• Tartalom

238/2009. (X. 20.) Korm. rendelet

238/2009. (X. 20.) Korm. rendelet

a végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról1

2009.10.29.

A Kormány a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1–4. §2

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)3

(3) Az e rendeletben foglaltak alapján felszámolói értesítés kézbesítésére a hatálybalépést követően indult felszámolási eljárásokban kerülhet sor.

(4) A végrehajtó a felszámolói értesítés kézbesítése iránti kérelem teljesítését – a Korm. rendelet 6. § (4) bekezdésének b)–g) pontjaiban és 46/B. §-ának (4) bekezdésében foglaltakon túl – abban az esetben tagadhatja meg, ha a kérelemből megállapítható, hogy a felszámolási eljárás e rendelet hatálybalépését megelőzően indult.

(5)4 E rendelet 1–4. §-a, 1–2. számú melléklete, e § (2) bekezdése, valamint ez a bekezdés a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

1–2. számú melléklet a 238/2009. (X. 20.) Korm. rendelethez5

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 237. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

Az 1–4. §-t az 5. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

Az 5. § (2) bekezdését az (5) bekezdés hatályon kívül helyezte.

4

Az 5. § (5) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

5

Az 1–2. számú mellékletet az 5. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére