• Tartalom

268/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet

268/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet

a Vasúti Pályakapacitás-elosztó Szervezet és a nem független vasúti pályahálózat-működtető közötti jogviszonyról1

2009.12.17.

A Kormány a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendeletet kell alkalmazni a Vasúti Pályakapacitás-elosztó Szervezet (a továbbiakban: VPSZ) és a nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózatot működtető nem független vasúti pályahálózat-működtető (a továbbiakban: nem független vasúti pályahálózat-működtető) közötti jogviszonyra.

(2) A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 62. § (2) bekezdésében meghatározott szolgáltatások tárgyában – a Vtv. 67. § (6) bekezdésére tekintettel – a VPSZ és a nem független vasúti pályahálózat-működtető között határozatlan időtartamra pályakapacitás-elosztási jogviszony (a továbbiakban: jogviszony) áll fenn.

(3) A jogviszony tartalmi elemeit a Vtv. és e rendelet kötelezően tartalmazza.

2. § (1) A nem független vasúti pályahálózat-működtető a VPSZ részére hozzáférést biztosít a forgalom lebonyolítását dokumentáló információs rendszerekhez, és folyamatosan szolgáltatja a vasúti pályahálózat kapacitásának külön jogszabály szerinti elosztásához, a teljesítmények méréséhez szükséges adatokat.

(2) A VPSZ hozzáférést biztosít a nem független vasúti pályahálózat-működtető részére – a nem független vasúti pályahálózat-működtető által nyújtott szolgáltatások teljesítéséhez és elszámolásához szükséges mértékben – a VPSZ pályakapacitás-elosztó és menetrendszerkesztő programjához.

3. § A nem független vasúti pályahálózat-működtető köteles a Hálózati Üzletszabályzat elkészítéséhez szükséges adatokat annak közzétételére külön jogszabályban előírt időpont előtt legkésőbb kilencven nappal, módosítás esetén pedig haladéktalanul a VPSZ rendelkezésére bocsátani.

4. § A VPSZ a külön jogszabályban megállapított határidőig elkészíti a Vtv. 56. § (7) bekezdésében meghatározott üzemi menetrendet.

5. § (1) A VPSZ a nem független vasúti pályahálózat-működtető számára nyújtott szolgáltatások ellenértékeként 2009. december 31-ig az általa elosztott vasúti pályahálózat-kapacitás után – a Vtv. 79. § (1) bekezdés e) pontjára is figyelemmel – kiszámlázott és elszámolt hálózat-hozzáférési díj [Vtv. 65. § (2) bekezdés b) pontja] nettó összege 0,6%-ának megfelelő mértékű, de legfeljebb 718 000 000 forint, 2010. január 1-jétől 2010. december 31-ig 0,8%-ának megfelelő mértékű, de legfeljebb 650 000 000 forint, 2011. január 1-jétől 1,25%-ának megfelelő mértékű, de legfeljebb 650 000 000 forint megbízási díjra jogosult.

(2) A megbízási díjat a nem független vasúti pályahálózat-működtető havonta utólag, a VPSZ által kibocsátott számla alapján a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig, átutalással köteles megfizetni.

(3) A számla kézhezvételétől számított harminc nap elteltétől a nem független vasúti pályahálózat-működtető köteles a VPSZ-nek a meg nem fizetett megbízási díj után a gazdálkodó szervezetek közötti késedelmi kamatra vonatkozó szabályok szerinti késedelmi kamatot is megfizetni.

6. § A jogviszony megszűnik, ha

a) a nem független vasúti pályahálózat-működtető jogutód nélkül megszűnik,

b) a nem független vasúti pályahálózat-működtető e minősége megszűnik, vagy

c) a Vtv. alapján a nem független vasúti pályahálózat-működtető pályahálózatának minden részén megszűnik a nyílt hozzáférés.

7. § A VPSZ és a nem független vasúti pályahálózat-működtető a közöttük fennálló jogviszonynak a Vtv.-ben és e rendeletben nem szabályozott részletkérdéseiben egymással írásban együttműködési szerződést köthetnek. Az együttműködési szerződésre a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) szabályait kell alkalmazni.

8. § A VPSZ a Ptk. megbízásra vonatkozó rendelkezései alapján más személy közreműködését csak akkor veheti igénybe, ha valamely feladata ellátásához olyan különleges szakértelem szükséges, amellyel a VPSZ nem rendelkezik, továbbá a közreműködő személy és közeli hozzátartozója a Vtv. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelel.

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2)2

1

A rendeletet a 321/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet 9. §-a hatályon kívül helyezte 2023. július 25. napjával.

2

A 9. § (2) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére