• Tartalom

252/2009. (XI. 16.) Korm. rendelet

252/2009. (XI. 16.) Korm. rendelet

a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról1

2010.01.01.

A Kormány a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 90. § (1) bekezdésének c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében, valamint a 7. § tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

10. § Ha a földhasználat nyilvántartásba vételét követően kerül sor a Tft. 25/C. § (1) bekezdésében meghatározott ügyészi értesítésre, a földhivatal az ügyész értesítésének tényét a földhasználati lap jegyzet rovatába feljegyzi. A földhivatal a feljegyzést az ügyész további intézkedésétől függően törli a földhasználati lapról.”

2. § Az R. a következő 16/A. §-sal egészül ki:

16/A. § A földhasználati nyilvántartási eljárásban az elektronikus kapcsolattartás kizárt.”

3. § Az R. 17–19. §-ai helyébe a következő rendelkezések lépnek, egyúttal az R. a 17. §-t megelőzően az alábbi alcímmel egészül ki:

„A földhasználati nyilvántartásból történő adatszolgáltatás
17. § (1) A földhasználati nyilvántartás számítógépes adatbázisából – lekérdezés útján megjelenített – földhasználati lap másolatával teljesíthető adatszolgáltatás.
(2) A földhasználati lap
a) papír alapú másolatként,
b) elektronikus másolatként
szolgáltatható.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott földhasználati lap másolatokat kizárólag a földhivatal szolgáltathatja.
(4) Adatszolgáltatás nem teljesíthető a földhasználati nyilvántartás számítógépes adatbázisába való helyszíni betekintéssel.
(5) Iratbetekintéssel élni az okirattár részét képező bármely olyan magán- és közokiratba, amely a földhasználat bejegyzésének vagy törlésének alapjául szolgált, vagy szolgálhat, csak a földhasználati nyilvántartásban szereplő földhasználó, vagy a földhasználó által használt termőföldet használatba adó teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közjegyzői okiratba foglalt hozzájárulásával lehet, kivéve, ha a kérelmező írásban igazolja, hogy az irat megismerése joga érvényesítéséhez, vagy jogszabályon, hatósági határozaton alapuló kötelezettsége teljesítéséhez szükséges, és az iratban foglaltak megismerésének egyéb törvényi feltételei fennállnak.
18. § (1) A papír alapú földhasználati lap másolat a földhasználati nyilvántartásba az érintett földrészlet használatára vonatkozóan bejegyzett adatokat hitelesen tanúsítja. A papír alapú földhasználati lap másolatot a kiadó földhivatal a következő szöveget tartalmazó hitelesítési záradékkal látja el: „A másolat a kiadást megelőző napig az eredetivel megegyezik, és a használatra vonatkozóan bejegyzett fennálló adatokat hitelesen tanúsítja”.
(2) Papír alapú földhasználati lap másolatot a földhivatal kérelemre, illetve a 19/A. § (2) bekezdés a) pontjában felsorolt szervek megkeresésére szolgáltat. A földhasználati lap másolat kiadása iránti kérelmet a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által rendszeresített, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, valamint a földhivatalok hivatalos honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelem adattartalmát a 2. számú melléklet határozza meg.
19. § (1) Földhasználati lapot elektronikus másolatként a földhivatal a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásaira az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvényben meghatározott jogosultak részére, adatátviteli vonalon keresztül szolgáltat.
(2) Az elektronikus másolatot fokozott biztonságú elektronikus aláírással és a következő szöveget tartalmazó záradékkal kell ellátni: „A földhasználati lap tartalma a kiadás időpontjában megegyezik a földhasználati nyilvántartási adatbázisban található adatokkal. Ez az elektronikus dokumentum kinyomtatva nem minősül hiteles bizonyító erejű dokumentumnak”.”

4. § Az R. 19. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Elektronikus másolat igénylésére a kormányzati portálon az ügyfélkapun keresztül is sor kerülhet.”
19/A. § (1) A 17. § szerinti adatszolgáltatás során az alábbi földhasználati lap másolat típusok szolgáltathatók:
a) a földhasználati lap teljes másolata, amely valamennyi nyilvántartott adatot (fennálló és törölt bejegyezéseket) tartalmazza;
b) földhasználati lap teljes szemle-másolata, amely valamennyi fennálló adatot tartalmazza;
c) a földhasználati lap részleges másolata, amely a kérelemben megjelölt földrészletre leválogatott valamennyi nyilvántartott adatot (fennálló és törölt bejegyzéseket) tartalmazza;
d) a földhasználati lap részleges szemle-másolata, amely a kérelemben megjelölt földrészletre leválogatott valamennyi fennálló adatot tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti földhasználati lap másolat típusok (a továbbiakban együtt: teljes földhasználati lap másolat) kizárólag
a) hatóság részére közigazgatási eljáráshoz, közérdekű bejelentés és panasz elbírálására irányuló eljáráshoz, valamint bíróság, ügyészség és nyomozó hatóság részére jogszabályban meghatározott feladatai ellátása céljából,
b) a földhasználó részére a saját földhasználati lapjairól
szolgáltatható.
(3) A (2) bekezdés alkalmazása esetén az ott felsorolt szerveknek az adatszolgáltatás iránti megkeresésükben meg kell jelölniük a feladatuk ellátására vonatkozó pontos jogszabályhelyet és annak az ügyiratnak a számát, amely elintézéséhez az adatszolgáltatást igénylik.
19/B. § (1) A földhasználati nyilvántartás számítógépes adatbázisából történő adatszolgáltatás, lekérdezés során a természetes személyazonosító adatok nem használhatók fel abból a célból, hogy annak alapján a lekérdező a földhasználó által használt, a földhasználati nyilvántartásban szereplő valamennyi földrészletről adatszolgáltatást teljesítsen.
(2) Az (1) bekezdés szerinti rendelkezés nem vonatkozik arra az esetre, ha az adatszolgáltatást vagy lekérdezést a földhasználó által használt, a földhasználati nyilvántartásban szereplő valamennyi földrészletről a 19/A. § (2) bekezdésében foglalt szervek, illetve személy igényli.”

6. § (1) Az R. 1. számú mellékletének I. 1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[I. A bejelentési adatlapon a bejelentő által megadandó tartalmi elemek:]

„1.2. a jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (gazdálkodó szervezet) bejelentő
a) megnevezése,
b) székhelye (telephelye),
c) statisztikai számjele,
d) képviseletében eljáró személy családi és utóneve, lakcíme,
e) bélyegzőlenyomata.”

(2) Az R. 1. számú mellékletének I. 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[I. A bejelentési adatlapon a bejelentő által megadandó tartalmi elemek:]

„3. A használatba adó adatai:
a) a természetes személy használatba adó természetes személyazonosító adatai és lakcíme;
b) a jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (gazdálkodó szervezet) használatba adó megnevezése, székhelye (telephelye) és statisztikai számjele, továbbá a képviseletében eljáró személy családi és utóneve, valamint lakcíme.”

(3) Az R. 2. számú mellékletének I. 1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[I. A kérelem benyújtására szolgáló nyomtatványon a kérelmező által megadandó tartalmi elemek:]

„1.2. a jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (gazdálkodó szervezet) kérelmező
a) megnevezése,
b) székhelye (telephelye),
c) statisztikai számjele,
d) képviseletében eljáró személy családi és utóneve, lakcíme,
e) bélyegzőlenyomata.”

(4) Az R. 2. számú mellékletének I. 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. A kérelmezett földhasználati lap másolat típusa:
a) a földhasználati lap teljes másolata,
b) a földhasználati lap teljes szemle-másolata,
c) a földhasználati lap részleges másolata,
d) a földhasználati lap részleges szemle-másolata.”

(5) Az R. 2. számú mellékletének I. pontja a következő 6. ponttal egészül ki:

„6. A kérelmező aláírása.”

7. § A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A FÖMI – egyedi megállapodás alapján – a földhivatali nyilvántartások adatbázisából adatműveleti, adatfeldolgozási tevékenységet igénylő esetekben országos statisztikai célú adatgyűjtéshez, valamint hatósági ellenőrzések teljesítéséhez adatlekérdezést és adattovábbítást végezhet.”

8. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2010. január 1-jén lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult földhasználati eljárásokra kell alkalmazni.

(2) A 4. § 2010. október 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 184/1999. (XII. 13.) Korm. rendelet.

(4) E rendelet 2010. október 2-án hatályát veszti.

1

A rendelet a 8. § (4) bekezdése alapján hatályát vesztette 2010. október 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére