• Tartalom

261/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet

261/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet

a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól1

2011.08.26.

A Kormány a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként – a (2)–(4) bekezdésben, a 4. §-ban és más kormányrendeletben meghatározott kivételekkel – a hivatásos önkormányzati tűzoltóságot jelöli ki, amely

a) az épületek, építmények tűzvédelmi használati előírásai, valamint a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos előírások alól kérelemre eltérést engedélyezhet,

b) a beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyeiben jár el,

c) lefolytatja a tűzvizsgálati eljárást,

d) tűzvizsgálati jelentést ad ki,

e) a tűz- vagy robbanásveszélyes munkahelyen azt a munkavállalót, aki a munkakörével kapcsolatos tűzvédelmi előírásokat, illetőleg a tűzjelzésre vagy tűzoltásra szolgáló eszközök, felszerelések használatát nem ismeri, a szükséges ismeretek megszerzéséig az ott folytatott tevékenységtől eltiltja,

f) a jogszabályok keretei között megállapítja a tűzvédelmi kötelezettségeket,

g)2 a létesítmény, az építmény, a helyiség vagy a szabadtér tűzveszélyességi osztályba sorolásának megváltoztatásával, illetve a raktározás, termelés kapacitásának 15%-kal történő növelésével járó tűzvédelmi helyzetre kiható változást ellenőrzi,

h)3 az üzemeltetést, a tevékenységet a tűzvédelmi követelmények érvényesítéséig megtiltja, ha

ha) a helyiségben, az önálló rendeltetési egységben, az építményben, a szabadtéren a megengedett maximális befogadóképességet meghaladják, vagy azt az arra kötelezettek a Tűzvédelmi Szabályzatban nem állapították meg, vagy a kiürítési feltételeket nem biztosítják,

hb) a tűzvédelmi helyzetre kiható és a létesítmény, az építmény, a helyiség vagy a szabadtér tűzveszélyességi osztályba sorolását megváltoztató tevékenységet nem engedélyeztették a tűzvédelmi hatósággal, szakhatósággal vagy az engedélyezettől kedvezőtlenül eltérnek,

i)4 a létesítmény, az építmény, a helyiség vagy a szabadtér területén tűzvédelmi használati szabályok betartását ellenőrzi.

j)5

(2) A Kormány az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot (a továbbiakban: OKF) jelöli ki első fokú tűzvédelmi hatóságként a következő ügycsoportokban:

a) azon tűzoltó-technikai termék forgalmazásának engedélyezése, amelyek tűzvédelmi biztonságossági követelményeire nincs irányadó jogszabály, honosított harmonizált szabvány,

b) az épületek, építmények tűzvédelmi létesítési előírásai alól eltérés engedélyezése,

c) a külön jogszabályban meghatározott esetekben döntés a védelem egyenértékűségéről,

d) az EGT-megállapodásban részes államokon, illetve Törökországon kívüli harmadik országból származó tűzoltó-technikai termék, tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés forgalmazásának, használatának, beépítésének, készenlétben tartásának engedélyezése,

e) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok tűzvédelmi ügyeiben való eljárás,

f) – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 12. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenységekkel, valamint a Ttv. 46/A. §-a szerinti tűzvédelmi szakértői tevékenységekkel összefüggő közigazgatási hatósági eljárásokban,

g) eljárás azon beépített tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyeiben, amelyek tervezése és kivitelezése jogszabályban, nemzeti szabványban teljes körűen nem szabályozott.

(3) A Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot (Budapesten a Fővárosi Tűzoltóparancsnokságot) jelöli ki a hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők, az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagok tárolását vagy feldolgozását, technológiai felhasználását végzők, a propán-bután gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzők, továbbá a propán-bután gáz üzemű targoncák kezelői, az üzemanyagtöltő-állomások üzemviteli dolgozói, valamint a tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők tűzvédelmi szakvizsgáztatásával összefüggő oktatásszervezői és tűzvédelmi szakvizsgáztatási tevékenységekkel összefüggő közigazgatási hatósági eljárásokban.

(4) A Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként az (1) bekezdésben meghatározott esetekben az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Repülőtéri Katasztrófavédelmi Igazgatóságát (a továbbiakban: RKI) jelöli ki

a) a Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér tűzvédelmi ügyeiben, valamint

b) a polgári repülőterek beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési, átalakítási, bővítési és használatbavételi ügyeiben.

2. § (1) A Kormány másodfokú tűzvédelmi hatóságként az 1. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatóját, a főváros területén és az 1. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott esetekben az OKF-et jelöli ki.

(2) Az 1. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben a Kormány másodfokú tűzvédelmi hatóságként a katasztrófák elleni védekezésért felelős minisztert jelöli ki.

3. § (1) A Kormány első fokú tűzvédelmi szakhatóságként – ha kormányrendelet másként nem rendelkezik – a hivatásos önkormányzati tűzoltóságot jelöli ki.

(2) A Kormány első fokú tűzvédelmi szakhatóságként az RKI-t jelöli ki a Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőteret érintő közigazgatási hatósági eljárásokban.

(3) A Kormány első fokú tűzvédelmi szakhatóságként a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok létesítményei vonatkozásában az OKF-et jelöli ki a tűzvédelmi előírások érvényesülése kérdésében a beruházási és felújítási munkálatokkal kapcsolatos tervek engedélyeztetése, valamint a használatbavételi eljárások során.

(4) A Kormány a másodfokú tűzvédelmi szakhatóságként – ha kormányrendelet másként nem rendelkezik – a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatóját jelöli ki.

(5) A Kormány – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel – másodfokú tűzvédelmi szakhatóságként az OKF-et jelöli ki

a) a főváros területén,

b) azokban az ügyekben, ahol az RKI első fokú tűzvédelmi szakhatóságként járt el, valamint

c) azokban az ügyekben, ahol a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója első fokú tűzvédelmi szakhatóságként járt el.

(6) A Kormány másodfokú tűzvédelmi szakhatóságként a (3) bekezdésben meghatározott esetekben a katasztrófák elleni védekezésért felelős minisztert jelöli ki.

4. §6 (1) A Magyar Honvédség, a honvédelemért felelős miniszter közvetlen irányítása, fenntartói irányítása, valamint felügyelete alá tartozó szervezetek elhelyezését szolgáló létesítmények tekintetében, az 1. § (1) bekezdése, valamint az 1. § (2) bekezdés b) és g) pontja vonatkozásában országos illetékességgel tűzvédelmi hatóságként

a) első fokon a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője,

b) másodfokon a honvédelemért felelős miniszter

jár el.

(2) A Kormány a Magyar Honvédség, a honvédelemért felelős miniszter közvetlen irányítása, fenntartói irányítása, valamint felügyelete alá tartozó szervezetek elhelyezését szolgáló létesítmények tekintetében – a tűzvédelmi előírások érvényesülése kérdésében a beruházási és felújítási munkálatokkal kapcsolatos tervek engedélyeztetése, a használatbavételi, valamint az üzemeltetés-engedélyezési eljárások során – tűzvédelmi szakhatóságként, országos illetékességgel

a) az első fokú hatósági eljárásban a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetőjét,

b) a másodfokú hatósági eljárásban a honvédelemért felelős minisztert

jelöli ki.

5. § (1) A Kormány a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – az OKF-et jelöli ki a Ttv. 12. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenységek, valamint a Ttv. 46/A. §-a szerinti tűzvédelmi szakértői tevékenység tekintetében.

(2) A Kormány a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot (Budapesten a Fővárosi Tűzoltóparancsnokságot) jelöli ki a hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők, az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagok tárolását vagy feldolgozását, technológiai felhasználását végzők, a propán-bután gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzők, továbbá a propán-bután gáz üzemű targoncák kezelői, az üzemanyagtöltő-állomások üzemviteli dolgozói, valamint a tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők tűzvédelmi szakvizsgáztatásával összefüggő oktatásszervezői és tűzvédelmi szakvizsgáztatási tevékenységek tekintetében.

6. §7

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2)8

(3)9

1

A rendeletet a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte 2012. január 1. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdés g) pontját a 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 17. §-a iktatta be.

3

Az 1. § (1) bekezdés h) pontját a 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 17. §-a iktatta be.

4

Az 1. § (1) bekezdés i) pontját a 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 17. §-a iktatta be.

5

Az 1. § (1) bekezdés j) pontját a 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 17. §-a iktatta be, a 94/2011. (VI. 28.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte, ez utóbbi módosító rendelet 6. §-a alapján 2011. július 6-tól a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

6

A 4. § a 158/2011. (VIII. 11.) Korm. rendelet 29. §-ával megállapított szöveg.

7

A 6. §-t a 7. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

8

A 7. § (2) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

9

A 7. § (3) bekezdését a (2) bekezdés hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére