• Tartalom

26/2009. (VIII. 5.) EüM rendelet

26/2009. (VIII. 5.) EüM rendelet

az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet módosításáról1

2009.08.20.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § (1) Az otthoni szakápolás a biztosított otthonában vagy tartózkodási helyén, kezelőorvosának rendelésére, szakképzett ápoló által végzett tevékenység.
(2) Az otthoni hospice ellátás az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet 2. számú mellékletében meghatározott szakellátás.
(3) Az otthoni szakápolás keretében ellátható feladatokat az 1. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az otthoni hospice ellátás keretében ellátható feladatokat az 1/A. számú melléklet tartalmazza.
(5) Otthoni szakápolási és otthoni hospice ellátási tevékenységet a 2. számú melléklet szerinti feltételek megléte esetén lehet végezni.”

2. § (1) Az R. 2. §-a a következő új (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Az otthoni szakápolást végző szolgáltató és az otthoni hospice ellátást végző szolgáltató szakmai vezetője főiskolai szintű diplomás ápolói, alapfokozatot nyújtó ápolói, egyetemi szintű vagy mesterfokozatot adó okleveles ápolói szakképzettséggel, illetve OKJ ápoló képesítéssel rendelkező ápoló lehet, aki legalább hároméves szakmai gyakorlattal rendelkezik. Az otthoni hospice ellátást végző szolgáltató szakmai vezetője palliatív jártassággal rendelkező szakorvos is lehet.”

(2)2 Az R. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Orvos által előírt
a) gyógytornát egészségügyi főiskolai végzettséggel és legalább hároméves szakmai gyakorlattal rendelkező gyógytornász,
b) ultrahang- és elektroterápiás kezelést legalább hároméves szakmai gyakorlattal rendelkező fizioterápiás asszisztens és/vagy gyógytornász,
c) beszédterápiát logopédus,
d) dietoterápiát egészségügyi főiskolai végzettséggel és legalább hároméves szakmai gyakorlattal rendelkező dietetikus,
e)
végezhet.”

(3) Az R. 2. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az otthoni hospice ellátás – a (2)–(3) bekezdésben foglaltakon túli – személyi feltételeit külön jogszabály tartalmazza.”

3. § Az R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) Az otthoni szakápolást és az otthoni hospice ellátást végzőt a működtető a 3. számú melléklet szerinti arcképes igazolvánnyal látja el. A tevékenységet csak arcképes igazolvánnyal rendelkező személy végezheti.
(2) Az otthoni szakápolási tevékenységet és az otthoni hospice ellátási tevékenységet végző ápoló feladatai ellátása során az általa ellátott személyekről a 4. számú melléklet szerinti ápolási dokumentációt vezeti (otthoni hospice ellátás esetén a logopédiai dokumentációs lap, otthoni szakápolás esetén a fájdalom felmérő lap kivételével).
(3) Az otthoni szakápolás és az otthoni hospice ellátás befejezésekor az ápolásért felelős szolgálat vezetője és az elrendelő orvos kiállítja az 5. számú melléklet szerinti otthoni szakápolást/otthoni hospice ellátást lezáró lapot, amelynek egy példányát a beteg részére átadja.
(4) Otthoni parenterális táplálás végzése esetén az ellátást végző orvos, illetve ápoló a 6. számú mellékletben meghatározott tartalommal vezeti az otthoni parenterális táplálás felmérő és követő lapját.”

4. § (1) Az R. 1. számú melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

(2) Az R. kiegészül az e rendelet 2. melléklete szerinti 1/A. számú melléklettel.

(3) Az R. 2. számú melléklete helyébe az e rendelet 3. melléklete szerinti melléklet lép.

(4) Az R. 4. számú melléklete e rendelet 4. melléklete szerint módosul.

(5) Az R. kiegészül az e rendelet 5. melléklete szerinti 5. számú melléklettel.

(6) Az R. kiegészül az e rendelet 6. melléklete szerinti 6. számú melléklettel.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A 2. § (1)–(2) bekezdése, az R. 3. §-ának e rendelet 3. §-ával megállapított (4) bekezdése, az 1. melléklet 2. pontja, valamint a 6. melléklet 2010. március 1-jén lép hatályba.

(3) Ez a rendelet 2010. március 2-án hatályát veszti.

1. melléklet a 26/2009. (VIII. 5.) EüM rendelethez

1. Az R. 1. számú mellékletének 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. Szükség esetén kiegészítő speciális eljárások alkalmazása:
– UH inhalálás, légzésterápia,
– szívó alkalmazása,
– oxigénterápia.”
„14. Otthoni parenterális táplálás végzése kizárólag krónikus bélelégtelenségben szenvedő betegek esetében, szükség esetén dietetikus bevonásával.”

2. melléklet a 26/2009. (VIII. 5.) EüM rendelethez

Az otthoni hospice ellátás keretében ellátható feladatok
1. Alap- és szakápolási tevékenységek
2. Tartós fájdalomcsillapítás szakápolói feladatok
3. Gyógytorna
4. Fizioterápia
5. Szociális tevékenységek szervezése
6. Diétás gondozás, tanácsadás
7. Mentálhigiénés gondozás, tanácsadás (melynek része a családtagok, közvetlen gondozásban résztvevők felkészítése a hospice ellátásra)
8. Gyógyszerelés tervezése, ellenőrzése (megelőző, lépcsőzetes, kombinált fájdalomcsillapítás, orvosi tevékenység)”

3. melléklet a 26/2009. (VIII. 5.) EüM rendelethez

Az otthoni szakápolás és otthoni hospice ellátás működtetésének tárgyi feltételei
1. Működtetés központja:
a) irodahelyiség a legszükségesebb bútorokkal ellátva
aa) kommunikációs lehetőség: telefon vagy személyhívó,
ab) számítógép, nyomtatóval;
b) védőruha;
c) közlekedési eszköz (ahol külön szükséges pl. kerékpár vagy motorkerékpár, esetleg autó, de nem kötelező jelleggel).
2. Az otthoni szakápolás, otthoni hospice ellátás során használt anyagok és eszközök
Nővértáska
Vérnyomásmérő
Phonendoscop
Garatlámpa (pupilla lámpa)
Steril egyszerhasználatos fecskendők különböző méretben
Steril tűk, szárnyas tűk, perifériás véna katéterek (branül) különböző méretben
Steril infúziós szerelékek
Steril szondák
Steril katéterek
Steril katéter csúsztató
Bőr-, kéz-, nyálkahártya-, eszköz-dezinficiens
Steril kötszerek
Steril kötszer ollók
Steril anatómiai csipeszek
Steril horgas csipeszek
Kocher
Stranguláló gumi
Ragtapasz
Vatta
Lázmérő
Spatulák
Beöntő felszerelés
Steril beöntő csövek
Vesetál
Védőruha, védőkötény
Arcmaszkok
Steril és nem steril gumikesztyűk, fólia kesztyűk
Egyszer használatos kéztörlő
Infúziós pumpa (csak hospice ellátásban és krónikus bélelégtelenségben szenvedők parenterális ellátása során)
Egyéb:
Elsődleges veszélyes hulladék gyűjtő doboz
3. Ajánlott eszközök és felszerelések
Vizeletvizsgálati tesztcsík
Vércukorszintmérő
Hajmosó felszerelés
Elektroterápiás készülékek: hordozható ingeráram készülék, hordozható terápiás UH készülék és kombinált készülékek
Elektromos masszírozó készülék
Inhalátor
Hordozható váladékszívó
Logopédiai eszközök
Célzott mozgást segítő eszközök
Ápolást és mozgást segítő egyéb eszközök
Szögmérő és a gyógytornászok egyéb eszközei”

4. melléklet a 26/2009. (VIII. 5.) EüM rendelethez

a) a „Szolgáltató OEP kódja: .................. sorszáma: ...................” szövegrész, valamint
b) az „I. SZAKÁPOLÁSI LAP” alcím és rész
hatályát veszti, ezzel egyidejűleg a „II. ÁPOLÁSI ANAMNÉZIS” szövegrész helyébe az „I. ÁPOLÁSI ANAMNÉZIS” szöveg lép.
2. Az R. 4. számú mellékletében a III. SZAKÁPOLÁS TERVEZÉSE ÉS KIVITELEZÉSE – ÁPOLÁSI LAP – IV. SZAKÁPOLÁS ÉRTÉKELÉSE – FIZIOTERÁPIAI DOKUMETÁCIÓS LAP – LOGOPÉDIAI DOKUMENTÁCIÓS LAP részek helyébe a következő rendelkezés lép:
II. SZAKÁPOLÁS/HOSPICE ELLÁTÁS TERVEZÉSE ÉS KIVITELEZÉSE

Terápiás
rendelkezések*

gyógyszerek (neve, adagja, gyakorisága, a bejuttatás módja):

kezelési utasítások:

Ápolási diagnózis
és ápolási szükséglet

 

Várható eredmények

 

A tervezett ápolás
megoszlása és gyakorisága

szakápolás:
..............................................................................................................................................................
gyógytorna:
..............................................................................................................................................................
elektroterápia:
..............................................................................................................................................................
logopédia:
..............................................................................................................................................................

Otthoni hospice ellátás esetén kitöltendő (a fentieken túl)

fájdalomcsillapítás:
..............................................................................................................................................................

 

mentálhigiénés gondozás, tanácsadás:
..............................................................................................................................................................

 

diétás gondozás, tanácsadás:
..............................................................................................................................................................

 

szociális tevékenységek szervezése:
..............................................................................................................................................................

Dátum:
...........................................

P. H.

 

 

..................................

..................................

szakápoló

elrendelő orvos

ÁPOLÁSI LAP
Azonosítószám: ............................................    sorszáma: ......................
(vagy a beteg neve)

Dátum

Elvégzett tevékenységek
és gyógyszerelés

Észrevételek

Érkezés/távozás ideje

Szakápoló aláírása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. SZAKÁPOLÁS/OTTHONI HOSPICE ELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE
(14 vizit /50 nap után)
A teljesített vizitek megoszlása:
Szakápolás
Gyógytorna
Elektroterápia
Logopédia
Hospice
A teljesített vizitek száma:
Az ápolás során bekövetkezett változások, elért eredmények:
önellátása teljessé vált, javult, változatlan, romlott, exitus
Javult funkciók:
Állapotromlás oka:
Kórházba kerülés oka, időpontja:
Exitus oka, ideje:
Ápolás befejezésének oka/ideje:
Ápolás folytatásának indoka:
További vizitigény:
Igazolom, hogy a fent nevezett és általam kezelt beteg számára az előírt otthonápolási szolgáltatások teljesítése megtörtént, végrehajtását rendszeresen ellenőriztem.
Dátum: ...................................

P. H.

 

 

 

...............................................................

 

az ápolásért felelős szolgálat

 

vezetőjének aláírása

Ellenőriztem, jóváhagyom:
Dátum:...................................

P. H.

 

 

 

...............................................................

 

az elrendelő orvos aláírása

FIZIOTERÁPIAI DOKUMENTÁCIÓS LAP
A beteg neve: ................................................................................ nyilvántartási szám:     
TAJ száma: ...................................................................................
Elrendelése:
Gyógytorna elrendelését indokoló diagnózis:     
Elrendelt tevékenység:     
vizit száma: ................................................................... gyakorisága:     
Elektroterápia elrendelését indokoló diagnózis:     
Elrendelt tevékenység:
vizit száma: .................................................................. gyakorisága:     
Kísérőbetegség/szövődmény diagnózisa (diagnózisai):     
Sebészeti beavatkozás dátuma:     
diagnózisa:     
Megengedett terhelés mértéke:     
/nincs megkötés
Fájdalom helye: ............................................................. jellege:     
erősség: gyenge 1, közepes 2, erős 3.
Segédeszközök, protézisek:
Járási segédeszköz: nem szükséges/szükséges, fajtája     
Protézisek:
külső protézis (protézisek):     
belső protézisek:     
sínek:     
egyéb:     
Alkalmazandó fizioterápiás eljárások:
Dátum:...................................
...............................................................
elrendelő orvos
Ízületi mozgásvizsgálat

Vizsgált ízület neve

Vizsgálat iránya, mértéke fokokban
(flex., ext., abd., add., rot.)

Korlátozottság oka
(fájd. kontr., pszich. stb.)

Elért eredmény

 

 

 

 

 

 

 

 

Izomtónus vizsgálat

Érintett terület

Hypotonia

Normális tónus

Hypertonia

Elért eredmény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izomerő vizsgálat

Érintett izom neve

0

1

2

3

4

5

Elért eredmény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 = nincs működés, 1 = nonproduktív működés, 2 = gravitáció kikapcsolásával, 3 = gravitáció ellenében, 4 = ellenállással, 5 = teljes értékű működés
Rehabilitációs felmérés és értékelés

Helyzetváltoztatás

Önállóan

Segédeszközzel

Külső segítséggel

Elért eredmény

ágyban helyzetváltoztatás

 

 

 

 

fekvésből felülés

 

 

 

 

ülésből felállás

 

 

 

 

lakáson belül

 

 

 

 

lépcsőn

 

 

 

 

lakáson kívül

 

 

 

 

közlekedési eszközzel

 

 

 

 

étkezés

 

 

 

 

személyi higiéne
(fürdés, WC, öltözködés)

 

 

 

 

Alsó végtag funkció: normális/kóros: sántítás, iránytartás, egyéb járáshiba:
Felső végtag funkció: normális/kóros: fogáserősség, minőség, szenzibilitás:
Egyéb funkcionális vizsgálathoz fűződő megjegyzések (izomtónus):
Mozgásterápia célja:
Gyógytornász/fizioterapeuta vizitlap
Beteg neve:     
Azonosító száma: .................................................................... lapsorszám:     

Dátum

Időráfordítás

Végzett tevékenység leírása

Észrevételek

Ellátást végző aláírása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum:* ..........................................
...............................................................
gyógytornász aláírása
––––––––––––
* Folyamatos ellátás lezárásának dátuma.
Elért eredmények összefoglalása
Teljesített vizitek száma:     
A beteg állapota záráskor:
További terápiás javaslatok:
önálló gyakorlás a tanult módon/gyakorlás hozzátartozóval,     
További vizitigény:
Indokolás:
Dátum:

..................................................

..................................................

gyógytornász

elrendelő orvos

LOGOPÉDIAI DOKUMENTÁCIÓS LAP
(csak otthoni szakápolási ellátás során)
A beteg neve/azonosító száma:
Felvétel dátuma:
Logopédus neve:
telefonszáma:     
Az agyi történés időpontja:
Vizsgálati dokumentumok
(A csatolt dokumentum aláhúzandó)
A logopédiai vizsgálati dokumentumok:
anamnézis – Token-teszt – WAB-teszt – jelen állapot leírása – írásminta – rajzminta – hangfelvétel
Az orvosi vizsgálatok dokumentációja:
zárójelentés – konzulens szakorvosi vélemények – neuropszichológus, pszichológus véleménye
Kiegészítő vizsgálatok dokumentumai:
környezettanulmány – kontaktusteremtés – figyelmi állapot
Érzékelés – észlelés: hallás – látás
Mozgásállapot:
nagymozgások: mozgás térben – egyensúlyérzék
finommozgások: kézmotorika – diszpraxia
Kísérő tünetek:     
Logopédiai diagnózis*
(Western Aphasia Battery alapján)
Nonfluens: globális afázia, Broca afázia, transzkortikális motoros afázia, izolációs afázia
Fluens: vezetéses afázia, Wernicke afázia, transzkortikális szenzoros afázia, anómikus afázia
––––––––––––
* A megfelelő aláhúzandó.
Logopédiai munkanapló
Beteg neve: .................................................................................................. lapsorszám:     
Azonosító száma:     

Dátum

A foglalkozás anyaga

Megjegyzés

Időráfordítás

Logopédus aláírása

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum:* ...........................................
...............................................................
logopédus aláírása
––––––––––––
* A folyamatos ápolási eset lezárásának dátuma.
Elért eredmények összefogalása
Teljesített vizitek száma:     
Javult funkciók, utógondozás:
Dátum: ...........................................
...............................................................
logopédus aláírása
IV. FÁJDALOM FELMÉRŐ LAP
(csak otthoni hospice ellátás során)

Beteg neve:

TAJ:

Fájdalom mérő skála


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nincs
fájdalom

 

 

 

 

 

 

 

 

Elvisel-
hetetlen fájdalom

A fájdalom jellemzői    A fájdalom helye

Mi okozza/fokozza a fájdalmat?

 

 

 

 

Fájdalom

Kezdete:

 

Időtartama:

 

Gyakoriság:

 

 

 

Fájdalom osztályozása

Akut 

Krónikus 

Áttöréses fájdalma van-e?

 

Milyen fájdalomcsillapítót szed?

Igen 

Nem 

 

 

 

 

 

 

Jellemezze a fájdalmat

 

A gyógyszerek milyen mértékben csökkentik a fájdalmat?

Felszínes

Lüktető

Zsibbadt

 

Nem hat

Mérsékeli

Megszünteti

Mély

Sajgó

Szúró

 

 

 

 

Kisugárzó

Égető

Éles

 

Megjegyzés/észrevétel

Görcsös

Hasogató

Tompa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Befolyásolja-e a fájdalom

 

Étvágyát

Fizikai aktivitását

 

Figyelmét

Érzelmét

 

Kapcsolatait

Alvását

 

Dátum: .....................................................

..................................................
Aláírás

5. melléklet a 26/2009. (VIII. 5.) EüM rendelethez
OTTHONI SZAKÁPOLÁST/OTTHONI HOSPICE ELLÁTÁST LEZÁRÓ LAP
Beteg neve: .......................................................................................... TAJ: .............................................................
A teljesített napok megoszlása:     
Az ápolás során bekövetkezett változások, elért eredmények:     
Javult funkciók:     
Állapotromlás oka:     
Kórházba kerülés oka, időpontja:     
Exitus oka, időpontja:     
Ápolás befejezésének oka, időpontja:     
Ápolás folytatásának indoka:     
Igazolom, hogy a fent nevezett és általam kezelt beteg számára az előírt szakápolás/otthoni hospice szolgáltatások teljesítése megtörtént, végrehajtását rendszeresen ellenőriztem.
Dátum: ...................................
...............................................................
az ápolásért felelős szolgálat
vezetőjének aláírása
Ellenőriztem, jóváhagyom:
Dátum:...................................
P. H.
...............................................................
az elrendelő orvos aláírása
..........................................................
beteg (törvényes képviselő) aláírása

6. melléklet a 26/2009. (VIII. 5.) EüM rendelethez

OTTHONI PARENTERÁLIS TÁPLÁLÁS FELMÉRŐ ÉS KÖVETŐ LAP
tartalmi szempontok
1. A tápláltsági állapot felmérése
2. Táplálkozás felmérése
3. Ápolási anamnézis, szükséglet felmérése
4. Környezet felmérése
5. Családi támogatottság felmérése
6. A beteg együttműködő készségének felmérése
7. Terápiás terv:
a) Napi energiaszükséglet, alapanyagok aránya, speciális szükséglet
b) Enterális (napi kalória bevitel, mennyiség, minőség, napi beosztás)
c) Parenterális (alkalmankénti kalóriabevitel, összetétel: alapanyagok, vitaminok, nyomelemek, elektrolitok, egyéb tápanyag farmakonok)
d) Tápláltsági állapot ellenőrzésének tervezett gyakorisága
e) Centrális vénás kanül ellenőrzésének gyakorisága
f) Centrális vénás kanül okozta lehetséges fertőzés ellenőrzésének gyakorisága és módja
8. Megvalósítás:
a) Alkalmanként bevitt tápoldat + kiegészítő vitaminok, nyomelemek, elektrolitok, egyéb tápanyag farmakonok, infúziók
b) Ellenőrzés:
Testsúly
Egyéb tápláltsági paraméterek
Táplálkozás
Széklet
Vizelet
Laboratóriumi vizsgálatok: vér-, vizeletcukor, vérkép, albumin, kreatinin, carbamid, cholesterin, triglicerid, májenzimek, alvadási faktorok, alkalikus phosphatase, cholinesterase, kreatin kinase, Na+, K+, Ca2+, Mg2+, CRP, egyéb akut fázis fehérje
Csontdensitometria
Centrális vénás kanül
– Átjárhatóság
– Bejárat mentén bőr
– Hemocultura (feltételezett fertőzés esetén)
9. Tervezett vizitszám:
Dátum: ...........................................
P. H.

..................................

..................................

szakápoló

elrendelő orvos

1

A rendelet az 5. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2010. március 2. napján.

2

A 2. § (2) bekezdésének az R. 2. § (3) bekezdésének e) pontját megállapító rendelkezése az 5/2010. (II. 16.) EüM rendelet 17. §-a alapján nem lépett hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére