• Tartalom

26/2009. (VI. 22.) KHEM rendelet

26/2009. (VI. 22.) KHEM rendelet

a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről1

2009.07.08.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 27. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A rendelet hatálya a Magyar Köztársaság területén közúton és közforgalom elől el nem zárt magánúton közlekedő, a megengedett össztömeget, illetve a megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó, a túlméretes, a lánctalpas, továbbá a jelzőtáblával elrendelt össztömeg-korlátozást meghaladó járműre és járműszerelvényre (a továbbiakban együtt: jármű), azok tulajdonosára (üzemben tartójára), valamint a járművek vezetőjére terjed ki.

(2) E rendelet alkalmazásában megengedett össztömeget, illetve megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó, valamint túlméretes járműnek minősülnek azok a járművek, amelyek meghaladják a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: R.) 5–7. §-ában foglalt értékeket.

(3) E rendelet alkalmazásában jelzőtáblával elrendelt össztömeg-korlátozás az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 10/A. §-ában meghatározott, „Korlátozott forgalmú övezet (zóna)” közúti jelzőtáblával megjelölt közlekedési korlátozás.

2. § (1) A járművek megengedett össztömegét, megengedett legnagyobb tengelyterhelését és méretét az R. 2. § (5) bekezdésében meghatározott útkímélő tengelyre (tengelycsoportra) vonatkozó, az R. 6. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában, 6. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában, 6. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontjában és 7. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontjában engedélyezett értékeket a díjszámítás tekintetében akkor lehet figyelembe venni, ha azt a magyar hatósági jelzéssel és engedéllyel ellátott jármű esetében a Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) regionális igazgatósága a jármű forgalmi engedélyébe tett bejegyzéssel megállapította, és e bejegyzésből egyértelműen kitűnik, hogy az érték útkímélő tengelyre vagy tengelycsoportra vonatkozik.

(2) Külföldi hatósági jelzéssel és engedéllyel ellátott jármű esetében a közútkezelői hozzájárulás kiadására jogosult útkezelő, valamint az NKH regionális igazgatósága az (1) bekezdés szerinti esetekben a tengely (tengelycsoport) útkímélő jellegének megállapítása érdekében az ezt igazoló iratokat bekérheti.

3. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott járművek közlekedéséhez közútkezelői hozzájárulás szükséges.

(2) A közútkezelői hozzájárulást országos közút esetén a Magyar Közút Nonprofit Zrt., helyi közút esetén annak kezelője adja meg. Ha a jármű kizárólag közforgalom elől el nem zárt magánúton közlekedik, a közútkezelői hozzájárulást az érintett út kezelője adja meg.

(3) Ha a jármű közlekedése több útkezelő által kezelt utat érint, a közútkezelői hozzájárulást országos közutat

a) érintő közlekedés esetén a Magyar Közút Nonprofit Zrt.,

b) nem érintő közlekedés esetén az indulás helye szerinti útkezelő

a (2) bekezdésben megjelölt útkezelők előzetes hozzájárulása alapján adja meg.

(4) E rendelet alkalmazásában – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A. § (1) bekezdés g) pontja alapján – a főváros tulajdonában lévő közutak tekintetében a Fővárosi Önkormányzat minősül útkezelőnek.

(5) A közútkezelői hozzájárulás a vasút vagy a közmű (más létesítmény) kezelőjének egyetértésével vagy feltételekkel adható meg, ha a közútkezelői hozzájárulásban kijelölni tervezett útvonal

a) vasúti átjárón vezet keresztül, és a jármű 22 méternél hosszabb, 4 méternél magasabb vagy tengelyterhelése a külön jogszabályban meghatározott értékeket meghaladja,

b) az út területén, az alatt vagy felett más létesítményt érint.

(6) A megengedett össztömeget, illetve a megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó, a túlméretes, továbbá a lánctalpas jármű esetében a közútkezelői hozzájárulás iránti igényt az erre a célra rendszeresített, 1. melléklet szerinti nyomtatványon a közútkezelői hozzájárulás kiadására jogosult útkezelőhöz kell – papír alapon vagy elektronikus úton – benyújtani. A jelzőtáblával elrendelt össztömeg-korlátozás esetén a közútkezelői hozzájárulás kiadására jogosult útkezelőhöz – az általa meghatározott formában – kell a közútkezelői hozzájárulás iránti igényt benyújtani.

(7) A közútkezelői hozzájárulás igénylésével egyidejűleg a közútkezelői hozzájárulás kiadásának költségeivel arányban álló eljárási díjat kell a közútkezelői hozzájárulás kiadására jogosult útkezelő részére fizetni. A fizetendő eljárási díj – közútkezelői hozzájárulásonként – az alapdíj és a 2. mellékletben meghatározott szorzószámok szorzata. Az alapdíj 1000 Ft+ÁFA.

(8) A közútkezelői hozzájárulás kiadásához szükséges vizsgálat bonyolultságától függően a közútkezelői hozzájárulás kiadására jogosult útkezelő a közútkezelői hozzájárulás kiadását az útvonal előzetes bejárásához és egyéb feltételekhez kötheti, amelyeket a közútkezelői hozzájárulásban határoz meg.

(9) Ha a megengedett össztömeget, illetve a megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó, a túlméretes vagy a lánctalpas jármű üzemben tartója a szükséges közútkezelői hozzájárulással nem rendelkezik, a határátkelőhelyen a vámhivatal, illetve a határrendészeti kirendeltség a közútkezelői hozzájárulás beszerzéséig a jármű be- vagy kiléptetését megtagadja.

(10) A megengedett össztömeget, illetve a megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó jármű közlekedéséhez kiadott közútkezelői hozzájárulás – külön díjfizetés nélkül – magában foglalja a jármű útvonala által érintett, jelzőtáblával elrendelt össztömeg-korlátozás alóli felmentést is.

4. § (1) A közútkezelői hozzájárulás kiadására jogosult útkezelő a közútkezelői hozzájárulásban a jármű üzemben tartója részére meghatározza azt az útvonalat, amelyen a jármű közlekedhet és azokat a feltételeket, amelyek a jármű közlekedése során biztosítják a közút és tartozékainak védelmét, valamint a közúti közlekedés biztonságának megóvását.

(2) A közútkezelői hozzájárulás lehet eseti vagy határozott időre szóló.

(3) A közútkezelői hozzájárulás kiadására jogosult útkezelő a biztonságos közlekedés, valamint az utak védelme érdekében a jármű közlekedéséhez – a kérelmező költségére – rendőri kíséretet, szakkíséretet, illetve egyéb kíséretet is megjelölhet. Szakkíséretet csak a 4. mellékletben megjelölt személyi és tárgyi feltételek biztosításával lehet ellátni.

(4) A közútkezelői hozzájárulás kiadására jogosult útkezelő a közútkezelői hozzájárulás iránti igényt elutasíthatja, ha

a) a megengedett össztömeget, a megengedett legnagyobb tengelyterhelést túllépő vagy a túlméretet okozó szállítmány megbontható vagy más közlekedési eszközzel is továbbítható,

b) az út teherbírása és állapota alapján – figyelemmel az alatta elhelyezett nyomvonal jellegű létesítményekre és a közút feletti, illetve melletti szabad tér méretére, továbbá az utat övező növényzetre is – nem alkalmas arra, hogy a megengedett össztömeget, tengelyterhelést vagy méretet meghaladó vagy lánctalpas jármű azon közlekedjék.

(5) A közútkezelői hozzájárulás kiadására jogosult útkezelő a honlapján közzéteszi az (1) bekezdésben szereplő feltételekre és a (3) bekezdésben szereplő kíséretre vonatkozó előírásait.

5. § (1) A megengedett össztömeget, illetve a megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó járművek közlekedése esetén díjat kell fizetni. A díjfizetés elmulasztása miatt – külön jogszabály szerint – fizetendő közigazgatási bírság nem mentesít a 3. § (7) bekezdése szerinti eljárási díj és az e bekezdés szerinti díj megfizetésére vonatkozó kötelezettség alól. A fizetendő díj összege a 3. melléklet szerinti díjtételek (Ft/km) és a távolság (km) szorzata. Közútkezelői hozzájárulás igénylése esetén az abban meghatározott távolság, a közútkezelői hozzájárulás igénylésének elmulasztása esetén a ténylegesen megtett távolság alapján kell a díjat megállapítani. Jelzőtáblával elrendelt össztömeg-korlátozás esetén a közútkezelői hozzájárulásban meghatározott érvényességi időre kell tekintettel lenni.

(2) A díjat – a közútkezelői hozzájárulásban előírt módon és időpontig – a közútkezelői hozzájárulás kiadására jogosult útkezelő számlájára kell befizetni. A díjat a közútkezelői hozzájárulás kiadására jogosult útkezelő köteles átutalni a Magyar Államkincstárnál vezetett „Túlsúlydíj” elnevezésű számlára. A díj az adott úton megtett távolság arányában illeti meg az út kezelőjét, közforgalom elől el nem zárt magánút esetén annak tulajdonosát.

(3) A közútkezelői hozzájárulás kiadására jogosult útkezelő megállapodhat a jármű üzemben tartójával abban, hogy az üzemben tartó a megengedett össztömeget vagy a megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó jármű közlekedéséért járó díjat évente egy összegben fizesse meg vagy a díjat utólagosan számolják el.

(4) Nem kell az (1) bekezdés szerinti díjat és a 3. § (7) bekezdése szerinti eljárási díjat fizetni

a) a közforgalmú személyszállító jármű után,

b) a kommunális feladatot ellátó jármű után,

c) a katasztrófa elhárításában, megelőzésében, valamint ezzel összefüggésben a tűzoltásban és a műszaki mentésben alkalmazott, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által üzemeltetett (ideértve a járműnek és a személyi állománynak a feladatra történő felkészítését is) jármű után,

d) a megengedett össztömeget vagy a megengedett legnagyobb tengelyterhelést legfeljebb 10%-kal meghaladó, a Magyar Köztársaság területén közúti-vasúti vagy közúti-vízi kombinált forgalomban – a kombi terminál vagy belvízi RO-RO kikötő (illetve előre bejelentett alkalmi rakodóhely) és a fel-, illetőleg lerakodás helye között – a közúton legfeljebb 70 kilométer távolságon belül közlekedő járművek után,

e) az út kezelését (üzemeltetését és fenntartását) végző olyan járművek után, amelyek esetében a közútkezelői hozzájárulást igénylő útkezelő azonos a közútkezelői hozzájárulás kiadására jogosult útkezelővel,

f) szilárd burkolattal nem rendelkező közutakon közlekedő túlméretes járművek után.

(5) E rendelet alkalmazásában kommunális feladatot ellátó jármű az a gépjármű, amely – műszaki felépítésénél fogva – csak a mentőszolgálatban, a tűzoltószolgálatban, halottszállításra, úttisztításra (közterületek tisztán tartása, locsolása, továbbá a közutak síkosságmentesítése, só- és homokszórása), valamint kommunális hulladékszállításra használható.

(6) A (4) bekezdés szerinti díjmentesség – a (4) bekezdés a)–b) és f) pontjában meghatározottak kivételével – nem érinti a közútkezelői hozzájárulás beszerzése iránti kötelezettséget. Közútkezelői hozzájárulás nélküli közlekedés esetén a jármű üzemben tartója a díjmentességre utólagosan nem jogosult.

(7) A díjfizetési kötelezettség alól indokolt esetben, így különösen elemi csapás, humanitárius célú szállítás alkalmával

a) országos közút esetén a közlekedésért felelős miniszter,

b) helyi közút esetén az illetékes helyi önkormányzat,

c) közforgalom elől el nem zárt magánút esetén annak tulajdonosa

felmentést adhat.

6. § (1) A járművek össztömegét, tengelyterhelését és méretét a közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott ellenőrző hatóság az általa bevont közútkezelő vagy más szervezet segítségével helyszíni mérés, hitelesített mérőberendezéssel végzett mérésről kiállított okmány vagy menetokmányok alapján ellenőrizheti.

(2) Az országos közúton végzett ellenőrzés költségét az Útpénztár fejezeti kezelésű előirányzatból kell fedezni. A helyi közúton végzett ellenőrzés költségét a közútkezelőnek, a közforgalom elől el nem zárt magánúton végzett ellenőrzés költségét a tulajdonosnak kell fedezni.

(3) Az ellenőrzést végző jelzésére a jármű vezetője köteles a járművét megállítani, a jármű és a rakomány okmányait bemutatni, a járművet a helyszíni mérésnek alávetni, valamint az ellenőrzéssel kapcsolatos felhívást teljesíteni.

(4) Az ellenőrzés alá vont járművel az ellenőrzés helyszínét csak a mérés befejezése után, illetve a mérést végző engedélyével szabad elhagyni. Az ellenőrzés során a továbbhaladás feltételeként szabható a közútkezelői hozzájárulás pótlólagos beszerzése vagy az össztömeg-, tengelyterhelés- és mérethatár túllépésének megszüntetése a rakomány átrendezésével vagy átrakodással.

(5) Ha a megengedett össztömeget vagy a megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó, valamint a túlméretes jármű közútkezelői hozzájárulás nélkül vagy a közútkezelői hozzájárulásban foglalt feltételektől eltérően vesz részt a közlekedésben, erről az ellenőrzést végző jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvet az ellenőrzést végző és a jármű vezetője írja alá.

(6) A jegyzőkönyv egy példányát az ellenőrzött jármű vezetőjének át kell adni. Ha az ellenőrzött jármű vezetője a jegyzőkönyvben foglaltakkal nem ért egyet, a helyszínen a jegyzőkönyvbe észrevételt tehet. Erre a lehetőségre az ellenőrzést végző a jármű vezetőjét figyelmeztetni köteles. Ha a jármű vezetője a jegyzőkönyv aláírását vagy átvételét megtagadja, ennek tényét a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

7. § (1) A közútkezelői hozzájárulással egyenértékű az a hiteles mérési bizonylat, amellyel az indulás időpontjára vonatkozóan igazolható, hogy a jármű a megengedett össztömeget, tengelyterhelést és méretet nem haladta meg.

(2) Nem minősül a megengedett értékek túllépésének az élő állatot szállító, valamint a tartálykocsiban folyékony vagy ömlesztett árut szállító jármű esetében a megengedett tengelyterhelési értékek 1 tonnával való túllépése.

(3) Az ellenőrzés helyszínén – ha a jármű vezetője a tengelytúlterhelést a rakomány átrendezésével, illetve lerakásával megszünteti – az ellenőrző hatóság, illetve a mérést végző egyéb szervezet egy alkalommal engedélyezheti az újramérlegelést. Az újramérlegelés adatai a már megtett útra vonatkozóan nem érvényesek, azoknak csak a továbbközlekedés szempontjából van jelentőségük.

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2)2

(3) Ez a rendelet nem érinti a hatálybalépése előtt kiadott közútkezelői hozzájárulások érvényességét. A folyamatban lévő ügyeket a kérelem benyújtásakor, illetve az ellenőrzés időpontjában hatályos rendelkezések alapján kell elbírálni.

1. melléklet a 26/2009. (VI. 22.) KHEM rendelethez

KÖZÚTKEZELŐ HOZZÁJÁRULÁS
össztömeg-, tengelyterhelés- és mérethatárt meghaladó jármű közúti közlekedéséhez

1. Járművek

 

 

 

 

B. Beérkezés

A. KIADJA

Rendszám

Hon.

Fajta

Tengelyek
száma

Saját tömeg, t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hivatkozás

 

 

 

 

 

 

3. Átvétel helye

 

4. Üzembentartó
5. Számlázási adatok (név, cím, adószám)

6. Igénylő (üzembentartó/fuvarozó/szállítmányozó)
7. Ügyintéző (név, telefon, fax, e-mail)

8. Szállítási időtartam kezdete

9. Kiindulás (helységnév/határátkelőhely)

10. Kiindulás (utca, házszám)

11. Szállítási időtartam vége

12. Célállomás (helységnév/határátkelőhely)

13. Célállomás (utca, házszám)

14. Sürgősség

15. Típus

16.

Alváz magasság m

17. Hossz m

18. Szélesség m

19. Magasság m

6 óra 3 nap 15 nap

3 6 12 hónap

 

 

 

 

 

eseti

időtartam

 

 

 

 

20. Rakomány megnevezése

21. Raktömeg t

22. Bonthatóság

23. Díjkedvezmény

24. Cs Magasság m

25. Tengelyadatok

C. Díjszámítás

Sorsz.

Típus

Hajtott

Útkimélő

Tengelyterhelés t

Tengelytáv. m

Kerék-
szám

Keréktáv, m

Tengely csoport terhelés t

Kedvezmény %

Ft / km

Fizetendő díj Ft

 

 

 

 

 

 

 

26. Össztömeg t

 

 

D. Távolság km

E. Fizetendő távolság km

F. Túlsúlydíj összesen Ft

27. Megjegyzés

G. Útvonal megkötések

H. Közútkezelői hozzájárulás kiadása

Közútkezelői hozzájárulás száma:

Érvényes:    Bélyegző

Kiállítás dátuma:
        
Aláírás

28. Kérelmező

Bélyegző

    Kelt.    Aláírás

2. melléklet a 26/2009. (VI. 22.) KHEM rendelethez

A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséhez
szükséges közútkezelői hozzájárulásért fizetendő eljárási díj*

1. Az alapdíj a 3. § (7) bekezdésében meghatározott összeg

 

 

Feltételek

szorzószám

2.

Sürgősség

 

 

2.1.

Normál

15 munkanapon belül

1

2.2.

Sürgős

3 munkanapon belüli kiállítás

2

2.3.

Azonnali

6 munkaórán belül

3

Egy alkalomra érvényes közútkezelői hozzájárulás

3.

Távolság

 

 

3.1.

Térségen belül

távolság <= 100 km

1

3.2.

Térségek között

távolság > 100 km

1,5

4.

Bonyolultság

 

1

4.1.

Egyszerű

szélesség < 3,2 m

 

 

hosszúság < 22 m

 

 

magasság < 4,2 m

 

 

össztömeg < 50 t

 

 

egyes tengelyterhelés < 11,5 t

 

 

tengelycsoport terhelés < megengedett érték 120%

4.2.

Bonyolult

3,2 m < szélesség <= 4 m

2

22 m < hosszúság <= 35 m

4,2 m < magasság <= 4,5 m

50 t < össztömeg <= 80 t

11,5 t < egyes tengelyterhelés <= 13 t

megengedett érték 120%-a < tengelycsoport
terhelés** <= megengedett érték 135%-a

4.3.

Különösen bonyolult

4 m < szélesség

3

35 m < hosszúság

4,5 m < magasság

80 t < össztömeg

megengedett érték 135%-a < tengelycsoport
terhelés** <= megengedett érték 150%-a

Meghatározott időtartamra érvényes közútkezelői hozzájárulás

5.

Időtartam

 

 

5.1.

 

3 hónap

4

5.2.

 

6 hónap

6

5.3.

 

12 hónap

8

6.

Útvonalak

 

 

6.1.

Egy kijelölt útvonalra

szélesség <= 3,5 m

1

hosszúság <= 26 m

magasság <= 4,3 m

össztömeg

2 tengelyes jármű <= 26 t

3 tengelyes jármű vagy járműszerelvény <= 36 t

4 tengelyes jármű vagy járműszerelvény <= 48 t

5 vagy több tengelyes jármű vagy járműszerelvény <= 60 t

egyes tengelyterhelés <= 13 t

tengelycsoport terhelés** <= megengedett érték 150%-a

6.2.

Kistérségi úthálózatra – a kiindulási cím és a tőle 50 km-en belül lévő úticélok közötti közlekedésre

Mezőgazdasági vontató, önjáró,
Vontatott Munkagép vagy
Lassú jármű
össztömeg <= 28 t

0,6

6.3.

Teljes úthálózatra érvényes

szélesség <= 3 m

2,5

hosszúság <= 22 m

magasság <= 4 m

össztömeg

2 tengelyes jármű <= 24 t

3 tengelyes jármű <= 28 t

4 vagy több tengelyes jármű <= 32 t

3 tengelyes járműszerelvény <= 32 t

4 tengelyes járműszerelvény <= 38 t

5 vagy több tengelyes jármű vagy járműszerelvény <= 40 t

egyes tengelyterhelés <= 12 t

tengelycsoport terhelés** <= megengedett érték 135%-a

6.4.

Gyorsforgalmi és főúti úthálózatra érvényes

szélesség <= 3,5 m

4

hosszúság <= 26 m

magasság <= 4,3 m

össztömeg

2 tengelyes jármű <= 26 t

3 tengelyes jármű vagy járműszerelvény <= 36 t

4 tengelyes jármű vagy járműszerelvény <= 48 t

5 vagy több tengelyes jármű vagy járműszerelvény <= 60 t

egyes tengelyterhelés <= 13 t

tengelycsoport terhelés** <= megengedett érték 150%-a

* A díj összegét
a) az egy alkalomra érvényes közútkezelői hozzájárulás esetén az 1., 2., 3., 4. pontban,
b) a meghatározott időtartamra vonatkozó közútkezelői hozzájárulás esetén az 1., 2., 5., 6. pontban meghatározott alapdíj és szorzószámok szorzataként kell megállapítani.
** A tengelycsoporton belül egyik tengely terhelése sem haladhatja meg a 12 t értéket.

3. melléklet a 26/2009. (VI. 22.) KHEM rendelethez

1. A megengedett össztömeget meghaladó járművek után fizetendő díjak

Össztömeg, t

Díj [Ft/km]

40,0-nél nagyobb

45,0-ig

110

45,0-nél nagyobb

50,0-ig

130

50,0-nél nagyobb

55,0-ig

160

55,0-nél nagyobb

60,0-ig

220

60,0-nál nagyobb

65,0-ig

290

65,0-nél nagyobb

70,0-ig

350

70,0-nél nagyobb

75,0-ig

450

75,0-nél nagyobb

80,0-ig

540

80,0-nál nagyobb

85,0-ig

700

85,0-nél nagyobb

90,0-ig

860

90,0-nél nagyobb

95,0-ig

1020

95,0-nél nagyobb

100,0-ig

1220

100,0 tonna felett: megkezdett 10 tonnánként további 480 Ft/km
2. A megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó – fúvott gumiabronccsal felszerelt kerekű – járművek után fizetendő díjak
2.1. Egyes tengely

Túllépés t

Díj [Ft/km]

0-nál nagyobb

0,5-ig

50

0,5-nél nagyobb

1,0-ig

80

1,0-nél nagyobb

1,5-ig

130

1,5-nél nagyobb

2,0-ig

240

2,0-nél nagyobb

2,5-ig

370

2,5-nél nagyobb

3,0-ig

520

3,0-nál nagyobb

3,5-ig

700

3,5-nél nagyobb

4,0-ig

900

4,0-nél nagyobb

4,5-ig

1100

4,5-nél nagyobb

5,0-ig

1400

5,0-nél nagyobb

5,5-ig

1700

5,5-nél nagyobb

6,0-ig

2000

6,0 tonna túllépés felett minden megkezdett 0,5 tonnánként további 300 Ft/km
2.2. Kettős tengelycsoport

Túllépés, t

Díj [Ft/km]

0-nál nagyobb

1,0-ig

80

1,0-nél nagyobb

2,0-ig

130

2,0-nél nagyobb

3,0-ig

230

3,0-nál nagyobb

4,0-ig

350

4,0-nél nagyobb

5,0-ig

480

5,0-nél nagyobb

6,0-ig

630

6,0-nál nagyobb

7,0-ig

800

7,0-nél nagyobb

8,0-ig

990

8,0-nál nagyobb

9,0-ig

1240

9,0-nél nagyobb

10,0-ig

1540

9,0 tonna túllépés felett minden megkezdett 1,0 tonnánként további 300 Ft/km
2.3. Három tengelyből álló tengelycsoport

Túllépés, t

Díj [Ft/km]

0-nál nagyobb

1,0-ig

110

1,0-nél nagyobb

2,0-ig

170

2,0-nél nagyobb

3,0-ig

260

3,0-nél nagyobb

4,0-ig

350

4,0-nél nagyobb

5,0-ig

450

5,0-nél nagyobb

6,0-ig

560

6,0-nál nagyobb

7,0-ig

680

7,0-nél nagyobb

8,0-ig

800

8,0-nál nagyobb

9,0-ig

930

9,0-nél nagyobb

10,0-ig

1090

10,0-nél nagyobb

11,0-ig

1280

11,0-nél nagyobb

12,0-ig

1470

12,0-nél nagyobb

13,0-ig

1700

12,0 tonna túllépés felett minden megkezdett 1,0 tonnánként további 250 Ft/km
3. A megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó – fúvott gumiabronccsal fel nem szerelt kerekű – járművek után fizetendő díjak (lánctalpas járművek kivételével)

Túllépés, t

Díj [Ft/km]

0-nál nagyobb

0,5-ig

50

0,5-nél nagyobb

1,0-ig

80

1,0-nél nagyobb

1,5-ig

130

1,5-nél nagyobb

2,0-ig

190

2,0-nél nagyobb

2,5-ig

260

2,5-nél nagyobb

3,0-ig

340

3,0-nál nagyobb

3,5-ig

420

3,5-nél nagyobb

4,0-ig

510

4,0-nél nagyobb

4,5-ig

600

4,5-nél nagyobb

5,0-ig

690

5,0-nél nagyobb

5,5-ig

790

5,5-nél nagyobb

6,0-ig

900

6,0 tonna túllépés felett minden megkezdett 0,5 tonnánként további 150 Ft/km
4. A jelzőtáblával elrendelt össztömeg-korlátozást meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű járművek után fizetendő legmagasabb díjak
A jelzőtáblán meghatározott össztömeghatár feletti megkezdett tonnánként: legfeljebb 300 Ft/nap, vagy 6000 Ft/hónap, vagy 60 000 Ft/év.

4. melléklet a 26/2009. (VI. 22.) KHEM rendelethez

A megengedett össztömeget, tengelyterhelést és mérethatárt meghaladó járművek szakkíséretéhez előírt személyi és tárgyi feltételek
I. Személyi feltételek
1. Szakkíséretet csak olyan személy láthat el, aki az NKH Központi Hivatalától szakkísérői képesítést kapott.
2. Szakkísérői képesítést az a C járműkategóriára érvényes vezetői engedéllyel és 5 év szakmai (vezetési) gyakorlattal rendelkező személy kaphat, aki az NKH Központi Hivatalának Szakmai Vizsgabizottsága előtt az I. 3. pontban előírt témakörökből szakkísérő vizsgát tett, illetve szakirányú képesítései alapján az NKH Kiemelt Ügyek Igazgatósága a vizsga alól felmentette.
3. A szakkísérőnek a következő témakörökből kell vizsgát tennie:
3.1. Közlekedésbiztonsági ismeretek (szóbeli)
3.2. Közúti műszaki ismeretek (szóbeli)
3.3. Árufuvarozási ismeretek (szóbeli)
3.3.1. Rakodás, rakománykezelés, rakomány elhelyezés-rögzítés
3.3.2. Fuvarozáshoz szükséges dokumentumok és azok használata
3.4. Esettanulmány (összevont járműkísérői feladat) megoldása
II. Tárgyi feltételek
1. Kísérő jármű, amely alkalmas a 3. pontban foglalt berendezés előírt módon történő üzemeltetésére, és amelynek szerkezeti magassága legalább 1800 mm.
2. 2 db jól látható módon elhelyezett, figyelmeztető jelzést adó berendezés.
3. Külön jogszabályban meghatározott: „előzni tilos”, és „tehergépkocsival előzni tilos” jelzőtáblák jelzését a mögöttes forgalom, valamint „egyéb veszély” jelzőtábla jelzését a szembejövő és a mögöttes forgalom számára mutató, változtatható jelzésképű, legkevesebb 1250Ű1050 mm méretű, piros-fehér sávozású, lehajtható kivitelű berendezés, amely a kísérő jármű tetején van elhelyezve.
4. A kísérő jármű hátsó homlokfelülete piros-fehér sávozású, fényvisszaverésre alkalmas felülettel legyen megjelölve, amely homlokfelületen legyen kialakítva egy rögzítési pont a mögöttes forgalom számára szolgáló tájékoztatást adó jelzés rögzítésére.
5. „Túlméretes szállítmány” vagy „Különleges szállítmány” feliratú, kitűzhető, legkevesebb 1200Ű300 mm méretű tábla a kísért járműre történő elhelyezés céljából.
6. „Túlméretes szállítmány” vagy „Különleges szállítmány” feliratú, kitűzhető, 900Ű450 mm méretű tábla a kísérő járműre történő elhelyezés céljából.
7. Folyamatos mobil hírkapcsolatot biztosító eszköz a kísérő és a kísért jármű között.
8. Rádiótelefon.
9. Fényvisszaverő figyelemfelkeltő mellény, amelyet a járműn kívüli munkavégzés esetén a kísérő jármű vezetőjének, illetve a szakkísérethez tartozó személynek viselnie kell.
10. Jelzőőri jeladásra alkalmas jelzőtárcsa és piros fényű lámpa.
11. Legkevesebb 2 db, legalább 400Ű400 mm méretű, piros-fehér csíkos tábla vagy piros zászló.
12. Legalább 50 m hosszúságú mérőszalag.
13. A rakomány és az út feletti akadály magasságának ellenőrzésére alkalmas teleszkópos magasságmérő rúd.
14. Munkavégzés helyét megvilágító lámpa.
15. Forgalomkorlátozást biztosító eszközök:
– terelőkúp, legkevesebb 4 db,
– kihelyezhető, villogó, borostyánsárga fényt adó lámpa, legkevesebb 2 db,
– jelzőszalag.
16. 1 db 6 kg-os, szabványos, porral oltó tűzoltó készülék.
17. A hajtott kerekekre felszerelhető hólánc.
1

A rendeletet a 13/2010. (X. 5.) NFM rendelet 10. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2010. november 1. napjával. E hatályon kívül helyező rendelet 10. § (3) bekezdése alapján a hatályon kívül helyező rendelet nem érinti a 2010. november 1-je előtt kiadott közútkezelői hozzájárulások érvényességét. A folyamatban lévő ügyeket a kérelem benyújtásakor, illetve az ellenőrzés időpontjában hatályos rendelkezések alapján kell elbírálni.

2

A 8. § (2) bekezdése uganezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére