• Tartalom

290/2009. (XII. 18.) Korm. rendelet

290/2009. (XII. 18.) Korm. rendelet

a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet módosításáról1

2010.01.03.

A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés t) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1–5. §2

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 2. § (1) bekezdése, valamint e § (6) bekezdése 2010. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 2009. december 31-éig felhasznált hőmennyiségre tekintettel az R. 2009. december 31-én hatályos rendelkezései alapján járó távhődíj-juttatás érvényesítésére és elszámolására az R. 2009. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) Az R. e rendelettel módosított 1. § l) pontjában és 3. § (1)–(3) bekezdésében foglaltakat a 2009. december 31-én fennálló támogatási jogosultságokra – ide értve a (6) bekezdésben foglalt esetet is – új kérelem benyújtása, továbbá új határozat meghozatala vagy a határozat módosítása nélkül alkalmazni kell.

(5) Az energiafelhasználási támogatás megállapítására irányuló, e rendelet hatálybalépésének napján folyamatban lévő ügyekben az R. e rendelettel módosított 1. § l) pontjában és 3. § (3) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell.

(6) Azon fogyasztónak, akinek az R. e rendelettel megállapított 3. § (3) bekezdés a) pontja szerinti részidőszakban a támogatás az ott meghatározott hőmennyiség egészére tekintettel érvényesítésre került, az R. e rendelettel megállapított 3. § (3) bekezdés b) pontja szerinti részidőszakban a támogatás az ott meghatározott hőmennyiségre tekintettel jár.

(7)–(8)3

(9)4

Melléklet a 290/2009. (XII. 18.) Korm. rendelethez5

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 245. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

Az 1–5. §-t a 6. § (9) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

A 6. § (7)–(8) bekezdését a (9) bekezdés hatályon kívül helyezte.

4

A 6. § (9) bekezdése ugyenezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

5

A mellékletet a 6. § (9) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére