuma, száma;

e) nyilvántartásból való törlés oka és időpontja.

(2)22 A szakértőt a közlekedési hatóság a nyilvántartásából törli, amennyiben:

a) a nyilvántartásba vett személy ezt kérelmezi,

b) a nyilvántartásba vett személy elhalálozott,

c) a nyilvántartásba vett személy a tevékenység végzésére vonatkozó, külön jogszabályban előírt jogosultságát elveszti,

d) a 22/B. § (4) és (5) bekezdése szerinti esetekben, vagy

e) a nyilvántartásba vett személyt a foglalkozástól jogerősen eltiltották.

(3)23 A nyilvántartás az (1) bekezdés b)–e) pontja szerinti adatok tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

Az egészségi alkalmasság tanúsítása, a minősítés szempontjai

24. § (1) Az előzetes vizsgálat során az 5. melléklet B. pontja szerinti egészségi alkalmassági tanúsítványban kell meghatározni, hogy a vizsgált személy az adott munkakörre „alkalmas”, „ideiglenesen nem alkalmas” vagy „nem alkalmas”. Az „ideiglenesen nem alkalmas” tanúsítvány esetében meg kell jelölni a következő vizsgálat időpontját.

(2) Az előzetes vizsgálat tanúsítása során „ideiglenesen nem alkalmas” minősítést kell adni – ha a vizsgálatot végző orvos keresőképtelenséget okozó megbetegedést észlel – a felgyógyulás időtartamáig.

(3)24

(4) A vizsgálatot végző orvos az egészségi alkalmassági tanúsítvány közlésén túl a foglalkoztatással kapcsolatos korlátozásokat is előírhat, amennyiben a vizsgált személy vagy más személy egészségének védelme érdekében az szükséges.

(5) Az egészségi alkalmassági tanúsítványt kialakító orvosnak vagy a felülvizsgálati orvosi bizottságnak a vizsgált személlyel közölni kell azt az okot, amely miatt a megjelölt munkakör betöltésére „nem alkalmas” vagy „ideiglenesen nem alkalmas”. Amennyiben az „alkalmas” minősítés korlátozás előírásával történik, a korlátozás okáról és mértékéről, továbbá minden olyan információról, amely az esetleges gyógykezelés céljából szükséges, a vizsgált személyt tájékoztatni kell.

(6) Mozdonyvezetők és egyéb vasúti járművezetőknél patológiás állapot esetében a várandós állapot ideiglenesen kizáró oknak minősül. A munkáltatónak biztosítania kell a várandós alkalmazottakat védő jogszabályi rendelkezések alkalmazását.

(7) A foglalkozás-egészségügyi orvos tanúsítványának kialakításához az előírt szakorvosi vizsgálatok mellett egyéb járóbeteg-szakorvosi vizsgálatot is igénybe vehet.

25. § (1) Ha az időszakos vagy soron kívüli vizsgálat során a vizsgálatot végző orvos olyan idült szervi elváltozást észlel, mely a munkavállalót további foglalkoztatásában nem gátolja ugyan, de betegségének súlyosbodása az egészségkárosodás veszélyével járhat, az egészségügyi dokumentációban a „gondozandó” megjelölést feltünteti, a betegséget diagnózissal megjelöli és a munkavállalót a háziorvoshoz irányítja. A betegség miatt gondozott munkavállaló időszakos vizsgálata során a betegségével kapcsolatos gondozási leleteket a vizsgálatot végző orvosnak köteles bemutatni.

(2) Ha a vizsgálatot végző orvos foglalkozási megbetegedés gyanúját észleli, a külön jogszabályban foglaltak szerint jár el.

(3)25 Azon időszakos vagy soron kívüli vizsgálatra jelentkező vasúti dolgozó, aki 2. típusú cukorbetegsége esetén diétával és/vagy tablettás kezeléssel megfelelő egészségi állapotban van, eredeti foglalkozásában, gondozással tovább foglalkoztatható az évente – a vonatkozó szakmai irányelveknek megfelelően – végzett egészségi alkalmassági vizsgálat alapján.

(4) Amennyiben a munkavállaló a megjelölt munkakör betöltésére látásjavító eszköz használata esetén alkalmas, e körülményt, valamint a látásjavító eszköz szolgálatban történő rendelkezésre állásának szükségességét az egészségügyi dokumentációban fel kell tüntetni.

26. § (1)26 Amennyiben az előzetes, időszakos vagy soron kívüli vizsgálat alapján hozott határozattal a munkáltató vagy a munkavállaló nem ért egyet, a határozat ellen jogorvoslattal élhet és kérheti az alkalmassági felülvizsgálat lefolytatását. A vasúti járművezetői munkakörre való előzetes egészségügyi alkalmassággal kapcsolatos döntéssel szemben bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető. Az egyéb, e rendelet hatálya alá tartozó előzetes, illetve az időszakos és soron kívüli egészségügyi alkalmasság tárgyában hozott határozat ellen fellebbezés nyújtható be. A munkáltató és a munkavállaló a jogorvoslati eljárás kezdeményezésének tényéről egymást kölcsönösen tájékoztatja.

(2)27 Az (1) bekezdés szerinti egészségi alkalmassági vizsgálatok esetében a felülvizsgálatot a közlekedési hatóság végzi, amely az eljárásba közreműködőként bevonhatja – a felülvizsgálat tárgya szerint – a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv orvosát.

27. § A felülvizsgálati eljárási költsége a kérelmezőt terheli. Amennyiben a másodfokú határozat az első fokon hozott határozattól eltér, az első fokon eljáró szervezet a felülvizsgálati eljárás költségeit a kérelmezőnek nyolc napon belül megtéríti.

Az egészségügyi dokumentáció

28. § (1)28 Az egészségi alkalmassági vizsgálatot és annak megállapításait a tanúsítást végző foglalkozás-egészségügyi orvos az 5. melléklet B. pontja szerinti „Alkalmassági tanúsítvány vasúti szolgálatra” elnevezésű nyomtatványon köteles rögzíteni. Az adatrögzítés az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 3. § e) pontja szerint feltüntetett bármilyen formában történhet és a törvény szerinti egészségügyi dokumentációnak minősül.

(2) A nyilvántartás munkáltatói példányát a foglalkozás-egészségügyi orvos, a bejegyzést követően a munkáltató részére megküldi, aki köteles azt a foglalkoztatás teljes tartama alatt megőrizni, a munkavállaló újabb egészségi alkalmassági vizsgálata előtt az egészségi alkalmassági vizsgálatot végző foglalkozás-egészségügyi orvosnak átadni.

(3) Az 5. melléklet E. pontjában meghatározott egészségügyi törzslapot a foglalkozás-egészségügyi orvos az egészségügyi dokumentációra vonatkozó külön jogszabályban előírt időtartamban őrzi meg.

(4) Az egészségi alkalmassági vizsgálatot végző szervezet havonta köteles az elvégzett vizsgálatokról és azok eredményéről a közlekedési hatóság felé adatot szolgáltatni. Az adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell:

a)29 a vizsgált személy természetes személyazonosító adatait,

b) a vizsgálat alapján kialakított tanúsítványt, az esetleges korlátozásokkal,

c) a tanúsítvány alapján betölthető munkakört,

d) az alkalmasság időbeli hatályát,

e) a vizsgált személy munkáltatójának adatait.

(5) Ha a vizsgált személy pszichológiai alkalmassági vizsgálatra kötelezett, a foglalkozás-egészségügyi orvos az érintett személy egészségi állapotáról a vizsgálatot végző pszichológust tájékoztatja.

(6) A munkaviszony megszűnésekor az alkalmasságot megállapító foglalkozás-egészségügyi orvos kiállítja az egészségügyi törzslap kivonatát, melyet a munkavállaló részére átad azzal, hogy új munkahelyén a vizsgálatot végző orvosnak azt bemutassa.

A munkáltató feladatai

29. § (1) A munkáltatónak belső szabályzatában kell meghatároznia:

a)30 az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében a munkavédelemről szóló törvény szerint készített kockázatértékelés felhasználásával – a foglalkozás-egészségügyi orvos véleményének figyelembevételével – az egészségi alkalmassági és szakmai alkalmassági vizsgálatok rendjét, irányát, gyakoriságát, valamint ezekkel a vizsgálatokkal kapcsolatos feladatokat,

b) azokat a munkaköröket, munkakörülményeket, amelyekben a sérülékeny csoportba tartozók (nők és 18. életévüket be nem töltők) nem vagy csak korlátozással foglalkoztathatók.

(2) A szabályzat kidolgozásához a foglalkozás-egészségügyi szolgáltató szervezet véleményét ki kell kérni.

(3) A munkáltató köteles

a) a munkába lépés előtt valamennyi munkavállalót, a munkakör megváltoztatása előtt a 6. § (1) bekezdésben meghatározott munkavállalót előzetes vizsgálatra,

b) a 11. § (1) bekezdésben meghatározott munkavállalót időszakos vizsgálatra,

c) a 13. §-ban meghatározott munkavállalót soron kívüli vizsgálatra,

d) a 15. §-ban meghatározott munkavállalót záró vizsgálatra

küldeni.

(3a)31 A munkáltató köteles a közlekedési hatóságnak haladéktalanul bejelenteni, ha a vasúti járművezető munkavállalója keresőképtelenségének ideje a három hónapot meghaladta.

(3b)32 A munkáltató és a foglalkozás-egészségügyi szolgáltató közösen határozzák meg azon azonos kockázattal, megterheléssel, igénybevétellel járó tevékenységek, munkakörök jegyzékét, és az ezekben történő alkalmassági vizsgálat jellegét és gyakoriságát, amelyek a vasút-technológiai folyamatban ugyanarra a tevékenység ellátására irányulnak.

(4) A munkáltató köteles az egészségi alkalmasságot vizsgáló és véleményező foglalkozás-egészségügyi orvos részére megküldeni:

a) a meghatározott, egyedi munkakörre vonatkozó munkaköri leírást,

b) az 5. melléklet A. pontja szerinti, a munkakör (munkahely) egészségkárosító kockázatait tartalmazó adatlapot, valamint

c) mindazokat a munkaköri és munkahelyi adatokat, amelyek a véleményezéshez szükségesnek tart, illetve amely adatokat a véleményező orvos kér.

(5) A munkáltató a soron kívüli vizsgálat kezdeményezésének indokáról a munkavállalót és a foglalkozás-egészségügyi orvost vagy szervezetet írásban köteles tájékoztatni.

(6) A munkáltató a munkavállalók egészségi alkalmassági adatait a külön jogszabályban előírt adatvédelmi rendelkezések figyelembevételével nyilvántartja, a nyilvántartás adatait, annak változásait a hatóság részére megküldi.

Záró és átmeneti rendelkezések

30. §33

31. § (1) Ez a rendelet 2009. október 1-jén lép hatályba.

(2)34

(3) Az e rendelet hatálybalépésekor érvényes egészségügyi alkalmasság az „Alkalmassági igazolvány vasúti szolgálatra nyomtatványban” feltüntetett időtartamon belül jogosít az adott tevékenység végzésére.

(4) 2010. január 1-jét követően a vizsgálatokat végző és véleményező foglalkozás-egészségügyi orvosok tevékenységüket csak az e rendelet 22. §-ában előírt feltételek teljesítése esetén folytathatják.

(5) A munkáltató az e rendelet hatálybalépésekor érvényes egészségügyi alkalmassági vélemények nyilvántartását legkésőbb 2010. január 1-jéig a hatóságnak átadja, a 28. § (4) bekezdésben meghatározott tartalommal.

(6)35 Az egyes vasúti tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 193/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor36 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

32. §37 Ez a rendelet

a) a közösségi vasúti rendszereken mozdonyokat és vonatokat működtető mozdonyvezetők minősítéséről szóló, 2007. október 23-i 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 11. cikk (2) és (3) bekezdésének, 16. cikk (1) bekezdésének, 18. cikk (2) bekezdésének, 20–22. cikkeinek, illetve II. mellékletének,

b) az Európai Unió vasúti rendszerének forgalmi szolgálat és forgalomirányítás alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról és a 2007/756/EK határozat módosításáról szóló, 2012. november 14-i 2012/757/EU bizottsági határozat I. melléklet 4.7. pontjának,

c) a 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az általános szakmai ismeretekkel, az egészségi állapottal, valamint az engedélyekkel kapcsolatos követelmények tekintetében történő módosításáról szóló, 2014. június 24-i 2014/82/EU bizottsági irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelethez38

Munkaköri csoportok
I. munkaköri csoport
A) Országos, térségi, saját célú vasúti pályahálózat és iparvágány

Munkakörök

Feladatkörök

Gurításvezető

Tolatási műveletek szervezése, helyszínen történő irányítása és ellenőrzése. A tolatásvezető a tolatás vezetése mellett a kocsirendezői teendőkkel is megbízható. A gurítási technológia irányítása, a gurítás vezetése (létesített berendezésekkel és jelzőkkel).

Tolatásvezető

Kocsimester (forgalmi)

Kocsirendező

A tolatásvezető irányítása alatt a tolatásban (gurításban) részt vevő, kocsirendezői feladatok (járműkapcsoló-, mozgató-, megállító, stb.) ellátása.

Saruzó

Vonali tolatásvezető

A saját célú vasúti pályahálózaton és a csomóponti kiszolgálást végző vonatoknál, továbbá a munkavonatoknál a vonatok közlekedése során forgalmi tevékenység végzése. A szükségessé váló tolatási mozgások lebonyolítása során a tolatásvezetői teendők ellátása.

Vonali kocsirendező

Nem személyszállító vonatnál – a kocsirendezői feladatokon túl – szükség esetén tolatás közben fék-kezelése, figyelő szolgálat és fedezési feladatok végzése.

Vezető váltókezelő,
váltókezelő (helyszíni állítású)

A helyszíni állítású váltók állítása, ellenőrzése, őrzése, továbbá a helyi viszonyoktól függően esetleg gondozása, egyes helyeken a helyhez kötött jelzők kezelése, szükség esetén sorompókezelés és a vonatok mozdonyvezetőinek indításra történő felhatalmazása megbízással.

Mozdonyvezető nyitott
vezetőálláson

Az alapvizsgájának megfelelő nyitott vezetőállású járműtípus vezetése. Vonali tolatásvezető vagy vonatkísérő nélküli közlekedés esetében a vonatszemélyzet rendelkezésre jogosult vezetője.

Felsővezeték szerelő különleges körülmények között (nagy magasságban, 25 KV-os feszültség közelében)

A vasúti felsővezeték műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata, mérése és ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése különleges munkakörülmények között.

B) Elővárosi, városi és helyi vasúti pályahálózat
I. Elővárosi vasúti pályahálózat

Váltókezelő (helyszíni állítású)

A helyszíni állítású váltók állításával, ellenőrzésével, őrzésével, továbbá a helyi viszonyokhoz mérten esetleg gondozásával és az egyes állomásokon a helyhez kötött jelzők kezelésével is megbízott dolgozó, tekintet nélkül arra, hogy milyen elnevezésű szolgálati helyen végez szolgálatot.

Kocsirendező

A tolatásvezető irányítása alatt – a járművezető kivételével – a tolatásban részt vevő dolgozó.

Tolatásvezető

A tolatásvezető a tolatási műveletet szervező, helyszínen irányító és ellenőrző dolgozó, a tolatás vezetése mellett a kocsirendezői teendőkkel is megbízható.

II. munkaköri csoport
A) Országos, térségi, saját célú vasúti pályahálózat és iparvágány

Főrendelkező-, rendelkező forgalmi szolgálattevő, forgalmi szolgálattevő

Vonatközlekedés, továbbá a tolatás irányítása állomáson és kijelölt szolgálati helyen.

Külső forgalmi szolgálattevő

Naplózó forgalmi szolgálattevő

Állomásokon vasúti szolgálati okmányok és nyilvántartások vezetése.

Kocsivizsgáló

Az érkező, induló vonatoknál a vasúti kocsik vizsgálata. Teherkocsik megrakás előtti és kirakás utáni vizsgálata.
Határállomáson a vasúti kocsik átadási, illetve átvételi eljárásban való részvétel.
Az induló vonatok fékpróbája, fékberendezéseinek ellenőrzése és biztonságos üzemeltetése.

Féklakatos

Kocsiszolgálati művezető

A kocsivizsgálói tevékenység szervezése, irányítása, ellenőrzése.

Térfőnök

A közlekedés biztonságával összefüggő feladatok végrehajtásának szervezése, irányítása, ellenőrzése, felügyelete.

Ügyeletes tiszt (forgalmi)

Hálózati fő-üzemirányító

A vonatközlekedés hálózati, illetve területi lebonyolításának irányítása, felügyelete. Összefogja az operatív vonatforgalmi tervezést, mellyel biztosítja a hálózaton és a területeken történő optimális kapacitás kihasználást, felügyeli a vonatok fontossági sorrendjének betartását.
Kapcsolatot tart, információt cserél a szomszédos vasutakkal a határforgalomban közlekedő valamennyi ki- és belépő vonatról.

Területi fő-üzemirányító

Rendkívüli helyzeteket kezelő irányító

Különleges szabályozást igénylő küldemények irányítója

Forgalmi vonalirányító

A vonatközlekedés tervezése, szabályozása, felügyelete egy vagy több rendelkezési szakaszon. A központi, távkezelt forgalomirányításra berendezett vonalakon a forgalom lebonyolításának irányítása.

Központi forgalomirányító
(a továbbiakban: KÖFI irányító)

Központi forgalom-ellenőrző irányító
(a továbbiakban: KÖFE irányító)

Mellékvonali forgalomirányító
(a továbbiakban: MEFI irányító)

Mellékvonali forgalomirányításra berendezett vonalon a vonatközlekedés tervezése, szabályozása, felügyelete egy vagy több rendelkezési szakaszon.

Mellékvonali rádiós forgalomirányító
(a továbbiakban: MERÁFI irányító)

Térközőr

Nyíltvonali szolgálati helyen közlekedés szabályozásában való részvétel, térközjelző kezelése, elő- és visszajelentés adása, nyugtázása.

Vonatjelentő-őr

Sorompókezelő

Az útátjáró biztosítására szolgáló berendezések kezelése, meghatározott esetekben az útátjáró fedezése.

Jelzőőr

Vezető váltókezelő, váltókezelő, Váltóállító táblakezelő

A központi állítású váltók állítása, ellenőrzése, őrzése, továbbá a helyi viszonyoktól függően esetleg gondozása, egyes helyeken a helyhez kötött jelzők kezelése, szükség esetén sorompókezelés és a vonatok mozdonyvezetőinek indításra történő felhatalmazása megbízással.

Vágányfék-kezelő

Gépesített gurítódomb vágányfékjeinek kezelése a gurításra kerülő egységeknél.

Mozdonyvezető zárt vezetőálláson

Az alapvizsgájának megfelelő (vontatási nem, járműtípus, infrastruktúra), önjáró vasúti (motorkocsi, mozdony, munkagép), valamint közúti-vasúti (kétéltű) járművek vezetése.
Feladata a járművezetői teendők elvégzésén kívül azoknál a vonatoknál, amelyek vezető jegyvizsgáló nélkül közlekednek, a vonatkísérői ténykedések elvégzése is. Vonali tolatásvezető vagy vonatkísérő nélküli közlekedés esetén a vonatszemélyzet rendelkezésre jogosult vezetője.

Egyéb vasúti járművezető

Főpályamester, pályamester

A vasúti pálya műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata, mérése és ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése.
A vasúti pálya építése, felújítása és karbantartása során a felügyeleti, diagnosztikai, hibaelhárítási tevékenységek koordinálása, illetve végzése az előírásokban az egyes munkakörökre vonatkozó szabályoknak megfelelően, a vasúti forgalom magas műszaki színvonalon történő lebonyolításának biztosítása érdekében.

Technikus

Vasúti munkavezető

A vasúti pályaszakaszon történő munkavégzés (gyalogbejárás) során a pálya és tartozékain (sín, kapcsolószer, kitérők, vágánykapcsolatok, hegesztések aljak, ágyazat) végzett tevékenységek megfelelő műszaki színvonalon történő elvégeztetése, illetve a hiányosságok feltárása, helyreállítása a zavartalan vasúti forgalom biztosítása érdekében.

Vonalgondozó

Vezető jegyvizsgáló

Személyszállító vonatnál szolgálatot végző valamennyi vonatkísérő forgalmi szempontból rendelkezésre jogosult vezetője.
A forgalmi helyzettől függően jogosult és kötelezhető a fékpróba megtartására.
Szükség esetén tolatást vezet. Meghatározott esetekben végzi az induló vonatok mozdonyvezetőinek indításra történő felhatalmazását, valamint figyelő szolgálatot lát el.

Szolgáltatás felügyelő, minőségbiztosítási ellenőr
(személyszállítás)

Külsős mozdonyfelvigyázó

A kijelölt telephelyen a felügyelete alá tartozó vontatási utazószemélyzet irányítása, ellenőrzése, valamint a rendelkezésre álló eszközpark felügyelete a vontatási szolgáltatások biztosítására. Az üzemmenetben bekövetkezett zavar esetén a területére vonatkozóan operatív intézkedések tétele annak érdekében, hogy a vonatközlekedés minél hamarabb tervszerű legyen.

Vontatási (gépészeti) vonalellenőr

Vontatójárművek és vasútijármű vezetők felügyelete vonattovábbítás közben.

Vontatási telepi rendező, vontatási telepi váltókezelő

A vontatási telep járműmozgásának szervezése és irányítása.

Vasúti járműves darukezelő

Vasúti járművek rendkívüli esetben történő mozgatása daruval, vagy hidraulikus emelő berendezés kezelésével.

Vasútüzem vezető

Saját célú vasúti pályahálózaton a vasúti közlekedés szervezése, irányítása.

B) Elővárosi, városi és helyi vasúti pályahálózat
I. Elővárosi vasúti pályahálózat

Központi forgalomirányító
(KÖFI)

A központi forgalomirányításra berendezett vonalon a forgalom lebonyolításának egyszemélyi felelős irányítója. Rendelkezési joga kiterjed a forgalom lebonyolításában részt vevő valamennyi dolgozóra, továbbá a forgalom lebonyolítását közvetlenül érintő kérdésekben a társszolgálatokra is.

Üzemegységi diszpécser

Az üzemegységi diszpécser az üzemegység beosztott dolgozóinak rendelkezésre jogosult szolgálati elöljárója.
Rendelkezési joga kiterjed a társszolgálatok felé is a közlekedés lebonyolítását érintő kérdésekben.

Forgalmi szolgálattevő

Vonatközlekedés, továbbá a tolatás irányítója állomáson és kijelölt szolgálati helyen.
Szolgálatával kapcsolatos rendelkezéseit a szolgálati helyeken, a nyílt pályán és a vonatokon valamennyi ott szolgálatot teljesítő dolgozó köteles tudomásul venni és végrehajtani.

Naplózó

Állomásokon szolgálati okmányokat vezető dolgozó.

Vezető jegyvizsgáló

Személyszállító vonatnál szolgálatot végző vonatkísérő. A vonatkísérők rendelkezésre jogosult vezetője. A vonat menete közben a jegyvizsgálatot végez. Az utasításban meghatározott esetekben végzi a vonatok indítását.

Váltókezelő
(központi állítású)

A központi állítású váltók állításával, ellenőrzésével, őrzésével, továbbá a helyi viszonyokhoz mérten esetleg gondozásával és az egyes állomásokon a helyhez kötött jelzők kezelésével is megbízott dolgozó, tekintet nélkül arra, hogy milyen elnevezésű szolgálati helyen végez szolgálatot.

Térközőr

Nyíltvonali szolgálati helyen közlekedést szabályozó dolgozó. A térközőr a vonatközlekedést térköz biztosítóberendezéssel, a vonatjelentő őr nem biztosított térközjelzőkkel és távbeszélőn adott közleményekkel szabályozza.

Vonatjelentő őr

A vonatjelentő őr nem biztosított térközjelzőkkel és távbeszélőn adott közleményekkel szabályozza.

Szükségvonat-jelentő őr

Szükségvonat-jelentő őr a vonatközlekedést hordozható jelzőkkel, jelzőeszközökkel, távbeszélőn vagy rádiótelefonon adott közleményekkel szabályozza.

Sorompókezelő

Az útátjáró biztosítására szolgáló berendezések kezelése meghatározott esetekben az útátjáró fedezése.

Mozdonyvezető

Az önjáró vasúti járművek (motorkocsi, mozdony, munkagép) vezetője. Feladata a járművezetői teendők elvégzésén kívül azoknál a vonatoknál, amelyek vonatvezető, illetve vezető-jegyvizsgáló nélkül közlekednek, a vonatkísérői ténykedések elvégzése is. Vonatvezető nélküli közlekedés esetében a vonatszemélyzet rendelkezésre jogosult vezetője.

Elővárosi egyéb vasútijármű vezető

II. Városi és helyi vasúti pályahálózat
a)    Közúti villamos vasúti pályahálózat

Váltókezelő

A helyszíni vagy a távolról állítható váltók állításával, ellenőrzésével, őrzésével, továbbá a helyi viszonyokhoz mérten esetleg gondozásával is megbíznak.

Tabulátorkezelő

Biztosítóberendezés kezelésével, valamint jelzővel függésben lévő váltók állításával, ellenőrzésével, őrzésével, továbbá a helyi viszonyokhoz mérten esetleg gondozásával is megbíznak.

Forgalmi diszpécser

A rendelkezésre álló technikai berendezések kezelésével irányítja és ellenőrzi a villamos járművek forgalmát. Biztosítja a menetrend szerinti és balesetmentes közlekedés lebonyolítását. Rendkívüli esemény esetében közvetlenül érvényesíthető rendelkezési, illetve irányítói jog illeti meg a forgalom lebonyolítását érintő kérdésekben.

Közúti vasútijármű vezető

A közlekedő villamos jármű egyszemélyi felelős vezetője. Feladata a szerelvény vezetése.

b)    Földalatti vasúti pályahálózat (metró)

Központi forgalmi menetirányító

A központi forgalomirányításra berendezett vonalon a forgalom lebonyolításának egyszemélyi felelős irányítója. Rendelkezési joga kiterjed a forgalom lebonyolításában részt vevő valamennyi dolgozóra, továbbá a forgalom lebonyolítását közvetlenül érintő kérdésekben a társszolgálatokra is.

Központi forgalmi operátor

A központi forgalmi menetirányító segítőjeként a jelző- és vasútbiztosító berendezés és egyéb technikai eszközök kezelését és azok ellenőrzését végzi. A vasútbiztosító berendezés kezeléséért az operátor felelős, de számlált kezelési műveleteket csak a központi forgalmi menetirányító rendelkezésére, illetve hozzájárulásával végezhet.

Metró forgalmi szolgálattevő

Vágánykapcsolatos állomásokon teljesít szolgálatot. Helyi üzem esetében kezeli a jelző- és vasútbiztosító berendezést, valamint átruházott jogkör esetében a kezelési körzetében irányítja a vonatforgalmat. Távvezérelt üzem esetében az utasforgalom irányításával és ellenőrzésével is megbízható.

Járműtelepi forgalmi szolgálattevő

Irányítja a szerelvények kocsiszínből forgalomba való ki- és beállását a menetrendi követelményeknek megfelelően. A kocsiszíni tolatások lebonyolítása mellett biztosítja a szolgálati vonatok összeállítását, forgalomba állítását, a járműtelepi vágányhálózaton végzett összes tolatás összhangját. A járműtelepen a belső vasút-üzemvezető helyettese.

Járműtelepi forgalmi operátor

A forgalmi szolgálattevő segítőjeként a jelző- és vasútbiztosító berendezés, valamint egyéb technikai eszközök kezelését végzi.
A vasútbiztosító berendezés kezeléséért az operátor felelős, beszámlált kezelési műveleteket csak a forgalmi szolgálattevő rendelkezésére, illetve hozzájárulásával végezhet.

Tolatásvezető

A vonalon közlekedő szolgálati vonat felelős vezetője, a járműtelepi tolatási mozgásokat a forgalmi szolgálattevő rendelkezései alapján irányítja.

Motorkocsi-vezető

A közlekedő vonat egyszemélyi felelős vezetője.
Feladata a motorkocsikból összeállított szerelvény, illetve vonat vezetése.

Motorkocsi-segédvezető

Kétszemélyes üzemmódban a motorkocsi-vezetővel együtt felelős a szerelvény, illetve a vonat továbbításáért.

Mozdonyvezető

Mozdonnyal végzett vonat- vagy tolatási mozgás, illetve a szolgálati vonat vontatójárművének felelős vezetője.

Egyéb vasúti járművezető

Teher-vágánygépkocsi vagy szolgálati vonat vontatójárművének felelős vezetője.

Metróállomási diszpécser
– járművezető (JÁDI)

A rendelkezésre álló technikai eszközök segítségével irányítja és ellenőrzi az állomás utasforgalmát, üzemelteti a felügyelete alá tartozó mozgólépcsőket, lifteket és berendezéseket. Kirendelés esetén járművezetői feladatokat lát el.

c)    Milleniumi földalatti vasút

Forgalmi szolgálattevő

Forgalmi szolgálattevő vágánykapcsolatos állomásokon teljesít szolgálatot. Helyi üzem esetében kezeli a jelző- és vasútbiztosító berendezést, valamint átruházott jogkör esetében a kezelési körzetében irányítja a vonatforgalmat.

Térfelvigyázó

A térfelvigyázó a járműtelepen teljesít szolgálatot, a járművezetők szolgálati elöljárója, és a járműtelepi tolatási mozgások irányítója.

Tolatásvezető

Tolatásvezető a tolatási mozgások irányításával megbízott dolgozó.

Földalatti vasútijármű vezető

A közlekedő vonat és tolatószerelvény egyszemélyi felelős vezetője.

C) Fogaskerekű vasút

Forgalmi diszpécser

A vonal forgalmának egyszemélyi felelős vezetője, a járművezetők szolgálati elöljárója, aki a rendelkezésére álló technikai berendezések kezelésével irányítja és ellenőrzi a vonatok forgalmát, a menetrend szerinti és balesetmentes közlekedés lebonyolítását. Rendkívüli esemény esetében valamennyi szolgálati ág felé közvetlenül érvényesíthető rendelkezési, illetve irányítói jog illeti meg a forgalom lebonyolítását érintő kérdésekben.

Fogaskerekű vasútijármű vezető

Feladata a járművekből összeállított szerelvény, illetve vonat vezetése.

D) 
E) 
F) Bányavasúti pályahálózat

Mozdonyvezető

A mozdony üzemeltetése, megindítása, megállítása, felügyelete, az üzembiztos állapot biztosítása.

III. munkaköri csoport
A) Országos, térségi, saját célú vasúti pályahálózat és iparvágány

Vasútszakmai oktató
(műszaki-, forgalmi oktató)

A képzőszervezet, illetve vasúti társaság megbízásával az alapképzésben és időszakos oktatásokon oktatói tevékenység végzése, valamint a vasúti társaság ügykörébe tartozó, nem hatósági vizsgaköteles témakörök képzési és vizsgáztatási feladatai.

Forgalmi csomóponti vezető

Állomási technológiák készítése, a közlekedés biztonságával összefüggő feladatok végrehajtásának szervezése, irányítása, ellenőrzése, felügyelete.

Állomásfőnök I-III.

Forgalmi koordinátor

Forgalmi üzemmérnök

Forgalmi technológus

Átmenesztő

Vonatfel- és átvétel végzése, érkező, továbbá induló vonatok okmányainak elkészítése.

Vonatfel- és átvevő

TEB vezetőmérnök

A vasúti pálya – felső vezeték, biztosítóberendezés, távközlő berendezés – műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata, mérése
és ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése.
A biztosítóberendezések, felső vezetékek felügyeletének ellátása, ellenőrzése, fenntartása, karbantartása.

TEB szakaszmérnök

Technológiai rendszerszakértő

Biztosítóberendezési vonalellenőr

Távközlőmester

Blokkmester

Biztosítóberendezési művezető

Biztosítóberendezési műszerész

Biztosítóberendezési lakatos

Területi biztosítóberendezési diszpécser

Területi távközlő diszpécser

Erősáramú mester

Erősáramú művezető

Elektrikus diszpécser

Felsővezeték-szerelő

Vezetőmérnök (pályás)

A vasúti pálya műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata, mérése és ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése.
A vasúti pálya építése, felújítása és karbantartása során a felügyeleti, diagnosztikai, hibaelhárítási tevékenységek koordinálása, illetve végzése az előírásokban az egyes munkakörökre vonatkozó szabályoknak megfelelően, a vasúti forgalom magas műszaki színvonalon történő lebonyolításának biztosítása érdekében.

Szakaszmérnök (pályás)

Vonalkezelő

Diszpécser (pályás)

Pályamunkás

Hálózati és területi személyszállítási főirányító

A hálózat vagy annak egy meghatározott területén közlekedő- és a csomópontokon a személyszállító vonatok irányítási felügyelete, és az üzemirányító szolgálattal történő koordinációs feladatok ellátása.

Csomóponti személyszállítási üzemeltetési vezető

Csomóponti személyszállítási technológus

Személyszállítási ügyeletes

Állomáskezelő (személyszállítás)

Megálló-rakodóhelyen, rakodóhelyen szükség esetén forgalmi tevékenység ellátása, a szolgálati hely feladataitól függően.

Jegyvizsgáló

A jegyvizsgáló személyszállító vonaton – a kereskedelmi tevékenységén kívül – szükség esetén fékezési, figyelési és fedezési feladatokat végez.

Árufuvarozási hálózati üzemirányító

Az árutovábbító vasúti társaság igényeinek függvényében dönt, és intézkedik a hálózatot vagy a régiót érintő többlet-tehervonatok bevezetéséről, valamint a közlekedésre bevezetett tehervonatok lemondásáról. Árufuvarozási szempontból jóváhagyja a hatáskörébe tartozó vonatforgalmi tervezést és annak módosítását. Elegytorlódás esetében hálózati, illetve régió szinten prioritási szempontokat határoz meg a tehervonatok továbbításának sorrendjére, a pályavasúttal konzultálva kerülő útirányt jelöl ki. Figyelemmel kíséri a Tehervonati Közlekedési Rend, a szolgáltatások teljesítését. Rendkívüli események bekövetkezése esetén egyeztető és koordinációs tevékenységet végez. Közvetlenül a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő rendelkezést pályavasúti dolgozó felé nem ad.

Árufuvarozási regionális üzemirányító

Árufuvarozási főnök

Árufuvarozási feladatköre mellett a felügyelete alá tartozó munkavállalók vasúti közlekedés biztonságával összefüggő feladatainak szervezése, irányítása és ellenőrzése.

Állomási operatív koordinátor (árufuvarozás)

Árufuvarozási feladatköre mellett a rakodóhelyek kiszolgálásával kapcsolatos feladatok ellátása, a pályavasúti és a vontatási munkavállalókkal a vonatok közlekedtetéséhez szükséges tevékenységek koordinálása.

Raktárnok

Árufuvarozási feladatköre mellett a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő tevékenység ellátása, a kocsik raksúlyváltójának kezelése, tengelyterhelés ellenőrzése, egyes vasúti vágányokon a vasúti kocsik mozgatásának irányítása, járműmegfutamodás elleni védekezés és kocsik kezelésére vonatkozó bárcák alkalmazása.

Körzeti Járműfenntartási Központ
(a továbbiakban: KJK) Központvezető

Vontató és vontatott járművek fenntartásának szervezése, irányítása és koordinálása.

KJK vezetőmérnök

Területi Kocsivizsgálati-szolgáltatási Központ (a továbbiakban: TKSZK) vezető

Vontatott járművek fenntartásának szervezése, irányítása és koordinálása.

TKSZK vezetőmérnök

Gépészeti diszpécser

Az üzemmenetben bekövetkezett zavar esetében az egész területre vonatkozóan operatív intézkedések tétele annak érdekében, hogy a vonatközlekedés minél hamarabb tervszerű legyen.

Hálózati vontatási főirányító

A hálózat operatív irányítása mozdonyszolgálati ügyekben.
A rendkívüli helyzetek elhárításánál közreműködik.
Intézkedik a közlekedési zavarok, elegytorlódások feloldásához szükséges gépészeti erőforrások átcsoportosítására, meghatározza a mozdony- és személyzeti fordulóktól való eltérés rendjét.
A hatáskörébe tartozó területen operatívan irányítja, a rendelkezésre álló vontatójárműveket és személyzetet.
Rendkívüli események bekövetkezésekor a vasúti közlekedés operatív irányítási szervezeteinek bevonásával rendelkezik a mozdony- és személyzetfordulók operatív megváltoztatására, a megfelelő segélynyújtó elhárító egységek riasztására és a pályavasúti üzemirányító szolgálattal együtt biztosítja a helyszínre történő közlekedtetésüket és az érintett vasúti társaság területi vezetőinek értesítését.

Területi vontatási főirányító

Árufuvarozási hálózati vontatási főirányító

Az árutovábbító vasúti társaság igényeinek függvényében, a hálózat és régió operatív irányítása mozdonyszolgálati ügyekben.
A rendkívüli helyzetek elhárításánál koordinálja a munkavégzést, együttműködve a vasútvállalatokkal, kárhely parancsnokkal.
Intézkedik a közlekedési zavarok, elegytorlódások feloldásához szükséges gépészeti erőforrások átcsoportosítására, meghatározza a mozdony- és személyzeti fordulóktól való eltérés rendjét.
A hatáskörébe tartozó területen irányítja, és szükség szerint vezényli a rendelkezésre álló vontatójárműveket és személyzetet.

Árufuvarozási regionális vontatási irányító

Területi Vontatás-szolgáltatási Központ (a továbbiakban: TVSZK)
Központvezető

Vontatás-szolgáltatási tevékenység szervezése, irányítása és koordinálása.

Vontatás-szolgáltatási Telephelyvezető

Vontatási vezetőmérnök, vontatási technológus

Mozdonyfelvigyázó

A kijelölt telephelyen a felügyelete alá tartozó vontatási utazószemélyzet irányítása, ellenőrzése, valamint a rendelkezésre álló eszközpark felügyelete a vontatási szolgáltatások biztosítására. Az üzemmenetben bekövetkezett zavar esetében a területére vonatkozóan operatív intézkedések tétele annak érdekében, hogy a vonatközlekedés minél hamarabb tervszerű legyen.

Vontatási reszortos

Vontatójárművek és vasútijármű vezetők felügyelete.

Fordítókorong-kezelő

A fordítókorong üzemeltetése, megindítása, megállítása, felügyelete, az üzembiztos állapot biztosítása, a csörlő működtetése.

Tolópad-vezető, kezelő

A tolópad üzemeltetése, megindítása, megállítása, felügyelete, az üzembiztos állapot biztosítása, a csörlő működtetése.

B) Elővárosi, városi és helyi vasúti pályahálózat
I. Elővárosi vasúti pályahálózat

Jegyvizsgáló

A jegyvizsgáló személyszállító vonaton – a kereskedelmi tevékenységén kívül – szükség esetén fékezési, figyelési és fedezési feladatokat végez.

Váltókezelő
(központi állítású)

A helyszíni vagy központi állítású váltók állításával, ellenőrzésével, őrzésével, továbbá a helyi viszonyokhoz mérten esetleg gondozásával és az egyes állomásokon a helyhez kötött jelzők kezelésével is megbízott dolgozó, tekintet nélkül arra, hogy milyen elnevezésű szolgálati helyen végez szolgálatot.

II. Városi és helyi vasúti pályahálózat
a)    Földalatti vasúti pályahálózat (metró)

Központi utasforgalom-irányító diszpécser (KUD)

A központi utasforgalom-irányító diszpécser (KUD) az állomások forgalmi jellegű távfelügyeleti feladatait látja el, a rendelkezésére álló technikai berendezésein keresztül. Ellenőrzi és irányítja az állomási diszpécserek munkáját, közvetlen felettese a központi forgalmi menetirányító.

Műszakvezető diszpécser

Állomási dolgozók szolgálati elöljárója, rendkívüli esetben a Központi forgalmi menetirányító (KFM) megbízottjaként helyszíni feladatok ellátására kirendelhető.

Állomási diszpécser

A rendelkezésére álló technikai eszközök segítségével irányítja és ellenőrzi az állomás utasforgalmát, üzemelteti a felügyelete alá tartozó mozgólépcsőket.

Peronőr

Az állomásokon utasirányítói és ügyeletesi szolgálatot lát el.

Kocsiszíni diszpécser

A kocsiszíni diszpécser az utazóforgalmi dolgozók szolgálati elöljárója. A vonatszemélyzetek a kocsiszíni diszpécsernél jelentkeznek szolgálatra, a szolgálati beosztással kapcsolatban rendelkezési joga van. Szervezi a szükséges kocsiszíni tolatási mozgásokat, illetve a kocsiszíni ki- és beállások rendjét.

Járművezető instruktor

Az utazó forgalmi dolgozók szolgálati elöljárója.
Ellenőrzi a vonatszemélyzetek munkáját, a motorkocsik műszaki állapotával kapcsolatos kérdésekben döntési és rendelkezési joga van. Rendkívüli esetben a központi forgalmi menetirányító megbízottjaként helyszíni feladatok ellátására kirendelhet.

b)    Milleniumi (földalatti) vasút

Központi forgalmi menetirányító

Az egész vonal forgalmának egyszemélyi felelős irányítója, aki a rendelkezésére álló technikai berendezések segítségével irányítja és ellenőrzi a vonatok forgalmának biztonságos és menetrendszerű lebonyolítását.

Központi utasforgalom-irányító diszpécser (KUD)

Központi diszpécser a rendelkezésére álló technikai berendezések segítségével irányítja és ellenőrzi az állomások utasforgalmát, üzemelteti a felügyelete alá tartozó berendezéseket, valamint szervezi az üzemszüneti munkákat.

Műszakvezető diszpécser

Műszakvezető diszpécser a térfelvigyázók és a járművezetők szolgálati elöljárója. A járművek műszaki állapotával kapcsolatban rendelkezési jog illeti meg.

Peronőr

Az állomásokon utasirányítói és ügyeletesi szolgálatot lát el.

C) Mozgólépcső, tolópad és fordítókorong

Mozgólépcső (mozgójárda) kezelő

A mozgólépcső üzemeltetése, megindítása, megállítása, felügyelete, az üzembiztos állapot biztosítása.

Mozgólépcső-üzemvezető

 

Tolópad-vezető

A tolópad üzemeltetése, megindítása, megállítása, felügyelete, az üzembiztos állapot biztosítása, a csörlő működtetése.

Fordítókorong-kezelő

A fordítókorong üzemeltetése, megindítása, megállítása, felügyelete, az üzembiztos állapot biztosítása, a csörlő működtetése.

2. melléklet a 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelethez39

Egészségi alkalmasságot kizáró, korlátozó állapotok, fogyatékosságok és betegségek előzetes egészségi alkalmassági vizsgálatok során (BNO X.)

Abban az esetben tekintendő alkalmasságot kizáró vagy korlátozó oknak az e mellékletben szereplő állapot, fogyatékosság vagy betegség, ha annak stádiuma közvetett vagy közvetlen következményeként a vizsgált személy munkavégzése a vasúti közlekedés biztonságát, saját életét vagy testi épségét veszélyezteti.

(1) Rosszindulatú daganatok

a) bármely rosszindulatú daganat (C0000-C9700)

(2) Vér- és vérképzőrendszeri betegségek

a) kóros vérzékenység; alvadási zavarok (D6600-D6890)

b) primer anemiák és a vörösvértestképzés zavarai (D5000-D6490)

(3) Endokrin, táplálkozási és anyagcsere-betegségek

a) a belső elválasztású mirigyrendszernek az adott munkakör ellátását akadályozó betegségei (E0000-E0090; E0500-E0590; E1600-E1690; E2000-E2150; E2200-E2790; E3430-E3510; E3490)

b) anyagcsere- és rendszerbetegségek (E4100; E7000-E9000)

c) cukorbetegség (E1000-E1400)

d) munkakör ellátását akadályozó allergiás eredetű kórképek (J4500; J4580; J4590; L2300-L2390; L5000-L5090)

e) testtömegindex (BMI) >35 és <17 (E4000-E6800)

(4) Mentális és viselkedészavarok

a) pszichoaktív szer használata által okozott mentális és viselkedészavarok (F1000-F1990)

b) psychopathia vagy elmebetegség minden formája (F2000-F3190; F3400-F3900; F4210-F4290; F4400-F4590; F6000-F6390; F6800-F6900)

c) szorongás (F4000-F4190)

d) Depresszió (F3220-F3390)

e) Skizofrénia és paranoid pszichózis (F2000-F2690)

f) szellemi fogyatékosság (F7000-F7900)

(5) Az idegrendszer betegségei

a) a központi és perifériás idegrendszer idült gyulladásai (G0000-G0900; G6100-G6290; G6400)

b) daganatai, elfajulása (C7000-C7290; D4200-D4390; G1000-G3790; G7000-G7370)

c) a központi és perifériás idegrendszer maradványtünetekkel járó, sérülés utáni állapota (G8000-G9980; I6000-I6980; S0200-S0990; G4500-G4680; G4740)

d) Narkolepsia (G4740)

e) Ovstruktiv alvási apnoe (OSA) (G4730)

f) Syncope (R55H0)

g) Myasthenia gravis (G4700)

h) Alzheimer kór (F0000-F0020)

i) Demencia (F0100-F03H0)

j) eszméletvesztéssel járó kórképek (G4000-G4190)

k) TIA (G4500-G4590)

l) Stroke (G4630; I6300-I6690)

m) Parkinson kór (G20H0-G2190)

n) Meinere betegség (H8100-H8320)

o) Sclerosis multiplex (G35H0-G3790)

(6) A szem és függelékeinek betegségei

a) a retina és látóideg idült gyulladása és elfajulása (H3000-H3680)

b) cataracta (H2500-H2880)

c) látászavarok (farkasvakság, kettőslátás, színlátászavar – H5310-H5330; H5350-H5390)

d) glaucoma (H4010-H4090)

e) lagophthalmus (Q1000)

f) nystagmus (H5500)

g) tompalátás (H5300)

h) astigmia, anisometriopia, ha annak mértéke meghaladja a 2,0 dioptriát

i) beszűkült látótér (H5340)

(7) A fül és csecsnyúlvány betegségei

a) a közép- és belsőfül idült gyulladásos betegségei (H6520-H6690; H7010-H7290; H7310-H7580; H8300-H8310)

b) vestibuláris funkciózavarok (H8110-H8390)

c) a beszéd, illetve hangképzés jelentős zavara (J3700-J3890)

d) halláscsökkenés (H9000-H9190)

(8) A keringési rendszer betegségei

a) cardiorespiratoricus elégtelenséggel járó kórképek [szív és tüdő transzplantáció] (I3400-I3790; I4200-I4990; I5000-I5090)

b) koszorúér betegségek [tüneteket okozó koszorúér betegség] (I2000-I2380) rheumás carditis utáni állapot [reumás eredetű billentyűbetegségek] (I0000-I0990)

c) ingerképzési, ingervezetési vagy repolarizációs zavar [komplett jobb- vagy balszárblokk; széles és/vagy keskeny QRS komplexusokkal járó tachycardia, endocardiális pacemaker, tartós vagy időnként jelentkező, klinikai tünetekkel járó szupraventrikuláris tachycardia, sinoatrialis diszfunkció, anamnézisben szereplő malignus vasovagalis syncope] (I4400-I4990) pitvarfibrilláció tartósan >100 feletti frekvenciával, Pacemaker beültetés;

d) egyéb eredetű következményes szívizom bántalom [a bal kamra ischaemiás károsodása (EF<50%; MET<7); koszorúér-műtét, angioplastica, illetve koszorúér stenting utáni állapot; a szívburok vagy az endokardium minden betegsége] (I5100-I5280)

e) nem kezelt, vagy nem kellően kezelt magas vérnyomás betegség, másodlagos szervi károsodásokkal (I10H0-I1590)

f) postthromboticus syndroma, kiújuló thrombophlebitisek [szisztémás alvadásgátló kezelés] (I8000-I8090; I8210; I8290; I8700-I8790; Z9210)

g) perifériás verőerek szűkülete [a mellkasi vagy hasi aorta aneurisma] (I7000-I7790)

h) szív- és a nagyerek szájadékának szűkülete vagy elégtelensége [szívbillentyű átültetés vagy plasztika utáni állapot; a szív veleszületett rendellenessége – műtét előtt vagy után; bármilyen klinikai tüneteket okozó szívbillentyűhiba; mitralis prolapsus syndroma] (I3400-I3790)

(9) A légzőrendszer betegségei

a) idült légzőszervi betegségek jelentős légzésfunkciós károsodással [COPD, asthma bronchiale] (J4200-J6400)

b) sarcoidosis (D8600-D8690)

c) spontán ptx utáni állapot, 1/2 éven belül (J9300-J9390)

d) egyik oldali tüdő eltávolítása [nagy mellkasi műtétek után 3 hónapig]

(10) Az emésztőrendszer betegségei

a) a tápcsatorna idült betegségei [visszatérő dyspepsiás panaszok, pankreatitissel; krónikus bélgyulladások – M.Crohn, diverticulitis, colitis ulcerosa] (K2000-K3190; K5000-K5290; K8600-K8690)

b) máj, epehólyag betegségek (K7000-K8190)

c) az emésztőszerven végzett műtétek utáni állapot 3 hónapig

d) sérv [olyan nagyságú, mely a cselekvőképesség beszűkülésének veszélyével járhat] (K4000-K4690)

(11) A bőr- és bőralatti szövetek betegségei, a kültakaró olyan idült betegsége, amely a munkakör ellátását akadályozza

a) collagenosisok (L9300; L9490)

b) vasculitisek (L9500-L9700)

c) psoriasis (L4000-L4190)

d) bőrgyulladás, ekcéma, uricaria (L2300-L2390; L5000-L5090)

(12) A csont-izomrendszer és kötőszövet betegségei

a) a csontrendszer, ízületek, izmok, inak idült gyulladásos, degeneratív funkciózavarral járó betegségei (M8000-M9490; M0000-M1990; M6000-M6380; M6500-M7990)

b) a gerincoszlop mozgáskorlátozást okozó ferdülése, törése (M4000-M5490; M9610-M9690)

(13) Az urogenitális rendszer betegségei

a) kimutatott vesekövesség (N2000-N2300)

b) a here, mellékhere és dülmirigy idült gyulladásai (N4100-N5180)

c) a méh és függelékei idült gyulladásai (N7000-N7780)

d) súlyos, gyógyszeres kezelésre nem reagáló menstruációs panaszok (N9400-N9490)

e) kiterjedt nőgyógyászati műtét után 3 hónapig

f) a vese és húgyivarszervek idült gyulladásai, funkciózavart okozó szűkületei, tágulatai (N1110-N1900; N2500-N2980)

g) nephrosis (N0300-N0500; N0700-N0800)

h) húgyúti szervek kiterjedt műtéte után vagy azok részleges – teljes – csonkolása, áthelyezése után 3 hónapig (veseátültetés után 12 hónapig)

(14) Veleszületett rendellenességek, deformitások

a) a munkavégzéshez nélkülözhetetlen végtagok vagy azok egyes részeinek hiánya vagy hiányos használhatósága

b) fejlődési rendellenesség, amely az adott munkakör ellátását akadályozza

(15) Máshová nem osztályozott panaszok, tünetek

a) az utazóközönséggel kapcsolatos munkakörökben foglalkoztatottaknál, a ruházat által szabadon hagyott testrészeken látható bőrbetegség nyomai, seb, elváltozás

b) a megérthetőséget zavaró beszédhiba

c) sérülés utáni – a munkakör ellátását akadályozó funkciózavart okozó – csont, ízületi, ín- és izom elváltozások

(16) Fertőző betegségek (B2000-B2400; B1500-B1990; A5100-A5390; D8000-D8990)

3. melléklet a 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelethez40

A) Előzetes egészségi alkalmassági vizsgálatnál megkívánt érzékszervi alkalmassági követelmények
I. munkaköri csoport esetében
1. Látási követelmények:
a) Látásélesség 1,8 (minimum = 1,0 – gyengébbik szemen = 0,8);
b) biztos színérzés szükséges (anomaloscopos megerősítés);
c) ép látótér és adaptációs képesség mellett stereoscopos látás;
d) szemlencse-beültetés után alkalmassági vizsgálat évente szemész szakorvosi ellenőrzés;
2. Hallási követelmények:
a) ép dobhártya, a súgott beszéd megértése 5 m-ről;
b) a légvezetéses küszöbérték átlaga (250–2000 Hz között) max. 20 dB
II. munkaköri csoport esetében
1. Látási követelmények:
a) Látásélesség 1,7 (minimum = 1,0 – gyengébbik szemen = 0,7);
b) szemüveg: +3,0 D-ig, –5,0 D-ig terjedő szférikus és/vagy cylindrikus üveg;
c) kontaktlencse használata szemész véleményezésével engedélyezett;
d) biztos színérzés szükséges (anomaloscopos megerősítés);
e) ép látótér és adaptációs képesség mellett stereoscopos látás;
f) szemlencse-beültetés után alkalmassági vizsgálat évente szemész szakorvosi ellenőrzés;
2. Hallási követelmények:
a) ép dobhártya, a súgott beszéd megértése 5 m-ről;
b) a légvezetéses küszöbérték átlaga (250–2000 Hz között) max. 20 dB
III. munkaköri csoport esetében
1. Látási követelmények:
a) Látásélesség 1,3 (minimum = 0,8 – gyengébbik szemen = 0,5);
b) szemüveg: +4,0 D-ig, –7,0 D-ig terjedő szférikus és/vagy cylindrikus üveg;
c) kontaktlencse használata szemész véleményezésével engedélyezett;
d) biztos színérzés szükséges (anomaloscopos megerősítés);
e) ép látótér és adaptációs képesség mellett stereoscopos látás;
f) szemlencse-beültetés után alkalmassági vizsgálat évente szemész szakorvosi ellenőrzés;
2. Hallási követelmények:
a) ép dobhártya, a súgott beszéd megértése 5 m-ről;
b) a légvezetéses küszöbérték átlaga (250–2000 Hz között) max. 20 dB
B)41 Időszakos és soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálat alkalmával megkívánt érzékszervi egészségi alkalmassági követelmények
I. munkaköri csoport esetében
1. Látási követelmények:
a) Látásélesség 1,2 (minimum = 0,7 – gyengébbik szemen = 0,5);
b) szemüveg: +3,0 D-ig, –5,0 D-ig terjedő szférikus és/vagy cylindrikus üveg;
c) biztos színérzés szükséges (anomaloscopos megerősítés csak indokolt esetben);
d) ép látótér és adaptációs képesség mellett stereoscopos látás;
e) szemlencse-beültetés, keratotomia után évente alkalmassági vizsgálat, szemész szakorvosi ellenőrzéssel.
2. Hallási követelmények:
a) ép dobhártya;
b) a súgott beszéd megértése 4 m-ről;
c) a légvezetéses küszöbérték átlaga (250–2000 Hz között) max. 30 dB.
II. munkaköri csoport esetében
1. Látási követelmények:
a) Látásélesség 1,2 (minimum 0,7 – gyengébbik szemen = 0,5);
b) szemüveg: +4,0 D-ig, –6,0 D-ig terjedő szférikus és/vagy cylindrikus üveg;
c) kontaktlencse használata szemész véleményezésével, a foglalkozás-egészségügyi orvos jóváhagyásával engedélyezett;
d) biztos színérzés szükséges (anomaloscopos megerősítés csak indokolt esetben);
e) ép látótér és adaptációs képesség mellett stereoscopos látás;
f) szemlencse-beültetés, keratotomia után évente alkalmassági vizsgálat, szemész szakorvosi ellenőrzéssel.
2. Hallási követelmények:
a) ép dobhártya, a súgott beszéd megértése 4 m-ről;
b) a légvezetéses küszöbérték átlaga (250–2000 Hz között) max. 30 dB;
c) nem lehet krónikus beszédzavar (amennyiben az üzeneteket hangosan és tisztán kell váltani).
III. munkaköri csoport esetében
1. Látási követelmények:
a) Látásélesség = 0,8 (minimum 0,5 – gyengébbik szemen 0,3);
b) szemüveg: +5,0 D-ig, –8,0 D-ig terjedő szférikus és/vagy cylindrikus üveg;
c) kontaktlencse használata szemész véleményezésével, a foglalkozás-egészségügyi orvos jóváhagyásával engedélyezett;
d) biztos színérzés szükséges (anomaloscopos megerősítés csak indokolt esetben);
e) ép látótér és adaptációs képesség mellett stereoscopos látás;
f) szemlencse-beültetés, keratotomia után évente alkalmassági vizsgálat, szemész szakorvosi ellenőrzéssel.
2. Hallási követelmények:
a) ép dobhártya, a súgott beszéd megértése 3 m-ről;
b) a légvezetéses küszöbérték átlaga (250–2000 Hz között) max. 30 dB-t meghaladja, de nem érheti el a 40 dB-t az egyik fül szükség esetén hallókészülékkel javítható, amennyiben a környezet zajszintje a 65 dB-t nem haladja meg.

4. melléklet a 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelethez

Pszichológiai vizsgálatra kötelezett munkakörök és követelményszintek

Munkakörök megnevezése

Minimum követelményszint

átmenesztő

átlagos

egyéb vasúti járművezető

felsővezeték szerelő különleges körülmények között

felsővezeték szerelő

fogaskerekű vasútijármű vezető

forgalmi diszpécser

átlagos

forgalmi operátor

átlagos

forgalmi vonalirányító

átlagos

forgalmi szolgálattevő

földalatti vasútvezető

főrendelkező, rendelkező szolgálattevő

gépészeti diszpécser

átlagos

gurításvezető

átlagos

hálózati gépészeti főirányító

átlagos

hálózati fő-üzemirányító, üzemirányító

átlagos

HÉV járművezető

HÉV vonatvezető

jegyvizsgáló

átlagos

kocsimester (forgalmi)

kocsirendező

átlagos

kocsiszolgálati művezető

átlagos

kocsivizsgáló

átlagos

központi forgalmi operátor

átlagos

központi forgalomirányító

átlagos

közúti vasútijármű vezető

külsős forgalmi szolgálattevő

MEFI, MERÁFI irányító

metró központi forgalmi menetirányító

metró motorkocsi-vezető, segédvezető

mozdonyvezető

mozdony segédkezelő

műszaki kocsimester

átlagos

naplózó forgalmi szolgálattevő

rádiós távirányítással mozdonyt irányító járművezető

átlagos

rendkívüli helyzeteket kezelő irányító

átlagos

nehézgépkezelő

átlagos

sarus csapatvezető

átlagos

saruzó

átlagos

sorompókezelő őr

átlagos

szolgáltatás felügyelő

átlagos

területi fő-üzemirányító, üzemirányító

átlagos

területi fő-mozdonyirányító

átlagos

térfőnök

átlagos

térközőr, vonatjelentő őr

átlagos

tolatásvezető

átlagos

ügyeletes tiszt

átlagos

üzemegységi diszpécser

átlagos

váltókezelő, vezető váltókezelő

átlagos

vezető jegyvizsgáló

átlagos

vonali kocsirendező

átlagos

vonali tolatásvezető

átlagos

vonat fel- és átvevő

átlagos

vontatási (gépészeti) vonalellenőr

A vizsgálatra kötelezett a jó minősítésű követelményszintnek eleget tesz, ha:
a)    rendelkezik a munkaköre ellátásához szükséges egyéni pszichológiai jellemzőkkel (adottságokkal, képességekkel),
b)    rendelkezik a munkaköre ellátásához észlelési, döntési és cselekvési képességekkel,
c)    az elvégzett vizsgálatok (személyiség, képesség vizsgálat) eredménye alapján a pszichológiai összteljesítmény minimum átlagon felülinek értékelhető, a vizsgálóhelyek által alkalmazott standardok figyelembevételével.
A vizsgálatra kötelezett az átlagos minősítésű követelményszintnek eleget tesz, ha:
a)    rendelkezik a munkaköre ellátásához szükséges egyéni pszichológiai jellemzőkkel (adottságokkal, képességekkel),
b)    rendelkezik a munkaköre ellátásához észlelési, döntési és cselekvési képességekkel,
c)    az elvégzett vizsgálatok (személyiség, képesség vizsgálat) eredménye alapján a pszichológiai összteljesítmény minimum átlagosnak értékelhető, a vizsgálóhelyek által alkalmazott standardok figyelembevételével.

5. melléklet a 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelethez42

Az egészségi alkalmassági vizsgálat során alkalmazandó dokumentáció
A. Beutalás egészségi alkalmassági vizsgálatra:
....................................................................,
Munkáltató megnevezése,
cégszerű bélyegzője
Beutalás egészségi alkalmassági vizsgálatra*
(a munkáltató tölti ki)
Munkavállaló neve:      Szül.:      év      hó      nap
Lakcíme:    
Munkaköre      TAJ száma:     
A vizsgálat oka: előzetes, munkakör változás előtti, soron kívüli, záróvizsgálat**
A munkakör (munkahely) főbb egészségkárosító kockázatai***

Kockázat

A munkaidő

Kockázat

A munkaidő

jelzése

megnevezése

egészében

egy részében

jelzése

megnevezése

egészében

egy részében

1.

Kézi anyagmozgatás

 

 

14.

Porok, megnevezve:

 

 

1.1.

5 kp-20 kp

 

 

 

...

 

 

1.2.

>20 kp-50 kp

 

 

 

...

 

 

1.3.

>50 kp

 

 

 

...

 

 

2.

Fokozott baleseti veszély

 

 

15.

Vegyi anyagok, megnevezve:

 

 

2.1.

Magasban végzett munka

 

 

 

...

 

 

2.2.

Villamos üzemi munka

 

 

 

...

 

 

2.3.

Feszültség alatti munka

 

 

 

...

 

 

2.4.

Egyéb:

 

 

 

...

 

 

3. Kényszer-testhelyzet

 

 

16.

Járványügyi érdekből kiemelt munkakör

 

 

3.1.

görnyedés

 

 

3.2.

guggolás

 

 

3.3.

egyéb: ...

 

 

4.

Ülés

 

 

17.

Fertőzésveszély

 

 

5.

Állás

 

 

18.

Fokozott pszichés terhelés

 

 

6.

Járás

 

 

19.

Képernyő előtt végzett munka

 

 

7. Terhelő munkahelyi klíma

 

 

20.

Éjszakai műszakban végzett munka

 

 

7.1.

meleg

 

 

7.2.

hideg

 

 

7.3.

nedves

 

 

7.4.

változó

 

 

8.

Zaj

 

 

21.

Pszichoszociális tényezők

 

 

9.

Ionizáló sugárzás

 

 

22.

Egyéni védőeszközök általi terhelés

 

 

10.

Nem-ionizáló sugárzás

 

 

23.

Egyéb:

 

 

11.

Helyileg ható vibráció

 

 

 

 

 

 

12.

Egésztest vibráció

 

 

 

 

 

 

13.

Ergonómiai tényezők

 

 

 

 

 

 

Kelt: ....................., .................... év .............................. hó .............. napján
.....................................................................................
munkáltató aláírása, hiteles bélyegzője

  *

Időszakos alkalmassági vizsgálathoz e nyomtatvány hátoldalán lévő beutaló használható.

 **

A megfelelő szöveget alá kell húzni.

***

A megnevezett munkakörben fennálló kockázatok rovatába X-et kell írni, ahol több tényező van felsorolva, a megfelelőt alá is kell húzni.

Beutalás egészségi alkalmassági vizsgálatra
(Hátoldal)
....................................................
Munkáltató megnevezése,
cégszerű bélyegzője
Beutalás egészségi alkalmassági vizsgálatra
Munkavállaló neve:      Szül.:      év      hó      nap
Lakcím:    
Munkakör:      TAJ száma:     
Kérem nevezett egészségi alkalmasságára vonatkozó vélemény közlését.
A vizsgálat oka: időszakos vizsgálat.
Kelt: ............................................
P. H.
.........................................................
munkáltató aláírása
B. Egészségi alkalmassági tanúsítvány vasúti szolgálatra:
ALKALMASSÁGI ORVOSI BIZONYÍTVÁNY
VASÚTI SZOLGÁLATRA
(munkáltató példánya)
1. Név:      (leánykori név:     )
2. TAJ szám:    
3. Születési hely és idő:     ,      év      hó      nap
4. Anyja neve:    
5. Levelezési címe:    
6. A munkáltató milyen munkakörben kívánja foglalkoztatni:    
7. A munkáltató megnevezése:    
8.  Az alkalmassági vizsgálat kérésének időpontja:    
P. H.
.......................................................................
Munkáltató aláírása, telefonszáma
EGÉSZSÉGI ALKALMASSÁGI TANÚSÍTVÁNY
(Előzetes foglalkozás-egészségügyi vizsgálat)
..................................................................................................
Véleményezést végző orvos, szervezet
A vizsgálat eredménye alapján (név    , forgalom lebonyolításával
közvetlenül összefüggő     , munkakörben,      csoportba sorolt munkakör ellátására
ALKALMAS     NEM ALKALMAS     IDEIGLENESEN NEM ALKALMAS
Korlátozás megnevezése:    
Ideiglenesen nem alkalmas vélemény esetén a következő alkalmassági vizsgálat ideje:    
Felülvizsgálatra kötelezett:      év      hó      napján.
MEGJEGYZÉS:    
     év      hó      nap.
véleményező foglalkozás-egészségügyi orvos    P. H.
C. Egészségi alkalmassági tanúsítvány:
EGÉSZSÉGI ALKALMASSÁGI TANÚSÍTVÁNY
(időszakos, soron kívüli és záró foglalkozás-egészségügyi vizsgálat)
Véleményezést végző orvos (bizottság vezetője)
A vizsgálat eredménye alapján (név    , forgalom lebonyolításával közvetlenül
összefüggő     , munkakörben,      csoportba sorolt munkakör ellátására
ALKALMAS     NEM ALKALMAS
A korlátozás megnevezése:    
Felülvizsgálatra kötelezett:      év      hó      napján.
MEGJEGYZÉS:    
     év      hó      nap.
véleményező foglalkozás-egészségügyi
orvos (bizottság vezetője)    P. H.
D. 
E. Alkalmassági orvosi tanúsítvány vasúti szolgálatra dokumentáció törzslapja:
ALKALMASSÁGI ORVOSI TANÚSÍTVÁNY VASÚTI SZOLGÁLATRA
(törzslap)
I.
1. Név      Leánykori név:     
2. TAJ száma:    
3. Születési helye és ideje:      év      hó      nap
4. Anyja neve:    
5. Eddigi foglalkozásai:    
6. Iskolai végzettsége:    
Szakképzettsége:    
7. Foglalkozás-egészségügyi orvos vizsgálta-e, mikor:      hol:     
8. A munkáltató milyen munkakörben kívánja foglalkoztatni:     
9. A vasútnál eddig milyen munkakört (munkaköröket) töltött be:    
10. A munkáltató megnevezése:    
     év      hó      nap
P. H.
Munkáltató aláírása, telefonszáma
II.
1. Családi anamnézis (szülők, testvérek): szívbetegség, magas vérnyomás, agyvérzés, gümőkór, cukorbetegség, ideg-, elmebetegség, epilepsia, egyéb betegség előfordulása:
2. Személyi anamnézis:
a)    gyermekkori betegségek (fertőző és reumás láz is):     
b)    belszervi betegségek:     
c)    érzékszervi betegségek:     
d)    idegrendszeri betegségek (epilepsia stb.)     
e)    sérülés (baleset) megnevezése, időpontja:     
f)    gyógyintézeti kezelésben részesült-e (hol, mikor):     
g)    van-e betegségből vagy balesetből eredő munkaképesség csökkenése:     
3. Egyéb
a)    az egészségi állapotra vonatkozó jelen panaszok:     
b)    Közúti gépjárművezetői jogosítvány kategóriái:     
Nyilatkozat:
Kijelentem, hogy a bemondott adatok a valóságnak megfelelnek, egészségi állapotomra, előző betegségeimre vonatkozóan semmit el nem hallgattam, eltitkolt betegségem nincs.
    ,      év      hó      nap
a vizsgált személy aláírása
III.
1. Testalkat fejlettség:
a)    testalkat: asthenias, pycnicus, athleticus, kevert testi deformitás
b)    tápláltság: gyenge, közepes, jó, túltáplált
c)    csont- és izomrendszer: gyenge, közepes, jól fejlett
d)    testsúly:      testmagasság:     
e)    kéz szorító ereje (dinamométer): j.o      b.o     
f)    előző betegsége, sérülése, műtétek nyoma és leírása: 
g)    a bőrön látható egyéb elváltozások:    
2. Törzs és végtagok:
a)    mellkas: részarányos, torzult, tágult:     
b)    gerincoszlop: egyenes, ferdült, érzékeny kopogtatásra, egyéb kóros elváltozás:     
c)    végtagok, ízületek: épek, elváltozások:     
d)    lábboltozat: normális, süllyedt (I–II–III. fokú lapos talp)     
3. Nyirokcsomók:
Eltérés nélkül – nagyobbak:    
4. A belső elválasztású mirigyrendszer betegségeire utaló külső elváltozások: (positív esetben: struma, holdvilágarc, kóros szőrzetnövés, striák, szemtünetek):     
5. Légzőszervek: (köhögés, köpetürítés van, nincs)
a)    felső légutak: normális, kóros elváltozás:     
b)    kopogtatási – hallgatózási lelet:     
    rekeszmozgás: normális – eltérés:    
c)    vitálkapacitás:     
d)    mellkas rtg. vizsgálat:      év      hó      nap
    eredménye:    
     a vizsgálatot végző intézet:    
e)    egyéb:      
6. Vérkeringési szervek:
a)    szívcsúcslökés helye:      minősége:     
b)    relatív szívtompulat: normális, nagyobb    j.-ra      h.u     
        b.-ra      h.u     
c)    szívhangok: tiszták, kórosak:     
d)    szívműködés: szabályos, szabálytalan:     
e)    érverés: szabályos, szabálytalan:      száma:     /min.
f)    vérnyomás:      Hgmm.
g)    vérnyomás és érverés: terhelés után közvetlenül      és 3 perc múlva:     
h)    EKG vizsgálat:     
i)    erek állapota:     
j)    arteria dorsalis pedis: tapintható: jól, gyengén      oldalon nem tapintható.
    oscillatio:    
k)    arteria cubiti: kanyarós scler, normális
l)    vénák: varix     
    nyaki vénák: normális, teltek     
m)    egyéb     
7. Emésztőrendszer:
a)    fogazat: ép, szuvas      hiányos      teljes hiány, javított      pótolt      protézis     
b)    nyelv: tiszta, bevont, lepedékes     
c)    has: nyomásérzékenység: nincs van:     
d)    kóros resistentia: nincs,. van:     
e)    máj: nem tapintható, nagyobb      három újjal tapintata: tömött, kemény,
    széle: nem tapintható, éles, lekanyarított.
f)    lép: nem tapintható, tapintható:     
8. Egyéb:     
9. Sérvek:
a)    hasfali: nincs, van:     
b)    köldök: nincs, van:     
c)    lágyék: nincs, van:     
d)    comb: nincs, van:     
e)    műtét utáni: nincs, van:     
f)    egyéb sérv: (vízsérv, varikokele stb.)     
10.    Húgyivarszervek:
a)    vese: tapintható, nem tapintható, érzékenység:     
b)    vizelet: fajsúly:      ph:      F:      G:      C:     Ubg.:      Bilirubin:      üledék:     
c)    egyéb:     
11.    Idegrendszer:
a)    agyidegek elváltozása: nincs, van:     
     pupillák reakciója:    
b)    ínreflexek: kiválthatók, hiányosak, renyhék, élénkek:     
c)    kóros reflex: nincs, van:     
d)    érbeidegzés: rendes, élénk:     
e)    kézujj- és szemhéjremegés: nincs, mérsékelt, élénk:     
f)    Romberg-tünet: nincs, van:     
g)    psychés működés:     
     értelmi szint:    
     hangulati állapot:    
     érzelmi állapot:    
h)    egyéb:     
i)    idegszakorvosi lelet:     
12. Érzékszervek
Látás:
a)    látásélesség javítóüveg nélkül:     j.o.:      b.o.:     
    látásélesség a korrekció feltüntetésével:    j.o.:      b.o    
b)    színlátás: normális, színtévesztő  
    anomaloscopos vizsgálat:     
c)    látótér: teljes, beszűkült, farkasvakság:     
d)    kötőhártya: ép, belövelt, heges:    j.o.:      b.o    
e)    szaruhártya: sima, fénylő, átlátszó, tükröző, heges, homályos:     j.o.:      b.o.:     
f)    szemgolyó: rendes, kifelé, befelé kancsal, hiányzik:    j.o.      b.o.     
g)    egyéb:     
h)    szemész szakorvosi lelet:     
Hallás:
a)    súgott beszédhallás: j.o.:      m. b.o.:      m.
b)    társalgó beszédhallás: j.o.:      m. b.o.:       m.
c)    audiometriás vizsgálat:     
d)    hangja:     
e)    beszéde:     
f)    egyéb:     
g)    fülész szakorvosi lelet:     
13. Kiegészítő egyéb vizsgálatok: (laboratóriumi, rtg. szakorvosi leletek):
14. Psychológiai vizsgálat kelte:      száma:      eredménye:     
a részletes vizsgálat eredménye:    
IV.
EGÉSZSÉGI ALKALMASSÁGI TANÚSÍTVÁNY
(Előzetes foglalkozás-egészségügyi vizsgálat)
Véleményezést végző orvos, szervezet
A vizsgálat eredménye alapján (név)     , forgalom lebonyolításával közvetlenül
összefüggő     , munkakörben,      csoportba sorolt munkakör ellátására
    ALKALMAS     NEM ALKALMAS     IDEIGLENESEN NEM ALKALMAS
Korlátozás megnevezése:    
Ideiglenesen nem alkalmas vélemény esetén a következő alkalmassági vizsgálat ideje:    
Felülvizsgálatra kötelezett:      év      hó      napján.
MEGJEGYZÉS:    
     év      hó      nap.
véleményező foglalkozás-egészségügyi orvos    P. H.
V–VI.
1

A 2. § f) pontját az 517/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

2

A 3. § (2) bekezdése a 324/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 3. § (2a) bekezdését a 324/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

4

A 3. § (2b) bekezdését a 324/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

5

A 6. § (1) bekezdés a) pontja a 324/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

6

A 6. § (1) bekezdés d) pontja a 259/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

7

A 6. § (2) bekezdése a 291/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

8

A 6. § (2) bekezdés a) pontja a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 46. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 8. § (3) bekezdése a 259/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

10

A 11. § (3) bekezdése a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 46. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 12. § (1) bekezdés e) pontját a 193/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 10. §-a iktatta be.

12

A 12. § (2) bekezdés c) pontja a 193/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 14. § a) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 13. § (1) bekezdés d) pontja az 517/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 21. § (1) bekezdése a 324/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

15

A 21. § (1a) bekezdését a 402/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 11. §-a iktatta be.

16

A 21. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 324/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 21. § (3) bekezdése a 324/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 22. § az 517/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

19

A 22/A. §-t az 517/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

20

A 22/B. §-t az 517/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

21

A 23. § (1) bekezdés c) pontja az 517/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 23. § (2) bekezdése az 517/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

23

A 23. § (3) bekezdését a 203/2013. (VI. 14.) Korm. rendelet 16. §-a iktatta be.

24

A 24. § (3) bekezdését a 193/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 15. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

25

A 25. § (3) bekezdése a 291/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

26

A 26. § (1) bekezdése a 259/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

27

A 26. § (2) bekezdése a 250/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

28

A 28. § (1) bekezdése a 193/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

29

A 28. § (4) bekezdés a) pontja a 291/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

30

A 29. § (1) bekezdés a) pontja a 259/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

31

A 29. § (3a) bekezdését a 259/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be.

32

A 29. § (3b) bekezdését a 259/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be.

33

A 30. §-t a 31. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

34

A 31. § (2) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

35

A 31. § (6) bekezdését a 193/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 12. §-a iktatta be.

36

A hatálybalépés időpontja 2016. július 28.

37

A 32. § a 291/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

39

A 2. melléklet a 193/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 13. § a) pontjával megállapított szöveg.

40

A 3. melléklet a 193/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 13. § b) pontjával megállapított szöveg.

41

A 3. melléklet b) része a 259/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

42

Az 5. melléklet a 193/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 15. § c) és d) pontja szerint módosított szöveg.