• Tartalom

22/2009. (XII. 29.) HM rendelet

22/2009. (XII. 29.) HM rendelet

egyes honvédelmi miniszteri rendeletek adózással és a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény módosításával összefüggő módosításáról1

2010.01.01.

A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 287. §-a (2) bekezdésének a) pontjában, ab), ae), af) és ag) alpontjában, valamint az e), f), h) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

A katonák illetményéről és illetményjellegű juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló 3/2002. (I. 25.) HM rendelet módosítása

1. § A katonák illetményéről és illetményjellegű juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló 3/2002. (I. 25.) HM rendelet (a továbbiakban: R1.) 40. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Ha a hivatásos katona csak a havi szolgálatteljesítési idő egyes napjain végzi tevékenységét az (1) bekezdésben meghatározott körülmények között, a Hjt. 114. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott egészségkárosító veszélynek kitett beosztásokban szolgálatot teljesítők eseti pótlékára e napokra jogosult.”

2. § Az R1. 52/A. §-a a következő (3)–(5) bekezdésekkel egészül ki:

„(3) A Hjt. 114. § (3) bekezdés b) pontja szerinti eseti díszelgési pótlékra jogosult a Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzata alapján:
a) a csapatzászlót ünnepélyes katonai rendezvényeken őrző zászlókísérő szakasz tagjaként,
b) az emlékműavatáshoz (koszorúzáshoz) kirendelt díszalegység, díszőrség tagjaként,
c) külföldi államok képviselőinek, valamint hazánk köztársasági elnökének, az Országgyűlés elnökének, a miniszterelnöknek, a Kormány tagjainak, a Honvédelmi Minisztérium államtitkárának és a HVKF fogadására kirendelt díszalegység tagjaként,
d) a katonai temetésekre kirendelt díszkíséret tagjaként, díszőrként, rendjelvivőként, érdeméremvivőként, koszorúvivőként, valamint társadalmi díszőrként díszelgési feladatokat teljesítő hivatásos katona.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott díszelgési feladatok elrendelésére az állományilletékes parancsnoknak parancsban (határozatban) kell intézkednie.
(5) Nem jogosult eseti díszelgési pótlékra az a hivatásos katona, aki:
a) felkészülés, gyakorlás céljából hajtja végre a (3) bekezdésben foglalt feladatokat, valamint
b) az (1) bekezdés alapján rendszeres díszelgési pótlékra jogosult.”

3. § (1) Az R1. 55. §-ának l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Hjt. 123. §-ában meghatározott rendszeres illetménypótlékoknál fel nem sorolt pótlékokat eseti pótlékként kell kezelni. Így eseti illetménypótlék:]

l) az egészségkárosító veszélynek kitett beosztásban szolgálatot teljesítők eseti pótléka,”

(2) Az R1. 55. §-a a következő p) ponttal egészül ki:

[A Hjt. 123. §-ában meghatározott rendszeres illetménypótlékoknál fel nem sorolt pótlékokat eseti pótlékként kell kezelni. Így eseti illetménypótlék:]

p) az eseti díszelgési pótlék.”

4. § Az R1. 59. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Egészségügyi szabadság esetén a távolléti díjnak a Hjt. 100. § (5)–(6) bekezdése alapján történő csökkentését, megvonását az állományilletékes parancsnoknak – az illetékes egészségügyi szervek igazolását, véleményét, illetőleg javaslatát figyelembe véve – parancsban kell elrendelnie.”

A szerződéses katonák továbbszolgálói jutalma, leszerelési segélye, illetőleg toborzópénze megállapításának és kifizetésének rendjéről szóló 5/2002. (I. 25.) HM rendelet módosítása

5. § A szerződéses katonák továbbszolgálói jutalma, leszerelési segélye, illetőleg toborzópénze megállapításának és kifizetésének rendjéről szóló 5/2002. (I. 25.) HM rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § (1) A Hjt. 68. §-ának (6) bekezdése alapján visszafizetendő összeg megállapításakor a szolgálati viszony megszűnése napján számított távolléti díjat kell alapul venni azzal, hogy a visszafizetendő összeg a korábban kifizetésre került toborzópénz összegét nem haladhatja meg.
(2) A ténylegesen leszolgált időtartam kiszámításakor minden megkezdett hónap teljes leszolgált hónapnak számít.”

6. § Az R2. a következő 2/A–2/B. §-sal egészül ki:

2/A. § A szerződéshosszabbítási díjat a letöltött szolgálati idő utolsó napján számított távolléti díj alapján legkésőbb a szerződés meghosszabbítását követő második havi illetménnyel együtt kell kifizetni.
2/B. § (1) A kifizetésre kerülő leszerelési segély összegének megállapításakor a (2) bekezdés szerint számított jogosultsági hónapok számát, valamint a kifizetés időpontjában számított távolléti díjat kell alapul venni.
(2) A jogosultsági hónapok meghatározásánál a folyamatos szerződéses szolgálatban eltöltött időszak alapján – a Hjt. 68. § (1) bekezdése szerint – számított hónapok összegét kell alapul venni, amelyet csökkenteni kell
a) toborzópénz kifizetése esetén a Hjt. 68. § (5) bekezdése és
b) szerződés-hosszabbítási díj kifizetése esetén a Hjt. 68. § (11) bekezdése
szerinti jogosultsági hónapok számával.
(3) Ha a szerződéses katona szolgálati viszonya a szerződésben vállalt idő előtt szűnik meg, a leszerelési segély időarányos számításakor minden megkezdett hónapot teljes hónapként kell figyelembe venni.”

A Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai nyugellátásának, a szerződéses katonák rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugellátásának, valamint a hivatásos és szerződéses katonák baleseti járadékának részletes szabályairól szóló 8/2002. (II. 15.) HM rendelet módosítása

7. § A Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai nyugellátásának, a szerződéses katonák rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugellátásának, valamint a hivatásos és szerződéses katonák baleseti járadékának részletes szabályairól szóló 8/2002. (II. 15.) HM rendelet (továbbiakban: R3.) 17. §-a a következő m) ponttal egészül ki:

[A HM pénzügyi feladatot ellátó központi szerve a rendelkezésére álló okmányok alapján – a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével – hivatalból hoz határozatot:]

m) a Hjt. 259. § (6) bekezdése szerinti jogosultságról a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáink jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény módosításáról szóló 2009. évi CXLII. törvény 32. § (3) bekezdése alapján.”

8. § (1) Az R3. 19. §-ának e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A HM pénzügyi feladatot ellátó központi szerve kérelemre bírálja el és hoz határozatot minden egyéb nyugdíj- és baleseti járadék igény tárgyában, így különösen:]

e) a felső korhatár betöltése előtt a Hjt. 203. § (5) bekezdése alapján, illetve az 52. életév betöltése előtt a Hjt. 203. § (6) bekezdése alapján a csökkentett mértékben folyósított szolgálati nyugdíjnak teljes összegben való folyósításáról, valamint a Hjt. 203. § (8) bekezdése alá tartozók esetében a nyugdíj folyósításáról, ha ezek az esetek egészségkárosodás miatt válnak indokolttá;”

(2) Az R3. 19. §-a a következő i) ponttal egészül ki:

[A HM pénzügyi feladatot ellátó központi szerve kérelemre bírálja el és hoz határozatot minden egyéb nyugdíj- és baleseti járadék igény tárgyában, így különösen:]

i) a Hjt. 259. §-ának (6) bekezdés szerinti jogosultságról benyújtott kérelemről.”

A hivatásos és szerződéses katonai szolgálat létesítéséről, módosításáról, megszüntetéséről, tartalmáról, valamint az integrált személyügyi igazgatás és egységes nyilvántartás rendjéről szóló
10/2002. (III. 5.) HM rendelet módosítása

9. § A hivatásos és szerződéses katonai szolgálat létesítéséről, módosításáról, megszüntetéséről, tartalmáról, valamint az integrált személyügyi igazgatás és egységes nyilvántartás rendjéről szóló 10/2002. (III. 5.) HM rendelet (a továbbiakban: R4.) 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A munkaidő-kedvezmény 2010-ben irányadó mértékének megállapítása során az (1) bekezdést azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy arra a június 30-ig terjedő időszak vonatkozásában a Hjt. 2010. január 1-jén hatályos 36. § (2) bekezdése alapján január 15-ig, míg július 1-jétől a 2010. december 31-ig terjedő időszak vonatkozásában a Hjt. 2010. július 1-jén hatályos 36. § (2) bekezdése alapján 2010. július 15-ig kerül sor.”

10. § Az R4. 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A katonai oktatási intézményben végző hallgatók esetében a 12. § (4) bekezdésének b) és c) pontjaiban meghatározott okmányokat, polgári oktatási intézményben végző honvédségi ösztöndíjas hallgatók esetében a 12. § (4) bekezdésének c) pontjában meghatározott okmányokat nem kell felterjeszteni, és a személyi javaslatot tanulmányi jellemzésen kell megtenni.”

11. § Az R4. 71. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Ha az önkéntes tartalékos szolgálati viszonya a Hjt. 56/A. § b)–e) vagy g) pontjában meghatározottak következtében szűnik meg, az e rendelet szerinti személyügyi eljárás mellőzésével az állományilletékes parancsnok a szolgálati viszony megszűnését a feltétel beálltának időpontjával, parancsban állapítja meg.”

12. § Az R4. 1. számú melléklete e rendelet melléklete szerint módosul.

A hivatásos, szerződéses és hadköteles katonák, valamint a honvédségi közalkalmazottak egyes költségtérítéseiről szóló 21/2002. (IV. 10.) HM rendelet módosítása

13. § A hivatásos, szerződéses és hadköteles katonák, valamint a honvédségi közalkalmazottak egyes költségtérítéseiről szóló 21/2002. (IV. 10.) HM rendelet (a továbbiakban: R5.) 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A honvédelmi szervezet állományába tartozó közalkalmazottak részére belföldi szolgálati kiküldetése esetén a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló élelmezési költségtérítéséről szóló kormányrendeletben meghatározott legkisebb összegű napidíjat kell megállapítani.”

14. § Az R5. 23. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti költözködési átalányként a számlával, egyszerűsített számlával igazolt és indokolt mértékű egyéb költségeket lehet megtéríteni. Itt kell elszámolni a biztosító társaság által nem térített –, illetve biztosítás hiányában – a költözködéssel okozati összefüggésben felmerült, az ingóságok megrongálódásából eredő helyreállítási, illetve beszerzési költségeket.”

A külföldi szolgálatba vezényeltekkel kapcsolatos személyügyi feladatokról és jogállásuk egyes kérdéseiről szóló 26/2002. (IV. 12.) HM rendelet módosítása

15. § A külföldi szolgálatba vezényeltekkel kapcsolatos személyügyi feladatokról és jogállásuk egyes kérdéseiről szóló 26/2002. (IV. 12.) HM rendelet 10. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Hjt. 2. § (40) bekezdése szerinti műveleti területen teljesített külföldi szolgálat alatti őr, ügyeleti, készenléti szolgálat idejét, más szolgálatteljesítési időket és ezen szolgálatok után a pihenőidőt a Hjt. 95/A. §-ra figyelemmel a Hjt. rendelkezéseitől eltérően is meg lehet állapítani, de a pihenőidő nem lehet kevesebb az adott misszióra vonatkozó műveleti utasításban, nemzetközi szerződésben vagy más nemzetközi előírásokban foglalt, de legalább nyolcórás időtartamnál.”

A hivatásos és szerződéses katonák más kereső foglalkozásáról szóló 28/2002. (IV. 17.) HM rendelet módosítása

16. § A hivatásos és szerződéses katonák más kereső foglalkozásáról szóló 28/2002. (IV. 17.) HM rendelet (a továbbiakban: R6.) 2. §-ának a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]

a) más kereső foglalkozás: a katonai hivatás gyakorlása mellett létesített munkavégzéssel járó egyéb jogviszony (különösen a közszolgálati, közalkalmazotti jogviszony, a munkaviszony, a szövetkezeti tagsági viszony, a bedolgozói jogviszony, a személyes munkavégzéssel járó megbízási jogviszony), valamint a Hjt. 70. §-ának (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alá tartozó jogviszony vagy tevékenység,”

17. § Az R6. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A munkavégzéssel járó egyéb jogviszony létesítésére vonatkozó engedélyt az állományilletékes parancsnok a Hjt. 70. § (2) és (6) bekezdésében foglaltak alapján bírálja el. Az engedély megtagadását írásban kell indokolni.”

A Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli járandóságairól szóló 26/2007. (VI. 20.) HM rendelet módosítása

18. § (1) A Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli járandóságairól szóló 26/2007. (VI. 20.) HM rendelet (a továbbiakban: R7.) 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A KüM R. szerinti alapellátmány összegét kiküldöttenként bruttósítani kell a következők szerint:
a) A kiküldött adóköteles jövedelméhez igazodó legmagasabb személyi jövedelemadó-kulcs, továbbá a járulékfizetésre kötelezetteknél a munkaerő-piaci, az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék, valamint a magánnyugdíjpénztári tagdíj és a munkáltatót terhelő foglalkoztatói (társadalombiztosítási) járulék alapulvételével az alábbi képlet alkalmazásával meg kell állapítani a bruttósítási együtthatót:
Bruttósítási együttható = 1 – {[(SZJAkulcs%/100) × (foglalkoztatói járulék%/100 + 1) + (járulék% + tagdíj%)/100] × adóköteles hányad}
b) A bruttósított alapösszeg az alapellátmány összegének és a bruttósítási együtthatónak a hányadosa.”

(2) Az R7. 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A (3) bekezdés szerinti bruttó és a (4) bekezdés szerinti nettó devizaellátmány és családtagi pótlék különbözetének forintra átszámított összegét személyijövedelemadó-előlegként, munkaerő-piaci, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékként, illetve magánnyugdíjpénztári tagdíjként kell befizetni és a kiküldöttnél elszámolni. A devizaellátmány- és családtagi pótlék-különbözetet a személyi jövedelemadóról szóló törvény által meghatározott időpontban érvényes, a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által közzétett hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani.”

A hivatásos és szerződéses katonák, a honvédségi közalkalmazottak egyes pénzbeli szociális juttatásairól szóló 11/2009. (VII. 10.) HM rendelet módosítása

19. § (1) A hivatásos és szerződéses katonák, a honvédségi közalkalmazottak egyes pénzbeli szociális juttatásairól szóló 11/2009. (VII. 10.) HM rendelet (a továbbiakban: R8.) 16. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Évente egy alkalommal nevelési segélyben kell részesíteni a tárgyév szeptember 1-jén jogviszonyban álló hivatásos katonát és közalkalmazottat, ha a vele szeptember 1-jén közös háztartásban élő vér szerinti, örökbe fogadott vagy nevelt gyermeke]

b) családi pótlékra nem jogosult, de a tárgyév szeptember 1-jén 25. életévét még nem töltötte be, és felsőfokú oktatási intézmény alap- vagy mesterképzésében, illetve az egységes, osztatlan képzésben első oklevelet szerző nappali tagozatos hallgatója, ha rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, vagy”

(2) Az R8. 16. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi (2)–(3) bekezdés számozása (3)–(4) bekezdésre változik:

„(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti nevelési segély nem illeti meg a hivatásos katonát és közalkalmazottat, ha gyermeke tanulmányait szünetelteti, félévet halaszt.”

Záró és átmeneti rendelkezések

20. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – 2010. január 1-jén lép hatályba, és 2012. március 2-án a hatályát veszti.

(2) E rendelet 11. §-a 2012. január 1-jén lép hatályba.

21. § (1) Az R1. 55. § n) pontjában a „valamint” szövegrész, az R4. 12. § (4) bekezdés d) pontja, 125. § (5) bekezdése, az R5. 21. § (5) bekezdése, az R6. 8. §-a és az azt megelőző „A más kereső foglalkozás gyakorlásából kizárt vezetők” alcím, az R7. 12. § (2) bekezdése, valamint a 16. § (3) bekezdésében a „valamint esetleges különadó” szöveg, az R8. 5. § (2) bekezdése, a 8. § (1) bekezdése, a 26. § (2) bekezdése, a 27. §-a, az 1. számú mellékletében a „7. A hivatásos és szerződéses katonák, a honvédségi közalkalmazottak egyes pénzbeli szociális juttatásairól szóló HM rendelet 5. § (2) bekezdése szerinti adatok nyilvántartásához hozzájárulok.” szöveg, és a 3. számú mellékletében az „A hivatásos és szerződéses katonák, a honvédségi közalkalmazottak egyes pénzbeli szociális juttatásairól szóló HM rendelet 8. § (1) bekezdése szerinti adatok nyilvántartásához hozzájárulok.” szöveg a hatályát veszti.

(2) Az R3. 17. §-ának m) pontja és a 19. §-ának i) pontja 2010. április 1-jén a hatályát veszti.

(3) Az R4. 2. § (3) bekezdése 2011. január 1-jén hatályát veszti.

(4) Az R4. 15/A. § (1) bekezdés utolsó mondata, valamint a (2) és (4) bekezdése 2012. január 1-jén hatályát veszti.

(5) Az R1.

a) 52/A. § (1) bekezdésében a „kijelölt hivatásos és szerződéses állománya” szövegrész helyébe az „állományába tartozó díszelgő beosztást betöltő hivatásos katona” szöveg,

b) 55. § o) pontjában a „pótlék.” szövegrész helyébe a „pótlék, valamint” szöveg

lép.

(6) Az R3.

b) 17. § j) pontjában a „Hjt. 203. § (7) bekezdése” szövegrész helyébe a „Hjt. 203. § (8) bekezdése” szöveg

lép.

(7) Az R4. 62. §-ában az „utasítás” szövegrész helyébe a „HM utasítás” szöveg lép.

(8) Az R7. 16. § (3) bekezdésében a „munkavállalói” szövegrész helyébe a „munkaerő-piaci” szöveg lép.

(9) Az R8. 18. §-ában és a 19. § (4) bekezdésében a „16. § (3) bekezdése” szövegrész helyébe a „16. § (4) bekezdése” szöveg lép.

(10) Az R3. 17. §-ának az e rendelettel megállapított m) pontját, és az R3. 19. §-ának az e rendelettel megállapított i) pontját a 2010. április 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Melléklet a 22/2009. (XII. 29.) HM rendelethez

Az R4. 1. számú melléklete a következő 6.12. ponttal egészül ki:

Fsz.

A hatáskör területe

A munkáltatói jogkör megnevezése

A munkáltatói jogkör gyakorlója

Szakirányításra
jogosult személy

HM
HVKF

Országos
parancs-
nok

Középszintű
és más
magasabbszintű
pk.-ság vezetője

Áll. ill.
pk.

 

 

6. 12. Szerződéses
jogviszony
meghosszabbítása

 

 

 

 

 

 

 

– ezds., alez., ftzls.

X

X

X

 

 

 

 

– őrnagy

X

X

X

X

 

 

 

– szds-tisztes

 

 

 

 

X

1

A rendelet a 20. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. március 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére