• Tartalom

21/2009. (VI. 19.) IRM rendelet

21/2009. (VI. 19.) IRM rendelet

a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartása részére történő adatközlés, valamint az ujj- és tenyérnyomatvétel és a szájnyálkahártya-törlet levételének részletes technikai szabályairól

2016.05.12.

A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 96. § (2) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §1

2–8. §2

Adatközlés a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartása részére

8/A. §3 E rendelet alkalmazásában az ujj- és tenyérnyomat-rögzítés, az ujj- és tenyérnyomatvétel és a DNS-mintavétel az arcképmás, az ujj- és tenyérnyomat, valamint a DNS-profil meghatározásra alkalmas anyagmaradvány rögzítésének, illetve az ujj- és tenyérnyomat és a szájnyálkahártya-törlet levételének részletes technikai szabályairól; a DNS-profil meghatározásának szakmai-módszertani követelményeiről; továbbá a nyilvántartás technikai vezetésének részletes szabályairól szóló 12/2016. (V. 4.) BM rendeletben (a továbbiakban: R.) ekként meghatározott fogalom.

9. § (1) A daktiloszkópiai nyilvántartás részére az adatközlést

a) a nyomozó hatóság, az ügyészség, valamint a katonai nyomozó hatóság

aa)4 az R. 2. mellékletében meghatározott, megfelelően kitöltött és belső azonosító kóddal ellátott ujjnyomatlap két példányának a szakértői nyilvántartó szerv részére történő megküldésével,

ab)5 az R. 9. § (2) bekezdésében meghatározott módon,

b)6 a büntetés-végrehajtási intézet az R. 2. mellékletében meghatározott, megfelelően kitöltött és belső azonosító kóddal ellátott ujjnyomatlapnak a szakértői nyilvántartó szerv részére történő megküldésével

teljesíti.

(2) Az adatközlést

a) a megalapozott gyanú közlésétől számított három – ha az ujj- és tenyérnyomatvétel az ügyészség vagy a katonai nyomozó hatóság megkeresésére történik öt – munkanapon belül,

b) a bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt befogadását követően haladéktalanul,

c) az ujj- és tenyérnyomat rögzítése esetén a rögzítéstől számított három munkanapon belül

kell teljesíteni a szakértői nyilvántartó szerv részére.

10. § (1) A DNS-profil-nyilvántartás részére az adatközlést

a) a nyomozó hatóság, az ügyészség, valamint a katonai nyomozó hatóság

aa) a mintavételi egységcsomag, valamint a megfelelően kitöltött és belső azonosító kóddal ellátott jegyzőkönyvnek a szakértői nyilvántartó szerv részére történő megküldésével,

ab)7 az R. 9. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott módon,

b) a büntetés-végrehajtási intézet a mintavételi egységcsomag, valamint a megfelelően kitöltött és belső azonosító kóddal ellátott jegyzőkönyvnek a szakértői nyilvántartó szerv részére történő megküldésével

teljesíti.

(2) Az adatközlést

a) a megalapozott gyanú közlésétől számított három – ha a DNS-mintavétel az ügyészség vagy a katonai nyomozó hatóság megkeresésére történik öt – munkanapon belül,

b) a bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt befogadását követően haladéktalanul,

c)8

kell teljesíteni a szakértői nyilvántartó szerv részére.

Záró rendelkezések9

11. § (1) Ez a rendelet 2009. június 30-án lép hatályba.

(2)10

12. §11

1–3. melléklet a 21/2009. (VI. 19.) IRM rendelethez12

4. melléklet a 21/2009. (VI. 19.) IRM rendelethez13

Eljáró hatóság megnevezése:
Eljáró hatóság ügyszáma:
Adatközlés a bűncselekmények helyszínén és a bűncselekmény elkövetésének nyomait hordozó tárgyon rögzített ujj- és tenyérnyomat, valamint DNS-profil nyilvántartásba vételére

1. Adatközlés

□ a daktiloszkópiai nyilvántartásba;

□ a DNS-profil-nyilvántartásba.

2. A bűncselekmény adatai:

Kód és megnevezés

Btk. szerinti minősítés

Rendbeliség

Elkövetési hely

Elkövetési idő

□□□□□□□□□□□□□□□□□
..........................................

□□□□□□□□□□□□□□□□□
..........................................

□□□□□□□□□□□□□□□□□
..........................................

3. A nyilvántartásba vételt kezdeményező nyomozó hatóság vagy ügyészség adatai

3.1. Az eljáró szerv kódja és megnevezése: □□□□□□□
...............................................................................................................................................……………………………

3.2. A büntetőügy iktatószáma:
...............................................................................................................................................……………………………

3.3. Az eljárásban rögzített bűnjeltárgy / bűnjelminta egyedi azonosítója:
...............................................................................................................................................……………………………

Kelt: ............................................., ……...... év ......................................... hó .............. nap

P. H.

.......................................................................
Az eljáró szerv képviselője

1

Az 1. §-t a 12/2016. (V. 4.) BM rendelet 27. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 2–8. §-t és a 2. §-t megelőző alcímet a 12/2016. (V. 4.) BM rendelet 27. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 8/A. §-t a 6/2016. (V. 4.) IM rendelet 1. §-a iktatta be.

4

A 9. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja a 6/2016. (V. 4.) IM rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 9. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja a 6/2016. (V. 4.) IM rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 9. § (1) bekezdés b) pontja a 6/2016. (V. 4.) IM rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 10. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja a 6/2016. (V. 4.) IM rendelet 3. § c) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 10. § (2) bekezdés c) pontját a 19/2010. (IV. 30.) IRM rendelet 17. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

9

A 11. §-t megelőző alcímet a 6/2016. (V. 4.) IM rendelet 2. §-a iktatta be.

10

A 11. § (2) bekezdését a 12/2016. (V. 4.) BM rendelet 27. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 12. §-t a 37/2015. (XII. 21.) IM rendelet 4. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 12/2016. (V. 4.) BM rendelet 27. § b) pontja.

12

Az 1–3. mellékletet a 12/2016. (V. 4.) BM rendelet 27. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 4. melléklet a 17/2014. (XII. 19.) IM rendelet 39. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére