• Tartalom

263/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet

a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről szóló 155/2003. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról1

2009.12.04.

A Kormány a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről szóló 155/2003. (X. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a a következő 21. ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában]

„21. termék-megfelelőségi nyilatkozat: a gyártónak, az importőrnek vagy az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselőjének arra vonatkozó írásbeli nyilatkozata, hogy a pirotechnikai termék megfelel a jogszabályban megállapított alapvető biztonsági követelményeknek, és forgalomba hozatali feltételeknek.”

2. § (1) Az R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Engedély gazdálkodó szervezet részére adható. Magánszemély csak játékos pirotechnikai terméket, valamint – a 25. §-ban és a 30. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint – kis és közepes tűzijáték terméket (a közepes tűzijáték termékek esetében a bombák, a „tűzijáték bombák mozsarakban” és a római gyertya kivételével) birtokolhat, tárolhat, és használhat fel. Magánszemély petárdát nem birtokolhat.”

(2) Az R. 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A pirotechnikai tevékenység helye szerint illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: engedélyező hatóság) a pirotechnikai gyártási, állandó és ideiglenes tárolási engedélyeket a tevékenység helye szerint illetékes helyi önkormányzat (Budapesten a kerületi önkormányzat) jegyzőjének tájékoztatás céljából megküldi.”

3. § Az R. 8. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az engedélyes örököse, illetve a jogutód a rendőrség által zárolt pirotechnikai terméket arra jogosult részére az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló jogszabály rendelkezéseinek megfelelően értékesítheti, illetve megsemmisítését kezdeményezheti.”

4. § Az R. 12. §-t megelőző alcíme helyébe a következő alcím lép:

„A pirotechnikai termék gyártásának és megsemmisítésének engedélyezése”

5. § Az R. a 13. §-t követően a következő 13/A. §-sal egészül ki:

13/A. § (1) Engedély kizárólag megsemmisítési tevékenységre is adható. A megsemmisítési engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmet benyújtó gazdálkodó szervezet nevét, székhelyét, adószámát, cégszerű aláírását,
b) a tevékenység végzésének és a pirotechnikai termékek tárolásának pontos helyét (település, utca, házszám vagy helyrajzi szám),
c) a megsemmisítés elvégzésére szolgáló terület alaprajzát,
d) a megsemmisítés végrehajtásának műszaki leírását,
e) a tervezett őrzésvédelmi és biztonsági intézkedések leírását.
(2) Pirotechnikai termék, illetve e termékből származó robbanóanyagnak vagy pirotechnikai elegynek minősülő anyagok megsemmisítésére külön engedély nélkül olyan gazdálkodó szervezet jogosult, amely
a) robbanóanyag megsemmisítésre jogosult, vagy
b) felelős pirotechnikust alkalmaz, rendelkezik pirotechnikai termék gyártására vonatkozó engedéllyel, és rendelkezik kijelölt megsemmisítő térrel.
(3) A megsemmisítési tevékenységet végző köteles
a) a birtokában lévő, megsemmisítésre váró anyagokról naprakész nyilvántartást vezetni, és azt a nyilvántartás felvételétől számított öt éven át megőrizni akkor is, ha befejezte tevékenységét;
b) a megsemmisítési tevékenység megindítását és a felelős pirotechnikus személyének megváltozását, illetve tevékenységének két hónapon túli szüneteltetését az engedélyező hatóságnak haladéktalanul bejelenteni;
c) a megsemmisítési tevékenység megszüntetése esetén a tevékenység megszüntetését nyolc napon belül az engedélyező hatóságnak írásban bejelenteni.”

6. § Az R. a következő 15. §-sal egészül ki:

15. § A Magyar Köztársaságban pirotechnikai termék akkor is forgalomba hozható, ha az rendelkezik termék-megfelelőségi nyilatkozattal, és az MSZ EN 14035 számú szabványsorozattal egyenértékű eljárásban vizsgálták és tanúsították.”

7. § Az R. 17. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A forgalmazási engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell]

a) a kérelmet benyújtó gazdálkodó szervezet nevét, székhelyét, adószámát, cégszerű aláírását;”

8. § Az R. 18. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A játékos pirotechnikai, illetve a kis és a közepes tűzijáték termékek év végi forgalmazásához kapcsolódó tárolás a 3. számú mellékletben meghatározott átmeneti tárolóhelyre engedélyezhető, legfeljebb egy hónap időtartamra.”

9. § (1) Az R. 21. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A tárolási (bértárolási) engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell]

a) a kérelmet benyújtó gazdálkodó szervezet nevét, székhelyét, adószámát, cégszerű aláírását;”

(2) Az R. 21. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A tárolási engedély iránti kérelemhez mellékelni kell]

a) a (4) bekezdésben meghatározott esetek kivételével a bérleti szerződés hiteles másolatát, ha a tárolásra szolgáló létesítményt a kérelmet benyújtó gazdálkodó szervezet bérleti jogviszony alapján használja;”

(3) Az R. 21. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki, és a jelenlegi (4) bekezdés számozása (5) bekezdésre változik:

„(4) A tárolásra szolgáló létesítmény tulajdonjogát vagy használati jogát a kérelmet benyújtó gazdálkodó szervezet igazolja a kérelem benyújtásakor. Ha a kérelmező gazdálkodó szervezet a tulajdonjogát vagy használati jogát nem igazolja, az engedélyező hatóság az engedély iránti kérelem elbírálásához adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordulhat a tulajdonjogról és használati jogról nyilvántartást vezető hatósághoz.”

10. § Az R. 21/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A játékos pirotechnikai, illetve a kis és a közepes tűzijáték termékek (a közepes tűzijáték termékek esetében a bombák, a „tűzijáték bombák mozsarakban” és a római gyertya kivételével) forgalmazásához – december 28. és 31. közötti időszakban – a tárolás átmeneti tárolóhelyre (építmény, konténer) is engedélyezhető, feltéve, hogy őrzésükről megfelelően gondoskodnak. Az eladásra szolgáló helyen – üzlethelyiség kivételével – lehetőség szerint mintadarabok, hatóanyag nélküli termékek, illetve termékismertetők legyenek. A forgalmazó köteles a vásárlókat a térítésmentes visszavétel lehetőségéről (hely, időpont és elérhetőség feltüntetésével) jól látható helyen írásban tájékoztatni.”

11. § (1) Az R. 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A felhasználási engedély iránti kérelmet a felhasználás megkezdését megelőzően 10 munkanappal be kell nyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmet benyújtó gazdálkodó szervezet nevét, székhelyét, adószámát, cégszerű aláírását;
b) a felhasználásra kerülő pirotechnikai termék megnevezését, kaliberét, pirotechnikai osztályba sorolásának számát, UN számát, mennyiségét;
c) a felhasználás pontos helyét és időtartamát;
d) a felhasználás során tervezett biztonsági intézkedéseket;
e) a felelős, valamint a tevékenységben részt vevő valamennyi pirotechnikus természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét, állampolgárságát, pirotechnikai és tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványának számát, érvényességi idejét, továbbá a felhasználással érintett, lezárt területen tevékenységet végző segítők természetes személyazonosító adatait;
f) a helyszínre szállítás módját.”

(2) Az R. 22. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A felhasználási engedély iránti kérelemhez mellékelni kell]

a) a pirotechnikai tevékenységgel érintett terület méretarányos helyszínrajzát, külön megjelölve a telepítés helyét, a védő-, illetve a lezárandó területet;”

12. § Az R. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

23. § A pirotechnikai termék felhasználásának engedélyezésére irányuló közigazgatási hatósági eljárásban az ügyintézési határidő 10 munkanap, amely nem hosszabbítható meg.”

13. § Az R. 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

25. § Kis és közepes tűzijáték termék (a közepes tűzijáték termékek esetében a bombák, a „tűzijáték bombák mozsarakban” és a római gyertya kivételével) december 31-én 18 órától január 1-jén 6 óráig engedély hiányában is felhasználható.”

14. § Az R. 26. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, ezzel egyidejűleg a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A játékos pirotechnikai termék nyilvános rendezvény keretében történő felhasználását – december 31-én 18 óra és január 1-jén 6 óra közötti időszak kivételével – a tevékenység megkezdése előtt öt munkanappal írásban be kell jelenteni a tevékenység helye szerint illetékes rendőrkapitányságon. A bejelentésnek tartalmaznia kell:
a) a bejelentést tevő nevét, székhelyét;
b) a felhasználásra kerülő pirotechnikai termék megnevezését, kaliberét, pirotechnikai osztályba sorolásának számát, UN számát, mennyiségét;
c) a felhasználás pontos helyét és időtartamát;
d) a felhasználás során tervezett biztonsági intézkedéseket;
e) a 27. § (1) bekezdésében nevesített helyszínek esetében a felelős pirotechnikus természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét, állampolgárságát, pirotechnikai és tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványának számát, érvényességi idejét.
(5) Ha a bejelentés alapján a jogszabályok előírásainak megfelelő, biztonságos felhasználás és tárolás feltételei nem biztosítottak, a felhasználás megkezdése előtt legalább két munkanappal a tevékenység végzését a felhasználás helye szerint illetékes rendőrkapitányság megtiltja.”

15. § Az R. 28. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A bejelentésnek tartalmaznia kell]

a) a tevékenységet végző gazdálkodó szervezet megnevezését, székhelyét, adószámát, cégszerű aláírását, a kereskedelmi megbízott természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét, állampolgárságát;”

16. § A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 14/A. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A pirotechnikai tevékenység engedélyezésére irányuló eljárásban a 4. mellékletben meghatározott szakhatóság a kérelmet benyújtó gazdálkodó szervezet részére előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki, amely a pirotechnikai tevékenység engedélyezésére irányuló eljárásban akkor használható fel, ha a gazdálkodó szervezet a pirotechnikai tevékenység engedélyezése iránti kérelmét az előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadását követő tizenkét munkanapon belül benyújtja.”

17. § (1) Az R. 2. számú melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

(2) Az R. 3. számú melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

(3) Az R. 5. számú melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul.

18. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) E rendelet 19. § (2) bekezdés b) pontja 2010. január 1-jén lép hatályba.

(3) Az R. e rendelettel módosított rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

(4) Ez a rendelet 2010. július 1-jén hatályát veszti.

19. § (1) Az R.

a) 1. §-ában a „felügyeletére” szövegrész helyébe az „ellenőrzésére” szöveg;

b) 3. § 5., 7., 8. és 10. pontjában, valamint 2. számú melléklet 4. pont c) alpontjában az „MSZ EN 14035/2004” szövegrész helyébe az „MSZ EN 14035” szöveg;

c) 4. § (4) bekezdésében, 20. § (2) bekezdés a) pontjában, valamint 21. § (2) bekezdés c) pontjában a „kérelmező” szövegrész helyébe a „kérelmet benyújtó gazdálkodó szervezet” szöveg, a 12. § (1) bekezdés a) pontjában a „kérelmező” szövegrész helyébe a „kérelmet benyújtó” szöveg;

d) 6. § (2) bekezdésében az „Az ellenőrzés” szövegrész helyébe az „A hatósági ellenőrzés” szöveg, 16. § (2) bekezdésében az „ellenőrzésére” szövegrész helyébe a „hatósági ellenőrzésére” szöveg;

e) 8. § (2) bekezdésében az „a pirotechnikai tevékenység helye szerint illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságnál (a továbbiakban: engedélyező hatóság)” szövegrész helyébe az „az engedélyező hatóságnál” szöveg;

f) 12. § (2) bekezdésében és 21. § (4) bekezdésében a „bányahatóság” szövegrész helyébe a „bányakapitányság” szöveg;

g) 13. § b) pontjában, a 19. § c) pontjában a „kettő” szövegrész helyébe a „két” szöveg, 13. § c) pontjában és 19. § d) pontjában a „nyolc napon belül az engedélyt az engedélyező hatóságnak megküldeni” szöveg helyébe a „tevékenység megszüntetését nyolc napon belül az engedélyező hatóságnak írásban bejelenteni” szöveg;

h) 14. § (2) bekezdésében az „a gazdasági és közlekedési miniszter” szövegrész helyébe az „az iparügyekért felelős miniszter” szöveg;

i) 16. § (1) bekezdésében az „az Országos Rendőr-főkapitányság” szövegrész helyébe az „a rendőrség” szöveg;

j) 26. § (2) bekezdésében, valamint 30. § (2) bekezdésében a „bruttó tömegig” szövegrész helyébe a „nettó hatóanyag-tartalomig” szöveg;

k) 30. §-át megelőző alcímben, valamint a 30. § (1) bekezdésében a „termékre (a bombák, a tűzijáték bombák mozsarakban, és” szövegrész helyébe a „termékre (a közepes tűzijáték termékek esetében a bombák, a „tűzijáték bombák mozsarakban” és” szöveg, 30. § (2) bekezdésében, valamint a 31. § (3) bekezdésében a „terméket (a bombák, a tűzijáték bombák mozsarakban, és” szövegrész helyébe a „terméket (a közepes tűzijáték termékek esetében a bombák, a „tűzijáték bombák mozsarakban” és” szöveg, 30. § (3) bekezdésében, a 31. § (1) és (2) bekezdésében a „termék (a bombák, a tűzijáték bombák mozsarakban, és” szövegrész helyébe a „termék (a közepes tűzijáték termékek esetében a bombák, a „tűzijáték bombák mozsarakban” és” szöveg;

l) 32. § (1) bekezdésében az „A (2)–(6)” szövegrész helyébe az „a (2)–(6)” szöveg;

m) 2. számú melléklet 4. pont c) alpontjában az „(I. vagy II. osztály)” szövegrész helyébe az „(I., II. vagy III. osztály)” szöveg;

n) 5. számú melléklet 8. pontjában az „az illetékes rendőrhatósággal” szövegrész helyébe az „a rendőrséggel” szöveg, 41. pontjában a „(függetlenül, hogy milyen a szélirány)” szövegrész helyébe az „(a széliránytól függetlenül, ha a szél sebessége a kilövés irányától a pirotechnikai terméket a biztonsági távolságon kívülre eltéríti)” szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti az R.

c) 11. § (1) bekezdésének utolsó mondata, 16. § (2) bekezdésében az „ , a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.), valamint az eljárásukra irányadó más jogszabályok alapján” szövegrész, valamint az 5. számú melléklet 51. pontjának utolsó mondata.

1. melléklet a 263/2009. (XI. 26.) Korm. rendelethez

1. Az R. 2. számú melléklet 4. pontjának bevezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az I–III. és V. pirotechnikai osztályba sorolt, belföldi forgalmazásra szánt pirotechnikai terméket, vagy e pirotechnikai termék legkisebb egységcsomagját magyar nyelvű, közérthető és jól olvasható címkével kell a terméktől elválaszthatatlan módon ellátni, amely legalább a következőket tartalmazza:”
2. Az R. 2. számú melléklet 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. A IV. pirotechnikai osztályba sorolt, belföldi forgalmazásra szánt pirotechnikai terméket a 4. pont a)–g) alpontban meghatározott adatokat tartalmazó felirattal kell ellátni, illetve a pirotechnikai termék fajtájától függően a kalibert (átmérőt) is fel kell tüntetni, ha az a termékre jellemző.”
3. Az R. 2. számú melléklete a következő 6. ponttal egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi 6. pont számozása 7. pontra módosul:
„6. A nem belföldi forgalmazásra szánt pirotechnikai terméknek, vagy – bontatlan gyűjtőcsomagolás esetén – a gyűjtőcsomagolásnak a 4. pont a)–e) alpontban meghatározott adatokat, illetve a pirotechnikai termék fajtájától függően a kalibert (átmérőt) tartalmazó felirattal kell rendelkeznie.”

2. melléklet a 263/2009. (XI. 26.) Korm. rendelethez

1. Az R. 3. számú melléklet 1. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Pirotechnikai termék tárolható]
a) robbanóanyag raktározására alkalmas helyiségben (ha egyidejűleg ott robbanóanyagot nem tárolnak és a hely robbanóanyagtól mentesítése megtörtént),”
2. Az R. 3. számú melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A pirotechnikai termék tárolására szolgáló építményt, illetve szabadteret úgy kell kialakítani, hogy légterében a robbanóanyag, a pirotechnikai termék, illetve az „A”, „B” tűzveszélyességi osztályú anyag üzemzavar, vagy előrelátható meghibásodás esetén is legfeljebb veszélytelen módon lehet jelen.”
3. Az R. 3. számú melléklet 6. pont j) és k) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Konténerre, mint átmeneti tárolóhelyre vonatkozó speciális rendelkezések:]
j) Az elárusítóhelynek fedettnek kell lenni.
k) A konténernél legalább két darab 55A és 233B jelű vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. Az 55A és 233B jelű vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készülék helyettesíthető két darab legalább 34A és 233B jelű vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készülékkel.”

3. melléklet a 263/2009. (XI. 26.) Korm. rendelethez

1. Az R. 5. számú melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A pirotechnikus a tevékenysége során felelősségteljes magatartást köteles tanúsítani, és a pirotechnikai tevékenységet nem kezdheti meg, illetve nem végezheti tudatmódosító szer (alkohol, gyógyszer, élénkítő vagy bódító hatású anyag) által befolyásolt állapotban.”
2. Az R. 5. számú melléklet 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. A pirotechnikus a megrendelővel közli az általa kijelölt lezárandó terület (működtetési terület) határait és közösen, megegyezésük szerint gondoskodnak arról, hogy a működtetési területen lehetőleg ne legyen potenciális veszélyforrás. Amikor a telepítés és a működtetés nem egy napon kerül lebonyolításra, a telepítés kezdete és a termékek élesítése közötti időszakra a felelős pirotechnikus a működtetési területnél kisebb lezárandó területet is meghatározhat. Ez esetben a telepítés kezdetétől a lezárt terület folyamatos őrzéséről gondoskodni kell.”
3. Az R. 5. számú melléklet 37. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„37. A működtetési területen – a működtetés során – az indítást végző személyzet kivételével más személy nem tartózkodhat. Az indítás előtt az indítást végző meggyőződik arról, hogy illetéktelen személyek nem tartózkodnak a működtetési területen.”
(4) Az R. 5. számú melléklet 47. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„47. A felhasználás során indított, de el nem működött (állva maradt) pirotechnikai terméket össze kell gyűjteni, az eredetileg nem izzógyújtóval szerelt termékről az izzógyújtót le kell szerelni, és külön-külön tároló eszközbe kell tenni. Az el nem működött pirotechnikai termékek összegyűjtése után lehet a felszerelést visszabontani.”
1

A rendelet a 18. § (4) bekezdése alapján hatályát vesztette 2010. július 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére