• Tartalom

21/2009. (VII. 8.) ÖM rendelet

21/2009. (VII. 8.) ÖM rendelet

a központi költségvetési előirányzat terhére igényelhető tűzoltósági célú beruházási, fejlesztési támogatás pályázati rendszeréről

2009.07.16.

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 6. és 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzati miniszter feladat- és hatásköréről szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet hatálya a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény a tűzoltóságok pályázati úton történő anyagi, pénzügyi ellátására, valamint a biztosítók hozzájárulásaiból és a tűzvédelmi bírságból származó bevételek felhasználására vonatkozó szabályainak a végrehajtására terjed ki.

(2) A pályázatokat az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKF) írja ki.

(3) Pályázatot nyújthatnak be:

a) a hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó települési önkormányzat,

b) az önkéntes tűzoltóság,

c) a hivatásos állami tűzoltóság,

d) a szakágazat képzési feladatait ellátó oktatási intézmény (a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ).

(4) Laktanya-építési beruházásra kiírt pályázatokon kizárólag a hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó települési önkormányzatok, a hivatásos állami és az önkéntes tűzoltóságok vehetnek részt.

2. § A tűzoltáshoz és műszaki mentéshez, valamint a tűzoltó célú szakképzéshez szükséges technikai eszközök, felszerelések fejlesztésére, felújítására kiírt pályázatok esetében technikai eszköz alatt a tűzoltási, műszaki mentési és az ezekhez kapcsolódó tűzvédelmi technika alkalmazhatóságának részletes szabályairól szóló 31/2001. (XII. 19.) BM rendelet 2. § o) pontjában meghatározott és mellékletében felsorolt tűzvédelmi technikát kell érteni.

3. § (1) A pályázati kiírásnak az alábbi kötelező kellékeket kell tartalmaznia:

a) a pályázat címzettjeit,

b) a pályázható beruházási fejlesztési célt,

c) a pályázható technikai eszközök körét,

d) a fejlesztési cél központi támogatásának mértékét a bruttó bekerülési ár százalékában,

e) a részletes pályázati feltételeket,

f) a pályázatok benyújtásának, lebonyolításának és elbírálásának rendjét,

g) a pályázatok kötelező tartalmi követelményeit,

h) a pályázatok alapján befejeződött beruházás átadás-átvételének és elszámolásának rendjét.

(2) A pályázatok kötelező tartalmi elemei:

a) a pályázó azonosításához szükséges adatok (név, cím, telefonszám, adószám és pénzforgalmi jelzőszám),

b) a pályázott fejlesztés, beruházás, eszköz részletes leírása, az igény indokolása, a pályázónál meglévő állapot leírása,

c) a pályázati feltételeknek való megfelelést, valamint a pályázatban hivatkozott tények, állapotok fennállását igazoló okiratok,

d) egyéb, a pályázati felhívásban megkövetelt tény, adat, okirat, nyilatkozat.

4. § (1) A pályázati önrész mértékét a pályázati felhívás tartalmazza, amely

a) hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok esetében a pályázott jármű, eszköz bruttó bekerülési árának legfeljebb 20%-a,

b) laktanya-beruházás esetében a megvalósításra kerülő létesítmény bruttó bekerülési árának legalább 20%-a,

c) hátrányos helyzetű önkormányzat esetében a pályázott jármű, eszköz, a megvalósításra kerülő létesítmény bruttó bekerülési árának legfeljebb 10%-ával csökkenthető.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában hátrányos helyzetű a pályázó önkormányzat akkor, ha a pályázatkiírás vagy az átadás évében az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzati támogatásban részesülő önkormányzatok között szerepel.

(3) A pályázati önrész biztosításának módját a pályázati felhívás tartalmazza.

5. § (1) A pályázatokat szakmai bizottság értékeli.

(2) A bizottság elnöke az OKF főigazgatója. Szavazategyenlőség esetén a bizottság elnökének szavazata dönt.

(3) A bizottság tagjai:

a) az OKF főigazgatója által kijelölt szervezeti egységek vezetői, összesen három fő,

b) a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságok Országos Szövetségének képviselője,

c) a Létesítményi és Önkéntes Tűzoltók Országos Szövetségének képviselője,

d) az Önkormányzati Minisztérium képviselője,

e) az országos önkormányzati szövetségek által delegált három fő.

(4) A bizottság ülésén a tagokon kívül tanácskozási joggal részt vesz a bizottság elnöke által meghívott szervezet.

6. § (1) A nyertes pályázatokról és a beruházások megvalósítási sorrendjéről a szakmai bizottság javaslata alapján a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter dönt.

(2) Nyertes pályázó csak az lehet, aki a pályázati feltételeknek maradéktalanul megfelel, és vállalta, hogy a megvalósított létesítményt, illetve átvett eszközt üzemelteti, a tűzoltóság használatába adja.

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok létesítési, fejlesztési költségeivel kapcsolatos pályázati feltételekről szóló 35/2003. (VII. 29.) BM rendelet.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére