• Tartalom

288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet

288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet

az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről1

2017.11.01.

A Kormány a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. §2 E rendelet hatálya kiterjed a Magyarországon gazdasági tevékenységet folytató

a) jogi személyekre,

b) jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre,

c) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 3. § 17. pontja alapján egyéni vállalkozónak, illetve az Szja tv. 3. § 18. pontja alapján mezőgazdasági őstermelőnek minősülő személyekre, valamint

d) nem üzletszerű gazdasági tevékenységet folytató természetes személyekre, azok gazdasági tevékenységére vonatkozóan.

2. § (1)3 A rendelet 1–13. melléklete a hivatalos statisztikai szolgálat szerveinek közvetlen adatgyűjtéseit és statisztikai célú adatátvételeit, valamint a gyűjthető adatköröket tartalmazzák.

(2)–(3)4

(4)5 Az adatszolgáltatási kötelezettséget a mellékletekben kijelölt adatgyűjtések esetében az erre a célra kialakított informatikai rendszeren keresztül, elektronikus úton kell teljesíteni.

3. §6 (1)7 A hivatalos statisztikai szolgálat szervei az 1–13. mellékletben szereplő adatgyűjtéseik tekintetében az adatgyűjtésre szolgáló kérdőívet minden év december 15-éig, honlapjukon közzéteszik.

(2)8 Az adatgyűjtések 1–13. mellékletben meghatározott adatszolgáltatói körén belül az egyes adatszolgáltatók kijelölését – a teljes körű adatgyűjtések kivételével – a hivatalos statisztikai szolgálatnak az adott statisztikai adatfelvételért felelős tagja – megalapozott módszertan alkalmazásával, valamint a Központi Statisztikai Hivatal esetében a (4) bekezdésben meghatározottak szerint – jogosult elvégezni.

(3) A hivatalos statisztikai szolgálat szervei az adatszolgáltatót adatszolgáltatási kötelezettségéről minden év december 31-ig vagy legkésőbb az adatszolgáltatási kötelezettség határidejét megelőzően 30 nappal értesítik.

(4)9 Az adatszolgáltatók kijelölését a Központi Statisztikai Hivatal a december 15. napján hatályos, rendelkezésére álló regiszterek és nyilvántartások alapulvételével végzi, kivéve ha jogszabály eltérően rendelkezik. Ha év közben a kieső adatszolgáltatók pótlása, illetve az adatszolgáltatói kör pontosítása érdekében új adatszolgáltatók kijelölése indokolt, azt a kijelölés szükségességének felmerülésekor rendelkezésre álló regiszterek és nyilvántartások alapulvételével kell elvégezni.

4. §10 Az OSAP-ban szereplő adatgyűjtések nyilvántartási rendszerét a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) alakítja ki és vezeti.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)11

(3)12 A 2016. évre mint tárgyévre vonatkozó, 2017-ben teljesítendő közvetlen adatgyűjtéseket és statisztikai célú adatátvételeket – kivéve a(z) 1021, 1061, 1156, 1202, 1206, 1210, 1237, 1696, 1765, 1775, 1846, 2202, 2203, 2257, 2259, 2335, 2394, 2414, 2416 nyilvántartási számú adatgyűjtéseket – e rendelet 2016. december 31-én hatályos szabályai szerint kell teljesíteni.

(4)13

6. §14

7. §15 E rendelet a 14. mellékletben meghatározott uniós jogi aktusok átültetését, illetve végrehajtását szolgálja.

1. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez16

2. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez17

3. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez18

4. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez19

4/A. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez20

5. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez21

6. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez22

7. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez23

8. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez24

9. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez25

10. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez26

11. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez27

12. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez28

13. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez29

14. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez30

15–16. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez31

1

A rendeletet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

Az 1. § a 377/2016. (XI. 30.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdése a 305/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (2)–(3) bekezdését a 432/2013. (XI. 18.) Korm. rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte.

5

A 2. § (4) bekezdését a 279/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 375/2015. (XII. 3.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

6

A 3. § a 432/2013. (XI. 18.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

7

A 3. § (1) bekezdése a 305/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 3. § (2) bekezdése a 377/2016. (XI. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 3. § (4) bekezdését a 377/2016. (XI. 30.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

10

A 4. § a 305/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

11

Az 5. § (2) bekezdését a 432/2013. (XI. 18.) Korm. rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte.

12

Az 5. § (3) bekezdése a 377/2016. (XI. 30.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

13

Az 5. § (4) bekezdését a 340/2012. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 432/2013. (XI. 18.) Korm. rendelet 5. §-a.

14

A 6. §-t a 432/2013. (XI. 18.) Korm. rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte.

15

A 7. § a 305/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

17

A 2. melléklet a 377/2016. (XI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 4. melléklet a 377/2016. (XI. 30.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 4/A. mellékletet a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 457. § b) pontja iktatta be, hatályát vesztette a 305/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján.

21

Az 5. melléklet a 377/2016. (XI. 30.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 6. melléklet a 377/2016. (XI. 30.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 8. melléklet a 377/2016. (XI. 30.) Korm. rendelet 4. § (8) bekezdésével megállapított, a 311/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 17. §-a szerint módosított szöveg.

25

A 9. melléklet a 377/2016. (XI. 30.) Korm. rendelet 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 10. melléklet a 377/2016. (XI. 30.) Korm. rendelet 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 11. melléklet a 377/2016. (XI. 30.) Korm. rendelet 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

28

A 12. mellékletet a 257/2010. (XI. 9.) Korm. rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 243/2011. (XI. 22.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 377/2016. (XI. 30.) Korm. rendelet 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

29

A 13. mellékletet a 257/2010. (XI. 9.) Korm. rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 305/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be, szöveg a 377/2016. (XI. 30.) Korm. rendelet 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

30

A 14. mellékletet újonnan a 305/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 377/2016. (XI. 30.) Korm. rendelet 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

31

A 15–16. mellékletet a 257/2010. (XI. 9.) Korm. rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére