• Tartalom

25/2009. (III. 17.) FVM rendelet

az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól1

2010.03.27.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdésének a) pontjában, valamint a (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

I. Fejezet

A RENDELET HATÁLYA, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

1. § A rendelet hatálya a Halászati Operatív Programban (a továbbiakban: HOP) meghatározott céloknak az Európai Halászati Alap (a továbbiakban: EHA) társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételére terjed ki. E rendelet előírásait abban az esetben kell alkalmazni, ha a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály eltérően nem rendelkezik.

2. § (1) E rendelet alapján az Európai Halászati Alapról szóló, 2006. július 27-ei 1198/2006/EK tanácsi rendeletben (a továbbiakban: EHA Rendelet) meghatározott 2. prioritási tengely – akvakultúra, belvízi halászat, valamint halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása – keretében az alábbi intézkedésekre vehető igénybe támogatás:

a) akvakultúrába történő termelő beruházásokra vonatkozó intézkedések;

b) vízi környezetvédelemmel kapcsolatos intézkedések;

c) természetesvízi halászat;

d) beruházások a halfeldolgozás és értékesítés területén.

(2) E rendelet alapján az EHA Rendelet 3. prioritási tengely – közös érdekeket célzó intézkedések – keretében az alábbi intézkedésekre vehető igénybe támogatás:

a) kollektív intézkedések;

b) a vízben élő növény- és állatvilág védelmét és fejlesztését célzó intézkedések;

c) új piacok kialakítása és promóciós kampányok szervezése;

d) kísérleti projektek.

(3) Az EHA Rendelet V. fejezete alapján az 5. prioritási tengely Technikai Segítségnyújtás (a továbbiakban: TS intézkedés) keretében a tagállam kezdeményezésére az EHA Rendelet végrehajtásához szükséges előkészítő, monitoring, igazgatási és technikai-támogatási, értékelő, valamint ellenőrző tevékenységek céljára vehető igénybe támogatás, amelynek felhasználási rendjét az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) külön szabályozza. A technikai segítségnyújtás céljára biztosított forrás kedvezményezettjei a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH).

3. § (1) Az EHA Rendelet 58. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti igazoló hatóság az agrárpolitikáért felelős miniszter.

(2) Az EHA rendelet 58. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti ellenőrző hatóság az agrárpolitikáért felelős miniszter.

4. § E rendelet és a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályok alkalmazásában:

1. halászati ágazat: az a gazdasági ágazat, amely magában foglalja a halászati és akvakultúra termékek előállításával, feldolgozásával és értékesítésével kapcsolatos összes tevékenységet, kivéve a kiskereskedelmet;

2. akvakultúra: a vízi organizmusok olyan művelése vagy tenyésztése, amelyben a kérdéses organizmusok gyarapodását a környezet organikus teljesítményét meghaladó mértékben gyarapító technológiákat használnak; a vízi organizmus természetes vagy jogi személy tulajdonában marad a művelés vagy tenyésztés egész időszaka alatt (e rendelet értelmében az akvakultúra fogalma csak az állati szervezetekre vonatkozik);

3. mikro-, kis- és középvállalkozás: a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. §-a szerinti mikro-, kis- vagy középvállalkozás;

4. operatív program: a tagállam által készített és a Bizottság által jóváhagyott egységes dokumentum, amely olyan, egymással összhangban lévő prioritások összességét tartalmazza, amelyeket az Alapból nyújtott támogatás segítségével kell elérni;

5. prioritási tengely: az operatív program egyik prioritása, amely olyan intézkedések csoportját foglalja magában, amelyek kapcsolódnak egymáshoz, és konkrét, mérhető célokkal rendelkeznek;

6. intézkedés: olyan műveletek együttese, amelyek célja a prioritási tengely megvalósítása;

7. alintézkedés: az EHA Rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2007. március 26-ai 498/2007/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: EHA Vhr.) 3. számú mellékletében művelet megnevezű, támogatható tevékenységek;

8. művelet: a monitoring bizottság által meghatározott kritériumoknak megfelelően kiválasztott projekt, amelyet egy vagy több kedvezményezett hajt végre olyan módon, hogy megvalósíthatóvá váljanak a kapcsolódó prioritási tengely céljai;

9. kedvezményezett: az a természetes vagy jogi személy, aki végső soron az állami támogatást kapja;

10. közkiadás: a műveletek finanszírozásához nyújtott bármely, az állam, a regionális és helyi hatóságok, az Európai Közösségek költségvetéséből származó, közpénzből való hozzájárulás és bármely hasonló kiadás;

11. konvergencia terület: az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-ei 1083/2006/EK tanácsi rendeletben meghatározott konvergencia cél elérésére kijelölt, legkevésbé fejlett régiók. Magyarországon a Közép-Magyarországi Régió kivételével minden régió területe;

12. nem konvergencia terület: a 11. pontban foglaltak szerint Magyarországon a Közép-Magyarországi Régió területe;

13. termelői csoport: a termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet 1. § a) pontjában meghatározott szövetkezet vagy korlátolt felelősségű társaság;

14. termelői szervezet: a halászati és akvakultúra termékek piacának közös szervezéséről szóló 104/2000/EK tanácsi rendelet (1999. december 17.) II. címében meghatározott szervezet;

15. szabálytalanság: a közösségi jog valamely rendelkezésének egy gazdasági szereplő cselekedetéből vagy mulasztásából adódó bármiféle megsértése, amely az Európai Közösségek általános költségvetését az általános költségvetésre rótt indokolatlan kiadás formájában sérti vagy sértheti;

16. művelet megvalósulása: a műveletet alkotó összes tevékenység okirattal igazolt lezárása; az okirat építési beruházás esetén a jogerős használatbavételi engedély, vízjogi engedélyköteles beruházás esetén a jogerős vízjogi üzemeltetési engedély, az üzembe helyezés feltételeként külön jogszabály által előírt közokirat vagy magánokirat, egyéb esetben a gazdasági eseményről kiállított, igazoltan teljesített számviteli bizonylat;

17. beruházási támogatás: olyan nem terület-, illetve állatlétszám-alapú intézkedés, alintézkedés keretében nyújtandó támogatás, amely legalább egy, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Eljárási tv.) 9. § a) pontjában meghatározott beruházás – ideértve az immateriális javak beszerzését is – megvalósítására irányul;

18. referenciaár: az elszámolható kiadás legmagasabb összege;

19. induló vállalkozás: a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéb szervezet, amennyiben a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül jegyezték be, az egyéni vállalkozó, illetve az őstermelő, amennyiben a vállalkozói, illetve őstermelői igazolvány kiadására a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül került sor;

20. támogatási intenzitás: a támogatási összeg és a jelenértéken számított elszámolható költség hányadosa, százalékos formában kifejezve;

21. hiteles másolat: az okirat kiállítója által vagy közjegyző által hitelesített másolat;

22. egyéb intézkedés: az EHA Rendelet 46. cikke szerint technikai segítségnyújtás intézkedés.

23.2 lánctalpas kotrógép: speciális, legalább 700 mm szélességű lánctalppal rendelkező, 9–21 m hosszú gémkinyúlású, 20–30 t súlyhatár közötti hidraulikus forgó kotró tókarbantartó mocsárjáró gép, amelynek talajnyomása lehetővé teszi a mély, iszapos talajon történő munkavégzést;

24.3 tervdokumentáció: mérnök- vagy építészkamarai névjegyzékben szereplő, az adott tervezési területre jogosítvánnyal bíró tervező által ellenjegyzett dokumentum, amely az alkalmazott létesítési és üzemelési technológiát bemutató tervlapokból és műszaki leírásból áll, valamint a tervezői költségvetésben foglalt mennyiségek egyértelműen és pontosan, ellentmondásmentesen és teljeskörűen kiszámíthatók, illetve ellenőrizhetők belőle;

25.4 tervezői költségvetés: olyan, a tervdokumentációval való megfelelőséget a felelős tervező ellenjegyzésével igazolt árazatlan költségvetés, amely tartalmazza a beruházás megvalósításához szükséges összes munkanemet, normagyűjtemény szerint tételenkénti bontásban;

26.5 kivitelezői árajánlat: árazatlan tervezői költségvetésre alapozott dokumentum, amelynek minden tétele tartalmazza a munkanem mennyiségét, az egységnyi és összesített anyagköltséget; és díjat; normaidőt; és ajánlattevő vállalkozónként a rezsióradíjat; valamint indoklást amennyiben a kivitelezői árajánlat eltér a tervezői költségvetés tételeitől és mennyiségeitől;

27.6 építmény: építési tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként az építési helyszínre szállított, – rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül – minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a terepszint, a víz vagy az azok alatti talaj, illetve azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jön létre;

28.7 felelős műszaki vezető: a az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 13. §-ának meghatározása szerint;

29.8 műszaki ellenőr: a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. §-ának meghatározása szerint;

30.9 építési napló: a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 24. §-ának meghatározása szerint;

31.10 felmérési napló: a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 28. §-ának meghatározása szerint;

32.11 halgazdálkodási beruházás: az adózás rendjéről szóló törvénynek megfelelően bejelentett, a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása szakágazati rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott 0312 (Édesvízi halászat), 0322 (Édesvízi halgazdálkodás), 1020 (Halfeldolgozás, -tartósítás) szakágazati tevékenységekhez kapcsolódó beruházások, valamint a 1085 (Készétel gyártása) szakágazati tevékenységeken belül a fagyasztott halétel gyártásához, a 1089 (M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása) szakágazati tevékenységek közül a hal levét és kivonatát tartalmazó készítmények gyártásához kapcsolódó beruházás.

II. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A támogatás forrása, jellege

5. § (1) A támogatás és TS intézkedés forrása:

a) a központi költségvetés Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetében a HOP-ban meghatározott célok támogatására előirányzott összeg, valamint

b) az EHA-t terhelő közösségi kötelezettségvállalási előirányzatoknak a 2007. január 1-jétől 2013. december 31-ig tartó időszakra vonatkozó, tagállamok közötti indikatív felosztásról szóló, C (2008) 4358 számú bizottsági határozattal módosított, C (2006) 4332 számú bizottsági határozat mellékletében Magyarország részére meghatározott kötelezettségvállalási előirányzatok.

(2) A támogatás vissza nem térítendő jellegű.

A támogatás meghirdetése

6. § (1) A 2. § (1)–(2) bekezdéseiben meghatározott intézkedések megvalósításához kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes feltételeit, valamint a támogatások mértékét külön jogszabály állapítja meg (a továbbiakban: a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály).

(2) A támogatási feltételek teljesítése nem jelent alanyi jogosultságot a támogatás igénybevételére.

(3) Az MVH által kiadott közleményeket és az általa rendszeresített nyomtatványokat az MVH hivatalos honlapján kell közzétenni.

(4) A 2. § (3) bekezdése szerinti technikai segítségnyújtás céljára biztosított forrást a kedvezményezett az IH-hoz benyújtott finanszírozási kérelemmel igényelheti.

Kérelem benyújtásának általános feltételei

7. § (1) Amennyiben külön jogszabály eltérően nem rendelkezik, a támogatási kérelmet, a kifizetési kérelmet, valamint azok módosítására irányuló kérelmet (a továbbiakban együtt: kérelem) postai úton kell benyújtani az MVH által rendszeresített formanyomtatványon az MVH központjába.

(2) A kérelem benyújtására nyitva álló határidőt a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály állapítja meg, amely határidő elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye.

(3) Idegen nyelven kiállított dokumentum benyújtása esetében az ügyfélnek csatolnia kell a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti, szakfordítói, illetőleg tolmácsigazolvánnyal rendelkező személy által készített magyar nyelvű fordítást is.

Támogatási kérelem benyújtásának általános feltételei
és a kérelmek elbírálása

8. § (1) Támogatási kérelmet az a jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéb szervezet (a továbbiakban együtt: szervezet), természetes személy nyújthat be, aki

a) eleget tesz az e rendeletben és a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban az adott jogcím vonatkozásában előírt feltételeknek;

b) a támogatási kérelem benyújtásakor nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás, adósságrendezés alatt, természetes személy nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt;

c) nem áll a SAPARD Program, az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: AVOP), a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, illetve a HOP keretében nyújtott támogatásból való kizárás hatálya alatt.

(2)12 Az ügyfél a támogatási kérelem kitöltése során nyilatkozik arról, hogy megfelel az államháztartásról szóló törvényben szabályozott rendezett munkaügyi kapcsolatoknak.

(3)13

(4)14

(5) Az ügyfél a támogatási kérelme hiányainak pótlására csak az MVH felhívása alapján jogosult, az ügyfél önkéntes hiánypótlása a – benyújtás dátumától függetlenül – nem kerül feldolgozásra.

(6) Amennyiben az ügyfél őstermelő, úgy a támogatási kérelemhez mellékelnie kell az érvényes mezőgazdasági őstermelői igazolvány hiteles másolatát.

(7) A támogatási kérelmek beadási gyakoriságát a jogcímrendeletek határozzák meg.

(8) Ha a benyújtott támogatási kérelem formanyomtatványain szolgáltatott adatokból a támogatási alap vagy a támogatási összeg nem állapítható meg, a kérelem hiánypótlás nélkül elutasításra kerül.

(9) A támogatási kérelmet az MVH a jogcímrendeletekben meghatározott feltételek szerint bírálja el, és az adott jogcímrendeletben meghatározott pontozási rendszer alapján végzett értékeléssel, valamint az Eljárási tv. 32. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti rangsor állításával döntést hoz.

(10)15 Az ügyfél a támogatási kérelem kitöltése során nyilatkozik arról, hogy vállalásának megvalósításához szükséges önerővel rendelkezik.

Kifizetési kérelem benyújtásának általános feltételei

9. § (1) Kifizetési kérelmet az az ügyfél nyújthat be, aki

a) az adott jogcím vonatkozásában rendelkezik az MVH által kibocsátott támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó jogerős határozattal, és

b) eleget tesz az e rendeletben, valamint a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban előírt feltételeknek.

(2) Kifizetési kérelem akkor nyújtható be, hagyható jóvá, ha az ügyfél szervezet nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás, adósságrendezés alatt, természetes személy nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt.

(3) A (2) bekezdés szerinti feltétel nem teljesülése esetén a kifizetési kérelmet el kell utasítani, az ügyfél támogatáshoz való jogosultsága megszűnik, és az általa igénybe vett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(4) A megítélt támogatási összeg akkor fizethető ki, ha a kérelmező szervezet nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás, adósságrendezés alatt vagy a kérelmet benyújtó természetes személy nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt.

(5) Egy kifizetési kérelem benyújtási időszakban egy ügyfél egy jogcímre egy kifizetési kérelmet nyújthat be.

10. § (1) A 2. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott intézkedés megvalósítását szolgáló műveletek esetében a támogatási kérelem megegyezik a kifizetési kérelemmel, amelyet egy naptári évben egy alkalommal lehet benyújtani.

(2) A 2. § (1)–(2) bekezdés esetében, kivéve a 2. § (1) bekezdésének b) pontját, ugyanazon jóváhagyó támogatási döntés alapján legfeljebb 4 kifizetési kérelem fogadható el, kivéve a kizárólag gépbeszerzést tartalmazó műveletet, ahol legfeljebb 2 kifizetési kérelem fogadható el. Az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb a művelet megvalósulását követő egy éven belül megnyíló kifizetési kérelem benyújtási időszakban kell benyújtani. Amennyiben a művelet megvalósulását követő egy éven belül nem nyílik meg kifizetési kérelem benyújtási időszak, az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb abban a kifizetési időszakban kell benyújtani, amely a művelet megvalósulása után elsőként nyílik meg.

(3)16 A műveletet a támogatási kérelem benyújtása előtt az ügyfél saját felelősségére megkezdheti, azonban nem fejezheti be támogatási határozat közlését megelőzően. A halgazdálkodási beruházási támogatások esetében a művelet saját felelősségére a támogatási kérelem benyújtásának tárgyévében megkezdhető, kivéve a 2010-ben benyújtott kérelmeket, melyek esetében a 2009. július 31-e után megkezdett beruházások támogathatók, de ebben az esetben sem fejezhető be a támogatási határozat közlését megelőzően.

(4)17 A halgazdálkodási beruházás (3) bekezdésben meghatározott időpontnál korábbi megkezdése megkezdett beruházásnak minősül.

(5)18 A művelet elszámolásához benyújtott bizonylatok nem lehetnek korábbiak a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január 1-jénél, a halgazdálkodási beruházások esetében a támogatási kérelem benyújtásának tárgyévét megelőző dátumánál, kivéve a 2010-ben benyújtott kérelmeket, melyek esetében a 2009. július 31-e előtti bizonylatok nem számolhatók el. A támogatási határozat közlését megelőző keltezésű bizonylatokkal az első kifizetési kérelemben el kell számolni.

11. § (1) A művelet megkezdésének időpontja:

a) a gép, eszköz, berendezés, technológia beszerzése esetén a megrendelés (vételi szándék) írásban történő bejelentése vagy az adásvételi szerződés megkötése, illetve a számlán szereplő teljesítés dátuma közül a legkorábbi;

b) építési, illetve vízjogi engedélyköteles beruházás esetében a vállalkozási szerződés megkötésének napja, ennek hiányában vagy közbeszerzés esetén az építési naplóba történő első bejegyzés dátuma;

c) nem beruházási jellegű műveletek esetén a művelethez kapcsolódó tevékenységek megvalósításához kötődő vállalkozói szerződés megkötésének dátuma, vagy a megrendelés, felhívás írásban történő bejelentésének dátuma, vagy a tevékenység megvalósításához kapcsolódó beszerzésről, szolgáltatásról kiállított bizonylat teljesítésének dátuma közül a legkorábbi.

(2) A művelet tervezéséhez és előkészítéséhez kötődő általános költségek felmerülése, illetve közbeszerzési kötelezettség esetén annak megkezdése nem minősül a művelet megkezdésének.

(3) Ha egy művelet az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett tevékenységet is magában foglal, akkor a művelet megkezdésének időpontja a korábban megkezdett tevékenység időpontjával egyezik meg.

12. § A művelet befejezésének időpontja:

a) a 11. § (1) bekezdés a) pontja esetében az üzembe helyezés napja vagy eszközök esetében a teljes vételár kiegyenlítésének napja;

b) a 11. § (1) bekezdés b) pontja esetében a műszaki átadás napja.

Kiadások elszámolása, kifizetés

13. § (1) A kifizetési kérelemmel nem számolható el a támogatási döntéssel jóváhagyott mértéket meghaladó, illetve nem a művelet végrehajtása érdekében felmerült kiadás.

(2) Amennyiben a támogatási kérelem alapján hozott támogatási döntés több kiadási tételt állapít meg, a döntés által rögzített egyes támogatható kiadási tételek összegét a kifizetési kérelem azonos elszámolható kiadási tételéhez tartozó kifizethető összege nem haladhatja meg.

(3) A kifizetés alapját csak az ügyfélnél felmerült kiadások képezhetik, amelyeket a művelet megvalósítása érdekében teljesített gazdasági eseményről az ügyfél nevére kiállított, és – a TS intézkedés kivételével – pénzügyileg rendezett kiadásigazoló bizonylat igazol.

(4)19 A (3) bekezdésben foglalt kiadásokat a művelet megkezdése utáni gazdasági eseményről kiállított bizonylatok igazolják. Ez a korlátozás nem vonatkozik a támogatási kérelem során közvetlenül felmerült egyéb kiadásokra, amelyek esetében a támogatási kérelmek beadási időszakának első napját megelőző 12 hónapon belül kiállított bizonylat kerülhet elszámolásra.

(5) Egy bizonylat csak egy kifizetési kérelemhez számolható el.

(6) A bizonylaton a tétel SZJ (Szolgáltatások Jegyzéke) vagy VTSZ (vámtarifa) számán vagy KN-kódján (kombinált Nómenklatúra-kódját) túl a kedvezményezettnek legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásának napján fel kell tüntetnie még az ügyfél-regisztrációs számát, a támogatási határozat azonosító számát, valamint a „Támogatás elszámolására benyújtásra került” rájegyzést. A TS intézkedés keretében benyújtott elszámolás esetén a tétel SZJ vagy VTSZ számának vagy KN-kódjának, továbbá a támogatási határozat azonosító számának feltüntetésére vonatkozó kötelezettség nem vonatkozik.

(7) Amennyiben a vizsgálatra kiválasztott bizonylat nem felel meg a (6) bekezdésben foglaltaknak, az elszámoláshoz nem fogadható el.

(8) A kifizetési kérelemhez az MVH által rendszeresített nyomtatványon számlaösszesítőt és tételrészletezőt kell mellékelni, amelyek tartalmazzák:

a) Számlaösszesítő esetén:

aa) a bizonylat azonosítóját, típusát, kiállítójának adószámát,

ab) a teljesítés időpontját,

ac) a fizetés módját, a pénzügyi teljesítés időpontját,

ad) könyvvezetésre kötelezett személyek esetében a könyvvezetésért felelős személy nevét és aláírását,

ae) a bizonylat devizanemét és a devizanemben meghatározott nettó értékét,

af) a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat azonosítóját;

b) Tételrészletező esetén:

ba) a számlatétel megnevezését, típusát, SZJ vagy VTSZ számát,

bb) a számlatétel nettó összegét, az áfa mértékét és ezek alapján az elszámolni kívánt összeget,

bc) a támogatási döntésben megállapított kiadási sor támogatási döntés szerinti azonosítóját, amelyhez a tétel tartozik,

bd) a számlatétel mennyiségét és mértékegységét.

(9) TS intézkedés esetében tételrészletezőt nem kell benyújtani.

(10)20 A TS intézkedés esetét kivéve, csak a készpénzzel vagy banki átutalással kiegyenlített kiadások fogadhatók el a támogatás alapjaként.

(11) A TS intézkedés keretében a bizonylatok támogatási összegének kifizetése utófinanszírozás keretében kedvezményezettnek vagy közvetlenül a szállító részére történik.

(12) Támogatási, valamint kifizetési kérelem tekintetében a támogatási összeg számításának alapját

a) természetes személy, illetve az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény XIII. fejezete alapján alanyi adómentességet választó adóalany kérelmező esetében a bruttó;

b) az a) ponttól eltérően az állami, regionális és helyi közigazgatási szervek és közintézmények esetében általános forgalmi adó alanyiságuktól függetlenül a támogatás alapját a nettó;

c) egyéb esetben nettó elszámolható kiadás képezi.

(13) Nem támogatható kiadások:

a) az alvállalkozói szerződés alapján létrejött, de a művelet szempontjából nem értéknövelő költség;

b) a támogatás elnyerése esetén fizetendő számszerűen meghatározott összegű, az összköltség vagy a támogatás százalékában megállapított vagy bármilyen egyéb módon meghatározott sikerdíj;

c) a hal megfogására, gyűjtésére szolgáló eszközök (különösen: halászhálók);

d) élőhal, haltakarmányok, továbbá halászati, illetve akvakultúra haltermékek beszerzési költségei;

e) az EHA Rendelet 55. cikk (5) bekezdése szerinti kiadások.

14. § (1) Az igénybe vett beruházási támogatás összegét kettős könyvvezetésre kötelezett ügyfeleknek tőketartalékba (lekötött tartalékba) kell helyezni, nem kettős könyvvezetésre kötelezett ügyfeleknek az egyéb bevételek között kell elszámolni saját könyvelésükben.

(2) Az ügyfél a döntéssel jóváhagyott művelettel összefüggő gazdasági eseményekről külön analitikát köteles vezetni a kiadásai, illetve – amennyiben támogatási rendelet ahhoz joghatást fűz – a bevételei vonatkozásában.

(3) A TS intézkedés kivételével, az utolsó kifizetési kérelem benyújtása előtt nem fizethető ki a támogatási döntéssel jóváhagyott támogatás összegének 80%-át meghaladó összeg.

(4) Az ügyfél köteles a támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80%-át teljesíteni. Kivételt képez ez alól a közbeszerzéssel megvalósuló beruházás addig a mértékig, ameddig azt a közbeszerzés eredménye indokolja.

(5) A forinttól eltérő pénznemben kiállított számla vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylat esetén, azt a bizonylaton szereplő (gazdasági) teljesítés időpontját megelőző hónap utolsó – a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által közzétett – hivatalos középárfolyamon kell átszámítani forintra. Az MNB által nem jegyzett pénznemben kifejezett összegeket a (gazdasági) teljesítés időpontját megelőző hónap utolsó – az Európai Központi Bank (a továbbiakban: EKB) által közzétett – hivatalos középárfolyamán kell euróra, majd az MNB hivatalos árfolyamán kell forintra átszámítani.

(6) Idegen nyelven kiállított bizonylat esetében az ügyfélnek gondoskodnia kell a bizonylat szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti, szakfordítói, illetőleg tolmácsigazolvánnyal rendelkező személy által készített magyar nyelvű fordításáról, amelynek az MVH által lefolytatott ellenőrzés során rendelkezésre kell állnia.

A kérelem elbírálása és kifizetése

15. § (1) A kérelmet az MVH bírálja el.

(2) A támogatási kérelmet csak a támogatási kérelmek benyújtási időszakának záró napját követően lehet elbírálni.

(3) A bírálat alapján létrejött pontegyenlőség esetén a rangsorban előnyt élvez az a támogatási kérelem, amelyet korábban nyújtottak be.

(4)21 Ha a támogatási kérelem a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály szerinti célkitűzések közül legalább egyet nem valósít meg az MVH a kérelmet elutasítja.

(5) A kifizetést az MVH az ügyfélnek az MVH-nál az ügyfél-regisztrációs rendszerben nyilvántartott bankszámlájára történő átutalással, forintban teljesíti a kifizetésről szóló döntés meghozatalától számított 30 napon belül.

(6) A támogatás forintban kerül kifizetésre. Az ügyfelek részére engedélyezett kifizetések teljes összege nem haladhatja meg a támogatási határozatokban rögzített támogatási összeget.

Az ügyfél által vállalt kötelezettségben bekövetkező változás

16. § (1) Az ügyfél által a támogatás igénybevételével összefüggésben vállalt kötelezettségek teljesítésének időtartama alatt az üzem egészének, illetve a kötelezettség vállalásával érintett részének átruházása csak a kötelezettségek átvállalásával lehetséges. Az átvállalással az átadó mentesül a kötelezettségek alól. Az átvállaló – a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – csak egy személy lehet.

(2) A kötelezettség átvállalásához az MVH előzetes jóváhagyása szükséges. Az erre irányuló kérelmet az MVH által rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani az MVH központjába, amennyiben a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály eltérően nem rendelkezik. A kötelezettség átvállalása nem hagyható jóvá, ha az átvevő nem felel meg a támogatásra való jogosultsági feltételeknek.

Adatszolgáltatás

17. § Az ügyfél az igénybe vett támogatáshoz kapcsolódóan köteles a monitoring rendszer működtetése céljából – a jogcímrendeletekben foglaltak szerint – adatot szolgáltatni.

Vis maior

18. § (1) A kötelezettség teljesítését meghiúsító elháríthatatlan külső ok (vis maior) bekövetkeztét az elháríthatatlan külső ok (vis maior) bejelentéséről és igazolásáról szóló külön jogszabály alapján kell bejelenteni.

(2) Amennyiben a kötelezettség teljesítése osztatlan közös földtulajdon kimérése, kisajátítás vagy hasonló jellegű hatósági intézkedés következtében lehetetlenné válik, a támogatásra jogosult erre irányuló kérelme alapján a támogatási kérelemben vállalt, ezzel összefüggő kötelezettség teljesítése alól a lehetetlenülés időpontjától kezdődő hatállyal mentesíthető. A hatósági intézkedés jellegétől és mértékétől függően a mentesítés részben vagy egészben történhet.

(3) Többéves kötelezettségvállalás esetében az ügyfél kizárólag a vis maior esemény bekövetkezését követően mentesíthető a további időszakra fennálló kötelezettségek alól, és a vis maior esemény befejeződéséig jogszerűen igénybe vett támogatás visszafizetése alól mentesül.

III. Fejezet

BERUHÁZÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Beruházási támogatásokra vonatkozó
általános feltételek

19. § A 26–28. §-ban feltüntetett tevékenységekre akkor vehető igénybe támogatás, ha azt a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály megengedi.

20. § (1) A beruházási támogatásokra az alábbi feltételeknek is teljesülniük kell:

a) a beruházás megvalósításának, üzemeltetésének helye a Magyar Köztársaság;

b)22 a támogatott beruházást a támogatási határozat közlésétől számítva legalább 5 évig rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával kell használni, üzemeltetni (a továbbiakban: üzemeltetési kötelezettség);

c) az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt a beruházás tárgya – a 16. §-ban foglalt kivétellel – nem idegeníthető el és nem adható bérbe, de jótállás alapján történő csere, amortizáció, lopás, működésképtelenné, használhatatlanná válás esetén az MVH által rendszeresített formanyomtatványon történő bejelentést követően – a bejelentés alapjául szolgáló igazoló dokumentumokat mellékelve – saját forrásból lecserélhető azonos rendeltetésű, azonos vagy magasabb műszaki tartalommal rendelkező tárgyi eszközre;

d) ügyfélnek az üzemeltetési kötelezettség idejére rendelkeznie kell a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét biztosító kizárólagos joggal;

e) a támogatással érintett ingatlannak a támogatási kérelem benyújtásakor per- és igénymentesnek kell lennie. Jelen jogszabályhely alkalmazásakor nem minősül igénynek az elővásárlási jog, az önkormányzatokat megillető visszavásárlási jog, a banki jelzálogjoghoz kapcsolódó vételi jog.

(2) Az (1) bekezdés d) pontja alól kivételt jelent, ha a beruházás halastavak, telelő- vagy tárolótavak vízellátását szolgáló feltöltő, illetve lecsapoló csatornát érint.

21. §23

22. § (1) A kedvezményezettnek a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó rendelkezések értelmében, a támogatással megvalósított beruházáson és eszközein, az EHA Vhr. 32. és 33. cikke értelmében kell eljárnia. A tájékoztatást és nyilvánosságot biztosító eszközön a továbbiakban fel kell tüntetni a HOP logóját és szlogenjét (a továbbiakban együtt: arculati elemek).

(2) Az arculati elemek különböző tájékoztatási eszközökön történő megjelenítésének módját az IH a Minisztérium hivatalos honlapján és az MVH hivatalos honlapján közzéteszi.

23. § A 29. § (4) bekezdését kivéve, a kizárólag gépbeszerzést tartalmazó műveletet a támogatási döntés kézhezvételétől számított 1 éven belül, minden egyéb beruházást a támogatási döntés kézhezvételétől számított 2 éven belül meg kell valósítani.

24. § (1) A beruházási támogatási kérelemhez mellékelni kell

a)24

b) ha a beruházás nem saját tulajdonú vagy más személy olyan jogával terhelt ingatlanon valósul meg, amely a beruházás megvalósítását, illetve az üzemeltetési kötelezettség lejártáig annak használatát korlátozza vagy kizárja, azt a teljes bizonyító erejű okiratot, amely igazolja, hogy az ügyfél jogosult a beruházást az okiratban feltüntetett ingatlanon megvalósítani és az ingatlant az üzemeltetési kötelezettsége lejártáig használni;

c)25 tervdokumentációt, tervezői költségvetést;

d)26 jogerős építési vagy jogerős vízjogi létesítési vagy jogerős közlekedés hatósági engedélyt, amennyiben nem engedélyköteles a beruházás az illetékes hatóság erre vonatkozó nyilatkozatát;

e)27 minden elszámolni kívánt kiadáshoz legalább két – egy elfogadott és egy vagy több el nem fogadott – árajánlatot;

f)28 kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetében az utolsó két lezárt üzleti évre vonatkozó éves beszámolót, kettős könyvvitelt nem vezetők esetében az utolsó két év adóbevallását; egy lezárt üzleti évvel rendelkezők esetében a lezárt évre vonatkozó éves beszámolót vagy adóbevallást;

g)29 építményenként csatolni kell az MVH által rendszeresített formanyomtatványon az elszámolni kívánt építmények vonatkozó adatait;

h)30 az elfogadott és el nem fogadott árajánlatok kivitelezői költségvetéseit.

(2) Az árajánlatok valódiságát és realitását az MVH ellenőrzi, és ennek alapján dönt a támogatás összegéről.

(3)31 Az (1) bekezdés c)–d) pontjában feltüntetett dokumentumokra vonatkozóan hiánypótlásnak nincs helye.

(4)32 Amennyiben a támogatási kérelemben a drágább árajánlatot szerepelteti elszámolható költségként, úgy azt köteles megindokolni. Az árajánlatok nem származhatnak az ügyfél saját vagy kapcsolt vállalkozásától vagy olyan vállalkozástól, amelyben az ügyfél tulajdoni hányaddal rendelkezik, vagy olyan vállalkozástól, amelyben valamely természetes vagy jogi személy úgy rendelkezik tulajdoni hányaddal, hogy közben a támogatási kérelmet benyújtó társaságban is, ugyanez a feltétel vonatkozik a kivitelezőkre és a beszállítókra. Az építmények elszámolható költségeit az elfogadott kivitelezői árajánlat alapján kell meghatározni.

25. §33 Építéssel járó tevékenységek esetén az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell a jogerős használatbavételi engedélyt, vízi létesítmények esetében a jogerős vízjogi üzemeltetési engedélyt, közlekedési hatósági engedéllyel rendelkező utak esetében a jogerős forgalomba helyezési engedélyt.

Gépberuházásokra vonatkozó különös rendelkezések

26. § (1) Gépberuházás esetén kizárólag olyan első üzembe helyezésű gépek, technológiai berendezések beszerzése és beépítése támogatható,

a) amelyek közvetlenül a támogatható tevékenységekhez kapcsolódnak;

b) amelyekhez kapcsolódóan az ügyfél rendelkezik a teljesítés időpontjában kezdődő termékfelelősségi, garanciális és szavatossági jogainak érvényesítéséhez szükséges okiratokkal;

c) amelyeknek gyártásától a támogatási kérelem benyújtásáig 2 évnél több nem telt el.

(2) A támogatási kérelem módosítására a gép, technológiai berendezés tekintetében az ügyfélnek a kifizetési kérelem benyújtásakor van lehetősége. Kizárólag a támogatási határozatban szereplő gépekkel, technológiai berendezésekkel egyenértékű gépek, technológiai berendezések beszerzése támogatható a kifizetési kérelem elbírálása során. Egyenértékűnek kell tekinteni azt a gépet, technológiai berendezést, amely a támogatási határozatban szereplő géppel azonos gépváltozathoz tartozik.

(3) A támogatási kérelem módosítása esetén a 14. § (4) bekezdésében foglalt feltételt a támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások összegére vonatkozóan kell teljesíteni.

Építési beruházásokra vonatkozó
különös rendelkezések

27. § (1) Építési beruházások esetében a támogatási kérelemhez az MVH által rendszeresített nyomtatványon mellékelni kell az elkészített költségvetés-összesítőt, valamint a munkanemenkénti tételösszesítő-sorokat is tartalmazó részletes, tételes költségvetést.

(2) Az ügyfél köteles legalább két – egy elfogadott és egy vagy több el nem fogadott – részletes-tételes árajánlatot a támogatási kérelméhez csatolni. Amennyiben a támogatási kérelemben a drágább árajánlatot szerepelteti elszámolható költségként, úgy azt köteles megindokolni.

(3)–(4)34

(5) Építési beruházás esetén építési műszaki ellenőr alkalmazása, építési és felmérési napló vezetése akkor is kötelező, ha a beruházás nem építési engedély köteles.

(6)35 Az eredeti műszaki tartalom nem változhat a támogatási kérelemben benyújtott tervdokumentációhoz képest, kivétel, ha tervdokumentáció kiviteli tervekké történő feldolgozása során vagy a kivitelezés során gazdaságosabb, korszerűbb megoldások alakíthatók ki. A módosítás nem érintheti a támogatott célterületet, növelheti a támogatás összegét, nem jelenthet visszalépést technológia és termelékenység tekintetében a támogatási kérelem mellékleteként dokumentált tervhez képest. A módosításra az ügyfélnek kifizetési kérelem benyújtásakor van lehetősége.

(7)36 A (6) bekezdés szerinti módosító kérelemhez ügyfélnek mellékelnie kell a módosított tervdokumentációt, a módosított kivitelezői költségvetést, a tervezői indoklást a módosítás szükségességéről, a tervezői nyilatkozatot, hogy a módosítás az eredeti technológia színvonalát, és az eredeti termelékenységet megtartja, továbbá a hatóság építési vagy vízjogi engedélyét, amennyiben az engedélyköteles.

(8)37 Építési beruházás esetén az elszámolni kívánt bizonylathoz a benyújtott és elfogadott kivitelezői költségvetés szerinti bontású számlarészletezőt a kifizetési kérelemhez csatolni kell.

Egyéb elszámolható kiadásokra vonatkozó
rendelkezések

28. § (1)38 Az építési beruházás megvalósításához közvetlenül kapcsolódóan az alábbi egyéb kiadások után vehető igénybe támogatás:

a) a támogatási kérelemben szereplő építési beruházások tervezői költségei;

b) az engedélyezési eljárás díja;

c) a szabadalmi jogok és licencek ellenértéke;

d) pályázati tanácsadás díja;

e) a műszaki ellenőr díja;

f) környezeti hatástanulmány díja, amennyiben azt a hatóság kötelezően előírta;

g) közmű-hozzájárulási, illetve közműfejlesztési díjak;

h) a kötelező arculati elemek költségei;

i) a régészeti felmérés vagy szakértői vélemény költségei.

(2) Az (1) bekezdés szerint elszámolni kívánt kiadások összegét fel kell tüntetni a támogatási kérelemben.

(3)39 Az (1) bekezdés szerinti összeg nem lehet több, mint a művelet (1) bekezdés szerinti kiadások nélkül számított és jóváhagyott kiadások 6%-a, amennyiben a támogatási kérelem építési kiadásokat is tartalmaz, illetve 3%-a, amennyiben a támogatási kérelem építési kiadásokat nem tartalmaz.

(4)40

(5)41 Az (1) bekezdés b), c) és h) pontja esetében nem kell csatolni a 24. § (1) bekezdés e) pontja szerinti árajánlatokat.

(6) Az árajánlatok valódiságát az MVH ellenőrzi, és ennek alapján dönt a támogatás összegéről.

Támogatástartalommal bíró pénzügyi konstrukciók

Közbeszerzés

29. §42 (1) Amennyiben az ügyfél az adott tevékenység vonatkozásában közbeszerzésre kötelezett – a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján –, vagy a Kbt.-t önként alkalmazza, az eljárást megindító felhívás, illetve hirdetmény „az aktába rendelt hivatkozási szám” rovatában hivatkozási számként fel kell tüntetni az ügyfél Tv. szerinti regisztrációs számát. Az ügyfél köteles továbbá:

a) az eljárást megindító, illetve módosító felhívást, illetve hirdetményt az annak megküldését, illetve megjelenését bizonyító dokumentumokkal,

b) az eredményről szóló tájékoztató(ka)t, illetve – ha a Kbt. az eljárásra nem írja elő az eredményről szóló tájékoztató közzétételét – az írásbeli összegezést az annak megküldését bizonyító dokumentumokkal,

c) a szerződésmódosításról szóló hirdetményt,

d) a szerződés teljesítéséről szóló hirdetményt, annak megjelenését – eljárást indító hirdetmény közvetlen megküldése esetében a megküldést – követő 3 munkanapon belül az MVH részére benyújtani.

(2) Az ügyfél köteles továbbá benyújtani MVH által rendszeresített formanyomtatványon a közbeszerzéssel érintett tételek részletezését, és a Kbt. hatálya alá tartozó esetekben nyilatkozni arról, hogy a közbeszerzési eljárást lefolytatta.

(3) Ha a közbeszerzési eljárás megindítását az ügyfél igazolta, a művelet megvalósításának határideje gépbeszerzés esetén 6 hónappal, építési beruházás esetén 12 hónappal meghosszabbodik.

(4) Ha az ügyfél ellen a Közbeszerzési Döntőbizottság EHA támogatással összefüggő jogorvoslati eljárást indít, az ügyfél köteles ezt a körülményt az MVH-nak bejelenteni. A bejelentést a Kbt. 330. § (1) bekezdésében meghatározott értesítés közlését követő munkanapon az MVH által rendszeresített nyomtatványon kell megtenni.

(5) A (4) bekezdés alapján az MVH a kérelem elbírálását felfüggeszti. Az MVH a kérelem elbírálását a Közbeszerzési Döntőbizottság érdemi határozatának vagy a közbeszerzési ügy befejezését eredményező végzésének a Kbt. 343. § (1) bekezdésében előírt közlését követően folytatja.

IV. Fejezet

JOGKÖVETKEZMÉNYEK

Általános jogkövetkezmények

30. § Az egyes intézkedéseknél előírt egyéb kötelezettségekhez kapcsolódó jogkövetkezményeket a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály állapítja meg. Ha a jogszabály másképpen nem rendelkezik, a vállalt kötelezettség nem teljesítése esetén a támogatást vissza kell fizetni.

A támogatásokra vonatkozó különös
jogkövetkezmények

31. § (1) A 14. § (4) bekezdésében foglalt előírás megsértése esetén a jóváhagyott támogatást 20%-kal csökkenteni kell. Amennyiben az elszámolható kiadások teljesülésének mértéke az utolsó kifizetési kérelem alapján sem éri el az 50%-ot, az utolsó kifizetési kérelem elutasításra kerül, a már kifizetett támogatás pedig jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, és az ügyfél az MVH által a jogosulatlan igénybevételt megállapító döntés meghozatalát követő három évig a 2007–2013 időszakban az EHA társfinanszírozásában nem vehet igénybe támogatást.

(2) Beruházási támogatások esetén a feltételek teljesítésének hiányában az MVH a kérelemnek a nem megfelelés által érintett részét elutasítja.

(3) Ha az ügyfél nem tesz eleget a 29. § (3) bekezdésében előírt bejelentési kötelezettségének, az Eljárási tv. 71. §-a szerint mulasztási bírságot kell alkalmazni.

(4)43

(5) Az ügyfél a 23. §-ban meghatározott megvalósítási időszak utolsó napjáig, egyéb esetben a támogatási határozat jogerőre emelkedését követő egy éven belül benyújtott, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, visszavonhatatlan nyilatkozatában nyilatkozhat arról, hogy a támogatás egészéről lemond.

(6)44

(7) Amennyiben a művelet megvalósulását követő ellenőrzések során megállapítást nyer, hogy az ügyfél a 14. § (6) bekezdésében foglalt kötelezettségének nem tett eleget, az azon bizonylat alapján kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(8)45 Amennyiben az ügyfél a támogatási határozat közlésétől számított 9 hónapon belül nem nyújt be kifizetési kérelmet, úgy a támogatási jogosultsága hatályát veszti.

V. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

32. § E rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

VI. Fejezet

AZ EURÓPAI UNIÓ JOGÁNAK VALÓ MEGFELELÉS

33. § Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusok végrehajtását szolgálja:

a) a Tanács 1198/2006/EK rendelete (2006. július 27.) az Európai Halászati Alapról;

b) a Bizottság 498/2007/EK rendelete (2006. március 26.) az Európai Halászati Alapból szóló 1198/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról.

34. §46 (1) E rendeletnek – a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével – az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 25/2009. (III. 17.) FVM rendelet, valamint az Európai Halászati Alapból a 2. támogatási tengely szerint nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 26/2009. (III. 17.) FVM rendelet módosításáról szóló 27/2010. (III. 26.) FVM rendelettel (a továbbiakban: 1. módosító rendelet) módosított rendelkezéseit az 1. módosító rendelet hatálybalépését követően benyújtott támogatási kérelmek alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) E rendeletnek az 1. módosító rendelet 5. §-ával módosított 15. § (4) bekezdését a 2009. június 1-jétől benyújtott támogatási kérelmek alapján indult eljárásokban is alkalmazni kell.

(3) E rendeletnek az 1. módosító rendelet 14. §-ával hatályon kívül helyezett 21. §-át a 2009. június 1-jétől benyújtott támogatási kérelmek alapján indult eljárásokban nem kell alkalmazni.

Melléklet a 25/2009. (III. 17.) FVM rendelethez47

1

A rendeletet az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet 39. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte 2011. június 9. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 37. §-át.

2

A 4. § 23. pontját a 27/2010. (III. 26.) FVM rendelet 1. §-a iktatta be.

3

A 4. § 24. pontját a 27/2010. (III. 26.) FVM rendelet 1. §-a iktatta be.

4

A 4. § 25. pontját a 27/2010. (III. 26.) FVM rendelet 1. §-a iktatta be.

5

A 4. § 26. pontját a 27/2010. (III. 26.) FVM rendelet 1. §-a iktatta be.

6

A 4. § 27. pontját a 27/2010. (III. 26.) FVM rendelet 1. §-a iktatta be.

7

A 4. § 28. pontját a 27/2010. (III. 26.) FVM rendelet 1. §-a iktatta be.

8

A 4. § 29. pontját a 27/2010. (III. 26.) FVM rendelet 1. §-a iktatta be.

9

A 4. § 30. pontját a 27/2010. (III. 26.) FVM rendelet 1. §-a iktatta be.

10

A 4. § 31. pontját a 27/2010. (III. 26.) FVM rendelet 1. §-a iktatta be.

11

A 4. § 32. pontját a 27/2010. (III. 26.) FVM rendelet 1. §-a iktatta be.

12

A 8. § (2) bekezdése a 27/2010. (III. 26.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 8. § (3) bekezdését a 107/2009. (VIII. 14.) FVM rendelet 7. § (2) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 8. § (4) bekezdését a 27/2010. (III. 26.) FVM rendelet 14. §-a hatályon kívül helyezte.

15

A 8. § (10) bekezdését a 27/2010. (III. 26.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

16

A 10. § (3) bekezdése a 27/2010. (III. 26.) FVM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

17

A 10. § (4) bekezdése a 27/2010. (III. 26.) FVM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

18

A 10. § (5) bekezdését a 27/2010. (III. 26.) FVM rendelet 3. §-a iktatta be.

19

A 13. § (4) bekezdése a 27/2010. (III. 26.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 13. § (10) bekezdése a 27/2010. (III. 26.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 15. § (4) bekezdése a 27/2010. (III. 26.) FVM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

22

A 20. § (1) bekezdés b) pontja a 27/2010. (III. 26.) FVM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

23

A 21. §-t a 27/2010. (III. 26.) FVM rendelet 14. §-a hatályon kívül helyezte.

24

A 24. § (1) bekezdés a) pontját a 27/2010. (III. 26.) FVM rendelet 14. §-a hatályon kívül helyezte.

25

A 24. § (1) bekezdés c) pontja a 27/2010. (III. 26.) FVM rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 24. § (1) bekezdés d) pontja a 27/2010. (III. 26.) FVM rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 24. § (1) bekezdés e) pontja a 27/2010. (III. 26.) FVM rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

28

A 24. § (1) bekezdés f) pontját a 27/2010. (III. 26.) FVM rendelet 7. § (1) bekezdése iktatta be.

29

A 24. § (1) bekezdés g) pontját a 27/2010. (III. 26.) FVM rendelet 7. § (1) bekezdése iktatta be.

30

A 24. § (1) bekezdés h) pontját a 27/2010. (III. 26.) FVM rendelet 7. § (1) bekezdése iktatta be.

31

A 24. § (3) bekezdése a 27/2010. (III. 26.) FVM rendelet 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

32

A 24. § (4) bekezdését a 27/2010. (III. 26.) FVM rendelet 7. § (2) bekezdése iktatta be.

33

A 25. § a 27/2010. (III. 26.) FVM rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

34

A 27. § (3)–(4) bekezdését a 27/2010. (III. 26.) FVM rendelet 14. §-a hatályon kívül helyezte.

35

A 27. § (6) bekezdése a 27/2010. (III. 26.) FVM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

36

A 27. § (7) bekezdése a 27/2010. (III. 26.) FVM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

37

A 27. § (8) bekezdését a 27/2010. (III. 26.) FVM rendelet 9. §-a iktatta be.

38

A 28. § (1) bekezdése a 27/2010. (III. 26.) FVM rendelet 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

39

A 28. § (3) bekezdése a 27/2010. (III. 26.) FVM rendelet 10. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

40

A 28. § (4) bekezdését a 27/2010. (III. 26.) FVM rendelet 14. §-a hatályon kívül helyezte.

41

A 28. § (5) bekezdése a 27/2010. (III. 26.) FVM rendelet 10. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

42

A 29. § a 27/2010. (III. 26.) FVM rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

43

A 31. § (4) bekezdését a 27/2010. (III. 26.) FVM rendelet 14. §-a hatályon kívül helyezte.

44

A 31. § (6) bekezdését a 27/2010. (III. 26.) FVM rendelet 14. §-a hatályon kívül helyezte.

45

A 31. § (8) bekezdését a 27/2010. (III. 26.) FVM rendelet 12. §-a iktatta be.

46

A 34. §-t a 27/2010. (III. 26.) FVM rendelet 13. §-a iktatta be.

47

A mellékletet a 27/2010. (III. 26.) FVM rendelet 14. §-a hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére