• Tartalom

22/2009. (V. 11.) KHEM rendelet

22/2009. (V. 11.) KHEM rendelet

a közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, valamint új eszköz beszerzési támogatása igénybevételének részletes szabályairól1

2009.05.19.

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 5. számú melléklet 3. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszter, valamint az önkormányzati miniszter feladat- és hatásköréről szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró önkormányzati miniszter véleményének kikérésével – a következőket rendelem el:

A támogatás jellege

1. § (1) E rendelet alapján vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

(2) E rendelet alapján nyújtott támogatás a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1998/2006/EK bizottsági rendelet) szerinti csekély összegű támogatásnak minősül.

(3) E rendelet alkalmazása során az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 78. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

Támogatás igénylésére jogosultak köre

2. § (1) A települési önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) a közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, valamint új eszköz beszerzési támogatását az 1. melléklet szerinti formanyomtatvány kitöltésével, továbbá az 1. mellékletben meghatározott dokumentumok csatolásával igényelheti.

(2) Az az önkormányzat, amely az igénylést megelőző évben is részesült támogatásban, abban az esetben igényelhet újabb támogatást, ha az előző évben kapott támogatással határidőre hiánytalanul elszámolt.

A támogatható tevékenységek, támogatási kategóriák

3. § (1) Támogatást a közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartására, felújítására, kivételes esetben új eszközök beszerzésére lehet igényelni, ha a felsoroltakra vonatkozó műszaki előírások vagy a műszaki állapot szükségessé teszi, és a felújítás utáni tartós használatuk biztosítva van.

(2) A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvényben foglaltak alapján, méltánylandó kistérségi foglalkoztatáspolitikai szempontok esetén – különös tekintettel településrészek összeköttetésének biztosításával megvalósuló napi munkába járásra – lehetőség van a működtetés támogatására is a bevétellel nem fedezett indokolt működtetési költségek kiegészítésével.

(3) Egy adott műtárgyra, valamint egy átkelés működtetési költségeinek kiegészítésére egy pályázati évben csak egy önkormányzat pályázhat.

Felújítási, fenntartási és új eszköz beszerzési támogatás

4. § (1) A támogatás mértéke – ide nem értve a (2) bekezdésben meghatározott esetet – az elszámolható költségek legfeljebb 70%-a lehet.

(2) Az igényelhető támogatás mértéke az elszámolható költségek legfeljebb 80%-a lehet

a) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott települések, és

b) a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott kistérségek (és az azokat alkotó települések) esetében.

Működtetési támogatás

5. § (1) A működtetési támogatás nem haladhatja meg a ténylegesen felmerülő működtetési veszteség 80%-át.

(2) Működtetési támogatásra azok az önkormányzatok pályázhatnak, amelyeknél az átkelés nem ingyenes, és a komp-, illetve a révközlekedéshez fogyasztói árkiegészítést vesznek igénybe.

A támogatásra vonatkozó közös rendelkezések, a támogatás mértéke

6. § (1) A csekély összegű támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett nyilatkozik arról, hogy az előző kettő pénzügyi évben, valamint a folyamatban lévő pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegű támogatások összege nem haladja meg a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(2) Minden egyes új csekély összegű támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az előző kettő pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatás teljes összegét figyelembe kell venni.

(3) A támogatást nyújtó az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 3. cikk (1) bekezdésében foglaltak szerinti tájékoztatást ad.

(4) Azonos elszámolható költségek tekintetében a csekély összegű támogatás nem halmozható más állami támogatással, ha az ilyen jellegű támogatáshalmozódás olyan támogatási intenzitást eredményezne, amely túllépi az e rendeletben az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített támogatási intenzitást.

7. § Nem nyújtható támogatás azon önkormányzat részére, amellyel szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben.

8. § A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés napjától számított tíz évig megőrizni.

9. § A működtetési, felújítási és új eszköz beszerzési támogatások esetén csak a működtetéshez, a felújításhoz és az új eszköz beszerzéséhez közvetlenül kapcsolódó költségek számolhatók el a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint.

10. § (1) A támogatott beruházások tervezett költségének – az eredetileg jóváhagyott szakmai-műszaki tartalom sérelme nélküli – növekedése a pályázót terheli.

(2) A pályázat benyújtását megelőzően megkezdett beruházásokhoz e rendelet alapján nem igényelhető támogatás.

A támogatás igénylése

11. § (1) A 2. § (1) bekezdése szerinti igényléshez minden esetben csatolni kell a Nemzeti Közlekedési Hatóság illetékes területi szervének jegyzőkönyvét, amely tartalmazza a tervezett beavatkozás műszaki tartalmának szükségességét.

(2) A támogatási kérelmet 2 példányban a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) illetékes regionális igazgatósága részére (a továbbiakban: Igazgatóság) kell benyújtani tárgyév május 29-éig. A pályázat benyújtásának időpontját a postára adás napját igazoló postai bélyegző dátuma jelenti.

(3) Az Igazgatóság a kérelem megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a kérelem megfelel-e az e rendeletben foglalt követelményeknek.

(4) Ha az önkormányzat a kérelmet hiányosan nyújtotta be, az Igazgatóság az önkormányzatot a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül – legfeljebb nyolcnapos határidő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – hiánypótlásra hívja fel.

(5) A kérelem egy példányát az ellenőrzést és a hiánypótlást követően az Igazgatóság legkésőbb tárgyév június 22-éig a közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére (a továbbiakban: minisztérium) továbbítja.

(6) Az önkormányzat a kérelem benyújtásakor nyilatkozik a tartós üzemeltetés fenntartásáról (minimum öt év), továbbá vállalja, hogy az adott felújításra kerülő, valamint a beszerzett új eszközre – 2 millió forint feletti támogatásnál – három év elidegenítési tilalom vonatkozik.

(7) Az átkelések tartós üzemeltetésének az minősül, amikor az átkelés az időszakos leállásoktól – a karbantartási munka idejétől, a közlekedés biztonságát veszélyeztető időjárási körülményektől, valamint a téli időszaktól – eltekintve rendeltetésének megfelelően napi rendszerességgel üzemel.

(8) Ha a támogatott eszköz elidegenítése a megadott határidő előtt megtörténik, a támogatás összegét a Kincstár részére az elidegenítést követő öt munkanapon belül vissza kell fizetni.

(9) Ha az önkormányzat a (7) bekezdésben meghatározott tartós üzemeltetést nem teljesíti, erre vonatkozó nyilatkozatát megszegi, akkor köteles az igényelt támogatást a Kincstár részére a minisztérium erre vonatkozó felhívását követő tíz munkanapon belül visszafizetni.

(10) A (9) bekezdésben foglaltak alól felmentést kaphat azon önkormányzat, amely a tartós üzemeltetést egy működő átkelés esetén meg kívánja szüntetni, azonban az átkelést egy másik, közlekedéspolitikailag indokolt, az önkormányzat közigazgatási területéhez tartozó helyen fent kívánja tartani. A mentesülés feltétele, hogy az önkormányzat a kérelmét a Tárcaközi Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) felé írásban jelezze, illetve a Bizottság javaslatára – az áthelyezést a közlekedésért felelős miniszter engedélyezze.

(11) Kizárólag azon önkormányzatoknál lehet a támogatás alapjául a bruttó költségeket figyelembe venni, amelyek az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény szerinti levonási joggal nem rendelkeznek. Ha az önkormányzat a támogatást – szerződés alapján – a beruházás lebonyolítását végző, a beruházással összefüggésben általános forgalmi adó levonására jogosult vállalkozónak továbbítja, a támogatásban a nettó módon számított költségeket kell figyelembe venni.

A támogatás iránti kérelem elbírálása

12. § (1) A támogatási kérelmeket a Bizottság értékeli.

(2) A Bizottság tagjainak száma hat fő, amelyből egy főt a közlekedésért felelős miniszter, egy főt a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ vezetője, egy főt a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, egy főt az államháztartásért felelős miniszter jelöl ki, továbbá két főt az országos érdek-képviseleti szervezetek delegálnak.

(3) A Bizottság működési feltételeit a minisztérium biztosítja.

(4) A Bizottság elnöke a közlekedésért felelős miniszter által delegált tag.

(5) A Bizottság akkor határozatképes, ha ülésén legalább négy tagja jelen van. A Bizottság döntéseit nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

13. § A támogatási kérelmekről a Bizottság javaslata alapján a közlekedésért felelős miniszter tárgyév július 24-éig dönt.

14. § (1) A beérkező támogatási igények és a rendelkezésre álló források figyelembevételével prioritást élveznek:

a) a vízi járműveken (komp, hajó, révcsónak) végzendő, a közlekedés biztonságát szolgáló javítások, felújítások, fejlesztések,

b) a közlekedési szolgáltatások színvonalának emelését, valamint a közlekedés biztonságát szolgáló hajózási létesítmények javítása, korszerűsítése,

c) a közegészségügyi előírásokat, esélyegyenlőségi intézkedéseket megfogalmazó jogszabályok előírásait megvalósító beruházások,

d) azoknak az átkeléseknek a felújítási kérelmei, amelyek kistérségi központok jobb elérhetőségét biztosítják, valamint azon települések igényei, ahol a munkába járás, iskolalátogatás, egészségügyi ellátás nyújtása, illetve igénybevétele más tömegközlekedési eszközzel nem, vagy csak igen nagy kerülővel biztosítható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott prioritások nem jelentenek sorrendiséget.

(3) A pályázatok elbírálásakor a Bizottság a javaslata kidolgozása során figyelembe veszi, hogy a rendelkezésre álló és oda ítélendő összegből a pályázat adott tétele e rendelet szabályai szerint megvalósítható és elszámolható-e.

15. § A közlekedésért felelős miniszter a megítélt támogatásokról, továbbá az elutasításról a kérelmet benyújtó önkormányzatokat tárgyév július 31-éig írásban értesíti. A közlekedésért felelős miniszter a döntéseket közzéteszi a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben, és kezdeményezi azok közzétételét a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján.

A támogatás folyósítása

16. § A támogatásban részesült önkormányzatok és a részükre jóváhagyott támogatás összegének jegyzékét a közlekedésért felelős miniszter utalványozás céljából tárgyév július 31-éig megküldi a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak. A megítélt támogatást a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által vezetett minisztérium utalványozását követően a Kincstár egy összegben, legkésőbb tárgyév augusztus 7-éig átutalja az önkormányzat számlájára.

A támogatás felhasználása

17. § (1) A támogatást elnyert munkák az értesítés kézhezvétele után azonnal elkezdhetőek.

(2) A munkák megkezdéséről az önkormányzat a minisztériumot írásban értesíti.

A támogatás elszámolása

18. § (1) A tárgyévi támogatás felhasználásának és elszámolásnak határideje a tárgyévet követő év június 30-a.

(2) Ha a támogatásra az önkormányzat a tárgyévet követő évben is pályázatot kíván benyújtani, a tárgyévi támogatás felhasználásának és elszámolásának határideje a tárgyévet követő év február 28-a.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti elszámolást két példányban kell megküldeni az Igazgatósághoz. Az Igazgatóság a pénzügyi felülvizsgálatot követően az elszámolás egy példányát annak beérkezésétől számított 20 napon belül a minisztérium részére megküldi.

(4) A felújítási támogatás elszámolásnak tartalmaznia kell a 2. melléklet szerinti, kitöltött Elszámoló lapot (A).

(5) Az Elszámoló laphoz csatolni kell a kifizetett számlák másolatát vagy a számlahelyettesítő bizonylatot oly módon, hogy azok a műszaki tartalommal azonosíthatók legyenek, továbbá a kifizetést igazoló dokumentum másolatát. A benyújtott számlamásolatok abban az esetben fogadhatók el, ha azokat az önkormányzat vagy az önkormányzattal szerződéses viszonyban álló üzemeltető nevére állították ki.

(6) Az Elszámoló laphoz csatolni kell a Nemzeti Közlekedési Hatóság által a munka elvégzéséről kiállított igazolást.

(7) A működtetési támogatás bizonylatokkal alátámasztottan a 2. melléklet szerinti Elszámoló lap (B) kitöltésével számolható el.

(8) Az önkormányzatnak a beruházást lebonyolító vállalkozással kötött szerződést az elszámolás során csatolnia kell.

A támogatással megvalósított fenntartási és felújítási munka szakszerűségének, új eszközök beszerzésének, valamint a működtetés ellenőrzése

19. § A fenntartási és felújítási munkák szakszerűségét, új eszközök beszerzését, valamint a működtetést helyszíni ellenőrzés keretében, továbbá az elidegenítési tilalom betartását a közlekedésért felelős miniszter, megbízottja vagy a Nemzeti Közlekedési Hatóság a kivitelezés során és annak befejeztével, illetve a működés során ellenőrzi, és arról ellenőrzési jegyzőkönyvet vesz fel.

Az elszámolás szabályszerűségének ellenőrzése

20. § Az Igazgatóság által a minisztériumhoz továbbított elszámolások szabályszerűségét a közlekedésért felelős miniszter vagy megbízottja vizsgálja és dokumentálja annak beérkezését követő 30 napon belül.

Műszaki tartalommódosítás

21. § (1) Különösen indokolt esetben, legkésőbb a tárgyév november 15-éig az Igazgatósághoz két példányban benyújtott kérelem alapján engedélyezhető a műszaki tartalom módosítása. Az elbírálás feltétele az eredeti pályázati kiírásnak megfelelő, az új műszaki tartalomra vonatkozó dokumentáció és a műszaki tartalom módosítás indoklásának benyújtása. Az eredeti pályázathoz képest változatlan dokumentumokat újra nem kell benyújtani.

(2) Az Igazgatóság a műszaki tartalommódosítási kérelem megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a kérelem megfelel-e az e rendeletben foglalt követelményeknek.

(3) Ha az önkormányzat a kérelmet hiányosan nyújtotta be, az Igazgatóság az önkormányzatot a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül – legfeljebb nyolcnapos határidő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – hiánypótlásra hívja fel.

(4) A kérelem egy példányát az ellenőrzést és hiánypótlást követően az Igazgatóság öt napon belül a minisztérium felé továbbítja.

(5) A műszaki tartalommódosítási kérelmekről a Bizottság javaslata alapján a közlekedésért felelős miniszter tárgyév december 20-áig dönt. A minisztérium a kérelmező önkormányzatokat a döntésről haladéktalanul írásban értesíti.

(6) Különösen indokoltnak számít a pályázat benyújtásakor még nem ismert szükséges beavatkozás elvégzésére irányuló műszaki tartalommódosítás.

Záró rendelkezések

22. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően nyújtott támogatásokra kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti a közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási támogatása igénybevételének részletes szabályairól szóló 19/2008. (V. 14.) GKM rendelet, rendelkezéseit a közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak 2008. évi fenntartási, felújítási támogatásának elszámolására továbbra is alkalmazni kell.

(3) E rendelet alapján döntés csekély összegű támogatások tekintetében 2013. december 31-éig hozható.

(4) E rendelet a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., 2006. 12. 28., 5–10. o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

1. melléklet a 22/2009. (V. 11.) KHEM rendelethez

ADATLAP
a közforgalmú, közútpótló folyami kompok, révek és az azokhoz szükséges parti létesítmények,
kiszolgáló utak fenntartási, felújítási és új eszköz beszerzési támogatásához
1. Igénylő önkormányzat (gesztor)
Neve:     
Címe:     
Telefon, fax:     
KSH kódja:     
2. Tulajdonos
Neve:     
Címe:     
Telefon, fax:     
3. Üzemben tartó
Neve:     
Címe:     
Telefon, fax:     
4. Az átkelés megnevezése
5. Az üzemeltetett úszólétesítmények nyilvántartási száma
6. Üzemeltetési engedély száma:     
7. Átkelőhely helyrajzi száma:     
8. Az igénylés célja
A) Úszólétesítmények felújítása (kompok, hajók, úszóművek)
Indokolás:     
B) Parti létesítmények felújítása (kiszolgáló révház, közművek, csörlők stb.)
Indokolás:     
C) Révlejáró, kiszolgáló út felújítása (az átkelés területén lévő, a működtetéshez közvetlenül kapcsolódó révlejárók, járdák, lépcsők, belső utak)
Indokolás:     
D) Új eszköz beszerzése
Indokolás:     
E) Működtetés
Indokolás:     
9. Nyilatkozattételre, adatszolgáltatásra jogosult szervezet, személy megnevezése, telefonszáma
szakmai-műszaki vonatkozásban:
pénzügyi vonatkozásban:
10. A költségek megoszlása (Ft)
Átkelés neve:     

 

Feladat megnevezése

Nettó összeg

Áfa összege

Bruttó összeg

1.

Felújítás (kompok, hajók, révek)

 

 

 

2.

**Felújítás (parti létesítmények, utak)

 

 

 

3.

Új eszköz(ök) beszerzése

 

 

 

4.

Felújítás és új eszköz beszerzésének költsége összesen (1+2+3)

 

 

 

5.

Igényelt támogatás aránya (%):

 

 

 

6.

Igényelt támogatás összege:

 

 

 

 

ebből:     – tárgybeli rendelet szerinti támogatás
összege:

 

 

 

 

 

– egyéb támogatás összege:

 

 

 

7.

Saját forrás összege (3–6)

 

 

 

11. Saját forrás megoszlása (Ft)

1.

Önkormányzat képviselő-testületi határozatában (költségvetési rendeletében) a beruházásra jóváhagyott saját forrás

 

2.

Hitel

 

 

......................

 

Saját forrás összesen

 

12. Működtetési támogatás igénylése (E Ft)

Sorszám

Tényleges és tervezett bevételek

Tényleges és tervezett kiadások

Megnevezés

Előző évi tényl.
E Ft

Tárgyévi terv.
E Ft

Megnevezés

Előző évi tényl.
E Ft

Tárgyévi terv.
E Ft

1.

Jegyek, bérletek eladása

 

 

Üzemanyag- felhasználás

 

 

2.

Fogyasztói árkiegészítés

 

 

Energia (gáz, villany, fűtés), víz, csatorna stb.

 

 

3.

Önkormányzati hozzájárulás

 

 

Bérek és közterhei

 

 

4.

Működtetési támogatás

 

 

Foglalkoztatással összefüggő egyéb

 

 

5.

Egyéb bevételek

 

 

Egyéb kiadások (engedélyek stb.)

 

 

6.

Összesen:

 

 

Összesen:

 

 

Igényelt működtetési támogatás összege: ............................................. E Ft.
Az adatlapon szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.
Dátum: ............................, .....................
P. H.
..................................
polgármester
Az Adatlaphoz csatolandó dokumentumok

Csatoltam

Nem
csatoltam

 

 

Csatolandó dokumentum megnevezése

1.

melléklet

A tulajdonos és az önkormányzat közötti szerződés jegyző által hitelesített másolata*

2.

melléklet

A komp-, illetve a révátkelőhely üzemeltetési engedélyeztetésére vonatkozó hatósági határozat hiteles másolata (kivéve: újraindítás)

3.

melléklet

A komp-, illetve a révátkelőhely átnézeti helyszínrajza (M:1:10 000)

4.

melléklet

A területi főépítész egyetértő nyilatkozata**

5.

melléklet

A fejlesztési tevékenységgel érintett terület tulajdoni lapja (ha a terület nem az önkormányzat tulajdona, akkor mellékelni kell a tulajdonossal kötött területhasználatról szóló szerződést is)**

6.

melléklet

Földhivatali nyilvántartási térkép 30 napnál nem régebbi hitelesített másolata**

7.

melléklet

Jogerős engedély (pl. építési engedély)***

8.

melléklet

Hajózási hatóságnak a felújításra vonatkozó jegyzőkönyve

9.

melléklet

Tervezett felújítás tételes költségkalkulációja

10.

melléklet

Képviselő-testületi határozat, vagy polgármesteri nyilatkozat az önrész vállalásáról (Ft-ban és %-ban)****

11.

melléklet

Nyilatkozat a tartós üzemeltetés fenntartásáról, az elidegenítési tilalomról

12.

melléklet

Számításokkal alátámasztott üzemeltetési adatok (tárgyévet megelőző évi viteldíjbevétel, üzemeltetés éves nettó ráfordítása, fogyasztói árkiegészítés nagysága, kapott működtetési támogatás nagysága)*****

13.

melléklet

Új eszköz beszerzése esetén annak árajánlata

14.

melléklet

Ha a fejlesztés nem építési engedély köteles, akkor az önkormányzat erre vonatkozó nyilatkozata

15.

melléklet

A pályázati évben, valamint az azt megelőző két évben kapott csekély összegű támogatásról szóló nyilatkozat

16.

melléklet

Az önkormányzat nyilatkozata az ÁFA visszaigényelhetőségéről

Kérjük, hogy a négyzetekben jelölje X-jellel, hogy a mellékletet csatolta, illetve nem csatolta.

 

 

*

Csak abban az esetben, ha a kompnak, révnek nem az önkormányzat a tulajdonosa

**

Parti létesítmények, kiszolgáló utak felújítása, fejlesztése, építése esetén

***

Hatósági engedélyköteles tevékenység esetén

****

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 83. §-ában foglaltak szerint a helyi önkormányzatok képviselő-testületei felhatalmazhatják a polgármestert, hogy nyilatkozhasson a saját forrás biztosításáról

*****

Csak működtetési támogatás igénylése esetén

Kérjük, hogy a dokumentumokat a táblázat szerinti mellékletek sorrendjében állítsa össze, jelölve az adott melléklet számát!
Ha az igazolást, engedélyt nem csatolta, de beszerzése folyamatban van, kérjük azt is feltüntetni.
Kelt: .............................., 200. ..................... hó ....... nap
P. H.
..................................................
(cégszerű aláírás)

2. melléklet a 22/2009. (V. 11.) KHEM rendelethez

A közforgalmú, közútpótló folyami kompok, révek és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási és új eszköz beszerzési támogatása igénybevételének éves elszámolása
A. típusú ELSZÁMOLÓ LAP
a javítási, felújítási és új eszköz beszerzési támogatás elszámolásához
Település (gesztor) neve:     
Átkelés helye:     
Ft

 

1 Elfogadott igénylés adatai

1 Számla szerinti adatok

Eltérés 2

 

±

ebből el nem számolható

Támogatott költsége összesen

 

 

 

 

 

Támogatás összege

 

 

Visszautalás:

Támogatott elemek szerinti megoszlása

Feladat megnevezése

1 Elfogadott igénylés adatai

Számla szerinti adatok

Eltérés 2

±

ebből el nem számolható

mennyiség

Ft

mennyiség

Ft

mennyiség

Ft

Ft

1)

 

 

 

 

 

 

 

2)

 

 

 

 

 

 

 

3)

 

 

 

 

 

 

 

4)

 

 

 

 

 

 

 

5)

 

 

 

 

 

 

 

6)

 

 

 

 

 

 

 

7)

 

 

 

 

 

 

 

8)

 

 

 

 

 

 

 

9)

 

 

 

 

 

 

 

10)

 

 

 

 

 

 

 

11)

 

 

 

 

 

 

 

12)

 

 

 

 

 

 

 

13)

 

 

 

 

 

 

 

14)

 

 

 

 

 

 

 

15)

 

 

 

 

 

 

 

B. típusú ELSZÁMOLÓ LAP
a működtetési költségek támogatásának elszámolásához
Település (gesztor) neve:     
Átkelés helye:     
E Ft

Sorszám

Bevételek

Kiadások

megnevezés

összege

megnevezés

összege

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

Összesen:

 

Pénzügyi elszámolás dokumentumai

 

– pénzügyi összesítő:

db

– számlamásolat:

db

– átutalási bizonylat*:

db

– hajózási hatóság felülvizsgálati jegyzőkönyve:

db

–––––––––––
1 Támogatott tölti ki
2 Döntés alapján a közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztérium tölti ki
* Csak visszautalás esetén
P. H.
...............................................
polgármester
1

A rendeletet a 43/2010. (V. 13.) KHEM rendelet 26. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2010. május 21. napjával. E hatályon kívül helyező rendelet 26. § (3) bekezdése alapján a 22/2009. (V. 11.) KHEM rendelet rendelkezéseit a közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak 2009. évi fenntartási, felújítási, új eszköz beszerzési és működtetési támogatásának elszámolására továbbra is alkalmazni kell.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére