• Tartalom

208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól1

2017.04.01.

A Kormány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdése a) pontjában és b) pontjának bb) alpontjában foglalt felhatalmazás alapján, valamint az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány az igazságügyi szakértői névjegyzékbe (a továbbiakban: névjegyzék) való felvételi eljárásban az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellegének elbírálása kérdésében e rendelet 1. mellékletében írt területeken bejegyezhető igazságügyi szakértői szakterületekhez kapcsolódóan az ott meghatározott hatóságot szakhatóságként jelöli ki.

2. § A szakmai gyakorlat szakirányú jellegéről szóló szakhatósági állásfoglalás (a továbbiakban: szakhatósági állásfoglalás) iránti megkereséshez csatolni kell az alábbi iratokat:

a) az igazságügyi szakértői személyi lap,

b) az előírt képesítés meglétét tanúsító okirat másolata,

c) a szakmai működés részletes leírása,

d) a szakmai gyakorlati idő meglétének vagy a tudományos tevékenység végzésének igazolására a munkáltató, megbízó, gazdasági társaság, igazságügyi szakértői intézmény vagy más foglalkoztató által kiállított, egyéni vállalkozó esetén pedig a tevékenységi kör megkezdésének időpontjára vonatkozó igazolás,

e) a kérelmező korábbi foglalkoztatójának jogutód nélküli megszűnése esetén a szakmai gyakorlat időtartamát alátámasztó szerződést vagy – amennyiben a szerződésből nem állapítható meg a jogviszony megszűnésének időpontja, vagy a szakmai gyakorlat időtartama – a szerződést, illetve a munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony megszüntetését vagy megszűnését igazoló okirat másolatát.

3. § (1) A szakhatósági állásfoglalás kialakítása során a kérelmező által megjelölt szakterületen az előírt képesítés megszerzésétől a névjegyzékbe való felvételi kérelem benyújtásáig végzett tényleges gyakorlati vagy tudományos tevékenységet kell figyelembe venni. A különböző időpontokban szerzett gyakorlati időket össze kell adni.

(2)2 A szakmai gyakorlati időbe – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – nem számítható be a megszakítás nélkül hat hónapot meghaladó fizetés nélküli és rendkívüli szabadság, a szülési szabadság, a gyermekgondozási díj és – a gyermekgondozást segítő ellátás folyósítása alatt végezhető kereső tevékenység kivételével – a gyermekgondozást segítő ellátás folyósításának időtartama.

(3)3 Környezetvédelem, természetvédelem és vízügy területein bejegyezhető szakterületek esetében a szakmai gyakorlat megkezdése után a fizetés nélküli és a rendkívüli szabadság, a munkaviszony szünetelése, a katonai szolgálat, a szülési szabadság, a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és a táppénz, valamint az ösztöndíj folyósításának idejét összesen legfeljebb három hónap, az egyetemi doktori (PhD) képzés idejét legfeljebb tizenkét hónap tartamáig lehet a gyakorlat idejébe beszámítani.

4. § A szakhatósági állásfoglalás tartalmazza

a) a kérelmező által megjelölt szakterület megnevezését,

b) azt, hogy a kérelmező a bejegyezni kért szakterületen szakirányú szakmai gyakorlati idővel rendelkezik-e, és ha igen, ez milyen mértékű,

c) a szakirányú szakmai gyakorlattal igazolt igazságügyi szakértői szakterületen fennálló terület megnevezését, ha van olyan terület, amelyen a kérelmező kiemelkedő gyakorlattal rendelkezik.

4/A. §4 E rendelet 1. melléklet 5. sorában, továbbá 2. melléklet 3. és 4. sorában foglalt szakhatósági közreműködés esetén a szakhatóság kikéri a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. véleményét.

5. § E rendelet 2009. október 1-jén lép hatályba.

6. §5 Ahol e rendelet gyermekgondozást segítő ellátást említ, azon gyermekgondozási segélyt kell érteni, ha az ellátásra való jogosultság 2016. január 1-jét megelőzően nyílt meg.

7. §6 (1) A Kormány a névjegyzékbe vétel feltételei fennállásának az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló törvény szerinti felülvizsgálata során az igazságügyi szakértő által igazolt egyetemi vagy főiskolai szintű alapképzésben szerzett végzettség szakterületnek megfelelő szakirányú jellege elbírálásnak kérdésében e rendelet 2. mellékletében meghatározott hatóságot az ott írt feltételek fennállása esetén szakhatóságként jelöli ki.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szakhatósági állásfoglalás (a továbbiakban: képesítés szakirányúságáról szóló szakhatósági állásfoglalás) iránti megkereséshez csatolni kell az igazságügyi szakértő által igazolt végzettségről szóló okirat másolatát.

(3)7 A képesítés szakirányúságáról szóló szakhatósági állásfoglalás kiadására irányadó ügyintézési határidő húsz nap.

8. § (1) E rendelet 6. §-a 2011. október 2. napján hatályát veszti.

(2)8

9. § (1) Az állami vezetők és az államigazgatási szervek köztisztviselői számára biztosított juttatásokról és azok feltételeiről szóló 136/2006. (VI. 26.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében az „ , ellátmányként, költségtérítés” szövegrész helyébe a „költségtérítés, valamint az ideiglenes külföldi kiküldetés napidíjának összegéről és kifizetéséről szóló kormányrendelet szerinti napidíj” szöveg lép, valamint hatályát veszti a 7. § (2) bekezdés a) pontja.

(2) Hatályát veszti az állami vezetők külföldi napidíjáról szóló 6/2009. (VI. 12.) KüM rendelet.

(3) A tartós külszolgálatot teljesítő köztisztviselők és munkavállalók alapellátmányának, illetve ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegéről és azok kifizetéséről szóló 7/2009. (VI. 26.) KüM rendelet módosításáról szóló 8/2009. (IX. 18.) KüM rendelet rendelkezéseit – ha az az érintett személy számára kedvezőbb – 2009. július 1-jétől alkalmazni kell.

(4) Hatályát veszti a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központról szóló 305/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §-a és az azt megelőző alcím.

1. melléklet a 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelethez9


Az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellegének elbírálása kérdésében kijelölt szakhatóságok

A területek megjelölése, amelyeken az igazságügyi szakértői szakterületek bejegyezhetők a névjegyzékben

Szakhatóság

1. tűzvédelmi vagy ipari baleset-megelőzési terület

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

2. egészségügyi terület

népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

3. munkabiztonsági terület

foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter

4. mező- és erdőgazdálkodási, valamint élelmiszer-ipari területek

Pest Megyei Kormányhivatal

5. közlekedési terület

a) a b) pontban foglaltak és a c) pont állami célú légiközlekedésre vonatkozó rendelkezései kivételével a közlekedésért felelős miniszter

b) gépjármű-közlekedési műszaki (javítás, karbantartás, járműértékelés); környezetvédelem a közlekedésben; közlekedés pszichológia, közúti szállítás, fuvarozás; közúti jármű vizsgálat; közúti járműtervezés műszaki; közúti közlekedésbiztonsági műszaki (balesetelemzés); közúti közlekedési forgalmi, tároló és fenntartó; létesítmények technológiai tervezése és fenntartása; mobil rakodógép, rakodásgépesítés szakterületeken a közlekedésért felelős miniszter

c) az ejtőernyő, függővitorlázó, helikopter, repülőgép, siklóernyő és vitorlázógép légi üzemeltetése; az ejtőernyő, függővitorlázó, siklóernyő és vitorlázógép tervezése, gyártása, javítása, karbantartása; a helikopter és repülőgép műszaki üzemben tartása, karbantartása; a légiforgalmi szolgálatok szakterületeken a polgári célú légiközlekedés területén a légiközlekedési hatóság, az állami célú légiközlekedés területén a katonai légügyi hatóság

6. közlekedéssel kapcsolatos sajátos építményfajtákra vonatkozó terület

az a területi mérnöki kamara, melynek a kérelmező a tagja

7. ipari terület

a) a b) pontban foglalt kivétellel a fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatáskörében eljáró járási hivatala

b) a bányászat és a szénhidrogén termelés, -kutatás, -szállítás szakterületeken a bányafelügyeleti hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal

8. informatikai terület

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

9. hírközlési terület

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

10. környezetvédelem és természetvédelem területei

Pest Megyei Kormányhivatal

11. vízügyi terület

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

12. kulturális terület

kultúráért felelős miniszter

13. gyógypedagógiai, munka- és szervezetpszichológiai, valamint pedagógiai pszichológiai területek

oktatásért felelős miniszter

14. közgazdaság, vám- és egyes pénzügyi területek

adópolitikáért felelős miniszter, pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter

15. idegenforgalmi terület

turizmusért felelős miniszter

16. lakásügyi terület

lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelős miniszter

17. építésügyi terület

a) a b) és c) pontban foglalt kivétellel az a területi mérnöki kamara, melynek a kérelmező a tagja

 

b) az építészet; a táj- és kertépítészet; a településrendezés és a területrendezés szakterületeken az a területi építész kamara, melynek a kérelmező a tagja

 

c) a beruházás, beruházás lebonyolítás, építésgazdaság, építésszervezés; az építéstechnológia; az épületfizika; az épületszerkezet és az épületenergetika szakterületeken az a területi építész vagy mérnöki kamara, melynek a kérelmező a tagja

18. személy- és vagyonvédelemi területek

rendészetért felelős miniszter

19. kriminalisztikai terület

rendészetért felelős miniszter

20. audiovizuális média területe

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

21. titokvédelmi terület

minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért felelős miniszter

2. melléklet a 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelethez10A névjegyzékbe vétel feltételei fennállásának felülvizsgálata során a képesítés szakirányúságának elbírálása kérdésében kijelölt szakhatóság

 

A

B

1

A szakhatósági közreműködés feltétele

Szakhatóság

2

Ha az igazságügyi szakértő gépjárművekkel kapcsolatos közlekedési szakterülete a gépjármű-közlekedési műszaki (javítás, karbantartás, járműértékelés); a közúti szállítás, fuvarozás; a közúti jármű vizsgálat; a közúti járműtervezés műszaki; a közúti közlekedési forgalmi, tároló és fenntartó létesítmények technológiai tervezése, fenntartása; a mobil rakodógép, rakodásgépesítés szakterületek valamelyikének megfelel.

közlekedésért felelős miniszter

3

Ha az igazságügyi szakértő környezetvédelmi vagy természetvédelmi szakterülete a környezetvédelem vagy természetvédelem területein bejegyezhető szakterületek valamelyikének megfelel.

Pest Megyei Kormányhivatal

4

Ha az igazságügyi szakértő vízügyi szakterülete a vízügyi területen bejegyezhető szakterületek valamelyikének megfelel.

Pest Megyei Kormányhivatal

5

Ha az igazságügyi szakértő informatikai szakterülete az informatikai területen bejegyezhető szakterületek valamelyikének megfelel.

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

6

Ha az igazságügyi szakértő hírközlési szakterülete a hírközlési területen bejegyezhető szakterületek valamelyikének megfelel.

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

1

A rendeletet a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 263. §-a hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 618. §-át.

2

A 3. § (2) bekezdése a 417/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 35. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 3. § (3) bekezdése a 417/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 35. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 6. §-t a 8. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 417/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 34. §-a iktatta be.

6

A 7. § a 8. § (2) bekezdése alapján hatályát veszti 2013. december 31. napjával.

7

A 7. § (3) bekezdése a 289/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (125) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 7. §-a alapján a 2011. január 1-jét követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

8

A 8. § (2) bekezdését az 506/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. §-a hatályon kívül helyezte.

9

Az 1. melléklet a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 142. § (3) bekezdésével megállapított, a (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére