• Tartalom

214/2009. (IX. 30.) Korm. rendelet

214/2009. (IX. 30.) Korm. rendelet

a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosításáról1

2009.10.03.

A Kormány a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdésében, valamint – az 5. § (2) bekezdése tekintetében – az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 35. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (2) bekezdés c)–d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az Etv. Harmadik része hatálya alá tartozó hatósági eljárásokban a Kormány a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóságként]

c) a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében
ca) kereskedelmi és ipari szakterületen első fokon a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalt, másodfokon a nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztert,
cb) a területfejlesztés és területrendezés területén, a külön jogszabályban meghatározott, a területi építész kamarák hatáskörébe tartozó területrendezési tervezési, területrendezési szakértői tevékenységeknél – a cc) pontban meghatározott kivétellel – első fokon a Budapesti Építész Kamarát, másodfokon a Magyar Építész Kamarát,
cc) a területfejlesztés és területrendezés területén, a külön jogszabályban meghatározott, a mérnöki kamarák hatáskörébe tartozó területrendezési tervezési, területrendezési szakértői tevékenységeknél első fokon a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarát, másodfokon a Magyar Mérnöki Kamarát,
cd) a településfejlesztés és településrendezés területén, a külön jogszabályban meghatározott, a területi építész kamarák hatáskörébe tartozó településtervezési, településrendezési szakértői tevékenységeknél – a ce) pontban meghatározott kivétellel – első fokon a Budapesti Építész Kamarát, másodfokon a Magyar Építész Kamarát,
ce) a településfejlesztés és településrendezés területén, a külön jogszabályban meghatározott, a területi mérnöki kamarák hatáskörébe tartozó településtervezési, településrendezési szakértői tevékenységeknél első fokon a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarát, másodfokon a Magyar Mérnöki Kamarát,
cf) az építésügy területén, a külön jogszabályban meghatározott, a területi mérnöki kamarák hatáskörébe tartozó építészeti-műszaki tervezési, építésügyi műszaki szakértői, építési műszaki ellenőri, felelős műszaki vezetői, tervellenőrzési, energetikai tanúsítói, beruházáslebonyolítói tevékenységeknél első fokon a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarát, másodfokon a Magyar Mérnöki Kamarát,
cg) az építésügy területén, a külön jogszabályban meghatározott, a területi építész kamarák hatáskörébe tartozó építészeti-műszaki tervezési, építésügyi műszaki szakértői, építési műszaki ellenőri, felelős műszaki vezetői, tervellenőri, energetikai tanúsítói, beruházáslebonyolítói tevékenységeknél első fokon a Budapesti Építész Kamarát, másodfokon a Magyar Építész Kamarát,
ch) az építésügy területén a felvonó és mozgólépcső karbantartó-szerelő, valamint felvonó- és mozgólépcső ellenőri tevékenység esetén első fokon a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarát, másodfokon a Magyar Mérnöki Kamarát,
d) az önkormányzati miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében katasztrófavédelem, tűzvédelem, valamint polgári védelem szakterületen első fokon az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot, másodfokon az önkormányzati minisztert,”

[jelöli ki.]

(2) A Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése a következő f)–g) ponttal egészül ki:

[Az Etv. Harmadik része hatálya alá tartozó hatósági eljárásokban a Kormány a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóságként]

f) a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében
fa) közlekedési szakterületen első fokon a Nemzeti Közlekedési Hatóságot, másodfokon a közlekedési, hírközlési és energiaügyi minisztert,
fb) postaügyi szakterületen első fokon a Nemzeti Hírközlési Hatóságot, másodfokon a közlekedési, hírközlési és energiaügyi minisztert,
g) a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében informatikai és elektronikus hírközlési szakterületen első fokon a Nemzeti Hírközlési Hatóságot, másodfokon a Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztert”

[jelöli ki.]

(3) A Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyúttal kiegészül a következő d)–e) ponttal:

[A Kormány az Etv. IV. fejezete hatálya alá tartozó hatósági eljárásokban azon szakmák tekintetében, amelyek esetében a szakmai és vizsgakövetelmények meghatározása]

c) a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter hatáskörébe tartozik
ca) közlekedési szakterületen első fokon a Nemzeti Közlekedési Hatóságot, másodfokon a közlekedési, hírközlési és energiaügyi minisztert,
cb) postaügyi szakterületen első fokon a Nemzeti Hírközlési Hatóságot, másodfokon a közlekedési, hírközlési és energiaügyi minisztert;
d) a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter hatáskörébe tartozik, kereskedelmi és ipari szakterületen első fokon a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalt, másodfokon a nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztert;
e) a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter hatáskörébe tartozik, informatikai és elektronikus hírközlési szakterületen első fokon a Nemzeti Hírközlési Hatóságot, másodfokon a Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztert
jelöli ki a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóságként.”

(4) A Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, ezzel egyidejűleg az 1. § a következő (5)–(6) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Kormány az Etv. 60/A–60/C. §-sa szerinti eljárásokban – az (5) bekezdésben foglalt kivételekkel – eljáró hatóságként az Oktatási Hivatalt, másodfokon az oktatási és kulturális minisztert jelöli ki.
(5) A Kormány eljáró hatóságként
a) az Etv. 60/A–60/C. §-sa szerinti eljárásokban a (2) bekezdés a) pontja, valamint a (3) bekezdés a) pontja alapján elismerendő szakmák tekintetében első fokon az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalt, másodfokon az Egészségbiztosítási Felügyeletet,
b) az Etv. 60/B. § szerinti eljárásokban okleveles építészmérnök és okleveles építész tervező művész szakképzettség esetén első fokon a Budapesti Építész Kamarát, másodfokon a Magyar Építész Kamarát,
c) az a) és b) pontban nem említett esetekben az Etv. 60/B. §-a szerinti eljárásokban, ha az adott szabályozott szakma folytatása a Magyar Köztársaság területén engedélyköteles vagy a szolgáltatási tevékenység folytatásának és megkezdésének általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti bejelentés kötelezettség hatálya alá tartozik, az engedélyezésre, illetve a bejelentéssel kapcsolatos eljárásra hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságot jelöli ki.
(6) Az elismerésért felelős hatóság rendszeresen tájékoztatja az Etv. IV. fejezete hatálya alá tartozó döntéseiről a szakmai és vizsgakövetelmények meghatározásáért felelős minisztert.”

2. § A Korm. rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, ezzel egyidejűleg a következő 3–5/A. §-sal egészül ki:

2. § (1) A Magyar Köztársaság területén határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében az e rendelet 1. és 2. számú mellékletében meghatározott szabályozott szakma gyakorlásával járó szolgáltatási tevékenységet folytatni kívánó szolgáltatásnyújtó köteles a szolgáltatási tevékenység folytatására irányuló szándékát bejelenteni az adott szabályozott szakma vonatkozásában az 1., illetve a 2. számú mellékletben meghatározott hatóságnak.
(2) A szolgáltatásnyújtó a 2. számú mellékletben meghatározott szabályozott szakma gyakorlásával járó szolgáltatási tevékenységét csak azt követően kezdheti meg, hogy azt az előzetes ellenőrzést végző hatóság a bejelentés alapján a szolgáltatásnyújtó szakmai képesítésének ellenőrzését követően engedélyezte.
(3) A Kormány az Etv. 40. §-a szerinti elismerésért felelő hatóságként – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – az 1. számú mellékletben felsorolt szabályozott szakmák tekintetében ott megjelölt hatóságot jelöli ki.
(4) A Kormány az Etv. 41. §-a szerinti előzetes ellenőrzést végző hatóságként– a (6) bekezdésben foglalt kivétellel – a 2. számú mellékletben felsorolt szabályozott szakmák tekintetében ott megjelölt hatóságot jelöli ki.
(5) Az 1. számú melléklet 1–6. pontjában felsorolt szabályozott szakmák esetében a Kormány az Etv. 40. §-a szerinti elismerésért felelős hatóságként
a) az adott szakmagyakorlást szabályozó külön kormányrendelet a mérnöki kamarák hatáskörébe tartozó építészeti-műszaki tervezési szakterületen, területrendezési- és településtervezési szakági tervezési szakterületen, valamint építésügyi szakterületen (építésügyi műszaki szakértő, építési műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető) első fokon a Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamarát, másodfokon a Magyar Mérnöki Kamarát,
b) az adott szakmagyakorlást szabályozó külön kormányrendelet az építész kamarák hatáskörébe tartozó építészeti-műszaki tervezési szakterületen, területrendezési- és településtervezési szakterületen, valamint építésügyi szakterületen (építésügyi műszaki szakértő, építési műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető) első fokon a Budapesti Építész Kamarát, másodfokon a Magyar Építész Kamarát
jelöli ki.
(6) A 2. számú melléklet 5–9. pontjában felsorolt szabályozott szakmák esetében a Kormány az Etv. 41. §-a szerinti előzetes ellenőrzést végző hatóságként
a) az adott szakmagyakorlást szabályozó külön kormányrendelet a mérnöki kamarák hatáskörébe tartozó építészeti-műszaki tervezési szakterületen, területrendezési- és településtervezési szakági tervezési szakterületen, valamint építésügyi szakterületen (építésügyi műszaki szakértő, építési műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető) első fokon a Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamarát, másodfokon a Magyar Mérnöki Kamarát,
b) az adott szakmagyakorlást szabályozó külön kormányrendelet az építész kamarák hatáskörébe tartozó építészeti-műszaki tervezési szakterületen, területrendezési- és településtervezési szakterületen, valamint építésügyi szakterületen (építésügyi műszaki szakértő, építési műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető) első fokon a Budapesti Építész Kamarát, másodfokon a Magyar Építész Kamarát
jelöli ki.
3. § (1) A szolgáltatásnyújtó bejelentésének tartalmaznia kell
a) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 22. § (1) és (3) bekezdésében meghatározott adatokat,
b) a szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy rendelkezik-e megfelelő szakmai biztosítékkal, valamint a szakmai biztosítékot nyújtó szervezet nevéről és a szakmai biztosítékot megalapozó szerződés azonosításához szükséges adatokról, a szakmai biztosítékkal fedezett kockázatokról, a szakmai biztosíték területi hatályáról és a szakmai biztosíték összegéről vagy az abban foglalt garancia felső határáról,
c) a szolgáltatásnyújtás adott naptári évben tervezett időtartamát, valamint
d) a szolgáltatásnyújtás során Magyarországon használni kívánt szakmai címet.
(2) A szolgáltatásnyújtó bejelentéséhez csatolni kell
a) az állampolgárságát igazoló közokirat másolatát,
b) olyan okirat hiteles másolatát és hiteles fordítását, amely tanúsítja, hogy valamely tagállamban letelepedettként jogosult az adott szakma gyakorlására,
c) a szolgáltatásnyújtó azon képzése sikeres elvégzését tanúsító okiratainak hiteles másolatait és hiteles fordításait, amely tagállamában a szolgáltatásnyújtásra felkészítette,
d) az Etv. 38. § (2) bekezdése alá tartozó esetben annak az okiratnak a hiteles másolatát és hiteles fordítását, amely tanúsítja, hogy a szolgáltatásnyújtó a bejelentés benyújtását megelőző tíz év folyamán legalább két évig gyakorolta az adott szakmát a letelepedés szerinti tagállamban.
(3) Az eljáró hatóság internetes honlapján közzéteszi azoknak a nyelveknek a felsorolását, amelyek esetében a (2) bekezdés rendelkezéseitől eltérően nem hiteles fordítást is elfogad.
4. § A 2. számú mellékletben felsorolt szabályozott szakmák esetén a szolgáltatásnyújtó bejelentésnek tájékoztatást kell továbbá tartalmaznia
a) a képzés sikeres elvégzését tanúsító okiratához vezető képzés időtartamáról és tartalmáról,
b) ha szakmai tapasztalattal rendelkezik, akkor szakmai tapasztalatáról, továbbá
c) ha a képzés sikeres elvégzését tanúsító okirata megszerzését követően szakmai továbbképzésben vett részt, akkor a szakmai továbbképzéséről.
5. § Ha szolgáltatásnyújtó a bejelentési kötelezettség alá tartozó határon átnyúló szolgáltatásnyújtás során ténylegesen nem maga végzi az adott tevékenységet, akkor a 3. § (1) bekezdése d) pontjában, valamint a (2) bekezdésében meghatározott adatok bejelentését a szolgáltatási tevékenységet ténylegesen végző személyre vonatkozóan kell megtenni. Ha az ilyen szolgáltatásnyújtás a 2. melléklet hatálya alá tartozik, akkor a 4. §-ban meghatározott adatok bejelentését is a szolgáltatási tevékenységet ténylegesen végző személyre vonatkozóan kell megtenni, és az előzetes ellenőrzést is e személy szakmai képesítése tekintetében kell lefolytatni.
5/A. § (1) A szolgáltatásnyújtó bejelentése egy évre szól.
(2) Ha az első alkalommal tett bejelentés lejártát követően a szolgáltatásnyújtó ismételten határon átnyúló szolgáltatást kíván Magyarországon nyújtani, és a 3. § (2) bekezdésében meghatározott okiratok által tanúsított körülményekben nem történt lényeges változás, akkor a szolgáltatásnyújtó bejelentésének csak az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott adatokat kell tartalmaznia.”

3. § (1) A Korm. rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

4. § (1) Ez a rendelet 2009. október 1-jén lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

(2)–(3)2

(4)3

1. számú melléklet a 214/2009. (IX. 30.) Korm. rendelethez

Az Etv. 40. § (1) bekezdése szerinti előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó szabályozott szakmák

Sorszám

Szabályozott szakma megnevezése

Hatóság kijelölése,
amelyhez a bejelentést meg kell tenni

1.

Felvonó- és mozgólépcső karbantartó-szerelői tevékenység

Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara

2.

Településtervezési tevékenység

2. § (5) bekezdése szerint

3.

Településrendezési szakértő

2. § (5) bekezdése szerint

4.

Területrendezési tervezési tevékenység

2. § (5) bekezdése szerint

5.

Beruházás-lebonyolítói tevékenység

2. § (5) bekezdése szerint

6.

Energetikai tanúsítói tevékenység

2. § (5) bekezdése szerint

7.

Környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenység

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

8.

Jövedéki ügyintézői tevékenység

Vám- és Pénzügyőrség

9.

Vámkezelő

Vám- és Pénzügyőrség

10.

Vámügyintéző

Vám- és Pénzügyőrség

11.

Idegenvezetői tevékenység

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

12.

Lovastúra-vezető tevékenység

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

13.

Tűzvédelmi tevékenység

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

14.

Polgári védelmi tevékenység

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

15.

Igazságügyi szakértői tevékenység

Igazságügyi és rendészeti miniszter

16.

A közvetítői tevékenységről szóló törvény hatálya alá tartozó közvetítés

Igazságügyi és rendészeti miniszter

17.

Biztonságtechnikai tervező, szerelő

Országos Rendőr-főkapitányság

18.

Biztonságtechnikai szerelő

Országos Rendőr-főkapitányság

19.

Mechanikai vagyonvédelmi rendszert tervező, szerelő

Országos Rendőr-főkapitányság

20.

Mechanikai vagyonvédelmi rendszert szerelő

Országos Rendőr-főkapitányság

21.

Magánnyomozó

Országos Rendőr-főkapitányság

22.

Személy- és vagyonőr

Országos Rendőr-főkapitányság

23.

Fegyveres biztonsági őr

Országos Rendőr-főkapitányság

24.

Az állattenyésztéshez kapcsolódó mesterséges termékenyítési szolgáltatások

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ

25.

Magán-állatorvosi tevékenység

Magyar Állatorvosi Kamara

26.

Adótanácsadás

pénzügyminiszter

27.

Adószakértői tevékenység

pénzügyminiszter

28.

Okleveles adószakértői tevékenység

pénzügyminiszter

29.

Könyvviteli szolgáltatás

pénzügyminiszter

30.

Belső ellenőr

pénzügyminiszter

31.

Társasházkezelő

társasházkezelő és ingatlankezelő szolgáltató lakóhelye (székhelye) – működési területe – szerint illetékes körzetközponti jegyző

32.

Ingatlankezelő

társasházkezelő és ingatlankezelő szolgáltató lakóhelye (székhelye)
– működési területe – szerint illetékes körzetközponti jegyző

33.

Ingatlanközvetítői tevékenység

az ingatlanközvetítői, illetőleg ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő szolgáltató (lakóhelye) székhelye
– működési területe – szerint illetékes megyeszékhely szerinti városi önkormányzat jegyzője, Pest megyében a megyei önkormányzat főjegyzője, Budapesten a Fővárosi Önkormányzat főjegyzője

34.

Ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő

az ingatlanközvetítői, illetőleg ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő szolgáltató (lakóhelye) székhelye
– működési területe – szerint illetékes megyeszékhely szerinti városi önkormányzat jegyzője, Pest megyében a megyei önkormányzat főjegyzője, Budapesten a Fővárosi Önkormányzat főjegyzője

2. számú melléklet a 214/2009. (IX. 30.) Korm. rendelethez

Az Etv. 41. § (1) bekezdése szerinti előzetes ellenőrzés alá tartozó szabályozott szakmák

Sorszám

Szabályozott szakma megnevezése

Előzetes ellenőrzést végző elsőfokú hatóság

Előzetes ellenőrzést végző másodfokú hatóság

1.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. 3. § e) pontja szerinti egészségügyi szolgáltatások, az Etv. IX. fejezetének hatálya alá tartozó szabályozott szakmák kivételével

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat regionális intézetei

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala

2.

Tűzvédelmi szakértő

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Önkormányzati miniszter

3.

Gázszerelő

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

4.

Növényvédelmi tevékenység

Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara területileg illetékes szerve

Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara

5.

Építészeti-műszaki tervezői tevékenység, az Etv. IX. fejezetének hatálya alá tartozó szabályozott szakmák kivételével

2. § (6) bekezdése szerint

2. § (6) bekezdése szerint

6.

Építésügyi műszaki szakértői tevékenység, az Etv. IX. fejezetének hatálya alá tartozó szabályozott szakmák kivételével

2. § (6) bekezdése szerint

2. § (6) bekezdése szerint

7.

Építési műszaki ellenőri tevékenység, az Etv. IX. fejezetének hatálya alá tartozó szabályozott szakmák kivételével

2. § (6) bekezdése szerint

2. § (6) bekezdése

8.

Felelős műszaki vezetői tevékenység, az Etv. IX. fejezetének hatálya alá tartozó szabályozott szakmák kivételével

2. § (6) bekezdése szerint

2. § (6) bekezdése szerint

9.

Tervellenőr, az Etv. IX. fejezetének hatálya alá tartozó szabályozott szakmák kivételével

2. § (6) bekezdése szerint

2. § (6) bekezdése szerint

10.

Felvonó- és mozgólépcső ellenőri tevékenység

Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara

Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 234. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

A 4. § (2)–(3) bekezdését a (4) bekezdés hatályon kívül helyezte.

3

A 4. § (4) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére