• Tartalom

282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet

282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet

a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól1

2019.03.14.

A Kormány az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 31. § a) pontjában, valamint a 9. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés o), r) és v) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2 (1)3 A kiemelt térségi és megyei területrendezési terv (a továbbiakban együtt: területrendezési terv), valamint a megyei területrendezési terv hatálya alá tartozó település településszerkezeti tervének és helyi építési szabályzatának (a továbbiakban együtt: településrendezési eszköz) készítése vagy módosítása során az 1. mellékletben felsorolt térségi övezetek kiterjedését az ott meghatározott államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatása alapján kell lehatárolni.

(2)4 A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló törvény (a továbbiakban: Balaton-törvény) hatálya alá tartozó település településrendezési eszközének készítése vagy módosítása során a 2. mellékletben felsorolt térségi övezetek kiterjedését az ott meghatározott államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatása alapján kell lehatárolni.

(3)5 A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló törvény (a továbbiakban: Agglomerációs törvény) hatálya alá tartozó település településrendezési eszközének készítése vagy módosítása során a 3. mellékletben felsorolt térségi övezetek kiterjedését az ott meghatározott államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatása alapján kell lehatárolni.

2. §6 (1)7 Az 1. § szerint kijelölt előzetes adatszolgáltatásra kötelezett államigazgatási szerv az előzetes adatszolgáltatást a kiemelt térségi területrendezési terv készítése vagy módosítása esetén a területrendezésért felelős miniszter vagy a megyei önkormányzat, valamint a megyei területrendezési terv készítése vagy módosítása esetén a megyei önkormányzat (a továbbiakban együtt: a területrendezési terv kidolgozásáért felelős szerv), illetve a településrendezési eszköz készítése vagy módosítása esetén a települési önkormányzat megkeresése alapján teljesíti.

(2)8 A térségi övezet lehatárolására irányuló megkeresést elektronikus úton kell megküldeni az államigazgatási szerv részére.

3. §9 (1) A területrendezési terv készítése vagy módosítása során a területrendezési terv kidolgozásáért felelős szervnek a térségi övezet lehatárolására irányuló megkeresése tartalmazza:

a) annak a térségi övezetnek a megjelölését, amelynek kiterjedésére vonatkozóan az előzetes adatszolgáltatást kéri,

b) a területrendezési terv módosítása esetén a módosítás célját,

c) a területrendezési terv módosítása esetén a hatályos területrendezési tervet elfogadó jogszabály megjelölését és a hozzáférhetőségéről való tájékoztatást.

(2)10 A településrendezési eszköz készítése vagy módosítása esetén a települési önkormányzat a térségi övezet lehatárolására vonatkozó előzetes adatszolgáltatás érdekében, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. §-ában meghatározott előzetes tájékoztatási szakasz keretében keresi meg az államigazgatási szervet.

(3)11 Amennyiben az 1–3. mellékletben meghatározott államigazgatási szerv nem kerül bevonásra a (2) bekezdés szerinti előzetes tájékoztatási szakaszban, a települési önkormányzat a térségi övezet lehatárolására vonatkozó előzetes adatszolgáltatás érdekében az államigazgatási szervet az előzetes tájékoztatási szakasszal egyidejűleg keresi meg.

(4)12 A településrendezési eszköz készítése vagy módosítása esetén a települési önkormányzatnak a térségi övezet lehatárolására irányuló megkeresése tartalmazza:

a) annak a térségi övezetnek a megjelölését, amelynek kiterjedésére vonatkozóan az előzetes adatszolgáltatást kéri,

b)13 a településrendezési eszköz módosítása esetén a módosítás célját,

c)14 a településrendezési eszköz módosítása esetén a hatályos településszerkezeti tervről szóló határozat és a helyi építési szabályzatot elfogadó rendelet megjelölését, valamint az azok hozzáférhetőségéről való tájékoztatást.

4. §15 (1)16 Az államigazgatási szerv a térségi övezet kiterjedéséről jogszabály, hatósági nyilvántartás alapján, ennek hiányában – a területrendezési terv vagy településrendezési eszköz készítésénél vagy módosításánál felhasználható adattartalommal rendelkező – egyéb nyilvántartás, ágazati koncepció vagy módszertannal megalapozott tanulmány figyelembe- vételével ad tájékoztatást.

(2) A területrendezési terv készítése vagy módosítása esetében a térségi övezet kiterjedésére vonatkozó előzetes adatszolgáltatás tartalmazza:

a) az államigazgatási szerv megnevezését;

b) az (1) bekezdés szerinti dokumentumok megnevezését és az azok hozzáférhetőségéről szóló tájékoztatást;

c) a térségi övezet kiterjedésére vonatkozó tájékoztatást

ca)17 a települések teljes közigazgatási területével lehatárolandó térségi övezetek esetében a térségi övezettel érintett települések szöveges felsorolását, vagy

cb)18 a térségi övezet tényleges kiterjedésének megfelelően történő lehatárolást az 1:50 000 alaptérképi tartalmat hordozó, de legalább digitális alaptérképekhez (DTA) illeszthető pontossággal, digitális vektoros formában.

(3)19 A településrendezési eszköz készítése vagy módosítása esetében a térségi övezet kiterjedésére vonatkozó előzetes adatszolgáltatás tartalmazza:

a) az államigazgatási szerv megnevezését;

b) az (1) bekezdés szerinti dokumentumok megnevezését és az azok hozzáférhetőségéről szóló tájékoztatást;

c)20 a térségi övezet kiterjedésére vonatkozó tájékoztatást helyrajzi számok felsorolásával, vagy tényleges kiterjedésének megfelelő adattartalommal bíró – az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázishoz illeszthető – térképi adat- állománnyal.

5. §21 (1)22 A területrendezési terv készítése vagy módosítása esetén megkeresett államigazgatási szerv a megkeresés kézhezvételétől számított huszonegy napon belül adja ki a térségi övezet kiterjedésére vonatkozó előzetes adatszolgáltatást. Az adatszolgáltatási határidő a megkeresésnek az államigazgatási szervhez történő megérkezését követő napon kezdődik.

(2)23 A településrendezési eszköz készítése vagy módosítása esetén a megkeresett államigazgatási szerv a térségi övezet kiterjedésére vonatkozó előzetes adatszolgáltatását a 3. § (2) bekezdésében meghatározott előzetes tájékoztatási szakaszban, a 3. § (3) bekezdésében meghatározott esetben az előzetes tájékoztatási szakasszal egyidejűleg, huszonegy napon belül adja meg.

(3)24 Az előzetes adatszolgáltatást – az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel – elektronikus úton kell az adatszolgáltatást kérő részére megküldeni.

(4) Az államigazgatási szerv előzetes adatszolgáltatása térítésmentes.

(5)25 A kiemelt fontosságú honvédelmi területre és a honvédelmi területre vonatkozó adatszolgáltatást postai úton, papír alapon kell az adatszolgáltatást kérő részére megküldeni.

6. §26 A területrendezési terv kidolgozásáért felelős szerv az államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatása alapján lehatárolt térségi övezeteket a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint egyezteti a véleményezésre jogosult szervekkel.

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)27 Az 1–6. §, a (3)–(4) bekezdés, az 1–3. melléklet az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(3)28

(4)29

(5)30

(6)31

8. §32 Ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

9. §33 E rendeletnek a településtervezéssel összefüggésben az örökségvédelmi feladatellátás egyszerűsítését szolgáló kormányrendeletek módosításáról szóló 38/2019. (III. 6.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr.) megállapított 1–3. mellékletét a Mód. Kr. hatálybalépésekor34 folyamatban lévő településrendezési eszköz készítése és módosítása során történő előzetes adatszolgáltatásnál is alkalmazni kell.

1. melléklet a 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelethez35


A kiemelt térségi és a megyei területrendezési terv, valamint a megyei területrendezési terv hatálya alá tartozó település településrendezési eszközének készítése vagy módosítása során előzetes adatszolgáltatásra kötelezett államigazgatási szervek

9K00888M_0

 

A

B

C

D

1.

Térségi övezetek

A kiemelt térségi és a megyei területrendezési terv készítése vagy módosítása során előzetes adatszolgáltatásra kötelezett államigazgatási szervek

A megyei területrendezési terv hatálya alá tartozó település településrendezési eszközének készítése vagy módosítása során előzetes adatszolgáltatásra kötelezett államigazgatási szervek

2.

1. Az Országos Területrendezési Tervről szóló törvény szerinti országos övezetek

a) kiváló termőhelyi adottságú szántóterület

Budapest Főváros Kormányhivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

3.

b) jó termőhelyi adottságú szántóterület

Budapest Főváros Kormányhivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

4.

c) kiváló termőhelyi adottságú erdőterület

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

megyei kormányhivatal erdészeti hatáskörében eljáró járási hivatala

5.

d) tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület

természetvédelemért felelős miniszter

nemzeti park igazgatóság

6.

e) világörökségi és világörökségi várományos terület

kulturális örökség védelméért felelős miniszter

fővárosi és megyei kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala

7.

f) országos vízminőség- védelmi terület

területi vízügyi igazgatóság

területi vízügyi igazgatóság

8.

g) nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkárelhárítási célú szükségtározók területe

területi vízügyi igazgatóság

területi vízügyi igazgatóság

9.

h) kiemelt fontosságú honvédelmi terület

honvédelemért felelős miniszter

honvédelemért felelős miniszter

10.

2. Az Országos Területrendezési Tervről szóló törvény szerinti kiemelt térségi és megyei övezetek

a) magterület

természetvédelemért felelős miniszter

nemzeti park igazgatóság

11.

b) jó termőhelyi adottságú szántóterület

természetvédelemért felelős miniszter

nemzeti park igazgatóság

12.

c) pufferterület

természetvédelemért felelős miniszter

nemzeti park igazgatóság

13.

d) erdőtelepítésre javasolt terület

Budapest Főváros Kormányhivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

14.

e) ásványi nyersanyagvagyon terület

bányafelügyeleti hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal

bányafelügyeleti hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal

15.

f) rendszeresen belvízjárta terület

területi vízügyi igazgatóság

területi vízügyi igazgatóság

16.

g) földtani veszélyforrás területe

bányafelügyeleti hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal

bányafelügyeleti hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal

17.

h) honvédelmi terület

honvédelemért felelős miniszter

honvédelemért felelős miniszter

2. melléklet a 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelethez36


A Balaton-törvény hatálya alá tartozó település településrendezési eszközének készítése vagy módosítása során előzetes adatszolgáltatásra kötelezett államigazgatási szervek

 

A

B

C

1.

Térségi övezetek

A Balaton-törvény hatálya alá tartozó település településrendezési eszközének készítése vagy módosítása során előzetes adatszolgáltatásra kötelezett államigazgatási szervek

2.

1. Az Országos Területrendezési Tervről szóló törvény szerinti országos övezetek

a) kiváló termőhelyi adottságú szántóterület

Budapest Főváros Kormányhivatala

3.

b) jó termőhelyi adottságú szántóterület

Budapest Főváros Kormányhivatala

4.

c) kiváló termőhelyi adottságú erdőterület

megyei kormányhivatal erdészeti hatáskörében eljáró járási hivatala

5.

d) tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület

nemzeti park igazgatóság

6.

e) világörökségi és világörökségi várományos terület

fővárosi és megyei kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala

7.

f) országos vízminőség-védelmi terület

területi vízügyi igazgatóság

8.

g) kiemelt fontosságú honvédelmi terület

honvédelemért felelős miniszter

9.

2. Az Országos Területrendezési Tervről szóló törvény szerinti kiemelt térségi övezetek

a) magterület

nemzeti park igazgatóság

10.

b) ökológiai folyosó

nemzeti park igazgatóság

11.

c) pufferterület

nemzeti park igazgatóság

12.

d) erdőtelepítésre javasolt terület

Budapest Főváros Kormányhivatala

13.

e) ásványi nyersanyagvagyon terület

bányafelügyeleti hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal

14.

f) rendszeresen belvízjárta terület

területi vízügyi igazgatóság

15.

g) földtani veszélyforrás területe

bányafelügyeleti hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal

16.

h) honvédelmi terület

honvédelemért felelős miniszter

17.

3. A Balaton-törvény által egyedileg meghatározott övezetek

a) ökológiai rehabilitációt igénylő terület

nemzeti park igazgatóság

18.

b) felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület

megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóság

19.

c) felszíni vízminőség-védelmi terület

megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóság

20.

d) tómeder

területi vízügyi igazgatóság

3. melléklet a 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelethez37


Az Agglomerációs törvény hatálya alá tartozó település településrendezési eszközének készítése vagy módosítása során előzetes adatszolgáltatásra kötelezett államigazgatási szervek

 

A

B

C

1.

Térségi övezetek

Az Agglomerációs törvény hatálya alá tartozó település településrendezési eszközének készítése vagy módosítása során előzetes adatszolgáltatásra kötelezett államigazgatási szervek

2.

1. Az Országos Területrendezési Tervről szóló törvény szerinti országos övezetek

a) kiváló termőhelyi adottságú szántóterület

Budapest Főváros Kormányhivatala

3.

b) jó termőhelyi adottságú szántóterület

Budapest Főváros Kormányhivatala

4.

c) kiváló termőhelyi adottságú erdőterület

megyei kormányhivatal erdészeti hatáskörében eljáró járási hivatala

5.

d) tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület

nemzeti park igazgatóság

6.

e) világörökségi és világörökségi várományos terület

fővárosi és megyei kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala

7.

f) országos vízminőség-védelmi terület

területi vízügyi igazgatóság

8.

g) nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló szükségtározók területe

területi vízügyi igazgatóság

9.

h) kiemelt fontosságú honvédelmi terület

honvédelemért felelős miniszter

10.

2. Az Országos Területrendezési Tervről szóló törvény szerinti kiemelt térségi övezetek

a) magterület

nemzeti park igazgatóság

11.

b) ökológiai folyosó

nemzeti park igazgatóság

12.

c) puffer terület

nemzeti park igazgatóság

13.

d) erdőtelepítésre javasolt terület

Budapest Főváros Kormányhivatala

14.

e) ásványi nyersanyag-vagyon terület

bányafelügyeleti hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal

15.

f) rendszeresen belvízjárta terület

területi vízügyi igazgatóság

16.

g) földtani veszélyforrás területe

bányafelügyeleti hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal

17.

h) honvédelmi terület

honvédelemért felelős miniszter

1

A rendeletet a 121/2019. (V. 27.) Korm. rendelet 24. §-a hatályon kívül helyezte 2019. június 4. napjával.

2

Az 1. § a 7. § (2) bekezdése alapján 2009. december 26. napján lép hatályba.

3

Az 1. § (1) bekezdése a 25/2014. (II. 7.) Korm. rendelet 21. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § (2) bekezdése a 25/2014. (II. 7.) Korm. rendelet 21. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

Az 1. § (3) bekezdése a 25/2014. (II. 7.) Korm. rendelet 21. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 2. § a 7. § (2) bekezdése alapján 2009. december 26. napján lép hatályba.

7

A 2. § (1) bekezdése a 25/2014. (II. 7.) Korm. rendelet 21. § a) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 2. § (2) bekezdése a 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 3. § a 7. § (2) bekezdése alapján 2009. december 26. napján lép hatályba.

10

A 3. § (2) bekezdése a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 62. §-ával megállapított, a 25/2014. (II. 7.) Korm. rendelet 21. § a) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 3. § (3) bekezdése a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 63. § a) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 3. § (4) bekezdés nyitó szövegrésze a 25/2014. (II. 7.) Korm. rendelet 21. § a) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 3. § (4) bekezdés b) pontja a 25/2014. (II. 7.) Korm. rendelet 21. § a) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 3. § (4) bekezdés c) pontja a 25/2014. (II. 7.) Korm. rendelet 21. § a) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 4. § a 7. § (2) bekezdése alapján 2009. december 26. napján lép hatályba.

16

A 4. § (1) bekezdése a 25/2014. (II. 7.) Korm. rendelet 21. § c) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 4. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontja a 25/2014. (II. 7.) Korm. rendelet 22. § a) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 4. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontja a 25/2014. (II. 7.) Korm. rendelet 21. § d) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 4. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a 25/2014. (II. 7.) Korm. rendelet 21. § a) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 4. § (3) bekezdés c) pontja a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 263. §-a, a 25/2014. (II. 7.) Korm. rendelet 22. § b) pontja szerint módosított szöveg.

21

Az 5. § a 7. § (2) bekezdése alapján 2009. december 26. napján lépett hatályba.

22

Az 5. § (1) bekezdése a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 122. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

23

Az 5. § (2) bekezdése a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 63. § b) pontja, a 25/2014. (II. 7.) Korm. rendelet 21. § a) pontja, a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 123. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

25

Az 5. § (5) bekezdését a 342/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése iktatta be.

26

A 6. § a 7. § (2) bekezdése alapján 2009. december 26. napján lép hatályba.

27

A 7. § (2) bekezdése a 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 47. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

28

A 7. § (3) bekezdése a (2) bekezdés alapján 2009. december 26. napján lépett hatályba. A 7. § (3) bekezdését a (6) bekezdés hatályon kívül helyezte.

29

A 7. § (4) bekezdése a (2) bekezdés alapján 2009. december 26. napján lépett hatályba. A 7. § (4) bekezdését a (6) bekezdés hatályon kívül helyezte.

30

A 7. § (5) bekezdését a (6) bekezdés hatályon kívül helyezte.

31

A 7. § (6) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

32

A 8. § a 7. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 47. § (1) bekezdése iktatta be.

33

A 9. §-t a 7. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 38/2019. (III. 6.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

34

A hatálybalépés időpontja 2019. március 14.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére