• Tartalom

244/2009. (X. 29.) Korm. rendelet

244/2009. (X. 29.) Korm. rendelet

a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet módosításáról1

2009.10.30.

A Kormány a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § b) pontjában, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 6. és 8. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe következő rendelkezés lép:

1. § A közúti gépjárművek, a mezőgazdasági vontatók, a hatósági jelzéssel ellátott lassú járművek és a segédmotoros kerékpárok (a továbbiakban együtt: gépjárművek), a gépjárművezetés oktatására használt gépjárművek (a továbbiakban: oktató gépjárművek), az önjáró mezőgazdasági gépek (a továbbiakban: mezőgazdasági erőgépek), a motorfűrészek és az erdészeti közelítő eszközök (a továbbiakban: erdészeti gépek), valamint a halászati hajtóerőgépek üzemanyag- és kenőanyag-felhasználása – az igazolás nélkül elszámolható költség meghatározásához – az e rendeletben meghatározott üzemanyag-fogyasztási norma alapján vehető figyelembe.”

2. § Az R. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § (1) Üzemanyag-fogyasztási normaként
a) az 1. melléklet, az 1/A. melléklet vagy a (2) bekezdés szerint meghatározott alapnorma (a továbbiakban: alapnorma), általánostól eltérő üzemeltetési mód esetében a 2. mellékletben meghatározott korrekciós tényezőkkel módosítva, vagy
b) a 4. §-ban meghatározott alapnorma-átalány
vehető figyelembe.
(2) Az 1. mellékletben fel nem tüntetett típusú, valamint az 1/A. melléklet alapján meg nem határozható alapnormájú, illetőleg a rendeletben meghatározottaktól eltérő fajtájú üzemanyaggal üzemelő gépjárművek esetében az alapnorma értékét a gyártó vagy
a) a gyártó adatai, vagy
b) az üzemanyag-fogyasztás mérése
alapján műszaki szakértő állapíthatja meg.”

3. § Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A gépjárművek kenőanyag-felhasználása – a (2) bekezdésben az olajcseréhez meghatározott mennyiségen felül – a 2. § szerint meghatározott üzemanyag-fogyasztási norma 7 ezrelékének megfelelő mennyiség.”

4. § (1) Az R. 4. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A benzinüzemű személygépkocsi alapnorma-átalány mértéke a beépített motor hengerűrtartalma szerint:

a) 1000 cm3-ig

7,6 liter/100 kilométer,

b) 1001–1500 cm3-ig

8,6 liter/100 kilométer,

c) 1501–2000 cm3-ig

9,5 liter/100 kilométer,

d) 2001–3000 cm3-ig

11,4 liter/100 kilométer,

e) 3001 cm3 felett

13,3 liter/100 kilométer.

(3) A gázolajüzemű személygépkocsi alapnorma-átalány mértéke a beépített motor hengerűrtartalma szerint:

a) 1500 cm3-ig

5,7 liter/100 kilométer,

b) 1501–2000 cm3-ig

6,7 liter/100 kilométer,

c) 2001–3000 cm3-ig

7,6 liter/100 kilométer,

d) 3001 cm3 felett

9,5 liter/100 kilométer.

(2) Az R. 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A segédmotoros kerékpár és a motorkerékpár alapnorma-átalány mértéke a beépített motor hengerűrtartalma szerint:

a) segédmotoros kerékpár:

3,0 liter/100 km,

b) motorkerékpár: 80 cm3-ig

3,5 liter/100 km,

c) motorkerékpár: 81–125 cm3

3,8 liter/100 km,

d) motorkerékpár: 126–250 cm3

4 liter/100 km,

e) motorkerékpár: 251–500 cm3

4,5 liter/100 km,

f) motorkerékpár: 500 cm3 felett

5 liter/100 km.

5. § Az R. a következő 5. §-sal egészül ki:

5. § A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 27. § (1) bekezdés b) pontjának, illetve (2) bekezdésének alkalmazása esetén az üzemanyag- és kenőanyag-felhasználás e rendelet szerint történő meghatározásához a személyi jövedelemadóról szóló törvényben előírt adattartalmú útnyilvántartásban az üzemanyag feltöltés (tankolás) helyét, idejét és mennyiségét, valamint a kilométeróra állását is fel kell tüntetni.”

6. § (1) Az R. 1/A. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

(2) Az R. 2. melléklet Korrekciós tényezők fejezet Szorzók alfejezet 3. Városi forgalom pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. Városi forgalom
Átmenő forgalom esetében – Budapest kivételével – nem alkalmazható. Lakott területen belüli forgalom esetében a lakott területet jelző táblák közötti területre alkalmazható.
Értéke:
a) Budapesten 35%
b) megyeszékhelyen és 100 000 feletti lakosú városokban 25%
c) egyéb városokban 15%
Közforgalmú autóbusz és személygépkocsi (taxi) esetében az a), b) pontban feltüntetett városokban
– mechanikus sebességváltóval szerelt járműnél 35%
– hidraulikus sebességváltóval szerelt járműnél 45%”

(3) Az R. 2. melléklet Korrekciós tényezők fejezet Szorzók alfejezet 5/A. Légkondicionáló berendezés üzemeltetése pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5/A. Légkondicionáló berendezés üzemeltetése
Értéke: 5%
Légkondicionáló berendezéssel felszerelt gépkocsi május 1-je és szeptember 1-je közötti üzemeltetési időszakában alkalmazható.”

(4) Az R. 2. melléklet Korrekciós tényezők fejezet Szorzók alfejezet 7. Járművezetés oktatása oktató gépjárművel pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. Járművezetés oktatása oktató gépjárművel
Értéke: 90%.
Azonos útszakaszon csak egy szorzó vehető figyelembe, kivéve a téli üzemeltetés és a légkondicionáló berendezés üzemeltetésének szorzóját, amely a jelzett naptári időszakban a teljes futásteljesítményre alkalmazható. Amennyiben a téli üzemeltetés vagy a légkondicionáló berendezés üzemeltetésének szorzóját valamely más szorzóval együtt kell figyelembe venni, az alkalmazható szorzó meghatározása úgy történik, hogy a téli üzemeltetés vagy a légkondicionáló berendezés üzemeltetésének szorzóját a másik szorzóval össze kell adni és az eredménnyel az alapnorma értéke növelhető.”

(5) Az R. 2. melléklet Korrekciós tényezők fejezet Pótlékok alfejezet 2. Pótkocsivontatás pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. Pótkocsivontatás
Gázolajüzemű vontatás esetében vontatmánytonnánként és 100 km-enként 0,7 liter.
Benzinüzemű vontatás esetében vontatmánytonnánként és 100 km-enként 1,1 liter.”

7. § A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 70/2005. (IV. 21.) Korm. rendelet 2. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

e) közúti közlekedési szakember: szakoktató, iskolavezető, vizsgabiztos, továbbá
ea) a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló külön jogszabályban meghatározott
eaa) személytaxis szolgáltatói képesítéssel rendelkező járművezető,
eab) személygépkocsis személyszállító szolgáltatói képesítéssel rendelkező járművezető,
eac) személytaxis vállalkozói képesítéssel rendelkező szakmai vezető,
ead) személygépkocsis személyszállító vállalkozói képesítéssel rendelkező szakmai vezető,
eb) az autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi személyszállítás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló külön jogszabályban meghatározott, autóbuszos személyszállító vállalkozói képesítéssel rendelkező szakmai vezető,
ec) a belföldi és a nemzetközi közúti árufuvarozás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló külön jogszabályban meghatározott, árufuvarozó vállalkozói képesítéssel rendelkező szakmai vezető,
ed) a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló külön jogszabályban meghatározott, szakmai alap- és továbbképzési képesítéssel rendelkező gépjárművezető,
ee) a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló külön jogszabályban meghatározott, gépkezelői jogosítvánnyal rendelkező gépkezelő,
ef) a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló külön jogszabályban meghatározott, szakkísérői képesítéssel rendelkező személy,
eg) a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló külön jogszabályban meghatározott, gázautószerelő képesítéssel rendelkező személy,
eh) a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Melléklete 2009. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről szóló külön jogszabályban meghatározott
eha) veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadói képesítéssel rendelkező személy,
ehb) veszélyes áru szállító gépjárművezető,
ei) a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállításáról szóló külön jogszabályban meghatározott, mezőgazdasági vegyszer, üzemanyag szállítására eredményes vizsgát tett járművezető,
ej) a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló külön jogszabályban meghatározott, undort keltő anyag szállítására eredményes vizsgát tett járművezető,”

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott eltéréssel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1–6. §-a és e § (3)–(4) bekezdése 2010. január 1-jén lép hatályba.

(3) Az R. 6. § (1) bekezdésében a „felhasználásának ellenértékét” szövegrész helyébe a „felhasználását” szöveg, 6. § (3) bekezdésében a „felhasználása ellenértékét” szövegrész helyébe a „felhasználását” szöveg, az „üzemanyag- és kenőanyag-felhasználása ellenértékét” szövegrész helyébe az „üzemanyag- és kenőanyag felhasználását” szöveg lép.

(4) Az R. 1. számú melléklet címében a „számú” szövegrész hatályát veszti.

(5) Ez a rendelet 2010. január 2-án hatályát veszti.

9. § (1) Az elektronikus közszolgáltatás biztonságáról szóló 223/2009. (X. 14.) Korm. rendelet 43. § (2), (3) és (4) bekezdésében a „43. §” szövegrészek helyébe a „42. §” szöveg lép.

(2) A központi elektronikus szolgáltató rendszer igénybevevőinek azonosításáról és az azonosítási szolgáltatásról szóló 224/2009. (X. 14.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdés második mondatában az „írásban” szövegrész helyébe a „postán” szöveg, 22. § (6) bekezdés második mondatában a „(5)” szövegrész helyébe a „(4)” szöveg lép.”

Melléklet a 244/2009. (X. 29.) Korm. rendelethez

Üzemanyag-fogyasztási alapnorma meghatározása a műszaki alapadatok alapján
A gépjárművek alapnormájának számítással történő meghatározásához szükséges alapadatok:
a)    gépjármű fajtája,
b)    sajáttömeg [Gs, (kg)],
c)    megengedett legnagyobb össztömeg (megengedett együttes tömeg) [Gm, (kg)],
d)    szállítható személyek száma (fő),
e)    meghajtó motor teljesítménye [N, (kW)],
f)    a gépjármű kivitele,
g)    üzemanyag fajtája, minősége.
Az a)–d) pontban foglaltakat a gépjármű forgalmi engedélye alapján, az e)–g) pontban foglaltakat a gépjármű gyártójától, illetőleg kereskedelmi forgalmazójától származó dokumentáció (kezelési utasítás) alapján kell meghatározni.
1.    a) 2002. év előtt gyártott gázolajüzemű tehergépkocsik:

Megengedett legnagyobb össztömeg (kg)

Alapnorma (liter/100 km) „An”

2 500–3 500 kg-ig

An = 5 + 0,0005 × (Gm + Gs) + 0,053 × N

3 501–8 000 kg-ig

An = 8,5 + 0,0005 × (Gm + Gs) + 0,053 × N

8 001–16 000 kg-ig

An = 9,5 + 0,00047 × (Gm + Gs) + 0,050 × N

16 001 kg felett

An = 13 + 0,00047 × (Gm + Gs) + 0,048 × N

1.    b) 2002. évtől gyártott gázolajüzemű tehergépkocsik:

Megengedett legnagyobb össztömeg (kg)

Alapnorma (liter/100 km) „An”

2 500–3 500 kg-ig

An = 5 + 0,0005 × (Gm + Gs) + 0,047 × N

3 501–8 000 kg-ig

An = 8,5 + 0,0005 × (Gm + Gs) + 0,043 × N

8 001–16 000 kg-ig

An = 9,5 + 0,00047 × (Gm + Gs) + 0,041 × N

16 001 kg felett

An = 13 + 0,00047 × (Gm + Gs) + 0,040 × N

2.    a) 2002. évig gyártott benzinüzemű tehergépkocsik:

Megengedett legnagyobb össztömeg (kg)

Alapnorma (liter/100 km) „An”

2 500–3 500 kg-ig

An = 7 + 0,0007 × (Gm + Gs) + 0,074 × N

3 501–8 000 kg-ig

An = 12 + 0,0007 × (Gm + Gs) + 0,074 × N

8 001–16 000 kg-ig

An = 13,3 + 0,00066 × (Gm + Gs) + 0,070 × N

16 001 kg felett

An = 18,2 + 0,00066 × (Gm + Gs) + 0,067 × N

2.    b) 2002. évtől gyártott benzinüzemű tehergépkocsik:

Megengedett legnagyobb össztömeg (kg)

Alapnorma (liter/100 km) „An”

2 500–3 500 kg-ig

An = 7 + 0,0007 × (Gm + Gs) + 0,066 × N

3 501–8 000 kg-ig

An = 12 + 0,0007 × (Gm + Gs) + 0,074 × N

8 001–16 000 kg-ig

An = 13,3 + 0,00066 × (Gm + Gs) + 0,070 × N

16 001 kg felett

An = 18,2 + 0,00066 × (Gm + Gs) + 0,067 × N

3.    Gázolajüzemű nyergesvontatók:

Sajáttömeg (kg)

Alapnorma (liter/100 km) „An”

3 500 kg-ig

An = 5,5 + 0,001 × Gs + 0,053 × N

3 501 kg felett

An = 9,5 + 0,0011 × Gs + 0,048 × N

4.    Benzinüzemű nyergesvontatók:

Sajáttömeg (kg)

Alapnorma (liter/100 km) „An”

3 500 kg-ig

An = 7,7 + 0,0014 × Gs + 0,074 × N

3 501 kg felett

An = 13,3 + 0,0015 × Gs + 0,067 × N

5.    Gázolajüzemű autóbuszok:

Szállítható személyek száma (fő)

Kivitel

Alapnorma (liter/100 km) „An”

20 főig

An = 8,0 + 0,00049 × (Gm + Gs) + 0,051 × N

20 fő felett

Távolsági

egyszintes

An = 7,0 + 0,00044 × (Gm + Gs) + 0,045 × N

kétszintes

An = 11,0 + 0,00044 × (Gm + Gs) + 0,045 × N

Városi, elővárosi

An = 4,5 + 0,00051 × (Gm + Gs) + 0,077 × N

6.    Benzinüzemű autóbuszok:

Szállítható személyek száma (fő)

Kivitel

Alapnorma (liter/100 km) „An”

20 főig

An = 11,2 + 0,00068 × (Gm + Gs) + 0,071 × N

20 fő felett

Távolsági

egyszintes

An = 9,8 + 0,00062 × (Gm + Gs) + 0,064 × N

kétszintes

An = 15,4 + 0,00062 × (Gm + Gs) + 0,064 × N

Városi, elővárosi

An = 6,3 + 0,00072 × (Gm + Gs) + 0,010 × N

1

A rendelet a 8. § (5) bekezdése alapján hatályát vesztette 2010. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére