• Tartalom

29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet

29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet

a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről1

2016.09.01.

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya az egyetemes szolgáltató (a továbbiakban: szolgáltató) által az egyetemes szolgáltatás keretében az arra jogosult felhasználók részére kínált egyetemes szolgáltatás árához kapcsolódó árszabályok képzésére, a szolgáltató által alkalmazandó árképletre és annak alkalmazási feltételeire terjed ki.

(2) E rendelet alkalmazási köre nem terjed ki az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó engedéllyel rendelkező által a földgáz kereskedelemre vonatkozó engedély alapján értékesített földgázra.

Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában

a) egyetemes szolgáltatói árrés: a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény szerinti közüzemi szolgáltató jogutódjára 2009-ben elvégzett költség-felülvizsgálat alapján megállapított árelem,

b)2

c)3

d) mobilgáz-finanszírozási költség: azon árelem, amely a föld alatti gáztárolóban tárolt földgáz finanszírozására nyújt fedezetet,

e)4 nagykereskedői árrés: a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény szerinti közüzemi nagykereskedő jogutódjára 2009-ben elvégzett költségfelülvizsgálat alapján megállapított árelem, amelyet a kilépési vagy belépési ponti átvételek esetében az egyetemes szolgáltató köteles megfizetni,

f)5

(2) Az (1) bekezdésben meg nem határozott fogalmakat a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET), valamint a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok rendelkezései szerint kell értelmezni.

Az egyetemes szolgáltatás árának képzésére,
valamint az időszakonkénti változására
vonatkozó szabályok

3. § (1) A GET 107. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek figyelembevételével megállapított egyetemes szolgáltatás ára a következő árelemekből áll:

a) a földgáz ára,

b)6

c) a nagykereskedői árrés,

d)7 a rendszerhasználati díjak közül a szállítás és a tárolás díja,

e) a mobilgáz-finanszírozási költség,

f)8 az értékesítési kategóriákra osztott rendszerhasználati díjak közül az elosztás díja,

g)9

h) egyetemes szolgáltatói árrés,

i)10 földgáz elszámolási díj.

(2)11 Az egyes árelemek meghatározásának modell leírását a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) honlapján közzéteszi.

4. §12

5. § (1)13 Az egyetemes szolgáltatási árat elosztói területenként és felhasználói kategóriánként a 3. § (1) bekezdés a)–h) pontja szerinti árelemek összegeként kell kiszámítani.

(2)14

(3)15

6. § (1)16 A 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti földgázár meghatározása az 1. melléklet 1. pontja, valamint a GET 141/A. § és a GET 141/J. § szerinti földgázforrások esetében az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelet szerint történik.

(2)17

(3)18 A 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti nagykereskedői árrés megállapítása az 1. melléklet 2. pontja szerint történik.

(4)19 A 3. § (1) bekezdés d) és f) pontja szerinti árelemek a Hivatal által megállapított rendszerhasználati díjak szerint kerülnek megállapításra, azzal az eltéréssel, hogy a 3. § (1) bekezdés d) pontja szerinti árelemek közül a szállítás díjának megállapítása során a földgáz rendszerhasználat árszabályozásának kereteiről szóló 74/2009. (XII. 7.) KHEM rendelet [a továbbiakban: 74/2009. (XII. 7.) KHEM rendelet] 4. melléklet 1.1.4.1. pontja szerinti reálhozam tényező 0%-os értékkel kerül figyelembevételre. A fentiek szerint, valamint a 74/2009. (XII. 7.) KHEM rendelet 4. melléklet 1.1.4.1. pontja szerinti reálhozam tényezővel megállapított fajlagos értékeket a Hivatal a földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről szóló 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendeletben határozza meg.

(5)20 A 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti mobilgáz-finanszírozási költség a betárolt földgázmennyiségre negyedévente frissített, az aktuális negyedévet megelőző negyedév második hónapjának 1. és 15. napja közötti időszak banki napjain jegyzett hathavi BUBOR bankközi kamatláb átlaga +75 bázisponton számított finanszírozási költség. A Hivatal az alkalmazandó mobilgáz-finanszírozási költséget – beleértve a tényadatokon alapuló elszámolást – és az azt megalapozó számítást honlapján közzéteszi.

(6)21

(7)22 A 2010. január 1-jétől alkalmazott (a továbbiakban: induló) egyetemes szolgáltatói árrések megállapítására vonatkozó keretszabályokat e rendelet 2. melléklete, az egyetemes szolgáltatói árrések mértékét e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(8)23 Az egyetemes szolgáltatói árrés árszabályozási időszakon belüli megállapítása az 1. melléklet 3. pontja szerint történik. Az egyetemes szolgáltatói árrés megállapítását megelőző naptári évre vonatkozó (napfok módszerrel korrigált) mennyiségi adatokat kell alapul venni, ha az egyetemes szolgáltatás keretében vételező felhasználók számára értékesített, napfok módszerrel korrigált mennyiség legalább 1,5%-kal változik, egyéb esetekben az egyetemes szolgáltatói árrés megállapítása során figyelembe vett (napfok módszerrel korrigált) mennyiségi adatokat kell alapul venni.

(9)24

(10)25 A tárolói készletértéket a negyedik negyedévre a várható betárolási ütemezéssel, az első negyedévre pedig a tényleges betárolási ütemezéssel kell figyelembe venni. A negyedik negyedév vonatkozásában a várható és tény ütemezés, valamint a tárolói részarányváltozás miatti értékkülönbözet teljes hatását a következő év második és harmadik negyedévi ármegállapításnál, az első negyedévi tárolói részarányváltozás miatti értékkülönbözet teljes hatását pedig a harmadik és negyedik negyedévi ármegállapításnál kell figyelembe venni a Hivatal honlapján közzétett módszertan szerint. A harmadik negyedévi ármegállapításnál figyelembe vett értékkülönbözet fajlagosan nem lehet magasabb, mint a második negyedévi ármegállapításnál figyelembe vett értékkülönbözet.

(11)26

7. §27 A 6. § (5) bekezdése szerinti tényadatok alapján történő elszámolást a Hivatal az árszabályozás során figyelembe veszi.

Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet 2009. július 1-jén lép hatályba.

(2)–(3)28

(4)29

(5)–(6)30

(7)31

(8)32

(9)–(13)33

9. §34

1. melléklet a 29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez35

1.    Az elismert fajlagos földgázár meghatározása negyedévre (Ft/kWh) (felső hőértéken):
fgFt = a x fgFtA + b x fgFtT    (Ft/kWh)
ha fgFtS < fgFtH akkor fgFtA = (0,75 x fgFtS + 0,25 x fgFtH) * Kimp    (Ft/kWh)
ha fgFtS > fgFtH akkor fgFtA = fgFtH * Kimp    (Ft/kWh)
hol
fgFtH = erUSD x fgUSDA / 1000    (Ft/MJ)
fgFtS = erEUR x fgEURA    (Ft/MJ)
fgUSDA = 12,983 x (0,5 x fo / 520,928+0,5 x go / 935,741)    (USD/GJ)
fgEURA = (fgS + sp)    (EUR/MJ)
2.    2010. január 1-jétől az egyetemes szolgáltatás árában elismerésre kerülő nagykereskedői árrés („n”) gázévenként:

 

n = ne × zhf

 

(7)

ahol zhf megállapítása az 1. melléklet 4. pontja szerint történik.
3.    2010. január 1-jétől az egyetemes szolgáltatás árában elismerésre kerülő egyetemes szolgáltatói árrés („e”) gázévenként:

 

e = ee × zhf

 

(8)

ahol zhf megállapítása az 1. melléklet 4. pontja szerint történik.
4    Az infláció figyelembevételére vonatkozó szabályok
4.1.    Inflációs kritérium
A rendszeres éves árkorrekció során inflációs korrekcióra abban az esetben kerül sor, ha a „becslési hibával korrigált inflációkövetési tényező” mértéke meghaladja az 5%-ot (lásd 4.3.2. pontot). A korrekció mértéke az adott évre számított „becslési hibával korrigált inflációkövetési tényező” 5%-ot meghaladó része.
4.2.    Az infláció figyelembevétele gázévenként a 3. § (1) bekezdés c) és h) pontja szerinti árrés megállapítása során
Az MNB által közzétett aktuális (legutolsó) – az árrés megállapítása előtti utolsó „Jelentés az infláció alakulásáról” című kiadvány szerinti – éves átlagos fogyasztói árindex-előrejelzés szerint számított „becslési hibával korrigált inflációkövetési tényezőt” (lásd 4.3. pont) kell használni.
4.3.    A becslési hibával korrigált inflációkövetési tényező meghatározása:
4.3.1    A becslési hibával korrigált inflációkövetési tényező mértéke, ha az 5%-os inflációs kritérium nem teljesül:

 

zhf = 1

 

(9)

4.3.2.    A becslési hibával korrigált inflációkövetési tényező mértéke, ha az 5%-os inflációs kritérium teljesül:

 

zhf = zh – 0,05

 

(10)

 

zh = z × h

 

(11)

 

z = 1+Y/100

 

(12)

 

h = (1+YRe/100)/(1+Ye/100)

 

(13)

5.    Jelölések:
a:    együttható, nem a tárolóból felhasznált gáz árának figyelembevételére;
    a naptári év első és negyedik negyedévében:    1 – b
    második és harmadik negyedévében:    1,00
b:    együttható, a tárolóból felhasznált gáz árának figyelembevételére;
    a naptári év első és negyedik negyedévében:    a téli felkészülésnek megfelelő együttható,
    a naptári év második és harmadik negyedévében:    0,00
e:    az egyetemes szolgáltatás árában elismerendő egyetemes szolgáltatói árrés a gázévben, Ft/MWh
ee:    az egyetemes szolgáltatás árában elismert (figyelembe vett) egyetemes szolgáltatói árrés a megelőző gázévben, Ft/MWh
erEUR:    Külön rendeletben meghatározott Ft/EUR árfolyam (előrejelzés). Amennyiben a közzétett árfolyam (előrejelzés) több mint 3%-kal magasabb az MNB aktuális, külön rendeletben meghatározott referencia időszakra vonatkozó hivatalos napi Ft/EUR (tény) árfolyamainak átlagánál, a Hivatal indokolt árfolyamként a korábban közzétett árfolyamnak a 3% feletti eltérés mértékének felével csökkentett értékét veszi figyelembe.
erUSD:    Külön rendeletben meghatározott Ft/USD árfolyam (előrejelzés). Amennyiben a közzétett árfolyam (előrejelzés) több mint 3%-kal magasabb az MNB aktuális, külön rendeletben meghatározott referencia időszakra vonatkozó hivatalos napi Ft/USD (tény) árfolyamainak átlagánál, a Hivatal indokolt árfolyamként a korábban közzétett árfolyamnak a 3% feletti eltérés mértékének felével csökkentett értékét veszi figyelembe.
fgS:    Az aktuális negyedévet megelőző negyedév második hónapjának 1. napjától a 15. napjáig terjedő időszak napjain, a Hivatal honlapján megjelölt honlap szerint (égéshő figyelembevételével) EUR/MWh-ban közzétett napvégi, az aktuális negyedévre vonatkozó TTF Gas Base Load Futures adatok egyszerű számtani átlaga. Az égéshővel való korrekció 1,11-es értékkel történik.
fgFt:    a negyedéves ármódosítás során a szolgáltató értékesítési átlagárában indokolt (figyelembe vett) fajlagos földgáz beszerzési költség, Ft/kWh
fgFtA:    a földgáz aktuális ára, Ft/kWh
fgFtH:    hosszú távú szerződések alapján beszerzett földgáz ára, Ft/MJ
fgFtS:    nem hosszú távú szerződések alapján lekötött, piaci földgázforrás ára, Ft/MJ
fgFtT:    tárolói készletérték negyedik negyedévre a betároláskori fgFtH, valamint az fgFtH és az fgFtS 10%–90%-os arányú keverékének ára közül az alacsonyabb figyelembevételével a szeptember 30-ra becsült tárolói készletérték; az első negyedévre az ármegállapítást megelőző szeptember 30-i szintre korrigált tárolói készletérték Ktár értékkel átszámítva (Ft/kWh) a betároláskori fgFtH, valamint az fgFtH és az fgFtS 10%–90%-os arányú keverékének ára közül az alacsonyabb figyelembevételével; a tárolt gáz értékének nyilvántartása a tárolóban elhelyezett gáz beszerzéséhez kapcsolódó számlafizetés napjakor, az árszabályozás szerint érvényes erEUR és erUSD árfolyamokon történik.
fo:    az 1%-os kéntartalmú fűtőolaj havi átlagárainak egyszerű számtani középértéke az aktuális naptári negyedévet megelőző 9 naptári hónap során USD/t-ban (3 tizedes értékre kerekítve), USD/t
    A havi átlagárat a Platts által publikált „FO 1%S FOB Med Cargo” napi „low” és „high” értékeiből külön-külön meghatározott (2 tizedes értékre kerekített) havi átlagok számtani középértéke adja.
    Ha a havi tény értékek nem állnak rendelkezésre, akkor
    – az aktuális negyedévet megelőző negyedév második hónapjának átlagárát a hónap 1. napjától a 15. napjáig terjedő időszak banki napjain jegyzett tény értékek adják, és
    – az aktuális negyedévet megelőző hónap átlagárának meghatározásakor a megfelelő (az aktuális negyedévet megelőző negyedév második hónapjának 1-jétől a 15. napjáig terjedő időszak banki napjain jegyzett) Platts Forward jegyzésárakat kell alkalmazni.
    A havi átlagár a napi legmagasabb, illetve legalacsonyabb jegyzésekből külön-külön meghatározott havi átlagok számtani középértéke.
go:    a 0,1%-os kéntartalmú gázolaj havi átlagárainak egyszerű számtani középértéke az aktuális naptári negyedévet megelőző 9 naptári hónap során USD/t-ban (3 tizedes értékre kerekítve), USD/t
    A havi átlagárat a Platts által publikált „Gasoil 0,1%S FOB Med Cargo” napi „low” és „high” értékeiből külön-külön meghatározott (2 tizedes értékre kerekített) havi átlagok számtani középértéke adja. Ha a havi tény értékek nem állnak rendelkezésre, akkor
    – az aktuális negyedévet megelőző negyedév második hónapjának átlagárát a hónap 1. napjától a 15. napjáig terjedő időszak banki napjain jegyzett tény értékek adják, és
    – az aktuális negyedévet megelőző hónap átlagárának meghatározásakor a megfelelő (az aktuális negyedévet megelőző negyedév második hónapjának 1-jétől a 15. napjáig terjedő időszak banki napjain jegyzett) Platts Forward jegyzésárakat kell alkalmazni.
    A havi átlagár a napi legmagasabb, illetve legalacsonyabb jegyzésekből külön-külön meghatározott havi átlagok számtani középértéke.
h:    a korábbi inflációs célkitűzés becslési hibáját korrigáló hibakorrekciós tényező
Kimp:    A Hivatal elnökének rendeletében meghatározott KENERGIA átszámítási tényező értéke az import betáplálási ponton.
Ktár:    A Hivatal elnökének rendeletében meghatározott KENERGIA átszámítási tényező értéke a tárolói betáplálási ponton.
n:    az egyetemes szolgáltatás árában elismerendő nagykereskedelmi árrés a gázévben, Ft/MWh
ne:    az egyetemes szolgáltatás árában elismert (figyelembe vett) nagykereskedelmi árrés a megelőző gázévben, Ft/MWh
sp:    eltérés (spread), értéke 2010. december 31-ig 3,461 EUR/MWh. A következő negyedévekre megállapított értékét a Hivatal a honlapján közzéteszi a TTF Gas Base Load Futures piaci árának a Central European Gas Hub árakhoz való közelítése érdekében. Az égéshővel való korrekció 1,11-es értékkel történik.
Y:    az MNB által közzétett aktuális (legutolsó) éves átlagos fogyasztói árindex-előrejelzések – az árrés megállapítás lezárása előtti utolsó „Jelentés az infláció alakulásáról” című kiadvány – alapján képzett (előretekintő) átlagos fogyasztói árváltozás a tárgyidőszaki júliusi ármódosítási időszak közepére számítva, százalék
Ye:    az aktuális gázévre érvényes árrés-megállapítási javaslatnál – illetve az induló árrésre tett javaslatban – figyelembe vett fogyasztói árváltozás, százalék
YRe:    a háztartási energia sor elhagyásával számított éves átlagos KSH tény – illetve ennek hiányában az MNB által közzétett aktuális (legutolsó) éves átlagos fogyasztói árindex-előrejelzés alapján képzett (előretekintő) átlagos – fogyasztói árváltozásból az Ye által lefedett időszakra képzett fogyasztói árváltozás, százalék
    (A KSH „A fogyasztói árak alakulása” című kiadványa, illetve az MNB-nek az árrés-megállapítás lezárása előtti utolsó „Jelentés az infláció alakulásáról” című kiadványa alapján.)
z:    a következő gázévre érvényes árrés-megállapítási javaslatban számított inflációkövetési tényező (hibakorrekciós tényező nélkül)
zh:    a következő gázévre érvényes árrés-megállapítási javaslatban számított, hibakorrekciós tényezővel korrigált inflációkövetési tényező
zhf:    a tárgyidőszaki (rendszeres) árkorrekciós javaslatban figyelembe veendő, hibakorrekciós tényezővel korrigált felülvizsgált inflációkövetési tényező.

2. melléklet a 29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez36

Az induló egyetemes szolgáltatói árrések megállapítására vonatkozó keretszabályok
1. Az árrések megállapításánál figyelembe kell venni:
a) a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény szerinti korábbi közüzemi szolgáltatók és a közüzemi nagykereskedő (a továbbiakban: engedélyesek) 2008. évi auditált mérlegeit és eredménykimutatásait, valamint az azok elkészítésénél alapul vett adatokat, számításokat, statisztikákat,
b) az a) pont szerinti engedélyeseknél, illetve jogutódjaiknál 2009-ben bekövetkezett és 2010-ben várható lényegesebb változásokat [infláció, árfolyam, jogszabályváltozások, egyedileg értékelendő eszköz- és költségváltozások, mennyiségi változások (fogyasztói létszám, teljesítménylekötés, gázmérők névleges összteljesítménye)],
c)37 a Hivatal és az általa megbízott szakértők által 2009-ben – az a)–b) pontok alapján – végzett eszköz- és költség-felülvizsgálatok eredményeit.
2. A Hivatal az egyes költségelemeket – az egyes engedélyeseknél külön-külön – a következő módon veszi figyelembe:
a) Tőkeköltség:
A tőkeköltségelem kiszámításának módja:
TKk = Á x H
ahol:
TKk: az adott engedélyes adott tevékenységére kalkulált tőkeköltségelem,
Á: az adott engedélyes eladott áruinak beszerzési értéke (ELÁBÉ) a rendszerhasználati költségelemek nélkül,
H: a tőkeköltség hozamtényezője: 1%.
b) Külön metodika alapján számított költségek:
ba) a szolgáltatás finanszírozás,
bb) a kintlévőség finanszírozás,
bc) a jogszabályi előírások változása miatt 2009-ben felmerült többlet költségek.
3. Az árképzésnél figyelembe veendő költségek számításához és árakká történő alakításához a Hivatal – az iparágon belül egyeztetett alábbi földgázmérlegek figyelembevételével – az általa elfogadott napfok módszerrel korrigált mennyiségi adatokat használja fel:
a) 2008. (tény),
b) 2009. (várható),
c) 2010. (terv).
A korrigált mennyiségi adatok megállapítása során a fogyasztást befolyásoló más tényezők – mint pl. világgazdasági reálfolyamatok, illetve a fogyasztói szokások változásának – hatását a Hivatal indokolt esetben figyelembe veszi.

3. melléklet a 29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez38

Egyetemes szolgáltatói árrések mértéke

 

A

B

C

1.

<20 m3/h

>20 m3/h

2.

Egyetemes szolgáltatói árrés (Ft/MWh)
(felső hőértéken)

792,1

376,0

1

A rendeletet a 70/2016. (XII. 29.) NFM rendelet 7. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával.

2

A 2. § (1) bekezdés b) pontját a 78/2012. (XII. 22.) NFM rendelet 17. §-a hatályon kívül helyezte.

3

A 2. § (1) bekezdés c) pontját a 18/2010. (XII. 3.) NFM rendelet 9. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

4

A 2. § (1) bekezdés e) pontja a 32/2011. (VI. 30.) NFM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. § (1) bekezdésének f) pontját a 42/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet 1. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 18/2010. (XII. 3.) NFM rendelet 9. § (2) bekezdése.

6

A 3. § (1) bekezdés b) pontját a 18/2010. (XII. 3.) NFM rendelet 9. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

7

A 3. § (1) bekezdés d) pontja a 83/2011. (XII. 29.) NFM rendelet 15. §-a szerint módosított szöveg.

8

A 3. § (1) bekezdés f) pontja a 83/2011. (XII. 29.) NFM rendelet 15. §-a szerint módosított szöveg.

9

A 3. § (1) bekezdés g) pontját a 72/2009. (XII. 7.) KHEM rendelet 7. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

10

A 3. § (1) bekezdés i) pontját a 36/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet 1. §-a iktatta be.

11

A 3. § (2) bekezdése a 43/2013. (VII. 25.) NFM rendelet 12. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

12

A 4. §-t a 18/2010. (XII. 3.) NFM rendelet 9. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

13

Az 5. § (1) bekezdése a 18/2010. (XII. 3.) NFM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

14

Az 5. § (2) bekezdését a 13/2013. (IV. 3.) NFM rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte.

15

Az 5. § (3) bekezdését a 18/2010. (XII. 3.) NFM rendelet 9. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

16

A 6. § (1) bekezdése a 39/2014. (IX. 30.) NFM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított, a 6/2016. (III. 30.) NFM rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

17

A 6. § (2) bekezdését a 18/2010. (XII. 3.) NFM rendelet 9. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

18

A 6. § (3) bekezdése a 18/2010. (XII. 3.) NFM rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 6. § (5) bekezdése a 43/2013. (VII. 25.) NFM rendelet 12. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 6. § (6) bekezdését a 72/2009. (XII. 7.) KHEM rendelet 7. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

22

A 6. § (7) bekezdése a 72/2009. (XII. 7.) KHEM rendelet 2. §-ával megállapított, a 18/2010. (XII. 3.) NFM rendelet 9. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

23

A 6. § (8) bekezdését a 42/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet 2. §-a iktatta be, szövege a 18/2010. (XII. 3.) NFM rendelet 6. § (3) bekezdésével megállapított, a 39/2014. (IX. 30.) NFM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

24

A 6. § (9) bekezdését a 72/2009. (XII. 7.) KHEM rendelet 2. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 18/2010. (XII. 3.) NFM rendelet 9. § (2) bekezdése.

25

A 6. § (10) bekezdését a 21/2010. (III. 15.) KHEM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

26

A 6. § (11) bekezdését a 18/2010. (XII. 3.) NFM rendelet 6. § (4) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 78/2012. (XII. 22.) NFM rendelet 17. §-a.

27

A 7. §-t a 18/2010. (XII. 3.) NFM rendelet 9. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 14/2014. (III. 31.) NFM rendelet 2. §-a iktatta be.

28

A 8. § (2)–(3) bekezdését a 18/2010. (XII. 3.) NFM rendelet 9. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

29

A 8. § (4) bekezdése a 9. § alapján hatályát vesztette.

30

A 8. § (5)–(6) bekezdését a 42/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet 4. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 78/2012. (XII. 22.) NFM rendelet 17. §-a.

31

A 8. § új (7) bekezdését a 72/2009. (XII. 7.) KHEM rendelet 4. §-a iktatta be, egyidejűleg az eredeti (7) bekezdés számozását (8) bekezdésre változtatta, hatályon kívül helyezte a 78/2012. (XII. 22.) NFM rendelet 17. §-a.

32

A 8. § (7) bekezdését a 42/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet 4. §-a iktatta be. A 8. § eredeti (7) bekezdésének számozását a 72/2009. (XII. 7.) KHEM rendelet 4. §-a (8) bekezdésre változtatta, hatályon kívül helyezte a 18/2010. (XII. 3.) NFM rendelet 9. § (2) bekezdése.

33

A 8. § (9)–(13) bekezdését a 18/2010. (XII. 3.) NFM rendelet 7. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 78/2012. (XII. 22.) NFM rendelet 17. §-a.

34

A 9. §-t újonnan a 43/2013. (VII. 25.) NFM rendelet 12. § (3) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 14/2014. (III. 31.) NFM rendelet 5. §-a.

36

A 2. mellékletet újonnan a 72/2009. (XII. 7.) KHEM rendelet 6. §-a iktatta be.

37

A 2. melléklet 1. pont c) alpontja a 43/2013. (VII. 25.) NFM rendelet 12. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

38

A 3. mellékletet újonnan a 72/2009. (XII. 7.) KHEM rendelet 6. §-a iktatta be, szövege a 6/2016. (III. 30.) NFM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére