• Tartalom

28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet

28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet

a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról1

2016.04.01.

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. § (1)2 E rendelet hatálya az egyetemes szolgáltatóra (a továbbiakban: szolgáltató), az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő felhasználóra (a továbbiakban: felhasználó), a földgázelosztóra (a továbbiakban: elosztó), valamint az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központjára (a továbbiakban: ONYFK) és a kormányhivatalokra terjed ki.

(2) E rendelet határozza meg az egyetemes szolgáltatás keretében értékesített földgáz (BTO 111020 00 00) árának (díjának) alkalmazási feltételeit és a kapcsolódó fizetési feltételeket.

Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában

a)3 alapdíj: az a díj, melyet a 20 m3/h-nál kisebb névleges teljesítményű gázmérővel rendelkező felhasználó (Ft/év), valamint a 20 m3/h és annál nagyobb névleges (össz)teljesítményű mérővel rendelkező felhasználó (Ft/m3/h/év) a jogszabályban előírt ellátási kötelezettségen alapuló szolgáltatás rendelkezésre állásáért a szerződési időszakra vonatkozóan fizet,

b)4 háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek összessége,

c) földgáz fűtőértéke: az MSZ 2373 szabvány szerinti, gáztechnikai normálállapotú, köbméterben mért száraz földgáz fűtőértéke,

d) gázdíj: az a – Ft/MJ-ban meghatározott – díj, melyet a felhasználó az átvett földgázért a hőmennyiség alapján fizet, figyelembe véve a szolgáltató Üzletszabályzatában leírtakkal összhangban álló nyomás- és hőmérséklet-korrekciót is,

e)5 szerződési időszak: a gázév,

f)6

g) téli fogyasztási időszak: a november 1-jétől március 31-ig terjedő időszak,

h)7

i)8 fogyasztói közösség: a közös gázmérővel rendelkező olyan lakóépületben vételezők összessége, ahol a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát,

j)9

k)10 jogosult: az a nagycsaládos kedvezményre jogosult személy, aki

ka) a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény szerinti legalább három gyermek után, illetve figyelembevételével részesül családi pótlékban és egyetemes szolgáltatási szerződéssel rendelkezik, vagy

kb) egyetemes szolgáltatási szerződéssel rendelkezik és a ka) alpont szerint családi pótlékban részesülő személlyel egy háztartásban él,

l)11 nagycsaládos kedvezmény: a jogosult részére a nagycsaládos gázdíjkedvezménnyel kapcsolatos feladatkörükben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok (a továbbiakban: kormányhivatal) által határozatban megállapított kedvezmény.

(2) Az (1) bekezdésben meg nem határozott fogalmakat a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET), valamint a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok szerint kell értelmezni.

Általános rendelkezések

3. § (1)12 A szolgáltató az egyetemes szolgáltatás keretében a következő árszabások szerint értékesíti a földgázt:

a) a 20 m3/h-nál kisebb gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók árszabása, kivéve a fogyasztói közösségeket,

b) a 20 m3/h-nál kisebb gázmérővel rendelkező nem lakossági felhasználók árszabása,

c) a 20 m3/h-nál kisebb gázmérővel rendelkező fogyasztói közösségek árszabása,

d) a 20 m3/h és annál nagyobb gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók árszabása,

e) a 20 m3/h névleges teljesítményű gázmérővel rendelkező nem lakossági felhasználók árszabása, és

f) a gázmérővel nem rendelkező felhasználók árszabása.

(2)13

(3)14 A földgáz egyetemes szolgáltatás ára alapdíjból és gázdíjból áll. A földgáz egyetemes szolgáltatás árának díjelemeit a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A földgáz egyetemes szolgáltatás ára tartalmazza a rendszerhasználati díjakat.

(5)15 A földgáz egyetemes szolgáltatás ára az általános forgalmi adó, az energiaadó és a felhasználót terhelő egyéb adók, valamint – a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény 8. § (8) bekezdésére tekintettel a szolgáltató által kizárólag a nem lakossági fogyasztóra továbbhárítható – tagi hozzájárulás összegét nem tartalmazza.

(6)16

3/A. §17 A szolgáltatók által alkalmazandó díjakat – elosztói működési területenkénti bontásban – az éves fogyasztott mennyiség alapján I. és II. árkategóriában a 3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A felhasználó által fizetendő mennyiségarányos díj összegét – a 12. §-ban foglaltak kivételével –

a) a szolgáltatott (átvett) földgáz köbméterben mért és gáztechnikai normálállapotra átszámított térfogatának,

b) a mérési időszakra a (3) bekezdés szerint meghatározott fűtőértéknek, valamint

c)18 az egységnyi hőmennyiségre vonatkozóan – a gázmérők névleges teljesítménye szerinti díjkategóriához tartozó – megállapított 3. melléklet szerinti gázdíjnak

a szorzataként kell meghatározni.

(2) A gáztechnikai normálállapotra történő térfogat-átszámítás miatt a gázmérőn leolvasott és a díjfizetés alapjául szolgáló fogyasztás köbméterben kifejezett mennyisége egymástól eltérhet. A számlán mindkét mennyiséget, valamint a kiszámításuk módját közérthető módon szerepeltetni kell.

(3) Az elszámolás alapja a földgázszállító által a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: MKEH) érvényes minősítésével rendelkező gázmérőn mért, naponkénti bontásban jegyzőkönyvben megadott, és ezen napi fűtőértékek alapján – a szolgáltató által a mérési időszakra gázátadó állomásonként és településenként – alkalmazott átlagos fűtőérték, amit kéttizedes pontosságú MJ/m3 értékre kell kerekíteni.

(4) Üzemi állapotról gáztechnikai normálállapotra történő átszámításnál a 4. mellékletben meghatározott hitelesítési előírásokban foglaltak az irányadóak.

5. § (1) A felhasználó az alapdíjat havi vagy az egyetemes szolgáltatási szerződésben rögzített, egy hónapnál rövidebb időszaki ütemezés szerint, egybefüggő telephelyenként köteles megfizetni.

(2) Ha a felhasználó egybefüggő telephelyén több gázmérő található, az adott árszabás szerinti szabályokat a gázmérők gáztechnikai normálállapotú névleges teljesítményének összege alapján kell alkalmazni.

6. §19

7. § (1)20 Az alapdíj és az átalánydíj havi összege minden hónap első napján, vagy szerződés szerinti hányada legkorábban a szerződésben rögzített megfelelő időszak első napján esedékes.

(2)21 A földgázellátásba gázév közben bekapcsolt új felhasználó – az alapdíjat fizető lakossági fogyasztó és az átalánydíjat fizető felhasználó kivételével – az alapdíjat fizeti a gázévből hátralévő időszakban. Az alapdíjat fizető lakossági fogyasztónak és az átalánydíjat fizető felhasználónak az alapdíj vagy átalánydíj időarányos részét kell megfizetnie a gázévből hátralévő időszakban havonta vagy a szerződésben rögzített időszakonként. A megkezdett hónap vagy időszak egész hónapnak vagy időszaknak számít. Ez a rendelkezés vonatkozik az egyetemes szolgáltatói körbe visszatérő felhasználóra is.

(3)22 A tárgyhóra eső alapdíjat és átalánydíjat hóközi felhasználó-változás esetén a korábbi felhasználó, hó elsejével történő felhasználó-változás esetén az új felhasználó köteles megfizetni.

(4)23 A szolgáltatás igénybevételéről gázév közben véglegesen lemondó felhasználó – kivéve a 20 m3/h-nál kisebb névleges teljesítményű gázmérővel rendelkező felhasználót – az alapdíjat a gázév végéig köteles megfizetni.

(5)24 A szolgáltatás igénybevételéről gázév közben véglegesen lemondó 20 m3/h-nál kisebb névleges teljesítményű gázmérővel rendelkező felhasználó az alapdíj havi összegét utoljára a szerződés megszűnésének hónapjára vonatkozóan köteles megfizetni.

8. § (1) A felhasználó kezdeményezheti a gázmérő cseréjét a gyártási méretsorozatnak megfelelő típusú és teljesítményű gázmérőre, ha

a) a felhasználónál üzemelő gázüzemi berendezések névleges teljesítményeinek összege 115 m3/h-nál kisebb és a felszerelt gázmérő névleges teljesítménye 100 m3/h-nál nagyobb, vagy

b) a felhasználó gázmérőjének névleges teljesítménye a beépített gázüzemi berendezések névleges teljesítményeinek összegéhez viszonyítva 15%-kal nagyobb.

(2) Az (1) bekezdés szerinti felhasználói kezdeményezést a szolgáltató a rendelkezésére álló műszaki adatok figyelembevételével (beépített gázmérő névleges teljesítménye, üzemelő berendezések száma, teljesítménye, éves gázfelhasználás) köteles az elosztóval 30 napon belül felülvizsgáltatni.

(3) A felülvizsgálat lezárását követően a szolgáltató a bejelentés időpontjától köteles a fogyasztást a műszakilag indokolt gázmérő teljesítményének megfelelő díjjal elszámolni. Ha az elosztó a felülvizsgálat alapján kicseréli a gázmérőt, az új gázmérő beszerzésének költsége a gázmérő tulajdonosát terheli. A mérőcserével kapcsolatos gázmérőkötés kialakításának költsége a felhasználót terheli, kivéve ha az elosztó az indokolt gázmérőcserét 3 hónapon belül nem hajtja végre.

(4) Mérőcsere esetén a fogyasztás elszámolásához újonnan beépíthető gázmérők névleges teljesítményét az 5. melléklet tartalmazza.

9. §25 Ha a szolgáltató egybefüggő 24 órás időtartamnál hosszabb üzemzavar miatt földgázt nem szolgáltat, az alapdíjat a kieső 24 órás időszakok arányában nem fizettetheti meg. Ez a rendelkezés nem vonatkozik az előre bejelentett és megadott időtartamú tervszerű karbantartás miatti kiesésre.

10. § A közvilágítási célú fogyasztás elszámolása esetén a közterületeket megvilágító berendezések karbantartási és fenntartási költségeinek megfizetésére– beleértve a világítótestek pótlásának és cseréjének a költségeit is – az érdekelt szerződő felek megállapodása az irányadó.

11. §26 (1)27 A szolgáltató által a felhasználó részére szolgáltatott földgáz elszámolására a (2)–(4) bekezdés és a 12. § szerinti árszabást kell alkalmazni.

(2)28 A felhasználó – a 12. § kivételével – a fogyasztott földgázért a 4. § (1) bekezdése szerint számított mennyiségarányos díjat, a szolgáltatás rendelkezésre állásáért felhasználási helyenként alapdíjat köteles fizetni.

(3) Ha a felhasználó fogyasztását mérő gázmérők névleges (össz)teljesítménye eléri vagy meghaladja a 20 m3/h értéket, a felhasználó az alapdíjat a gázmérők névleges (össz)teljesítménye alapján köteles fizetni.

(4) Ha a felhasználó kérésére a szolgáltatást időlegesen szünetelteti a szolgáltató, a szüneteltetés idejére az alapdíjat nem kell megfizetni. Ebben az esetben a gázmérőt le kell szerelni, és a felhasználó köteles megfizetni a gázmérő le- és felszerelésének a szolgáltató Üzletszabályzatában meghatározott szabályok szerinti díját.

12. §29 (1)30 Azokban a lakóépületekben, amelyekben a szolgáltatott földgáz mérése lakásonként, felhasználási helyenként nem megoldott, a fogyasztott földgázért lakásonként

a)31 a 3. melléklet II.1.–II.4. pont I.1. alpont C) jelű sorában szereplő gázdíjnak, és

b) a 6. mellékletben meghatározott – a lakás típusa és a beépített gázfogyasztó készülékek alapján számításba veendő – fogyasztásnak

a szorzataként meghatározott átalánydíjat kell fizetni.

(2) Azokban a lakóépületekben, amelyekben a szolgáltatott földgáz mérése lakásonként nem megoldott, de mérő felszerelésére lakóépületenként vagy lépcsőházanként van mód, és azt a társasház vagy lakásszövetkezet képviselője – a társasházakról szóló, illetve a lakásszövetkezetekről szóló törvényben foglaltak figyelembevételével – igényli, ott a szolgáltatott földgáz mérését lehetővé kell tenni. Ebben az esetben felhasználónak a társasház vagy a lakásszövetkezet minősül, és a fogyasztás elszámolása mérési helyenként történik.

12/A. §32 (1)33 A 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti felhasználók vételezési helye tekintetében az I. és II. árkategória vonatkozó díjszabásai alkalmazandók.

(2)34 A 3. § (1) bekezdés c)–f) pontja szerinti felhasználók vételezési helye tekintetében a II. árkategória vonatkozó díjszabása alkalmazandó.

(3)35 Az (1) bekezdés szerinti felhasználók által az I. árkategória díjszabása szerint maximálisan vételezhető földgázmennyiség – a 16/A. § (4) bekezdése szerinti eltéréssel – felhasználási helyenként és naptári évenként 41040 MJ.

(4)36

(5)37 Új felhasználási hely évközi bekapcsolásakor, a szerződő fél személyében történő évközi változás, továbbá kereskedőváltás vagy földgáz egyetemes szolgáltatói szerződés évközi megszűnése esetén az I. árkategória szerint maximálisan vételezhető földgázmennyiség a földgázkereskedő üzletszabályzatában – az üzletszabályzat rendelkezése hiányában a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 13. számú mellékletében – meghatározott fogyasztási jelleggörbe (a továbbiakban: fogyasztási jelleggörbe) szerinti aránnyal vehető figyelembe.

(6)38 A (3) bekezdés és a 16/A. § (4) bekezdése szerinti mennyiséget szolgáltatás szüneteltetése vagy szerződésszegés miatti kikapcsolás időtartamával arányosan csökkenteni kell.

12/B. §39 (1)40 A szolgáltató az elszámolási időszakon belül azonos mennyiségről kiállított részszámlák esetében a napok vagy a számlázási hónapok számának arányában (az üzletszabályzatnak megfelelően), egyéb számlákban a fogyasztási jelleggörbe alkalmazásával érvényesíti az I., illetve II. árkategória szerinti díjszabásokat.

(1a)41 A 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti felhasználók számára, az adott felhasználási helyre, és az adott naptári évre I. árkategória szerint elszámolt mennyiség csak akkor lehet kevesebb – a 12/A. § (3) bekezdése, illetve a 16/A. § (4) bekezdése szerint – az I. árkategóriában maximálisan vételezhető éves mennyiségnél, ha a felhasználó adott felhasználási helyre és adott naptári évre elszámolt teljes fogyasztása is kevesebb annál. A 12/A. § (5) bekezdése szerinti esetekben a töredék naptári évre elszámolt mennyiség esetében a jelleggörbe szerint arra az időszakra jutó maximálisan vételezhető mennyiség az irányadó.

(2)42 A szolgáltató a naptári év záró napját és a következő naptári év kezdőnapját magában foglaló fogyasztási időszakra vonatkozó számlában a két naptári év között a fogyasztási jelleggörbe alkalmazásával osztja meg a számlázott mennyiséget.

(3) A szolgáltató a 30 napot nem meghaladó időszakra vonatkozó számla kiállítása során az (1)–(2) bekezdés mellett lineáris megosztást is alkalmazhat.

12/C. §43 (1) A felhasználó elszámolási időszakonként egyszer jogosult a szolgáltató felé korábban megadott – a részszámlák kiállításának alapjául szolgáló – éves várható fogyasztási mennyiséget módosítani.

(2) A szolgáltató (1) bekezdés szerinti módosítás esetén jogosult a földgázelosztótól legkorábban a módosítást követő harmadik hónaptól a gázmérő berendezés rendkívüli leolvasását (a továbbiakban: rendkívüli leolvasás) igényelni. Ha a rendkívüli leolvasás eredményeként nyilvánvalóvá válik, hogy a felhasználó által módosított éves várható fogyasztási mennyiség legalább 20%-kal alacsonyabb a rendkívüli leolvasás adatai alapján várható éves fogyasztásnál, a rendkívüli leolvasás időpontját követő első számla kiállításától kezdődően a várható éves fogyasztási mennyiséget a rendkívüli leolvasás adatainak megfelelően módosítani kell. A szolgáltató ebben az esetben jogosult a rendkívüli leolvasás költségeit a felhasználónak kiszámlázni, amelyet a felhasználó köteles a szolgáltatónak megfizetni.

13–16. §44

A nagycsaládos kedvezményre vonatkozó rendelkezések45

16/A. §46 (1) A jogosult

a) önálló felhasználási hely esetében a (4) bekezdés,

b) fogyasztói közösség esetében a 10. melléklet

szerint részesülhet nagycsaládos kedvezményben.

(2) A jogosult a nagycsaládos kedvezményt csak egy felhasználási helyen veheti igénybe. Fogyasztói közösség esetében egy felhasználási helyen több jogosult is igénybe vehet nagycsaládos kedvezményt.

(3) Ha a jogosultnak a vele egy háztartásban élő, családi pótlékra jogosító személyre hivatkozással nagycsaládos kedvezményt állapítottak meg, a jogosulttal egy háztartásban élő más személy erre a személyre tekintettel további kedvezményre nem jogosult.

(4)47 A nagycsaládos kedvezményre vonatkozó jogosultság megállapítása esetén a 12/A. § (3) bekezdése alapján az I. árkategória, lakossági felhasználókra érvényes díjszabása szerint maximálisan vételezhető földgázmennyiség három gyermekre tekintettel felhasználási helyenként és naptári évenként 61560 MJ, valamint a negyedik gyermektől számítva gyermekenként további 10250 MJ.

(5)48 A kedvezmény – a kérelem naptári év közben történő benyújtása esetén – a kérelem benyújtásának évében,

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a naptári évből hátralévő időtartam fogyasztási jelleggörbe szerinti fogyasztásával,

b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a naptári évből hátralévő időtartammal

arányos mértékben jár.

16/B. §49 (1)50 A nagycsaládos kedvezményre való jogosultságot, az igénylő kérelmére a kormányhivatal egyszerűsített határozattal állapítja meg. Az ONYFK a jogosultakról nyilvántartást vezet.

(1a)51 Ha a nagycsaládos kedvezményre vonatkozó kérelem szerint a családi pótlékot a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerinti családtámogatási kifizetőhely (a továbbiakban: kifizetőhely) folyósítja, a családi pótlékra való jogosultság igazolása érdekében a kormányhivatal megkeresi a kifizetőhelyet és az igazolás alapján – a további jogosultsági feltételek fennállása esetén – az (1) bekezdés szerint határozatot hoz, valamint a jogosultság tényét a családi pótlékra való jogosultságra vonatkozó nyilvántartásában rögzíti.

(2) Nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításával kapcsolatos ügyekben informatikai eszközzel végzett automatizált egyedi döntés is hozható.

(3)52 A felhasználási hely megállapítása szempontjából a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai, a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapítása szempontjából az ONYFK-nál és a kormányhivatalnál a családi pótlékra való jogosultságra vonatkozó nyilvántartás adatai az irányadók.

(4)53 A kedvezményre való jogosultság megállapítása iránti kérelmet a 11. melléklet szerinti igénylőlapon kell benyújtani. Az igénylőlapot az ONYFK és a kormányhivatal és a szolgáltató honlapján elektronikusan hozzáférhetővé teszi.

(5)54 Az ONYFK az igénylőlaphoz útmutatót tesz közzé.

(6)55 A kérelemhez mellékelni kell

a) az egyetemes szolgáltatási szerződés másolatát,

b) amennyiben az a) pont szerinti szerződés alapján már történt számla kibocsátás, a kérelem benyújtását megelőzően kézhez kapott utolsó számla (részszámla) másolatát.

(7) A kérelem benyújtásával az igénylő hozzájárul a kérelemben megadott személyes adatainak a kezeléséhez, és a szolgáltató, valamint fogyasztói közösség esetén a fogyasztói közösség képviselője részére történő átadásához.

(8)56 A nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapítására irányuló kérelem a naptári év folyamán bármikor benyújtható.

(9)57 A nagycsaládos kedvezmény a családi pótlékra való jogosultságot megállapító jogerős határozat szerinti időponttól, a kedvezményre való jogosultság fennállásának idejéig határozatlan időre jár. Ha a kérelem benyújtásakor a családi pótlékra való jogosultság két hónapnál hosszabb ideje áll fenn, a nagycsaládos kedvezmény visszamenőlegesen legfeljebb a kérelem benyújtását megelőző második hónap első napjától állapítható meg.

16/C. §58 (1)59 A nagycsaládos kedvezményre való jogosultságot megállapító határozatban rendelkezni kell

a) a jogosultság elbírálásakor figyelembe vett gyermekek számáról,

b) a gyermekekre tekintettel adható kedvezmény felső határáról

ba) a 16/A. § (4) bekezdése esetén MJ-ban,

bb) fogyasztói közösség esetében forintban kifejezve.

(2) Automatizált egyedi döntésen a kiadmányozásra jogosult aláírása és a hatóság bélyegzőlenyomata informatikai eszközzel rögzíthető.

16/D. §60 (1)61 A 12. melléklet szerinti adatok közlésével az ONYFK a szolgáltatót, a kormányhivatal a fogyasztói közösség képviselőjét postai vagy elektronikus úton értesíti a kedvezményre való jogosultság megállapításáról vagy annak megszűnéséről.

(2)62 Ha az (1) bekezdés szerinti értesítés hiányos, vagy hibás adatot tartalmaz, a szolgáltató felhívására a kormányhivatal soron kívül gondoskodik az adatok helyesbítéséről, illetve pótlásáról. A kedvezmény csak a kormányhivatal által teljeskörűen és helyes adattartalommal átadott értesítés alapján érvényesíthető.

(3)63 A jogosult a felhasználási helyében történő változás esetében az adatváltozást a kormányhivatalnak bejelenti. A kormányhivatal a bejelentés alapján a 16/C. § szerint az új felhasználási hely tekintetében határozatot hoz és az (1) bekezdés szerint értesíti az új szolgáltatót. Az új szolgáltató által biztosítandó kedvezmény mértéke tekintetében a 12/A. § (5) bekezdése irányadó.

(4)64 A jogosult a kérelemben foglalt adatok változását – ideértve a jogosultság feltételeinek megszűnését is – köteles a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül a kormányhivatalnak bejelenteni.

16/E. §65 (1)66 A kormányhivatal a jogosultság feltételeinek a fennállására vonatkozóan ellenőrzést végezhet az igénylőnél, illetve a jogosultnál.

(2)67 Az igénylő, illetve a jogosult az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés során köteles a kormányhivatallal együttműködni. Ha e kötelezettségének az igénylő, illetve a jogosult neki felróható okból nem tesz eleget, a kormányhivatal a kedvezményre való jogosultságot nem állapítja meg, illetve megszüntetheti azt.

(2a)68 A kormányhivatal minden év november 30-ig a nyilvántartásában október 31-én szereplő adatok alapján ellenőrzi a 16/B. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásában szereplő jogosultak jogosultságának fennállását. Ennek keretében a kormányhivatal – szükség esetén – megkeresi az ONYFK-t.

(3)69 Ha a jogosultság feltételei nem állnak fenn, a kormányhivatal a kedvezményre vonatkozó jogosultságot megszünteti, amelyről a szolgáltatót és fogyasztói közösség képviselőjét is a határozat jogerőre emelkedését követően értesíti.

(4)70 A kedvezményt jogosulatlanul igénybevevő a 16/C. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja esetében a kedvezményes mennyiség ellenértékének és a fogyasztott mennyiség kedvezmény nélkül számított ellenértékének általános forgalmi adóval és kamattal növelt különbözetét, vagy a 16/C. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti esetben a kedvezmény általános forgalmi adóval és kamattal növelt összegét 30 napon belül köteles a szolgáltatónak megfizetni.

(5) Ha a kedvezmény jogosulatlan igénybevételére az igénybevevőnek felróható okból került sor, a jogosulatlan igénybevevő a (4) bekezdés szerinti különbözet vagy a kedvezmény összegét a határozathozatal napján érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével növelten köteles a szolgáltatónak 30 napon belül megfizetni.

16/F. §71 (1)72 A szolgáltató a 16/A. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nagycsaládos kedvezményt a kiállított számlában (részszámlában) havonta azonos összegben érvényesíti.

(2) Ha az (1) bekezdés szerint számított összeg az adott havi számla összegét meghaladja, a szolgáltató a fennmaradó kedvezményt a következő számlákban érvényesíti.

(3) A kiállított számlán (részszámlán) a számlában érvényesített határozatok számát tájékoztató jelleggel szerepeltetni kell.

(4)73 Ha a felhasználási helyen több fogyasztásmérő berendezés van, a szolgáltató a fogyasztott összmennyiség alapján biztosítja a kedvezményt.

16/G. §74 (1) A fogyasztói közösség képviselője a 12. melléklet szerinti értesítés birtokában, a szolgáltató által kiállított számla alapján érvényesíti a 16/A. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nagycsaládos kedvezményt a fogyasztói közösségben vételező jogosult felé.

(2)75 A fogyasztói közösség képviselője a kormányhivatal felhívására 15 napon belül köteles közölni az általa az elszámolások során kimutatott és érvényesített nagycsaládos kedvezmények összegét és időpontját.

(3)76 Ha a fogyasztói közösség képviselője a 16/A. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nagycsaládos kedvezményt a jogosult vonatkozásában nem, vagy csak részben érvényesítette, a kormányhivatal kötelezi a kedvezmény érvényesítésére. A határozat egy példányát a jogosult részére is kézbesíteni kell.

16/H. §77 (1)78 A szolgáltató – ha az elszámolási időszak nem esik egybe a naptári évvel – a naptári év zárónapját és a következő naptári év kezdőnapját magában foglaló időszakokra vonatkozó számlában (részszámlában) a 16/A. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nagycsaládos kedvezményt a naptári évekre megosztva érvényesíti.

(2) Szolgáltatás szüneteltetése és szerződésszegés miatti kikapcsolás esetén a nagycsaládos kedvezmény nem érvényesíthető az érintett időszakra.

Vegyes rendelkezések

17. § (1) A szolgáltató a gázellátásba bekapcsolt településeken a mérési időszakra meghatározott átlagos fűtőértéket köteles rendszeresen honlapján és az ügyfélszolgálatán közzétenni.

(2) Ha a szolgáltató a fogyasztás elszámolásánál nyomáskorrekciót alkalmaz, köteles a számlán a mért és a korrigált értéket is feltüntetni, köteles továbbá a szolgáltatási területére hiteles mérőeszközzel mért légköri (barometrikus) nyomásértékeket rendszeresen honlapján és az ügyfélszolgálatán közzétenni.

(3) A szolgáltató köteles lehetővé tenni, hogy a földgázellátásba bekapcsolt település önkormányzata, valamint a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek az (1)–(2) bekezdés szerinti méréseket és számításokat ellenőrizhessék vagy ellenőriztethessék.

(4) A szolgáltató köteles az alapdíjat fizető felhasználók számláján a fogyasztói panaszokkal foglalkozó irodák telefonszámait, ügyfélfogadási rendjét feltüntetni.

(5) Ha a felhasználó a szolgáltatott földgáz ellenértékét előre megfizeti (pl. mágneskártyás gázmérő esetében), átlagos fűtőértéknek a felhasználási helyre vonatkozóan a vásárlás napját megelőző hat naptári hónap tényleges fűtőértékének kéttized MJ/m3 értékre kerekített számtani átlagát kell tekinteni, és a gázdíjat

a) az így számított átlagos fűtőértéknek,

b) a vásárolt földgáz köbméterben mért mennyiségének, és

c) a vásárlás időpontjában az egységnyi hőmennyiségre vonatkozó díjnak

a szorzataként kell meghatározni. Az alapdíj fizetése a következő vásárlás alkalmával utólag történik, az előző vásárlás óta eltelt időszakban érvényes alapdíjak összegzésével. A megkezdett hónap egész hónapnak számít.

(6)79 A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabályozás során alkalmazott árfolyamok mértékét a 2. melléklet tartalmazza. A 2. melléklet szerinti árfolyamok mértékét negyedévente felül kell vizsgálni.

(7)80 Az egyetemes szolgáltató által alkalmazandó díjak változása esetén az egyetemes szolgáltató köteles az új díjak hatálybalépését követő időszakra előzetesen kibocsátott számlákat a díjak hatálybalépését követő 30 napon belül helyesbíteni az új díjak alkalmazásával.

Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2009. július 1-jén lép hatályba.

(2) A 19. § (2)–(4) bekezdése 2010. július 1-jén lép hatályba.

19. § (1) Hatályát veszti a földgáz közüzemi díjainak megállapításáról szóló 96/2003. (XII. 18.) GKM rendelet.

(2)–(4)81

20. §82

21. §83

22. § (1) Az e rendelet hatálybalépését követően az elosztó (vagy megbízottja) a szerződésben foglaltaktól eltérő időpontban is jogosult minden árváltozást követően egyszeri külön mérőleolvasást végezni.

(2)84 A Magyar Államkincstár által 2015. április 1-jéig kiadott határozatban foglalt kedvezmény a jogosultság fennállásának időtartamára megilleti a jogosultat.

(3)85

(4)86 A 2010. december 31-ig érvényes, referencia időszak nélkül alkalmazandó árfolyamok mértékét az egyes földgázár-szabályozással összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 18/2010. (XII. 3.) NFM rendelet 1. mellékletével megállapított 9. melléklet határozza meg.

23. §87

24. §88

25. §89

26. §90 A 16/B. § (9) bekezdése szerint visszamenőlegesen biztosított jogosultság 2013. január 1-jét követően benyújtott kérelem esetében legkorábban 2013. január 1-jével állapítható meg.

1. melléklet a 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez91

2. melléklet a 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez92

A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabályozás során alkalmazott árfolyamok meghatározása
Az árak szabályozása során az egyetemes szolgáltatás árának számításánál alkalmazandó árfolyamok értéke:

 

A

B

C

1.

Devizanem

USD

EUR

2.

árfolyam

280 Ft/USD

310 Ft/EUR

3. melléklet a 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez93

1. Az egyetemes szolgáltató által az I. árkategória esetében alkalmazandó díjak
1.1. Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság, az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Gázszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén alkalmazandó díjak:

 

A

B

C

1.

Érintett vásárlói kör

Alapdíj (éves)
Ft

Gázdíjak
Ft/MJ

2.

<20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók, kivéve fogyasztói közösségek

9 192

2,264

3.

<20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági felhasználók

12 312

2,968

1.2. Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési területén alkalmazandó díjak:

A

B

C

1.

Érintett vásárlói kör

Alapdíj (éves)
Ft

Gázdíjak
Ft/MJ

2.

<20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók, kivéve fogyasztói közösségek

9 192

2,295

3.

<20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági felhasználók

12 312

3,009

1.3. A FŐGÁZ Földgázelosztási Korlátolt Felelősségű Társaság, az Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, a Csepeli Erőmű Korlátolt Felelősségű Társaság és az ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén alkalmazandó díjak:

A

B

C

1.

Érintett vásárlói kör

Alapdíj (éves)
Ft

Gázdíjak
Ft/MJ

2.

<20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók, kivéve fogyasztói közösségek

9 192

2,256

3.

<20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági felhasználók

12 312

2,957

1.4. A TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság és a Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén alkalmazandó díjak:

A

B

C

1.

Érintett vásárlói kör

Alapdíj (éves)
Ft

Gázdíjak
Ft/MJ

2.

<20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók, kivéve fogyasztói közösségek

9 192

2,364

3.

<20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági felhasználók

12 312

3,101

2. Az egyetemes szolgáltató által a II. árkategória esetében alkalmazandó díjak
2.1. Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság, az E.ON Dél- dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Gázszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén alkalmazandó díjak:

A

B

C

D

E

1.

Ár-

Érintett vásárlói kör

Alapdíjak (éves)

Gázdíjak

2.

szabás

Ft

Ft/m3/h

Ft/MJ

3.

A1)

<20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók, kivéve fogyasztói közösségek

9 192

2,599

4.

A2)

<20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági felhasználók

12 312

3,415

5.

A3)

<20 m3/h gázmérővel rendelkező fogyasztói közösségek

9 192

2,381

6.

B1)

≥20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók

14 633

1,943

7.

B2)

20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági felhasználók

19 564

2,539

8.

C)

Gázmérővel nem rendelkezők

2,474

2.2. Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési területén alkalmazandó díjak:

A

B

C

D

E

1.

Ár-

Érintett vásárlói kör

Alapdíjak (éves)

Gázdíjak

2.

szabás

Ft

Ft/ m3/h

Ft/MJ

3.

A1)

<20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók, kivéve fogyasztói közösségek

9 192

2,570

4.

A2)

<20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági felhasználók

12 312

3,376

5.

A3)

<20 m3/h gázmérővel rendelkező fogyasztói közösségek

9 192

2,414

6.

B1)

≥20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók

14 633

1,947

7.

B2)

20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági felhasználók

19 564

2,544

8.

C)

Gázmérővel nem rendelkezők

2,510

2.3. A FŐGÁZ Földgázelosztási Korlátolt Felelősségű Társaság, az Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, a Csepeli Erőmű Korlátolt Felelősségű Társaság és az ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén alkalmazandó díjak:

A

B

C

D

E

1.

Ár-

Érintett vásárlói kör

Alapdíjak (éves)

Gázdíjak

2.

szabás

Ft

Ft/ m3/h

Ft/MJ

3.

A1)

<20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók, kivéve fogyasztói közösségek

9 192

2,616

4.

A2)

<20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági felhasználók

12 312

3,438

5.

A3)

<20 m3/h gázmérővel rendelkező fogyasztói közösségek

9 192

2,373

6.

B1)

≥20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók

14 633

2,035

7.

B2)

20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági felhasználók

19 564

2,661

8.

C)

Gázmérővel nem rendelkezők

2,465

2.4. A TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság és a Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén alkalmazandó díjak:

A

B

C

D

E

1.

Ár-

Érintett vásárlói kör

Alapdíjak (éves)

Gázdíjak

2.

szabás

Ft

Ft/ m3/h

Ft/MJ

3.

A1)

<20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági
felhasználók, kivéve fogyasztói közösségek

9 192

2,712

4.

A2)

<20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági felhasználók

12 312

3,567

5.

A3)

<20 m3/h gázmérővel rendelkező fogyasztói közösségek

9 192

2,486

6.

B1)

≥20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók

14 633

2,029

7.

B2)

20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági felhasználók

19 564

2,654

8.

C)

Gázmérővel nem rendelkezők

2,551

4. melléklet a 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez

Az üzemi állapotról gáztechnikai normálállapotra történő átszámítás általános szabályai
Az átszámításnál a
a) szűkítőelemes (mérőperemes) mérők esetén a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal HE 64/1989. számú hitelesítési előírásában foglaltakat,
b) turbinás, forgódugattyús, valamint örvényleválásos elven működő mérők esetén a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal HE 75/1992. számú hitelesítési előírásában foglaltakat,
c) lemezes (membrános) mérő esetén a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal HE 2/1996. számú hitelesítési előírásában foglaltakat
kell alkalmazni.

5. melléklet a 28/2009. (VI. 25.)KHEM rendelethez

Az újonnan beépíthető gázmérők

Méretsor

Névleges teljesítmény
(m3/h)

a)

 

G-25

25

G-40

40

G-65

65

G-100

100

b)

 

G-160

160

6. melléklet a 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez94

Gázmérővel nem rendelkező lakások, felhasználási helyek számításba veendő földgázfogyasztása (MJ/hó)

 

A

B

C

D

E

F

G

1.

Lakás típusa

2 lángú
gáztűzhely

3-4 lángú
gáztűzhely

4 lángú
gáztűzhely elektromos
sütővel

5 vagy annál több lángú
gáztűzhely

Garzon
gáztűzhely

Gáz
hűtőszekrény

2.

1 szobás

210

300

240

315

250

454

3.

1,5 szobás

300

370

310

390

310

454

4.

2 szobás

350

450

390

475

390

454

5.

2,5 szobás

410

520

460

545

450

454

6.

3 szobás

470

600

540

630

520

454

7.

3,5 szobás

530

690

630

725

600

454

8.

4 szobás

610

750

690

790

660

454

Az ebédlő az átalánydíj-fizetés szempontjából fél szobának minősül.

7. melléklet a 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez95

8. melléklet a 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez96

9. melléklet a 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez97

10. melléklet a 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez98

Az egyes elosztói működési területenként alkalmazandó nagycsaládos kedvezmény mértéke gyermekenként és jogosultsági időszakonként fogyasztói közösségek esetében
1. 20 m3/h-nál kisebb névleges teljesítményű gázmérővel rendelkező fogyasztói közösségek esetében

Elosztói működési terület

Három vagy több gyermeket nevelő családok esetében
1–3. gyermekre tekintettel járó kedvezmény

Háromnál több gyermeket nevelő családok esetében
4. és további gyermekekre tekintettel járó kedvezmény

Ft/év/gyermek

Ft/év/gyermek

Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság, az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Gázszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság:

1049

1573

Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság:

1058

1587

A FŐGÁZ Földgázelosztási Korlátolt Felelősségű Társaság, az Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, a Csepeli Erőmű Korlátolt Felelősségű Társaság és az ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság:

1054

1581

A TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság és Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság:

1085

1627

2. 20 m3/h és annál nagyobb névleges (össz)teljesítményű gázmérővel rendelkező fogyasztói közösségek esetében

Elosztói működési terület

Három vagy több gyermeket nevelő családok esetében
1–3. gyermekre tekintettel járó kedvezmény

Háromnál több gyermeket nevelő családok esetében
4. és további gyermekekre tekintettel járó kedvezmény

Ft/év/gyermek

Ft/év/gyermek

Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság, az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Gázszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság:

1171

1757

Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság:

886

1329

A FŐGÁZ Földgázelosztási Korlátolt Felelősségű Társaság, az Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, a Csepeli Erőmű Korlátolt Felelősségű Társaság és az ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság:

871

1306

A TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság és Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság:

830

1245

11. melléklet a 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez99

Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához
Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni.
1.    Az igénylő személyi adatai:
Családi és utóneve:     
Születési neve:     
Anyja neve:     
Születési hely, év, hó, nap:     
Lakcíme: .......... irányítószám ...................... település ..................... utca/út/tér ...... házszám ...... lépcsőház ...... emelet, ajtó
Társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ):     
Telefonszáma és e-mail címe (nem kötelező kitölteni):     
2.    Az igénylővel együtt élő személyek adatai:
A táblázatban fel kell tüntetni minden olyan személyt, akinek az igénylővel közös a lakcíme, ideértve azon gyermekeket, akik után az igénylő családi pótlékban részesül, illetve akik a családi pótlék összegének megállapítása szempontjából figyelembevételre kerülnek.

 

Név

Születési idő

TAJ szám

 

□□□□- □□- □□

□□□□- □□□- □□□

 

□□□□- □□- □□

□□□□- □□□- □□□

 

□□□□- □□- □□

□□□□- □□□- □□□

 

□□□□- □□- □□

□□□□- □□□- □□□

 

□□□□- □□- □□

□□□□- □□□- □□□

 

□□□□- □□- □□

□□□□- □□□- □□□

 

□□□□- □□- □□

□□□□- □□□- □□□

3.    A kérelemhez mellékelni kell:
a)    új felhasználási hely esetén az egyetemes szolgáltatási szerződés másolatát, vagy
b)    amennyiben az egyetemes szolgáltatási szerződés alapján már történt számlakibocsátás, a kérelem benyújtását megelőzően kézhez kapott utolsó számla (részszámla) másolatát.
4.    
5.    Fogyasztói közösség képviselőjére vonatkozó adatok
Név, megnevezés:
Cím, székhely:
6.    Nyilatkozat
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben foglaltak valódiságát a kormányhivatal ellenőrizheti.
Tudomásul veszem, hogy a jogosulatlanul igénybe vett kedvezményt kamattal növelten az érintett földgáz egyetemes szolgáltató részére vagyok köteles egy összegben visszafizetni.
A kormányhivatalnak és az ONYFK-nak a jogosultság elbírálásához, valamint a kedvezmény érvényesítéséhez és ellenőrzéséhez szükséges adatkezeléséhez, továbbá az egyetemes szolgáltató, valamint fogyasztási közösség esetén a fogyasztói közösség képviselője részére történő adattovábbításhoz hozzájárulok.
Kijelentem, hogy sem én, sem a háztartásomban élő személy más felhasználási helyen nagycsaládos kedvezményt nem vesz(ek) igénybe.
Kijelentem és tudomásul veszem, hogy köteles vagyok bejelenteni a jogosultságom fennállásának feltételeiben történt bármilyen változást – annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül – a kormányhivatal részére.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
Dátum: ...................... év ........................... hó ........... nap
...............................................
(az igénylő aláírása)

12. melléklet a 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez100

A kedvezményre jogosultakról szóló értesítés adatai
1. A kedvezményre való jogosultságot megállapító szerv megnevezése:
2. A kedvezményre való jogosultságot megállapító határozat száma:
3. A jogosult
3.1. neve:    
3.2. lakcíme (fogyasztási hely):    
4. A jogosultság kezdő időpontja:    
5. A jogosultság végső időpontja:    
6. Adat jellege (új/módosító/törlő/jogosulatlan):    
7. Szolgáltató kódja:    
8. Területi földgázelosztó:    
9. Település neve:    
10. A szolgáltatónál szereplő azonosító szám (ügyfél azonosító, fogyasztási hely azonosító, szerződésszám, hivatkozási szám, mérő gyári száma):    
11. Jogosultság szempontjából figyelembe vett gyerekek száma:    
12. Gyerekek után járó kedvezmény felső határa:    
12.1. A 16/C. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja esetén (MJ):    
12.2. A 16/C. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja esetén (Ft):    
13. Dátum.
1

A rendeletet a 69/2016. (XII. 29.) NFM rendelet 24. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 24. § (2) bekezdését.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 39/2010. (XII. 31.) NFM rendelet 1. §-ával megállapított, a 15/2015. (III. 31.) NFM rendelet 15. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a 32/2011. (VI. 30.) NFM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (1) bekezdés b) pontját a 32/2011. (VI. 30.) NFM rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan az 51/2012. (VIII. 31.) NFM rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

5

A 2. § (1) bekezdés e) pontja a 32/2011. (VI. 30.) NFM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. § (1) bekezdés f) pontját a 32/2011. (VI. 30.) NFM rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte.

7

A 2. § (1) bekezdés h) pontját a 32/2011. (VI. 30.) NFM rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte.

8

A 2. § (1) bekezdés i) pontját a 39/2010. (XII. 31.) NFM rendelet 2. §-a iktatta be.

9

A 2. § (1) bekezdés j) pontját a 39/2010. (XII. 31.) NFM rendelet 2. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte az 51/2012. (VIII. 31.) NFM rendelet 12. § a) pontja.

10

A 2. § (1) bekezdés k) pontját a 39/2010. (XII. 31.) NFM rendelet 2. §-a iktatta be, szövege az 51/2012. (VIII. 31.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 2. § (1) bekezdés l) pontját a 39/2010. (XII. 31.) NFM rendelet 2. §-a iktatta be, szövege az 51/2012. (VIII. 31.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított, a 15/2015. (III. 31.) NFM rendelet 15. § b) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 3. § (1) bekezdése a 78/2012. (XII. 22.) NFM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

13

A 3. § (2) bekezdését a 18/2010. (XII. 3.) NFM rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte.

14

A 3. § (3) bekezdése a 32/2011. (VI. 30.) NFM rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 3. § (5) bekezdése a 13/2013. (IV. 3.) NFM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

16

A 3. § (6) bekezdését a 32/2011. (VI. 30.) NFM rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte.

17

A 3/A. §-t a 39/2010. (XII. 31.) NFM rendelet 3. §-a iktatta be, szövege a 12/2011. (IV. 7.) NFM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 4. § (1) bekezdés c) pontja a 32/2011. (VI. 30.) NFM rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

19

A 6. §-t a 32/2011. (VI. 30.) NFM rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte.

20

A 7. § (1) bekezdése a 32/2011. (VI. 30.) NFM rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

21

A 7. § (2) bekezdése a 32/2011. (VI. 30.) NFM rendelet 1. § (4) bekezdésével megállapított, a 32/2014. (VI. 27.) NFM rendelet 1. § a) és b) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 7. § (3) bekezdése a 32/2011. (VI. 30.) NFM rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

23

A 7. § (4) bekezdése a 78/2012. (XII. 22.) NFM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

24

A 7. § (5) bekezdését a 78/2012. (XII. 22.) NFM rendelet 6. §-a iktatta be.

25

A 9. § a 32/2011. (VI. 30.) NFM rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

26

A 11. §-t megelőző alcímet a 32/2011. (VI. 30.) NFM rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte.

27

A 11. § (1) bekezdése a 32/2011. (VI. 30.) NFM rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

28

A 11. § (2) bekezdése a 32/2011. (VI. 30.) NFM rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

29

A 12. § a 71/2009. (XII. 7.) KHEM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

30

A 12. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 32/2014. (VI. 27.) NFM rendelet 1. § c) pontja szerint módosított szöveg.

31

A 12. § (1) bekezdés a) pontja a 32/2011. (VI. 30.) NFM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

32

A 12/A. §-t a 39/2010. (XII. 31.) NFM rendelet 4. §-a iktatta be.

33

A 12/A. § (1) bekezdése a 78/2012. (XII. 22.) NFM rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

34

A 12/A. § (2) bekezdése a 78/2012. (XII. 22.) NFM rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

35

A 12/A. § (3) bekezdése az 51/2012. (VIII. 31.) NFM rendelet 11. § a) pontja szerint módosított szöveg.

36

A 12/A. § (4) bekezdését az 51/2012. (VIII. 31.) NFM rendelet 12. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

37

A 12/A. § (5) bekezdése a 78/2012. (XII. 22.) NFM rendelet 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

38

A 12/A. § (6) bekezdése az 51/2012. (VIII. 31.) NFM rendelet 11. § b) pontja szerint módosított szöveg.

39

A 12/B. §-t a 39/2010. (XII. 31.) NFM rendelet 4. §-a iktatta be.

40

A 12/B. § (1) bekezdése a 78/2012. (XII. 22.) NFM rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

41

A 12/B. § (1a) bekezdését a 78/2012. (XII. 22.) NFM rendelet 8. §-a iktatta be.

42

A 12/B. § (2) bekezdése az 51/2012. (VIII. 31.) NFM rendelet 11. § c) pontja szerint módosított szöveg.

43

A 12/C. §-t a 39/2010. (XII. 31.) NFM rendelet 4. §-a iktatta be.

44

A 13. §-t megelőző alcímet a 32/2011. (VI. 30.) NFM rendelet 3. §-a, a 13–16. §-t a 46/2011. (IX. 14.) NFM rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte.

45

A 16/A. §-t megelőző alcímet a 39/2010. (XII. 31.) NFM rendelet 5. §-a iktatta be.

47

A 16/A. § (4) bekezdése a 78/2012. (XII. 22.) NFM rendelet 14. §-a szerint módosított szöveg.

48

A 16/A. § (5) bekezdését az 51/2012. (VIII. 31.) NFM rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

49

A 16/B. §-t a 39/2010. (XII. 31.) NFM rendelet 5. §-a iktatta be.

50

A 16/B. § (1) bekezdése az 51/2012. (VIII. 31.) NFM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított, a 15/2015. (III. 31.) NFM rendelet 15. § c) pontja szerint módosított szöveg.

51

A 16/B. § (1a) bekezdését az 51/2012. (VIII. 31.) NFM rendelet 3. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 15/2015. (III. 31.) NFM rendelet 15. § d) pontja szerint módosított szöveg.

52

A 16/B. § (3) bekezdése az 51/2012. (VIII. 31.) NFM rendelet 11. § d) pontja, a 15/2015. (III. 31.) NFM rendelet 15. § e) pontja szerint módosított szöveg.

53

A 16/B. § (4) bekezdése az 51/2012. (VIII. 31.) NFM rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított, a 15/2015. (III. 31.) NFM rendelet 15. § f) pontja szerint módosított szöveg.

54

A 16/B. § (5) bekezdése a 15/2015. (III. 31.) NFM rendelet 15. § g) pontja szerint módosított szöveg.

55

A 16/B. § (6) bekezdése az 51/2012. (VIII. 31.) NFM rendelet 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

56

A 16/B. § (8) bekezdése az 51/2012. (VIII. 31.) NFM rendelet 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

57

A 16/B. § (9) bekezdését az 51/2012. (VIII. 31.) NFM rendelet 3. § (5) bekezdése iktatta be.

58

A 16/C. §-t a 39/2010. (XII. 31.) NFM rendelet 5. §-a iktatta be.

59

A 16/C. § (1) bekezdése az 51/2012. (VIII. 31.) NFM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

60

A 16/D. §-t a 39/2010. (XII. 31.) NFM rendelet 5. §-a iktatta be.

61

A 16/D. § (1) bekezdése a 15/2015. (III. 31.) NFM rendelet 13. §-ával megállapított szöveg.

62

A 16/D. § (2) bekezdése a 15/2015. (III. 31.) NFM rendelet 15. § d) pontja szerint módosított szöveg.

63

A 16/D. § (3) bekezdése a 78/2012. (XII. 22.) NFM rendelet 9. §-ával megállapított, a 15/2015. (III. 31.) NFM rendelet 15. § h)–i) pontja szerint módosított szöveg.

64

A 16/D. § (4) bekezdését az 51/2012. (VIII. 31.) NFM rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 15/2015. (III. 31.) NFM rendelet 15. § h) pontja szerint módosított szöveg.

65

A 16/E. §-t a 39/2010. (XII. 31.) NFM rendelet 5. §-a iktatta be.

66

A 16/E. § (1) bekezdése a 15/2015. (III. 31.) NFM rendelet 15. § i) pontja szerint módosított szöveg.

68

A 16/E. § (2a) bekezdését az 51/2012. (VIII. 31.) NFM rendelet 6. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 15/2015. (III. 31.) NFM rendelet 15. § d), i) és k) pontja szerint módosított szöveg.

69

A 16/E. § (3) bekezdése a 15/2015. (III. 31.) NFM rendelet 15. § d) pontja szerint módosított szöveg.

70

A 16/E. § (4) bekezdése az 51/2012. (VIII. 31.) NFM rendelet 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

71

A 16/E. §-t a 39/2010. (XII. 31.) NFM rendelet 5. §-a iktatta be.

72

A 16/F. § (1) bekezdése az 51/2012. (VIII. 31.) NFM rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

73

A 16/F. § (4) bekezdése az 51/2012. (VIII. 31.) NFM rendelet 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

74

A 16/G. §-t a 39/2010. (XII. 31.) NFM rendelet 5. §-a iktatta be.

75

A 16/G. § (2) bekezdése a 15/2015. (III. 31.) NFM rendelet 15. § d) pontja szerint módosított szöveg.

76

A 16/G. § (3) bekezdése az 51/2012. (VIII. 31.) NFM rendelet 12. § c) pontja, a 15/2015. (III. 31.) NFM rendelet 15. § d) pontja szerint módosított szöveg.

77

A 16/H. §-t a 39/2010. (XII. 31.) NFM rendelet 5. §-a iktatta be.

78

A 16/H. § (1) bekezdése az 51/2012. (VIII. 31.) NFM rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

79

A 17. § (6) bekezdését a 18/2010. (XII. 3.) NFM rendelet 1. §-a iktatta be, szövege a 12/2015. (III. 31.) NFM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

80

A 17. § (7) bekezdését a 78/2012. (XII. 22.) NFM rendelet 10. §-a iktatta be.

81

A 19. § (2)–(4) bekezdése a 4/2010. (VI. 30.) NFM rendelet 8. § (4) bekezdése alapján nem lép hatályba.

82

A 20. § ugyanezen § alapján hatályát vesztette.

83

A 21. § ugyanezen § alapján hatályát vesztette.

84

A 22. § (2) bekezdését a 32/2011. (VI. 30.) NFM rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 15/2015. (III. 31.) NFM rendelet 14. §-a iktatta be.

85

A 22. § (3) bekezdése e rendelet 21. §-a alapján hatályát vesztette.

86

A 22. § (4) bekezdését a 42/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet 6. §-a iktatta be, szövege a 18/2010. (XII. 3.) NFM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

87

A 23. §-t a 39/2010. (XII. 31.) NFM rendelet 6. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte az 51/2012. (VIII. 31.) NFM rendelet 12. § d) pontja.

88

A 24. §-t a 22/2011. (V. 20.) NFM rendelet 4. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte az 51/2012. (VIII. 31.) NFM rendelet 12. § d) pontja.

89

A 25. §-t a 28/2012. (V. 31.) NFM rendelet 1. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte az 51/2012. (VIII. 31.) NFM rendelet 12. § e) pontja.

90

A 26. §-t az 51/2012. (VIII. 31.) NFM rendelet 9. §-a iktatta be.

91

Az 1. mellékletet a 18/2010. (XII. 3.) NFM rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte.

92

A 2. melléklet a 6/2016. (III. 30.) NFM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

93

A 3. melléklet a 14/2014. (III. 31.) NFM rendelet 1. §-ával megállapított, a 6/2016. (III. 30.) NFM rendelet 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

94

A 6. melléklet a 32/2014. (VI. 27.) NFM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

95

A 7. mellékletet a 32/2011. (VI. 30.) NFM rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte.

96

A 8. mellékletet a 32/2011. (VI. 30.) NFM rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére