• Tartalom

29/2009. (X. 30.) ÖM rendelet

29/2009. (X. 30.) ÖM rendelet

az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról1

2010.01.03.

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35. §-ának (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az önkormányzati miniszter feladat- és hatásköréről szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. §-ának a) és d) pontjaiban foglalt feladatkörömben eljárva, az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának d) pontjában foglalt feladatkörében eljáró oktatási és kulturális miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervét e rendelet melléklete tartalmazza.

2. § E rendelet hatálya a megyei önkormányzati hivatalokra, a Fővárosi Közgyűlés hivatalára, a polgármesteri hivatalokra, a körjegyzőségekre, valamint a társult képviselő-testületek közös hivatalaira terjed ki.

3. § (1) Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.

(2)2

(3)3

Melléklet a 29/2009. (X. 30.) ÖM rendelethez4

Egységes irattári terv
Az irattári terv az egységes iratkezelés érdekében az irattári anyagot tételekre (tárgyi csoportokra, indokolt esetben iratfajtákra) tagolva, az önkormányzat szervezetéhez, feladat- és hatásköréhez igazodó rendszerezésben sorolja fel, s meghatározza a kiselejtezhető irattári tételekbe tartozó iratok ügyviteli célú megőrzésének időtartamát, továbbá a nem selejtezhető iratok levéltárba adásának határidejét. Az irattári terv általános és különös részre oszlik.
Az ügy típusát, ágazati hovatartozását, az irat selejtezhetőség szerinti minősítését és a levéltári átadás időpontját az irattári tervben rögzített irattári jel mutatja, amely egyúttal meghatározza az irat irattári helyét is.
Az irattári jel összetevői:
1.    tételszám: négyjegyű kód, amely meghatározza az ügy típusát, az önkormányzati hivatal szervezetéhez és feladatköréhez igazodó rendszerezésben; első karaktere az ágazati betűjel, amelyet a tétel ágazaton belüli háromjegyű sorszáma követ;
2.    selejtezési idő: szám, amely meghatározza a kiselejtezendő irattári tételekbe tartozó iratok ügyviteli célú megőrzésének időtartamát években, vagy ’NS’ jel, amely meghatározza a nem selejtezendő tételeket;
3.    Lt.: a levéltári átadás határideje években, a tényleges átadás időpontjáról az önkormányzati hivatal és az illetékes levéltár esetenként állapodik meg (illetve ’HN’ jel, amely ügyviteli érdekből határidő nélkül az önkormányzat irattárában maradó iratok jelzésére szolgál).
A ’lejárat után’ kiegészítéssel ellátott tételeknél a selejtezés, illetve a levéltári átadás ideje a tételbe tartozó ügyiratok érvényességének lejártakor kezdődik.
ÁLTALÁNOS RÉSZ

TÉTEL
SZÁMKERETE

ÁGAZAT MEGNEVEZÉSE

 

U

ÖNKORMÁNYZATI ÉS ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI ÜGYEK

U101-

 

U.1.

Képviselő-testület iratai

U201-

 

U.2.

Kisebbségi önkormányzat iratai

 

 

Az önkormányzati hivatalnak, a polgármesteri hivatalnak, az önkormányzat gazdálkodó szervezeteinek, közalapítványainak és intézményeinek (a továbbiakban: intézményeinek) ügyei

U301-

 

U.3.

Szervezet, működés

U401-

 

U.4.

Iratkezelés, ügyvitel

U501-

 

U.5.

Személyzeti, bér- és munkaügyek

U601-

 

U.6.

Pénz- és vagyonkezelés

KÜLÖNÖS RÉSZ

TÉTEL
SZÁMKERETE

ÁGAZAT MEGNEVEZÉSE

 

A

PÉNZÜGYEK

A101-

 

A.1.

Adóigazgatási ügyek

A201-

 

A.2.

Egyéb pénzügyek

B101-

B

EGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÁS

C101-

C

SZOCIÁLIS IGAZGATÁS

 

E

KÖRNYEZETVÉDELMI, ÉPÍTÉSI ÜGYEK, TELEPÜLÉSRENDEZÉS, TERÜLETRENDEZÉS KOMMUNÁLIS IGAZGATÁS

E101-

 

E.1.

Környezet- és természetvédelem

E201-

 

E.2.

Építésügyek, településrendezés, területrendezés

E301-

 

E.3.

Kommunális ügyek

F101-

F

KÖZLEKEDÉS ÉS HÍRKÖZLÉSI IGAZGATÁS

G101-

G

VÍZÜGYI IGAZGATÁS

 

H

ÖNKORMÁNYZATI, IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI IGAZGATÁS

H101-

 

H.1.

Anyakönyvi és állampolgársági ügyek

H201-

 

H.2.

Okmányirodák feladatkörébe utalt ügyek, a polgárok személyi adatainak, lakcímének nyilvántartása

H301-

 

H.3.

Választásokkal kapcsolatos ügyek

H401-

 

H.4.

Rendőrségi ügyek

H501-

 

H.5.

Tűzoltósággal kapcsolatos ügyek

H601-

 

H.6.

Menedékjogi ügyek

H701-

 

H.7.

Igazságügyi igazgatás

H801-

 

H.8

Egyéb igazgatási ügyek

I101-

I

LAKÁSÜGYEK

J101-

J

GYERMEKVÉDELMI ÉS GYÁMÜGYI IGAZGATÁS

K101-

K

IPARI IGAZGATÁS

L101-

L

KERESKEDELMI IGAZGATÁS, TURISZTIKA

M101-

M

FÖLDMŰVELÉSÜGY, ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÁS

N101-

N

MUNKAÜGYI IGAZGATÁS, MUNKAVÉDELEM

P101-

P

KÖZOKTATÁSI ÉS MŰVELŐDÉSÜGYI IGAZGATÁS

R101-

R

SPORTÜGYEK

 

X

HONVÉDELMI, POLGÁRI VÉDELMI, KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÁS, FEGYVERES BIZTONSÁGI ŐRSÉG

X101-

 

X.1.

Honvédelmi igazgatás

X201-

 

X.2.

Polgári védelmi, katasztrófavédelmi igazgatás

X301-

 

X.3.

Fegyveres biztonsági őrség

ÁLTALÁNOS RÉSZ
U) ÖNKORMÁNYZATI ÉS ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI ÜGYEK
U.1. Képviselő-testület iratai

Tétel-
szám

Tétel megnevezése

Selejte-
zési idő
(év)

Lt.

U101

Polgármesteri, főpolgármesteri, alpolgármesteri tisztség átadás-átvételével, egyéb feladat- és hatáskör átadás-átvételével kapcsolatos iratok

NS

15

U102

Képviselő-testületi jegyzőkönyv és mellékletei (előterjesztések, sürgősségi indítványok, tájékoztatók, közmeghallgatás, interpellációk, egyéb döntés-előkészítő iratok stb.)

NS

15

U103

Képviselő-testületi zárt ülések jegyzőkönyvei és mellékletei, zárt ülésekről készült hanganyagok

NS

15

U104

Képviselő-testületi bizottságok, részönkormányzatok üléseinek, falugyűlések, körzeti tanácskozások, lakossági fórum jegyzőkönyvei és mellékletei

NS

15

U105

Képviselő-testületi, képviselő-testületi bizottsági, részönkormányzati ülésekről készült hang- és képanyag

NS

15

U106

Képviselő-testületi bizottságok, részönkormányzatok zárt üléseiről készült jegyzőkönyvek, hang- és képanyagok

NS

15

U107

Önkormányzati biztos kirendelése, iratai

NS

15

U108

Tanácsnoki iratok

NS

15

U109

Okmánytár (címer és zászlórajz, díszpolgári cím, helyi kitüntetés adományozása stb.)

NS

15

U110

Önkormányzati érdek-képviseleti tagsági ügyek

NS

15

U111

Önkormányzati rendeletek, határozatok, szabályzatok, együttműködési szerződések/megállapodások eredeti példánya

NS

15

U.2. Kisebbségi önkormányzat iratai

Tétel
szám

Tétel megnevezése

Selejte-
zési idő
(év)

Lt.

U201

Együttműködési megállapodások

NS

15

U202

Feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terv kisebbségi önkormányzati véleményezése

NS

15

U203

Kisebbségi gazdálkodó szervezetek, intézmények alapítása, átszervezése, megszűnése

NS

15

U204

Kisebbségi oktatást is folytató iskolákban az érettségi vizsga előkészítésének, megszervezésének, lebonyolításának figyelemmel kísérésével kapcsolatos iratok

2

U205

Kisebbségi óvodai, iskolai döntések véleményezése, szakmai ellenőrzése

NS

15

U206

Kisebbségi önkormányzat, kisebbségi önkormányzati bizottságok üléseinek jegyzőkönyvei, mellékletei, előterjesztések, egyéb döntés-előkészítő iratok

NS

15

U207

Kisebbségi önkormányzat, kisebbségi önkormányzati bizottságok üléseinek hang- és képanyaga

NS

15

U208

Kisebbségi önkormányzat, kisebbségi önkormányzati bizottságok zárt ülések jegyzőkönyvei és mellékletei, zárt ülésekről készült hanganyagok

NS

15

U209

Kisebbségi önkormányzatok társulási szerződései

NS

15

U210

Kisebbségi önkormányzat költségvetési és vagyonkezelési ügyei

NS

15

U211

Közoktatási megállapodás kisebbségi oktatásról

NS

15

U212

Kisebbségi önkormányzat ellenőrzése

NS

15

U213

Nemzetközi kapcsolattartás iratai

NS

15

U214

Kisebbségi önkormányzat szabályzatai

NS

15

Az önkormányzati hivatalnak, a polgármesteri hivatalnak, az önkormányzat gazdálkodó szervezeteinek, közalapítványainak és intézményeinek (a továbbiakban: intézményeinek) ügyei
U.3. Szervezet, működés

Tétel-
szám

Tétel megnevezése

Selej-
tezési idő
(év)

Lt.

U301

Belső ellenőrzési jelentések

10

U302

Biztonsági és egészségvédelmi intézkedések

2

U303

Érdekegyeztetés a szakszervezetekkel, érdekvédelmi és érdek-képviseleti szervezetekkel, érdek-képviseleti fórumok alapítása, működtetése

NS

15

U304

Érintésvédelmi vizsgálati jegyzőkönyvek

15

U305

Hírlap-, folyóirat- és könyvrendelés

2

U306

Intézmények, érdekeltségi körbe tartozó gazdasági társaságok alapítása, alapító okiratok, tevékenység változása, megszüntetése, irányítással és működéssel kapcsolatos elvi ügyek, szervezeti és működési szabályzat, fejlesztési tervek, ellenőrzési jegyzőkönyvek, minőségirányítási program

NS

15

U307

Intézmények, érdekeltségi körbe tartozó gazdasági társaságok irányításával és működésével kapcsolatos felügyeleti, ellenőrzési, operatív ügyek

5

U308

Kártérítések

10

U309

Kollektív szerződés

NS

15

U310

Közalkalmazotti Tanács ügyei

NS

15

U311

Közérdekű kérelmek, panaszok, javaslatok, bejelentések

2

U312

Külföldi kapcsolatok bonyolítása

10

U313

Külföldi kapcsolatokra vonatkozó két- és többoldalú megállapodások, éves értékelések

NS

15

U314

Külföldi kiküldetés, tapasztalatcsere, úti jelentések

10

U315

Külső szervek, Állami Számvevőszék, a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervének ellenőrzése, átvilágítás, fenntartói, szakfelügyeleti vizsgálatok, törvényességi észrevételek, ügyészi intézkedések

NS

15

U316

Munkabalesetek és foglalkozási betegségek nyilvántartása

75

U317

Munkáltatói juttatások elvi ügyei

NS

15

U318

Munkavédelmi ügyek (munkahelyek kialakítása, rovar-rágcsálóirtás, dohányzóhelyek kijelölése stb.)

10

U319

Jogi ügyek (peres és nem peres ügyek, jogi képviseleti tevékenység)

15

U320

Sajtóügyek, településmarketing, reprezentációs, PR tevékenység

2

U321

Statisztika (éves)

NS

15

U322

Statisztika (időszaki)

5

U323

Társulási, kistérségi megállapodások, Társulási Tanács üléseinek előterjesztései, jegyzőkönyvei, határozatai

NS

15

U324

Társulási Tanács zárt üléseinek előterjesztései, jegyzőkönyvei, határozatai

NS

15

U325

Kapcsolattartás civil, egyházi és ifjúsági szervezetekkel

5

U326

Népszámlálás, egyéb összeírások lebonyolításával kapcsolatos ügyek

5

U327

Önkormányzatok együttműködésére vonatkozó iratok

NS

15

U328

Európai Uniós csatlakozás jogharmonizáció iratai

NS

15

U329

Közigazgatási reform előkészítésére vonatkozó iratok

NS

15

U330

Alapítványokkal, nonprofit szervezetekkel kapcsolatos ügyek

NS

15

U331

Önkormányzati feladatokat érintő stratégia, koncepció, program, terv

NS

15

U332

Kistérségek területének, településeinek összehangolt fejlesztésével kapcsolatos ügyek

5

U333

Kistérségi közszolgáltatások biztosítása, fejlesztése és szervezése

5

U334

Kistérségek által fenntartott intézmények ügyei

5

U335

Kistérségek egyéb operatív ügyei, kistérségi fejlesztési tanács ügyei

5

U336

Önkormányzati (fejlesztési, működési célú) elnyert pályázatok

NS

15

U337

Jegyzői hatáskörbe tartozó szabályzatok

NS

15

U338

Képviselő-testületi, képviselő-testületi bizottságok, részönkormányzatok rendeleteinek, határozatainak utólagos normakontrolljával kapcsolatos iratok

NS

15

U339

Polgármesteri, jegyzői fogadónap jegyzőkönyvei, emlékeztetői

2

U340

Jogszabálytervezetek, szerződések, megállapodások előzetes jogi véleményezése

2

U341

Önkormányzati (fejlesztési, működési célú) sikertelen pályázatok

5

U342

Informatikai üzemeltetés és karbantartási operatív ügyek

5

U343

Állásfoglalások kérése

5

U344

A hivatal működtetésével, karbantartásával kapcsolatos ügyek

5

U345

Adatvédelemmel kapcsolatos ügyek

5

U346

Területszervezés

NS

15

U347

Település átcsatolása másik megyéhez, területrész átadása, átvétele, cseréje

NS

15

U348

Településegyesítés, településegyesítés megszüntetése, új község alakítása

NS

15

U349

Várossá, megyei jogú várossá nyilvánítás, fővárost érintő területszervezési ügyek

NS

15

U350

Vállalkozási szerződések

5

U351

Munka-, szakmai értekezleti jegyzőkönyvek

5

U352

Beszámolók, jelentések, munkatervek (éves polgármesteri, jegyzői, szakigazgatási, intézményi)

NS

15

U353

Beszámolók, jelentések, munkatervek (időszaki jegyzői, polgármesteri, intézményi)

5

U354

Munkarend, ügyrend és ügyfélfogadási rend

5

U355

Vezetői értekezletek jegyzőkönyvei, emlékeztetői

NS

15

U356

Utasítások (jegyzői, polgármesteri)

NS

15

U357

Lobbitevékenység

10

U358

Hivatal, munkakör átadás-átvételi jegyzőkönyvek

10

U359

Körlevelek (intézkedést igénylő)

2

U360

Minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszer, teljesítménykövetelmény célmeghatározása, teljesítményértékelés általános iratai

NS

15

U361

Intézkedést nem igénylő körlevelek, meghívók, tájékoztatók

1

U362

Tájékoztatások, adatszolgáltatások

1

U363

Önkormányzati rendezvények előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos ügyek

1

U.4. Iratkezelés, ügyvitel

Tétel-
szám

Tétel megnevezése

Selej-
tezési idő
(év)

Lt.

U401

Iratkezelési szabályzattal és irattári tervvel kapcsolatos ügyek

NS

HN

U402

Ügyvitelszervezés (saját fejlesztésű/megrendelésű elektronikus programleírások, programrendszer, védelem szabályozás stb.)

NS

15

U403

Belső ügyviteli segédkönyvek (előadói munkakönyv, érkeztető könyv, iratátadó könyv, postakönyv stb.)

5

U404

Kiadmányozásra használt és más, joghatás kiváltására alkalmas bélyegzők, elektronikus aláírások nyilvántartása

NS

HN

U405

Iktató- és mutatókönyv, irattári segédkönyvek

NS

15

U406

Iratselejtezési jegyzőkönyvek

NS

HN

U407

Kézi irattárból a központi irattárba történő iratátadás-átvétel jegyzőkönyvei

15

U408

Levéltári iratátadás-átvételi jegyzőkönyvek

NS

HN

U.5. Személyzeti, bér- és munkaügyek

Tétel-
szám

Tétel megnevezése

Selej-
tezési idő
(év)

Lt.

U501

Bér- és munkaügyi kimutatások, nyilvántartások, jelentések

10

U502

Létszám- és bérgazdálkodási ügyek (éves)

NS

15

U503

Bérnyilvántartás (bérkarton)

75

U504

A foglalkoztatottak illetményügyei (bérjegyzék, illetménykiegészítés, illetménypótlékok, személyi illetmény megállapítása, illetményeltérítés, járulékelszámolás, jutalom, munkáltatói kölcsön, távolléti díj, letelepedési támogatás, köztisztviselői, közalkalmazotti juttatások stb.)

10

U505

Személyzeti tárgyú pályázati kiírások és beadott pályázatok

2

U506

Üres álláshelyekről tájékoztatás

2

U507

Szabadságolási rend, szabadságügyek, egy hónapnál rövidebb fizetés nélküli szabadság

5

U508

Képviselők nyilvántartása, összeférhetetlensége, juttatásai, tiszteletdíjai

5

U509

Kinevezés, megbízás, besorolás, átsorolás, áthelyezés, minősítés, egyéni teljesítményértékelés iratai, munkaköri leírás, felmentés a képesítési előírás alól, esküokmányok, hatósági bizonyítványok, címek, kitüntetések adományozása, közszolgálati munkaviszony igazolása, rendelkezési, tartalékállományba helyezés (erről tájékoztatás) és megszüntetés, felmentés, munkavégzés alóli felmentés, nyugdíjazás, végkielégítés, eseti megbízások, összeférhetetlenség, kirendelés, prémium évek programba helyezés

75

U510

Közigazgatási alap-, szak- és versenyvizsga-kötelezettséggel kapcsolatos ügyek, ügykezelői alapvizsga-kötelezettséggel kapcsolatos ügyek

5

U511

Eltartói nyilatkozat

5

U512

Fegyelmi ügyek

10

U513

Egy hónapot meghaladó fizetés nélküli szabadság ügyek

75

U514

Fizetési előleg

2

U515

Helyettesítések

2

U516

Kereseti igazolás

2

U517

Jelenléti ívek

5

U518

Baleseti, rokkantsági ügyek

75

U519

Köztisztviselők, közalkalmazottak egyéb jogviszonyainak engedélyezése

10

U520

Vagyonnyilatkozat (lejárat után)

*

*

U521

Megbízási szerződések

5

 

U522

Munkába járás költségeinek térítése, utazási utalványok ügyei

5

U523

Napidíjak

5

U524

Köztisztviselői, közalkalmazotti nyilvántartások

NS

HN

U525

Közhasznú, közcélú alkalmazások, távmunka egyedi ügyei

75

U526

Kitüntetések, kitüntető címek, díjak adományozásának előkészítése, lebonyolítása

5

U527

Tartalékállománnyal, betöltetlen álláshelyekkel, pályázatokkal kapcsolatos iratok

2

U528

A foglalkoztatottak szociális helyzetével, munkakörülményeinek alakulásával és az esélyegyenlőség érvényesülésével kapcsolatos értékelések, jelentések, tervek, programok

NS

15

U529

Munkáltató által biztosított egyedi szociális támogatások ügyei

5

U530

Magánnyugdíjpénztárral, önkéntes kiegészítő nyugdíjpénztárral, önkéntes egészségpénztárral kötött szerződés

NS

HN

U531

Közszolgálati jogviták

30

U532

Tanulmányi szerződés

10

U533

Továbbképzés, átképzés egyedi ügyei, szakmai gyakorlat

2

U534

Továbbképzési éves és középtávú terv

10

U535

Egyetemi, főiskolai hallgatók szakmai gyakorlata (konzulens kérése)

2

* A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megszűnését vagy a kötelezett által új vagyonnyilatkozat tételét követően 8 napon belül vissza kell adni a kötelezettnek.
U.6. Pénz- és vagyonkezelés

Tétel-
szám

Tétel megnevezése

Selej-
tezési idő
(év)

Lt.

U601

Adóügyek (saját)

5

U602

Analitikus nyilvántartások (eszköznyilvántartás, könyvelési naplók, leltár, selejtezés)

10

U603

Anyag- és készletnyilvántartás, kisebb beszerzések, megrendelések

5

U604

Banki és pénzügyi levelezés, átutalási megbízások, bankszámlakivonat, bankszámlanyitás

5

U605

Közbeszerzéssel járó beruházások, építési koncessziók szervezése és pénzügyi lebonyolítása, épületfenntartás, felújítási terv, felújítások szervezése és pénzügyi lebonyolítása, közbeszerzés lebonyolítása, településüzemeltetéssel, fejlesztéssel kapcsolatos feladatok

15

U606

Közbeszerzéssel nem járó beruházások szervezése és pénzügyi lebonyolítása, épületfenntartás, felújítási terv, felújítások szervezése és pénzügyi lebonyolítása, településüzemeltetéssel, fejlesztéssel kapcsolatos feladatok

5

U607

Bizonylatok (bevétel-kiadási bizonylatok, pénztárbizonylatok, pénztárnaplók, számlák, számlatömbök tőpéldányai, készpénzellátmány bizonylatai)

10

U608

Fizetési felszólítás, számlareklamáció, számlarendezés, számlaegyeztetés, követelés érvényesítése, adósságelengedés

5

U609

Gépkocsik üzemeltetése (biztosítás a lejárat után, menetlevél, szerviz, üzemanyag stb.)

2

U610

Illetményszámfejtés

10

U611

Ingatlan- és vagyonnyilvántartás; tulajdonjog-, szolgalmi jog, vezetékjog-rendezés, nyilvántartás

NS

HN

U612

Költségvetési beszámoló (éves)

NS

15

U613

Költségvetési beszámoló (időszaki)

10

U614

Költségvetéssel és pénzkezeléssel kapcsolatos ügyek (adósságrendezés, átcsoportosítás, céltartalékok felhasználása, pénzmaradvány elszámolása, pótelőirányzat, reorganizáció, számviteli rend, intézmények közüzemi számlájának rendezése)

15

U615

Céltámogatások igénylése és lebonyolítása, pályázatok pénzkezelése

15

U616

Hitelfelvétel és lebonyolítás, hitelnyilvántartás

15

U617

Költségvetés és beszámoló előkészítése, költségvetési koncepció

15

U618

Leltárfelvételi ívek

5

U619

Önkormányzati vagyon kezelésére, elidegenítésére, bérletére, cseréjére, jelzálogjaira, vásárlására, haszonbérletére, vagyonkezelői jog létesítésére vonatkozó alapiratok, szerződések, beruházási terv, tervpályázat, tulajdonosi hozzájárulás, törzskönyvi nyilvántartás

NS

HN

U620

Munkáltatói segélyek, támogatások pénzügyi lebonyolítása

5

U621

Szállítólevél

2

U622

Térségi fejlesztési program, ipari park ügyek, térségi, területfejlesztési tanács ügyei

NS

15

U623

Kisajátítás, kisajátítási kérelmek

NS

15

U624

Vagyonbiztonsági rendszer működtetése

10

U625

Vagyonbiztosítás (lejárat után)

2

U626

Vagyonhasznosítás pénzügyi lebonyolítása (bérlet, elidegenítés stb.)

10

U627

Térségi fejlesztési menedzsment ügyek

10

U628

Közbeszerzési ügyek (árubeszerzés, szolgáltatások megrendelése)

10

U629

Önkormányzati ingatlanok fenntartása, karbantartása

5

U630

Gazdasági program

NS

15

U631

Könyvvizsgálói jelentések

10

U632

Területi vagy regionális nyugdíjpénztár alakítása

NS

15

KÜLÖNÖS RÉSZ (ÁGAZATI IRÁNYÍTÁS, SZAKIGAZGATÁS)
A) PÉNZÜGYEK
A.1. Adóigazgatási ügyek

Tétel-
szám

Tétel megnevezése

Selej-
tezési idő
(év)

Lt.

A101

Adó- és értékbizonyítványok

8

A102

Adóbevételi terv és teljesítés

10

A103

Adóellenőrzés, adategyeztetés, adókedvezményi-mentességi ügyek, adókivetés elleni jogorvoslatok, adóbevallás és adókivetés, adóhátralék, túlfizetés, téves befizetés

8

A104

Adóösszesítő, valamint a számítógépes éves feldolgozás adattartalmáról év végén készített lista

5

A105

Adózók egyéni törzsadatai (nyilvántartás)

NS

HN

A106

Adók módjára behajtandó köztartozások iratai

10

A107

Vagyoni igazolások, adóigazolások

5

A108

Adótartozások behajtása, végrehajtása

10

A.2. Egyéb pénzügyek

Tétel-
szám

Tétel megnevezése

Selej-
tezési idő
(év)

Lt.

A201

Általános és céltartalékok felhasználása

10

A202

Átmeneti gazdálkodással kapcsolatos iratok

10

A203

Betéti kamatügyek

5

A204

Decentralizált támogatások felhasználása

10

A205

Fejlesztési alapterv

10

A206

Feladatmutatókhoz kapcsolódó állami hozzájárulás előirányzata, visszaigénylés

10

A207

Feladatmutató-növekedés miatti pótigény

5

A208

Intézményi térítési díjak megállapítása, elengedése (egészségügyi, gyermekjóléti, művelődési, nevelési-oktatási, szociális)

5

A209

Kötvény-, részvénykibocsátás (lejárat után)

5

A210

Különféle célú pénzalapok, közműfejlesztési hozzájárulás visszatérítés

10

A211

Pénzügyi szabálysértések, bírságok

5

A212

Mezőőri járulék kivetése

5

B) EGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÁS

Tétel-
szám

Tétel megnevezése

Selej-
tezési idő
(év)

Lt.

B101

Egészségügyi alapellátás helyzetfelmérése és megszervezése

NS

15

B102

Egészségügyi fejlesztési koncepció előkészítési iratai

5

B103

Egészségügyi szűrővizsgálatok megszervezése

2

B104

Iskola-egészségügyi szolgálat szervezése

NS

15

B105

Körzeti egészségügyi, háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, védőnői, ügyeleti ellátás megszervezése

NS

15

B106

Foglalkozás-egészségügyi ellátás megszervezése

10

B107

Egészségügyi ellátást támogató pályázatok

10

B108

Rehabilitációs Bizottság iratai

10

B109

Finanszírozási szerződés a Regionális Egészségbiztosítási Pénztárral (lejárat után)

10

B110

Gyógyszertár felállításának kezdeményezése és véleményezése

5

B111

Egészségügyi szolgáltatások ÁNTSZ-től érkezett engedélyek (lejárat után)

2

B112

Betegek panaszügyei, betegjogi képviselő észrevételei

2

B113

Háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, védőnői, ügyeleti pályázatok, szerződések (lejárat után)

5

B114

Háziorvosoknál bejelentkezett biztosítottakról havi jelentés

2

B115

Ifjúsági orvos (iskolaorvos) kijelölése (középfokú oktatási intézményekben)

5

B116

Járványügyi intézkedések

10

B117

Köztisztasági és településtisztasági feladatok

10

B118

Egészségügyi ellátásra való jogosultsági ügyek

30

B119

Betegellátási díj (külföldi állampolgárok, nem biztosított magyar állampolgárok ügyei)

5

B120

Nyilvántartás a bejelentett biztosítottakról

10

B121

Társadalombiztosítási járulékügyek

75

B122

Szenvedélybetegek (alkohol- és kábítószer-használók, egyéb függőségben szenvedők) kötelező gondozásba vétele

30

B123

Házi szakápolási szolgálat, járó- és fekvőbeteg-szakellátás, óraszám, ügyeletek

NS

15

B124

Bölcsődék működésével kapcsolatos iratok

NS

15

B125

Gyógyhely, gyógyfürdőintézmény, kitermelt ásványvíz, gyógyvíz, gyógyiszap és gyógyforrástermék törzskönyvi adatai változásának bejelentése

5

B126

Gyógyiszap és gyógyforrástermék kitermelésének, kezelésének és forgalmazásának engedélyezése

NS

15

B127

Rágcsálómentesítés, szúnyoggyérítés, rovarirtás

2

C) SZOCIÁLIS IGAZGATÁS

Tétel-
szám

Tétel megnevezése

Selej-
tezési idő
(év)

Lt.

C101

Személyes gondoskodás körébe tartozó alapszolgáltatások és szakosított ellátási formák megszervezése

NS

15

C102

Személyes gondoskodás körébe tartozó alapszolgáltatást, szakosított ellátásokat biztosító intézmény vagy vállalkozás működésének engedélyezése, ellenőrzése, nyilvántartása

NS

HN

C103

Személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapszolgáltatási ügyek

2

C104

Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátást igénybevevők ügyei

2

C105

Személyes gondoskodás körébe tartozó szociális szolgáltatásokhoz jövedelemigazolás kiállítása

2

C106

Szociális ellátást támogató pályázatok

10

C107

Szerződés a szociális feladatok átvállalásáról

NS

15

C108

Szociálpolitikai kerekasztal működésével kapcsolatos iratok

5

C109

Szociális szakértői bizottság működésével kapcsolatos iratok

5

C110

Helyi rendeletben szabályozott rendszeres segélyek

5

C111

Helyi rendeletben szabályozott átmeneti ellátások

2

C112

Szociális ellátásra jogosultak, rendszeres segélyben részesülők, gondozottak nyilvántartása

NS

HN

C113

Ápolási, gondozási díj, szülőtartás megállapítása

75

C114

Elutasított ápolási, gondozási díj, segély, járadék kérelmek

1

C115

Átmeneti segélyezés

2

C116

Árvízkárosultak állami támogatása

5

-

C117

Hadigondozási, nemzeti gondozási ügyek

30

C118

Hadigondozottak, nemzeti gondozottak nyilvántartása

NS

HN

C119

Hajléktalanok segélyezése, ellátása

2

C120

Időskorúak járadékának nyilvántartása

NS

HN

C121

Időskorúak járadékügyei

10

C122

Közgyógyellátásban részesülők nyilvántartása

NS

HN

C123

Közgyógyellátási ügyek (lejárat után)

5

C124

Közüzemi kompenzációs ügyek, lakbér-hozzájárulás

2

C125

Lakásfenntartási támogatási ügyek

2

C126

Aktív korúak ellátása

10

C127

Rendszeres ellátásból történő előleg kifizetése

2

C128

Temetési segély

2

C129

Krízishelyzetbe került személyek támogatása

5

C130

Gyógyszersegély, gyógyászatisegédeszköz-támogatás

2

C131

Szociális kölcsön egyedi ügyek (lejárat után)

5

C132

Adósságkezelési szolgáltatás (lakhatást segítő ellátás, adósságcsökkentési támogatás)

2

C133

Nyugdíjasházi elhelyezés

5

C134

Köztemetés

25

C135

Megváltozott munkaképességű dolgozók ügyei

10

C136

Segítséggel élők érdekvédelme, támogatása, közlekedési kedvezményei

10

C137

Személyi térítési díj megállapítása

10

C138

Gondozási szükséglet vizsgálata

15

C139

Behajtás, végrehajtás kezdeményezésével kapcsolatos ügyek (pl. gondozási díj)

30

C140

Helyi utazási támogatás megállapítása

5

C141

„Sikeres Magyarországért Panel Plusz” hitelprogramhoz kapcsolódó szociális támogatás

NS

HN

C142

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultsági alapon

5

C143

Életkezdési támogatás iratai

5

C144

Társhatósági megkeresések (idegen környezettanulmány, igazolások)

2

E) KÖRNYEZETVÉDELMI, ÉPÍTÉSI ÜGYEK, TELEPÜLÉSRENDEZÉS, TERÜLETRENDEZÉS ÉS KOMMUNÁLIS IGAZGATÁS
E.1. Környezet- és természetvédelem

Tétel-
szám

Tétel megnevezése

Selej-
tezési idő
(év)

Lt.

E101

Helyi természeti érték védetté nyilvánítása

NS

15

E102

Környezet- és természetvédelmi hatósági feladatok

10

E103

Környezet- és természetvédelmi program

NS

15

E104

Környezet- és természetvédelmi program végrehajtása, akcióprogramok

5

E105

Környezetvédelmi hatásvizsgálati eszközök telepítése

2

E106

Környezetvédelmi hatásvizsgálati tanulmány

NS

15

E107

A helyi természeti területek védetté nyilvánításával kapcsolatos ügyek

NS

15

E108

Védetté nyilvánított területek és védett természeti területek hasznosításának, kezelésének ügyei

5

E109

Légszennyezési, zaj- és természetvédelmi, egyéb környezetvédelmi ellenőrzés és bírság

5

E110

Légszennyezési vizsgálatok, mérések

NS

15

E111

Légszennyező források nyilvántartása

NS

HN

E112

Levegőtisztaság-védelmi (rendkívüli) intézkedési terv (füstköd-riadóterv)

NS

15

E113

Lakóhelyi környezet állapotfelmérése

NS

15

E114

Szolgáltató tevékenységet ellátó üzemi építmény energiahordozó- és/vagy üzemmódváltásra kötelezése, tevékenységének korlátozása, felfüggesztése, illetőleg feloldása

10

E115

Környezetvédelmi alappal, célelőirányzattal kapcsolatos ügyek

10

E116

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból fokozottan védett övezet kijelölése

30

E117

Stratégiai zajtérkép, ezzel összefüggő intézkedési terv

30

E118

Szolgáltató tevékenységet ellátók zajkibocsátással kapcsolatos ügyintézése

5

E.2. Építésügyek, településrendezés, területrendezés

Tétel-
szám

Tétel megnevezése

Selej-
tezési idő
(év)

Lt.

E201

Helyi építészeti örökség védetté nyilvánítása és megszüntetése

NS

15

E202

Helyi építészeti örökség védelmének biztosítása (fenntartás, fejlesztés, őrzés, védett épületek támogatása stb.)

5

E203

Kulturális örökség védelmével kapcsolatos önkormányzati feladatok (pl. régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításával összefüggésben hirdetmény elhelyezés, mentő feltárás, elővásárlási jog gyakorlása stb.)

75

E204

Településfejlesztési menedzsment ügyek, pályázatok

10

E205

Városrehabilitáció ügyei (program, pályázatok, megállapodások stb.)

NS

15

E206

Építészeti-műszaki tervtanács iratai (a tanácsot működtető önkormányzatnál)

NS

15

E207

Átnézeti nyilvántartási térkép, földmérési alaptérkép

NS

HN

E208

Bontási, építési, összevont építésügyi hatósági, egyszerűsített építési, használatbavételi, fennmaradási engedély; szabálytalanságot feltáró építésügyi hatósági ellenőrzés, építésügyi, eljárási bírság, bontási, átépítési kötelezés

NS

15

E209

Szabálytalanságot fel nem táró ellenőrzések

2

E210

Felvonóval, illetve mozgólépcsővel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyek, kötelezések

5

E211

Egyéb építésügyi hatósági kötelezési ügyek

5

E212

Építési, telekalakítási és -változtatási tilalom

5

E213

Elvi építési engedély

5

E214

Építésügyi, településrendezési nyilvántartások

NS

HN

E215

Bejelentés alapján végezhető építési tevékenységek

10

E216

Pincebeomlások, támfal, partfal által veszélyeztetett területek felmérése

NS

15

E217

Település-, területfejlesztési koncepció, településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat

NS

15

E218

Telekrendezés (telekalakítás, telekegyesítés, telekfelosztás, telekhatár-rendezés stb.)

NS

15

E219

Építésügyi hatósági bizonyítványok, igazolások, adatkérés, adatszolgáltatás, tájékoztatások

2

E220

Más hatóság eljárásában szakhatóságként való közreműködés

15

E221

Elővásárlási jog

NS

15

E222

Útépítési és közművesítés hozzájárulás

NS

15

E223

Területrendezési hatósági eljárások

15

E224

Vis maior ügyek

5

E225

Repülőterek zajgátló védőövezetének kialakítása

10

E.3. Kommunális ügyek

Tétel-
szám

Tétel megnevezése

Selej-
tezési idő
(év)

Lt.

E301

Hulladéklerakó-helyek (szilárd, állati eredetű, folyékony) kijelölése, létesítése, hulladékkezelési szerződések, hulladékgazdálkodási program

NS

15

E302

Közcélú ártalmatlanító telep létesítése

NS

15

E303

Kéményseprő-ipari szolgáltatás ügyei

15

E304

Zöldterületek létesítése, fenntartása (parkok, játszóterek)

NS

15

E305

Energiagazdálkodás, szélerőmű létesítése

NS

15

E306

Köztemetők létesítése, lezárása, megszüntetése, nyilvántartásai, térképei, újbóli használatba vétele

NS

HN

E307

Sírboltkönyv, síremlékek és sírboltok terve

NS

HN

E308

Sírnyitási, exhumálási engedély

2

E309

Temetők fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos hatósági ügyek

10

E310

Hozzájárulás temetkezési szolgáltatást végző gazdálkodó szervezet alapításához

5

E311

Temetkezési szolgáltatás ellátásához telephely létesítésének engedélyezése, telephelyek ellenőrzése

15

E312

Halotthamvasztó létesítése, megszüntetése

NS

15

E313

Hulladékká vált járművek ügyei, gépjármű elszállítási és értékesítési ügyek

5

E314

Közműfejlesztés, ingatlanok közműellátása, közműfejlesztési hozzájárulás visszafizetésének ügyei

NS

15

E315

Közterületi felújítás, karbantartás, hibaelhárítás

5

E316

Közterület tisztán tartása, felügyelete, hulladék elhelyezése, gyűjtése, szállítása, hulladékártalmatlanítás, hulladék-újrahasznosítás, hulladékgazdálkodási bírság ügyek

5

F) KÖZLEKEDÉS ÉS HÍRKÖZLÉSI IGAZGATÁS

Tétel-
szám

Tétel megnevezése

Selej-
tezési idő
(év)

Lt.

F101

Közutak, helyi vasutak műszaki, minőségi, baleseti, forgalmi adatainak, valamint forgalmi rendjét meghatározó jelzéseinek nyilvántartása

NS

HN

F102

Közutak, helyi vasutak tisztán tartása, síkosság elleni védekezés

2

F103

Közterület-foglalási, -használati megállapodások és díjak

5

F104

Közterület-bontási hozzájárulás

5

F105

Külterületi közút, helyi vasút menti építmény elhelyezési és nyersanyag-kitermelési hozzájárulás

5

F106

Külterületi közút, helyi vasút menti fakivágási és ültetési hozzájárulás

5

F107

Belterületi közútkezelői hozzájárulások

5

F108

Közutak, helyi vasutak, járdák, gépkocsibehajtók, gyalogutak, kerékpárutak építése, forgalomba helyezése, megszüntetése

NS

15

F109

Közúton, helyi vasúton történő építési munkákhoz való hozzájárulás

2

F110

Vasúti átkelőhelyek, gépkocsibehajtók, gyalogutak, járdák, kerékpárutak, közutak fenntartása, parkolók kialakítása, fenntartása

10

F111

Egyéb közútkezelői hozzájárulás

1

F112

Utcabútorok, utcanévtáblák, házszámtáblák kihelyezése, karbantartása, javítása

5

F113

Repülőtér létesítésének és megszüntetésének véleményezése

5

F114

Kikötők, (közforgalmú) kompok és révek létesítése

NS

15

F115

Közforgalmú kikötők, kompok, révek működtetése

10

F116

Hidak, aluljárók és felüljárók létesítése

NS

15

F117

Hidak, aluljárók és felüljárók működtetése

10

F118

Hídtörzskönyv

NS

HN

F119

Közvilágítási berendezés létesítése

NS

15

F120

Közvilágítási berendezés működtetése

10

F121

Forgalomszabályozás, forgalomtechnika

5

F122

Helyi tömegközlekedés fejlesztési koncepciója

NS

15

F123

Helyi közforgalmú vasúti társasággal kapcsolatos ügyek

10

F124

Hatósági árak megállapítása (helyi tömegközlekedés, taxi, vasút), menetrend

5

F125

Helyi tömegközlekedési pályázat

10

F126

Postai, távközlő, elektromos, valamint más nagyfrekvenciás jelet vagy mellékhatást keltő berendezések létesítése, üzemeltetése, rongálása, hírközlési szabálysértések

10

F127

Távközlési és egyéb nyomvonaljellegű építmények létesítéséhez való hozzájárulás

NS

15

F128

Útellenőri szolgálat megszervezése

5

F129

Útvonalengedélyek

1

F130

Parkolási, eseti behajtási, egyéb eseti közlekedési engedély

2

F131

Közlekedési kártérítések

5

F132

Kerékbilincs alkalmazásának ügyei

2

F133

Behajtási engedélyek

2

G) VÍZÜGYI IGAZGATÁS

Tétel-
szám

Tétel megnevezése

Selej-
tezési idő
(év)

Lt.

G101

Árvíz és belvízzel, helyi vízkárelhárítással kapcsolatos operatív ügyek

5

G102

Árvíz- és belvíz-védekezési terv

NS

15

G103

Védművek létesítése és fejlesztése

NS

15

G104

Védművek működtetése

5

G105

Patakok, csatornák áradásai elleni védekezés, csapadékvíz-elvezetés

NS

15

G106

Vízi közüzemi tevékenység koncepciója, vízrendezési programok

NS

15

G107

Ivóvíz, szennyvízdíjak megállapítása

10

G108

Közműves vízszolgáltatási korlátozási terv, vízkorlátozás ügyei

5

G109

Vízjogi létesítési, fennmaradási és üzemeltetési engedély

NS

HN

G110

Ivóvíz-, szennyvíztisztító berendezés létesítésének engedélyezése

NS

15

G111

Ivóvíz-, szennyvízhálózat, csapadékcsatorna-hálózat létesítése, üzemeltetőjének kijelölése

NS

15

G112

Ivóvíz-, szennyvízhálózat, csapadékcsatorna-hálózat üzemeltetése

5

G113

Ivóvíz-, szennyvíz-, csapadékcsatorna-törzshálózatra történő csatlakozás elrendelése

15

G114

Vízmérőhely, tisztítóakna ügyei

15

G115

Közkifolyókkal, tűzcsapokkal kapcsolatos ügyek

2

G116

Kutak létesítési, fennmaradási és üzemeltetési engedélye

NS

15

G117

A szolgáltató hozzájárulása nélkül végzett bekötés, a bekötéssel összefüggő építmény, berendezés, felszerelés elbontására, illetőleg leszerelésére, átalakítására, utólagos szolgáltatói jóváhagyás beszerzésére kötelezési ügyek

5

G118

Vízvezetési és szennyvízelvezetési szolgalmi ügyek

5

G119

A házi és a csatlakozó víziközmű hálózaton észlelt hibák kijavítására, illetve az előírásoktól eltérő víziközmű-használat megszüntetésére kötelezés

2

G120

Azonos telken több ívóvízbekötő vezeték létesítése

2

G121

Víziközmű-használattal kapcsolatos iratok

NS

15

G122

Víziközmű-társulat, érdekeltségi hozzájárulással kapcsolatos iratok

15

G123

Vizek és vízi létesítmények nyilvántartása

NS

HN

G124

Adatszolgáltatás a vízgazdálkodási feladatok ellátásához

NS

15

G125

Közműfejlesztési támogatáshoz kapcsolódó iratok

15

G126

Talajterhelési ügyek

5

G127

Vízszennyezési, vízvédelmi és csatornabírság ügyek

5

G128

Folyékonyhulladék-bebocsátási pontok kijelölése

15

G129

Vízi állással kapcsolatos ügyek

2

H) ÖNKORMÁNYZATI, IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI IGAZGATÁS
H.1. Anyakönyvi és állampolgársági ügyek

Tétel-
szám

Tétel megnevezése

Selej-
tezési idő
(év)

Lt.

H101

Állampolgársági eskü jegyzőkönyv

NS

HN

H102

Állampolgársági egyéb ügyek

2

H103

Anyakönyv (születési, házassági, bejegyzett élettársi, halotti) és anyakönyvi névmutató

NS

HN

H104

Anyakönyvi alapirat (születési, házassági, bejegyzett élettársi, halotti utólagos bejegyzések alapiratai)

NS

HN

H105

Anyakönyvi okirat kiállítása iránti kérelem, belföldi és külföldi jogsegély iránti kérelem, anyakönyvi kivonat átvételi elismervénye, anyakönyvi adatszolgáltatás iratai, anyakönyvbe történő betekintés iratai

5

H106

Családi jogállás rendezésével kapcsolatos iratok

NS

HN

H107

Családi események polgári szertartása

2

H108

Nyilvántartás az apa adatai nélkül anyakönyvezett születésekről

NS

HN

H109

Nyilvántartás a helyi anyakönyvvezetői megbízásokról és jogosultságokról, valamint a helyettesítésekkel kapcsolatos iratok

NS

HN

H110

Anyakönyvi Szolgáltató Rendszer működésével kapcsolatos egyéb ügyek

10

H111

Anyakönyvi események egyeztetése

5

H112

Hazai anyakönyvezési kérelem, névváltoztatási kérelem felterjesztésével, továbbá házassági névmódosítási kérelem áttételével kapcsolatos iratok

2

H113

Külföldön történő házasságkötéshez, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez szükséges tanúsítvány kiállításával kapcsolatos iratok

5

H114

30 napos várakozási idő alóli felmentés házasságkötéseknél

5

H.2. Okmányirodák feladatkörébe utalt ügyek, a polgárok személyi adatainak, lakcímének nyilvántartása

Tétel-
szám

Tétel megnevezése

Selej-
tezési idő
(év)

Lt.

H201

Adategyeztetés

5

H202

A nyilvántartás alapjául szolgáló alapiratok, értesítések, nyilatkozatok

5

H203

Adatszolgáltatási nyilvántartás

5

H204

Adatszolgáltatással kapcsolatos ügyek (beadványok, kérelmek, megkeresések, átiratok, adatszolgáltatási bizonylatok)

5

H205

Az online nyilvántartásból (Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által) közölt nyilvántartási adatok

5

H206

A harmadik országbeli állampolgárok (letelepedett, bevándorolt jogállású) nyilvántartásba vételével kapcsolatos jegyzőkönyvek

5

H207

A személyiadat- és lakcímnyilvántartás manuális (kartonos) állományának történeti adatai, a lecserélt nyilvántartó kartonok

15

H208

Személyi azonosító kiadásával, módosításával és visszavonásával kapcsolatos iratok

15

H209

Lakcímbejelentéssel kapcsolatos ügyek (elutasítás, lakcímrendezés, be- és kijelentkezésre felszólítás, lakcím fiktívvé nyilvánítása, hivatalból érvénytelenítése)

5

H210

Menekültek nyilvántartásba vételével kapcsolatos jegyzőkönyvek

5

H211

Címnyilvántartással kapcsolatos ügyek

15

H212

Érvénytelen, személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványok, valamint az azzal egy tekintet alá eső okmányok

2

H213

A járműnyilvántartásba bejegyzett adatváltozások tényét megalapozó, ügyintézés során keletkezett iratok Okmánytárba történő felterjesztésekor keletkezett „JÁROK iktató-ív” másolati példánya

20

H214

Az ideiglenes rendszámtábla (Z-, E-, P-, M-) kiadásával, visszavonásával, adatváltozás bejelentésével, az ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel kapcsolatos iratok
(a rendszámtábla használatára jogosító engedély érvényességének megszűnését követően)

5

H215

A jármű okmányokkal, illetve rendszámtáblák selejtezésével kapcsolatos jegyzőkönyv első példánya

NS

HN

H216

Az ideiglenes és nemzetközi vezetői engedély kiadása

5

H217

A vezetői engedélyek kiadásával, cseréjével, pótlásával stb. összefüggő iratok

5

H218

A hivatalból, illetve kérelemre indult, de hivatalból folytatott közlekedési igazgatási ügyek iratai (a jármű ismételt forgalomba helyezését, illetve a visszavont, bevont vezetői engedély visszaadását követően)

5

H219

Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványaival kapcsolatos ügyek (kiadás, csere, pótlás, visszavonás, selejtezés stb.)

10

H220

Útlevéligénylés iratai

2

H221

Határátlépési engedélyek

1

H222

Vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos ügyek (kiadás, visszavonás, adatváltozás, selejtezés, pótlás, csere stb.)

75

H223

Vállalkozói engedélyek nyilvántartása

NS

HN

H224

Ügyfélkapu-regisztráció nyugtája

5

H225

Személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány és/vagy személyazonosító igazolvány kiadásának megtagadása

5

H226

Személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány és/vagy személyazonosító igazolvány cseréje, elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése, találása és pótlása

5

H227

Személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány és/vagy személyazonosító igazolvány bevonása, visszavonása

5

H228

Személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány és/vagy személyazonosító igazolvány kiadásával kapcsolatos, az eljáró hatóságnál keletkezett, máshová nem sorolt iratok

5

H229

Helyben megsemmisítendő okmányok selejtezési jegyzőkönyve

NS

HN

H230

Okmánytári anyagok felterjesztése

2

H.3. A Választásokkal kapcsolatos ügyek

Tétel-
szám

Tétel megnevezése

Selej-
tezési idő
(év)

Lt.

H301

Választási jegyzőkönyvek (szavazóköri és eredményjegyzőkönyvek) első eredeti példánya

NS

#90 nap

H302

Választási jegyzőkönyvek (szavazóköri és eredményjegyzőkönyvek) második eredeti példánya

NS

5

H303

Szavazókörök, helyi önkormányzati választókerületek megállapítása

NS

15

H304

Választási szervek (választási irodák, választási bizottságok) létrehozása és tevékenysége

NS

15

H305

Választások lebonyolításával kapcsolatos kisebb jelentőségű ügyek

5

H306

Népszavazás, népi kezdeményezés iratai

NS

15

H307

Választójogosultság nyilvántartásával kapcsolatos ügyek (kifogás, felvételi kérelem, igazolás stb)

5

# A jegyzőkönyvek első példányának illetékes levéltárba történő átadása érdekében a külön jogszabályi előírások alapján kell intézkedni.
H.4. Rendőrségi ügyek

Tétel-
szám

Tétel megnevezése

Selej-
tezési idő
(év)

Lt.

H401

Rendőrfőkapitány, rendőrkapitány és rendőrőrs vezetője kinevezésének véleményezése, felmentésről szóló tájékoztatás

10

H402

Rendőrkapitányság, rendőrőrs, körzeti megbízotti állomás létesítésének, megszüntetésének véleményezése

10

H403

Rendőrségi munkával kapcsolatos észrevételek

2

H404

Együttműködési szerződés a rendőri feladatok ellátásának segítésére, támogatására, bűnmegelőzési önkormányzati feladatok

10

H405

Polgárőrség megalakítása

NS

15

H406

Bűnmegelőzési és közbiztonsági bizottság létrehozásával, működésével kapcsolatos iratok

5

H.5. Tűzoltósággal kapcsolatos ügyek

Tétel-
szám

Tétel megnevezése

Selej-
tezési idő
(év)

Lt.

H501

Fenntartási, fejlesztési és működési ügyek

10

H502

Hivatásos önkormányzati tűzoltóság alapítása, átszervezése, megszüntetése

NS

15

H503

Önkéntes tűzoltóság alapítása, működési területének megállapítása

NS

15

H504

Tűz- és műszaki mentés jelzés, oltóvíz-nyerés ügyei

5

H505

Tűzvédelmi kötelezettség megállapítása

NS

15

H506

Tűzszerészeti mentesítés

5

H507

Tűzoltók képzésével, továbbképzésével kapcsolatos iratok

10

H508

Önkéntes tűzoltó jövedelmének megtérítése, kár megtérítése, kártalanítás

5

H509

Készenléti szolgálatot, tűzoltás irányítását ellátó tagok részére élet- és balesetbiztosítás megkötése

5

H510

Tűzvédelmi kötelezettség megsértése miatti tevékenységtől eltiltás

2

H511

Lakosság tűzvédelmi felvilágosítása

5

H.6. Menedékjogi ügyek

Tétel-
szám

Tétel megnevezése

Selej-
tezési idő
(év)

Lt.

H601

Együttműködés a menekültügyi szervekkel

15

H602

A menekült, az oltalmazott, valamint a menedékes ellátása és támogatása

15

H603

Támogatásra jogosult menekültek, menedékesek, oltalmazottak adatainak nyilvántartása

15

H.7. Igazságügyi igazgatás

Tétel-
szám

Tétel megnevezése

Selej-
tezési idő
(év)

Lt.

H701

Bírósági ülnökök jelölése, megválasztása és visszahívása

5

H702

Birtokvédelmi ügyek

5

H703

Egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése

NS

15

H704

Eltartási szerződési ügyek (lejárat után)

5

H705

Közalapítvány létrehozása

NS

15

H.8. Egyéb igazgatási ügyek

Tétel-
szám

Tétel megnevezése

Selej-
tezési idő
(év)

Lt.

H801

Címerhasználat, névhasználat, turisztikai logó engedélyezése, zászló (lobogó) kitűzésével kapcsolatos iratok

5

H802

Hagyatéki ügyek

NS

HN

H803

Hatósági bizonyítványok, igazolások, adatkérés, adatszolgáltatás

5

H804

Jelzálogügyek (lejárat után)

5

H805

Szabálysértési ügyek, helyszíni bírságolás

5

H806

Fel nem robbant lövedékek, rendkívüli események (bombariadó stb.) bejelentése, helyszíni mentesítése

5

H807

Talált tárgyak ügyei

1

H808

Utcanévváltozások, házszámrendezés

NS

15

H809

Ingatlanforgalom (elidegenítési tilalom elrendelése, törlése)

5

H810

Tolmács és szakfordító igazolvány kiadása

5

H811

Tolmács és szakfordítói nyilvántartás

NS

HN

H812

Hirdetmények (ingatlan bérleti, vételi ajánlat, haszonbérlet is) kifüggesztéséről igazolás

2

H813

Külföldiek ingatlanszerzésével kapcsolatos nyilatkozatok

5

H814

Ingatlanközvetítői, ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői névjegyzék vezetése

NS

HN

H815

Közüzemi fogyasztók szerződéséhez kapcsolódó ügyek (szerződéskötés, -szegés stb.)

5

H816

Tűzijáték engedélyezése

2

I) LAKÁSÜGYEK

Tétel-
szám

Tétel megnevezése

Selej-
tezési idő
(év)

Lt.

I101

Önkormányzati bérlakásra várók ügyei, névjegyzéke

15

I102

Bérlakások nyilvántartása

NS

HN

I103

Jogcím nélküli lakáshasználat

5

I104

Lakásbérleti szerződés, lakáscsere, lakáshasznosítás (lejárat után), lakásbérleti szerződés megszűnése

5

I105

Lakás- és helyiségbérleti díjtartozás

5

I106

Társasházak alapítása, elidegenítés

NS

15

I107

Társasház-felújítási ügyek és társasház-felújítási pályázatok, társasházak operatív ügyei

10

I108

Önkényes lakásfoglalási ügyek

5

I109

Helyiség-, garázsbérleti, -elidegenítési szerződés, helyiséggazdálkodási ügyek (lejárat után)

5

I110

Első lakáshoz jutás, lakásépítés, lakásvásárlás, egyéb lakáscélú támogatás egyedi ügyek (lejárat után)

15

I111

Lakásfelújítási, karbantartási támogatás

15

I112

Lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos iratok (ingatlan-nyilvántartásba jelzálog, elidegenítési és terhelési tilalom bejegyeztetése, törlése, újabb lakásra való átjegyzése iránti kérelem, kedvezmény- és adó-visszatérítési támogatás visszafizetésével kapcsolatos kötelezettség felfüggesztése, a felfüggesztés megszüntetése, döntésekről és intézkedésekről adatszolgáltatás stb.)

NS

15

I113

Jegyzői igazolás lakásépítési kedvezményhez, pénzintézeti hitelhez

5

I114

Nyilvántartásba nem vett, elutasított kérelmek

5

J) GYERMEKVÉDELMI ÉS GYÁMÜGYI IGAZGATÁS

Tétel-
szám

Tétel megnevezése

Selej-
tezési idő
(év)

Lt.

J101

Szülő adatai nélkül anyakönyvezett gyermekek nyilvántartása

NS

HN

J102

Családi jogállás rendezésével, az apai, anyai elismeréssel, a képzelt szülők, a képzelt apa és anya megállapításával kapcsolatos ügyek

75

J103

Gyámhatósági és gyermekvédelmi munka szakmai, felügyeleti ellenőrzése (éves értékelés)

NS

15

J104

Gyámsági és gondnoksági egyedi ügyek

75

J105

Gyámság és gondnokság alatt állók nyilvántartása

NS

HN

J106

Kapcsolattartási ügyek

5

J107

Kiskorúak és gondnokság alatt állók vagyoni érdekvédelmével kapcsolatos ügyek

75

J108

Ügygondnok, eseti gondnokok (méhmagzat gondnoka stb.) kirendelése

75

J109

Helyettes szülői hálózat megszervezése

75

J110

Nevelőszülői hálózat működésével kapcsolatos ügyek

6

J111

Nyilvántartás az átmeneti és tartósan nevelésbe vett gyermekekről

NS

HN

J112

Nyilvántartás az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekekről

NS

HN

J113

Örökbefogadási ügyek

NS

30

J114

Örökbefogadási alkalmasság megállapítása

5

J115

Szülői felügyelettel kapcsolatos ügyek

30

J116

Kiskorúak és gondnokság alatt állók vagyonának nyilvántartása

NS

HN

J117

Gyermektartásdíj megelőlegezésére vonatkozó ügyek

10

J118

Utógondozási ügyek

5

J119

Gyermekvédelmi, gyermekjóléti szolgáltatások engedélyezése, engedély módosítása, ellenőrzése, visszavonása

NS

15

J120

Gyermekvédelmi, gyermekjóléti szolgáltatást végző személyek, szervezetek nyilvántartása

NS

HN

J121

Gyermekjóléti alapellátásra való jogosultsági egyedi ügyek

10

J122

Védelembe vett gyermekek nyilvántartása

NS

HN

J123

Kiskorúak gyermekvédelmi gondoskodásával kapcsolatos ügyek (védelembe vétel, ideiglenes hatályú elhelyezés, átmeneti és tartós nevelésbe vétel, családba fogadás, nevelési felügyelet elrendelése, lefolytatása, felülvizsgálata, megszüntetése)

25

J124

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

2

J125

Gyermekvédelmi kedvezmény nyilvántartása

NS

HN

J126

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

2

J127

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

2

J128

Gyermekvédelmi, gyermekjóléti ellátásra való jogosultság nyilvántartása

NS

HN

J129

Otthonteremtési támogatás

30

J130

Személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások

5

J131

Óvodáztatási támogatás megállapítása

5

J132

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nyilvántartása

NS

HN

J133

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére kiadott igazolások

5

J134

Gyermekvédelmi intézkedést valószínűsítő lakossági vagy jelzőrendszeri jelzések

2

J135

Más hatóság megkeresésére készített környezettanulmányok, egyéb társhatósági megkeresések

2

J136

Kiskorú házasságkötésének engedélyezése

5

J137

Nyilvántartás a gyámhivatal által megállapított és folyósított pénzbeli ellátásról

NS

HN

K) IPARI IGAZGATÁS

Tétel-
szám

Tétel megnevezése

Selej-
tezési idő
(év)

Lt.

K101

Atomerőmű, veszélyes ipari üzemek biztonsági, veszélyességi övezetének megállapítása

75

K102

Energiaellátási tanulmány

NS

15

K103

Földalatti tárolótérségek nyilvántartása

NS

HN

K104

Gazdasági érdek-képviseleti jogok gyakorlása

NS

15

K105

Telepengedélyezési eljárások, bejelentésköteles tevékenységek folytatásának bejelentése; telepengedélyhez, illetve bejelentéshez kötött tevékenységek folytatásának ellenőrzése és annak jogkövetkezményei

10

K106

Telepengedélyek, bejelentésköteles tevékenységek, nyilvántartása

NS

15

K107

Veszélyes folyadékok és olvadékok tárolótartályainak létesítési, használatbavételi és javítási engedélyezési eljárása

5

K108

Törzsvezetékek létesítése és vezetékjogi engedélyezési eljárása

5

K109

Gázfogyasztó kötelezése, felhasználási helyre való bejutás elrendelése

3

K110

Felhasználási helyre való bejutás elrendelése, információkérés a távhőszolgáltatótól

3

K111

Távhőtermelő, távhőszolgáltató létesítménnyel kapcsolatos iratok (működési engedély, üzletszabályzat jóváhagyása, tevékenység ellenőrzése stb.)

NS

15

L) KERESKEDELMI IGAZGATÁS, TURISZTIKA

Tétel-
szám

Tétel megnevezése

Selej-
tezési idő
(év)

Lt.

L101

Turisztikai értékek feltárása, bemutatása, fejlesztési koncepció, fejlesztések, tanulmányok

NS

15

L102

Turisztikai hivatal működtetése, turisztikai tervek, kapcsolódó operatív ügyek

10

L103

Turisztikai marketing, turisztikai rendezvények szervezése

2

L104

Turisztikai témájú pályázatok

10

L105

Turistatájékoztató berendezések, információs eszközök telepítése, fejlesztése, karbantartása

2

L106

Szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása, a tevékenység folytatásának ellenőrzése és annak jogkövetkezményei

10

L107

Szálláshelyek, szálláshely-szolgáltatók nyilvántartása

NS

HN

L108

Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely szolgáltatás végzésének bejelentése, a tevékenység folytatásának ellenőrzése és annak jogkövetkezményei

10

L109

Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek nyilvántartása

NS

HN

L110

Vásár, piac rendezésének engedélyezése, bevásárlóközpont üzemeltetésének bejelentése, adatváltozások bejelentése, tevékenység folytatásának ellenőrzése és annak jogkövetkezményei

10

L111

Vásár, piac és bevásárlóközpontok nyilvántartása

NS

HN

L112

Működési engedély köteles kereskedelmi tevékenység folytatásának engedélyezése, bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásának bejelentése, adatváltozások bejelentése, tevékenység folytatásának ellenőrzése és annak jogkövetkezményei

10

L113

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek nyilvántartása, működési engedéllyel rendelkező üzletek nyilvántartása

NS

HN

L114

Szerencsejáték-szervező tevékenység végzéséhez szükséges okiratok kiállítása, játékterem működéséhez való hozzájárulás megadása; szerencsejáték-szervező tevékenység gyakorlásának átengedése tárgyában önkormányzat egyetértése koncessziós pályázat kiírásához

5

L115

Vásárlói panasz

2

L116

Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos ügyek

5

M) FÖLDMŰVELÉSÜGY, ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÁS

Tétel-
szám

Tétel megnevezése

Selej-
tezési idő
(év)

Lt.

M101

Állategészségügyi ellátással kapcsolatos ügyek

5

M102

Állategészségügyi nyilvántartás

NS

HN

M103

Állati hulladékgyűjtő hellyel, gyűjtő-átrakó teleppel (gyepmesteri teleppel), kedvtelésből tartott állatok kegyeleti temetőjével kapcsolatos iratok

10

M104

Állatorvosi körzetek alakítása

10

M105

Állatpanzió és állatmenhely létesítése, állatotthon, állatkert működésének engedélyezése

NS

15

M106

Állatszállítás és marhalevél kezelés

2

M107

Állattartási, állatvédelmi ügyek

5

M108

Állattartók és állatállomány nyilvántartása

NS

HN

M109

Állatvásár, állatkiállítás, állatverseny, állatbemutató engedélyezése

2

M110

Cirkuszi menazsériával kapcsolatos iratok

5

M111

Marhalevél nyilvántartás

NS

HN

M112

Veszélyes állatok tartási engedélye

10

M113

Veszélyes ebek tartási ügyei

10

M114

Árutermelő ültetvény helyszíni szemléje, határszemle

5

M115

Belterületi növényvédelem és ellenőrzése

10

M116

Parlagfű elleni védekezés

5

M117

Borászati hatósági ügyek

5

M118

Hegyközségek kisebb jelentőségű egyedi ügyei

5

M119

Hegyközségek létesítése, megszűnése, alapszabálya, elvi ügyei

NS

15

M120

Járványügyi intézkedések, élelmiszerlánccal, élelmiszer-biztonsággal összefüggő intézkedések, veszélyes kártevők elleni védekezés

15

M121

Méhészekkel kapcsolatos egyedi ügyek

5

M122

Méhészek és méhvándorlás nyilvántartása

NS

HN

M123

Mezei őrszolgálattal kapcsolatos ügyek megszervezése

15

M124

Nyilvántartás az árutermelő szőlő és gyümölcs telepítéséről, kivágásáról

NS

HN

M125

Erdő rendeltetésének megváltoztatása

NS

15

M126

Erdőtelepítés, fásítás

2

M127

Fás szárú és cserje kivágási bejelentések, engedélyek, közterületi fa- és cserjepótlás

5

M128

Tarló, avar, kerti hulladék-égetési ügyek

2

M129

Halászati jogok gyakorlása (holtágak, bányatavak)

15

M130

Vadászterületi résztulajdonosok közös képviseleti ügyei

10

M131

Vadkárral, halászati károkkal kapcsolatos iratok

5

M132

Állami tulajdonú földingatlan tulajdonjogának megszerzése

NS

15

M133

Belterületi és külterületi határvonalak megállapítása

NS

15

M134

Földkiadó bizottság, birtokhasznosítási bizottság iratai

NS

15

M135

Hivatalos földrajzi nevek megállapításával, megváltoztatásával kapcsolatos iratok (véleménykérés, javaslat, véleményezés)

NS

15

M136

Művelési ágváltozások

10

M137

Térképészeti határkiigazítás

NS

15

M138

Termőföld elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásával kapcsolatos iratok

5

M139

Újrahasznosításra alkalmassá tett terület önkormányzati tulajdonba vétele

NS

15

N) MUNKAÜGYI IGAZGATÁS, MUNKAVÉDELEM

Tétel-
szám

Tétel megnevezése

Selej-
tezési idő
(év)

Lt.

N101

Foglalkoztatási érdekegyeztetés, tervek

NS

15

N102

Közfoglalkoztatási terv, közhasznú, közcélú foglalkoztatás szervezése, álláshelyek, közérdekű munkával kapcsolatos operatív ügyek

3

P) KÖZOKTATÁSI ÉS MŰVELŐDÉSÜGYI IGAZGATÁS

Tétel-
szám

Tétel megnevezése

Selej-
tezési idő
(év)

Lt.

P101

Közoktatási fejlesztési és intézkedési terv, esélyegyenlőségi intézkedési terv

NS

15

P102

Közoktatási intézmények jegyzéke

NS

15

P103

Nevelési és pedagógia program, minőségirányítási program

NS

15

P104

Iskolaszék alakítása, tagok delegálása, egyéb iskolaszéki ügyek

NS

15

P105

Óvodákkal és egységes óvoda-bölcsődékkel kapcsolatos iratok

15

P106

Általános iskolákkal és alapfokú művészetoktatási intézményekkel kapcsolatos iratok

15

P107

Szakiskolákkal kapcsolatos iratok

15

P108

Középiskolákkal (gimnáziumokkal és szakközépiskolákkal) kapcsolatos iratok

15

P109

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézménnyel kapcsolatos iratok

15

P110

Diákotthonokkal és kollégiumokkal kapcsolatos iratok

15

P111

Szakszolgáltatással, szakmai szolgáltatással kapcsolatos iratok

15

P112

Állandó pedagógus helyettesítési rendszer megszervezése

5

P113

Bizonyítványmásodlatok kiállítása

2

P114

Érettségi szervezési, érettségi vizsgabizottsági ügyek

5

P115

Gyermekek szakértői vizsgálata, iskolaérettséget tanúsító vizsgálat, szakvélemény

5

P116

Intézményi felvételi és fegyelmi ügyekben törvényességi kérelem

2

P117

Iskolai, óvodai felvételi eljárás szervezése

2

P118

Kötelező felvételt biztosító iskola kijelölése

10

P119

Tanuló- és gyermekbaleseti ügyek

5

P120

Tanköteles és fejlesztő iskolai oktatásra köteles tanulók nyilvántartása

NS

HN

P121

Pedagógus igazolvány ügyek

2

P122

Közoktatási, kulturális megállapodások

NS

15

P123

Integrált oktatás során keletkező iratok

5

P124

Tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos ügyek

2

P125

Tanulói jogviszony igazolása

2

P126

Közoktatási Információs Rendszer ügyei

5

P127

Felnőttoktatással kapcsolatos ügyek

15

P128

Közművelődési Tanács ügyei

NS

15

P129

Levéltári és muzeális értékek közgyűjteményi megőrzése, rendelkezési jog gyakorlása

NS

15

P130

Művészeti alkotások elhelyezésének véleményezése

5

P131

Nem helyi önkormányzat által alapított nevelési, oktatási, kulturális, művészeti intézmények működésének engedélyezése, működéssel kapcsolatos egyéb ügyek

NS

15

P132

Művészeti ügyek

NS

15

P133

Intézményi vezetők munkakör átadás-átvétele

5

P134

Intézmények beruházásával, felújításával kapcsolatos iratok

10

P135

Helyi önkormányzat által működtetett kulturális intézmények (közművelődési, közgyűjteményi intézmények, múzeumok, könyvtárak, levéltárak) létesítésének és közösségi színterek biztosításának iratai

NS

15

P136

A közművelődéssel kapcsolatos operatív ügyek iratai

5

P137

Nyilvános könyvtári ellátás biztosításával kapcsolatos iratok

NS

15

P138

Régészeti jelentőségű földterület védetté nyilvánítása

NS

15

P139

Műemléki és építészeti értékek felkutatása

5

P140

Szobrok, művészi alkotások, emlékművek, emléktáblák állítása, újraállítása, kialakítása

NS

15

P141

Szobrok, művészi alkotások, emlékművek, emléktáblák, helyi építészeti értékek védelme, fenntartása

10

P142

Oktatási, nevelési, kulturális, művészeti tárgyú pályázatok, támogatások, ösztöndíjak

10

P143

Ünnepségek, ünnepélyek, rendezvények szervezése

5

R) SPORTÜGYEK

Tétel-
szám

Tétel megnevezése

Selej-
tezési idő
(év)

Lt.

R101

Sportegyesületek, sportlétesítmények, sportolók támogatása, pályázatok, szponzori szerződések

10

R102

Sportlétesítményekre, versenyengedélyekre vonatkozó adatszolgáltatásokkal összefüggő iratok

10

R103

Testnevelési és sportfeladatok koncepciója

NS

15

R104

Sportfeladatokkal kapcsolatos operatív ügyek

5

R105

Sportrendezvények ügyei

5

X) HONVÉDELMI, POLGÁRI VÉDELMI, KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÁS, FEGYVERES BIZTONSÁGI ŐRSÉG
X.1. Honvédelmi igazgatás

Tétel-
szám

Tétel megnevezése

Selej-
tezési idő
(év)

Lt.

X101

Hadkötelesek tájékoztatási és bejelentési kötelezettségéhez tartozó ügyek

2

X102

Hadkötelesek sorozásával kapcsolatos ügyek

2

X103

Potenciális hadkötelesek, hadkötelesek nyilvántartásához kapcsolódó adatszolgáltatás

5

X104

Meghagyással kapcsolatos ügyek

3

X105

Gazdasági és anyagi szolgáltatások előkészítésével, elrendelésével, kártalanítással kapcsolatos ügyek

5

X106

A NATO Válságreagálási Rendszerrel, az Európai Unió válságkezelési mechanizmusaival összhangban álló nemzeti intézkedési rendszerrel kapcsolatos ügyek

30

X107

Rendkívüli intézkedésekkel kapcsolatos ügyek

NS

HN

X108

Honvédelmi célú terület-előkészítési ügyek

5

X109

Nemzetgazdaság honvédelmi célú előkészítésének ügyei

30

X110

Befogadó Nemzeti Támogatással kapcsolatos ügyek

30

X111

Honvédelemi szempontból létfontosságú (kritikus) infrastruktúra védelmével kapcsolatos ügyek

30

X112

Polgári veszélyhelyzeti tervezés honvédelmi feladataival kapcsolatos ügyek

30

X113

Védelmi bizottság üléseivel kapcsolatos iratok

5

X114

Felkészítések, gyakorlatok

5

X115

Intézkedési tervek, munkajegyek

5

X116

Nemzetközi kapcsolatok ügyei

5

X.2. Polgári védelmi, katasztrófavédelmi igazgatás

Tétel-
szám

Tétel megnevezése

Selej-
tezési idő
(év)

Lt.

X201

Életvédelmi létesítmények (óvóhely) kijelölése

NS

HN

X202

Életvédelmi létesítmények fenntartása

10

X203

Életvédelmi létesítmények hasznosítása

10

X204

Minősített időszaki rendelkezések

NS

HN

X205

Polgári védelmi terv

NS

HN

X206

Polgári védelmi szervezet létrehozása (területi, települési, munkahelyi is)

NS

HN

X207

Polgári védelmi felkészítési követelmények

10

X208

Polgári védelmi készletgazdálkodási ügyek

10

X209

Polgári védelmi személyi állomány nyilvántartása

30

X210

Polgári védelmi kötelezettség teljesítése alóli mentesség igazolása

10

X211

Polgári védelmi ügyeleti és jelentési feladatok

10

X212

Önkéntesek nyilvántartása

30

X213

Katasztrófavédelmi terv

NS

HN

X214

Katasztrófariasztás elrendelése és végrehajtása

NS

HN

X215

Katasztrófavédelmi gyakorlatok

10

X216

Veszélyelhárítási terv

NS

HN

X217

Szolgáltatás elrendelése, átadás-átvételi jegyzőkönyv, kártalanítás

NS

HN

X218

Termelési, ellátási és szolgáltatási kötelezettségre vonatkozó szerződés

NS

HN

X219

Védelmi bizottság iratai

NS

15

X220

Visszamaradó készletek

10

X221

Helyreállítási és újjáépítési ügyek

NS

15

X222

Veszélyes ipari üzemek külső védelmi tervének készítésével és gyakoroltatásával, valamint a lakossági tájékoztató kiadványok készítésével kapcsolatos iratok

NS

HN

X223

Települések veszélyeztetettségének felmérése

10

X224

Logisztikai feladatok ellátása

10

X225

Egyéni védőeszközökkel történő ellátási feladatok

10

X226

Létfontosságú anyagi javak védelme, kritikus infrastruktúra védelme

30

X227

A kulturális javak védelmével kapcsolatos feladatok

30

X228

Kitelepítéssel, kimenekítéssel, kiürítéssel, befogadással kapcsolatos iratok

NS

HN

X229

Menekültek elhelyezésével és ellátásával kapcsolatos feladatok

30

X230

Halálos áldozatokkal kapcsolatos halaszthatatlan intézkedések

30

X231

Nemzetközi kapcsolatok és katasztrófa segítségnyújtás

10

X232

Lakosság tájékoztatása

10

X.3. Fegyveres biztonsági őrség

Tétel-
szám

Tétel megnevezése

Selej-
tezési idő
(év)

Lt.

X301

Fegyveres biztonsági őrség létrehozása, működtetése, megszüntetése

15

X302

Rendészeti ügyek

2

1

A rendeletet a 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 3. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2013. január 1. napjával.

2

A 3. § (2) bekezdését a (3) bekezdés hatályon kívül helyezte.

3

A 3. § (3) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

4

A melléklet a 34/2009. (XII. 29.) ÖM rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére