• Tartalom
Oldalmenü

29/2009. (VIII. 14.) EüM rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról1

2009.11.03.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés k), l) és m) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján – az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontja szerinti feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1–2. §2

3. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2009. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2)3 A 2. § (1) bekezdése, valamint az 1. melléklet 2009. november 1-jén lép hatályba.

(3)4

(4) Az aktív fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók kardiológiai, traumatológiai, csecsemő- és gyermekgyógyászati, valamint onkológiai ellátására vonatkozó előre meghatározott alapdíjjal finanszírozott teljesítményét – az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 27/A. § (1) bekezdés c) pontja alapján – nem kell módosítani az R. 3. számú mellékletére vonatkozó, e rendelettel megállapított változásokkal.

(5)5

(6)6

1–7. melléklet a 29/2009. (VIII. 14.) EüM rendelethez7

1

A rendeletet a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 65. §-a hatályon kívül helyezte 2018. február 14. napjával.

2

Az 1–2. § a 3. § (6) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § (2) bekezdése a 35/2009. (X. 29.) EüM rendelet 3. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

4

A 3. § (3) bekezdése a 3. § (6) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 3. § (5) bekezdése a 3. § (6) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 3. § (6) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

7

Az 1–7. melléklet e rendelet 3. § (6) bekezdése alapján hatályát vesztette.