• Tartalom
Oldalmenü

2009. évi XXV. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között az egymás nevében a vízumok kiadásában, valamint a biometrikus adatok gyűjtésében diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történő kölcsönös eljárásról szóló Megállapodás kihirdetéséről1

2009.06.01.

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között az egymás nevében a vízumok kiadásában, valamint a biometrikus adatok gyűjtésében diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történő kölcsönös eljárásról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. §2 Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. §3 A Megállapodás hiteles angol és magyar nyelvű szövege a következő:

„Agreement
between the Government of the Federal Republic
of Germany and the Government of the Republic
of Hungary on the mutual representation by their diplomatic missions and consular posts in processing visas and collecting biometric data
The Government of the Federal Republic of Germany and the Government of the Republic of Hungary
have agreed as follows:
Article 1
(1) The Contracting Parties shall represent each other in processing uniform visas (airport transit visas, transit visas, short-stay visas) taking into consideration the provisions of the Common Consular Instructions, this Agreement and the implementing agreements concluded pursuant to Article 4 of the present Agreement.
(2) The form and scope of representation shall be governed by the valid provisions of the Common Consular Instructions.
(3) The Contracting Parties may assist each other in the collection of biometric data to be used for applications for D visas and residence permits. This type of cooperation shall be regulated in greater detail in the implementing agreements.
(4) Acting under paragraphs (1) to (3), the diplomatic missions and consular posts of the Contracting Parties shall render each other all appropriate assistance.
(5) At locations where only one of the Contracting Parties has a mission, that mission shall give assistance to the mission of the other Contracting Party competent for that location in accordance with the implementing agreements.
Article 2
Acting under Article 1, the relevant legal norms of the European Union, including Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, as well as those of the representing Party shall be applicable.
Article 3
Acting under Article 1, the representing Party shall act as diligently as if processing visas or collecting data on its own behalf. However, no Contracting Party can be made liable for activities performed on behalf of the other Contracting Party.
Article 4
The Foreign Ministries of the Contracting Parties shall stipulate in writing the diplomatic missions and consular posts to which this Agreement shall be applied and shall lay down the necessary technical and financial details of cooperation.
Article 5
This Agreement shall enter into force on the first day of the month following the month in which the Contracting Parties have notified each other through diplomatic channels that their constitutional requirements for such entry into force have been fulfilled. The relevant date shall be the date of receipt of the last notification.
Article 6
This Agreement may be applied provisionally if the Contracting Parties notify each other through diplomatic channels that the requirements for such provisional application have been fulfilled.
Article 7
This Agreement shall be concluded for an unlimited period. It may be terminated at any time by a notification through diplomatic channels by either Contracting Party. In case of termination, the Agreement shall remain in force for ninety (90) days following the receipt of the notification by the other Contracting Party.
Article 8
The Contracting Parties may suspend the application of this Agreement wholly or partly at any time. The starting and closing date of the suspension shall be notified through diplomatic channels and shall become effective thirty (30) days after notification, unless otherwise agreed by the Contracting Parties.
Done at Berlin on 18 September, 2008 in duplicate in the German, Hungarian and English languages, all three texts being authentic. In case of divergent interpretations of the German and Hungarian texts, the English text shall prevail.
(Signatures)
Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya
és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között az egymás nevében a vízumok kiadásában, valamint a biometrikus adatok gyűjtésében diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történő kölcsönös eljárásról
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya a következőképpen állapodott meg:
1. Cikk
(1) A Szerződő Felek a Közös Konzuli Utasítások, a jelen Megállapodás, valamint a jelen Megállapodás 4. Cikkében foglaltak szerint kötött végrehajtási megállapodások rendelkezéseinek megfelelően járnak el egymás nevében az egységes vízum (repülőtéri tranzitvízum, átutazóvízum, rövid időtartamú tartózkodásra jogosító vízum) kiadására irányuló eljárásban.
(2) A képviselet formáját és tartalmát a Közös Konzuli Utasítások hatályos rendelkezései szabályozzák.
(3) A Szerződő Felek a D vízumok és tartózkodási engedélyek iránti kérelmekhez szükséges biometrikus adatok gyűjtése során is segítséget nyújthatnak egymásnak. Az ilyen jellegű együttműködés részletes szabályait a végrehajtási megállapodások határozzák meg.
(4) Az (1)–(3) bekezdések szerinti eljárások során a Szerződő Felek diplomáciai és konzuli képviseletei minden megfelelő módon segítik egymást.
(5) Azokon az állomáshelyeken, ahol csak az egyik Szerződő Félnek van diplomáciai vagy konzuli képviselete, ez a külképviselet – a végrehajtási megállapodásokkal összhangban – segítséget nyújt a másik Szerződő Fél helyileg illetékes külképviseletének.
2. Cikk
Az 1. Cikk szerinti eljárás során az Európai Unió vonatkozó jogszabályait, beleértve az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelvét (1995. október 24.) a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a képviseletet ellátó Félnek a vonatkozó jogszabályait kell alkalmazni.
3. Cikk
Az 1. Cikk szerinti eljárás során a képviseletet ellátó Fél ugyanolyan gondosságot tanúsít, mintha saját nevében folytatná le az eljárást. Mindemellett az egyik Szerződő Fél nevében végrehajtott cselekményekért a másik Szerződő Fél nem tartozik felelősséggel.
4. Cikk
A Szerződő Felek külügyminisztériumai írásban kijelölik azokat a diplomáciai és konzuli képviseleteket, amelyekre a Megállapodás vonatkozik, valamint meghatározzák az együttműködés szükséges technikai és pénzügyi részletszabályait.
5. Cikk
Jelen Megállapodás az azt követő hónap első napján lép hatályba, amelyben a Szerződő Felek diplomáciai úton értesítették egymást arról, hogy a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges alkotmányos kötelezettségeiket teljesítették. Az utolsó értesítés kézhezvételének napja az irányadó.
6. Cikk
Jelen Megállapodás ideiglenesen alkalmazható, azt követően, hogy a Szerződő Felek diplomáciai úton értesítették egymást arról, hogy az ideiglenes alkalmazáshoz szükséges feltételeket teljesítették.
7. Cikk
A jelen Megállapodás határozatlan időre szól. Azt bármelyik Szerződő Fél diplomáciai úton küldött értesítéssel bármikor felmondhatja. Felmondás esetén a Megállapodás kilencven (90) napig marad hatályban, azt követően, hogy a másik Szerződő Fél az értesítést kézhez vette.
8. Cikk
A Szerződő Felek a jelen Megállapodás alkalmazását bármikor, részben vagy egészben felfüggeszthetik. A felfüggesztés kezdő és befejező időpontját diplomáciai úton kell közölni, és az az értesítés küldését követő harminc (30) nap elteltével válik alkalmazhatóvá, amennyiben a Szerződő Felek erről másként meg nem állapodnak.
Készült Berlinben, 2008. szeptember 18-án két példányban, magyar, német és angol nyelven. Mindhárom nyelvű szöveg egyaránt hiteles. A Megállapodás magyar, illetve német nyelvű szövegének értelmezésével kapcsolatos vita esetén az angol nyelvű szöveg irányadó.
(Aláírások)”

4. §4

5. § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 12. § (1) bekezdésében a „Nemzetközi szerződés alapján más” szövegrész helyébe a „Más” szöveg, (2) bekezdésében a „Nemzetközi szerződés alapján a” szövegrész helyébe az „A” szöveg lép.

6. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E törvény 2. és 3. §-a a Megállapodás 6. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) E törvény 4. §-a, valamint 6. § (4) bekezdése a Megállapodás 5. cikkében meghatározott időpontban hatályát veszti.

(4)5

(5) A Megállapodás hatálybalépésének naptári napját, valamint a (2)–(4) bekezdésben meghatározott időpontok naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter azok ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

(6) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2009. április 20-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2009. április 30.

2

A 2. § a 6. § (2) bekezdése alapján a Megállapodás 6. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. A 23/2009. (VIII. 5.) KüM határozat alapján a hatálybalépés időpontja 2009. június 1.

3

A 3. § a 6. § (2) bekezdése alapján a Megállapodás 6. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. A 23/2009. (VIII. 5.) KüM határozat alapján a hatálybalépés időpontja 2009. június 1.

4

A 4. § a 6. § (3) bekezdése alapján a Megállapodás 5. cikkében meghatározott időpontban hatályát veszti. A 23/2009. (VIII. 5.) KüM határozat alapján a 4. § 2009. június 1-jén vesztette hatályát.

5

A 6. § (4) bekezdése a (3) bekezdés alapján a Megállapodás 5. cikkében meghatározott időpontban hatályát veszti. A 23/2009. (VIII. 5.) KüM határozat alapján a 6. § (4) bekezdése 2009. június 1-jén vesztette hatályát.