• Tartalom
Oldalmenü

302/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet

a vizsgáló állomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól és a vizsgáló állomással kötendő hatósági szerződés tartalmáról1

2018.01.01.

A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 24. alpontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § (1)2 A közúti közlekedésről szóló törvény szerinti vizsgáló állomás engedélyezése iránti kérelmet a közlekedési hatóság bírálja el.

(2)3 Az engedély iránti kérelemnek – az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben foglaltakon túl – tartalmaznia kell:

a) azoknak a telephelyeknek a címét, amelyeken a kérelmező a kérelmezett tevékenységet kívánja végezni,

b) a kérelmezőnél rendelkezésre álló emberi és technikai erőforrások bemutatását,

c) a kérelmező adószámát, számlaszámát, a számláját vezető pénzintézet nevét, elektronikus levélcímét, telefax számát, telefonos elérhetőségét, valamint képviselőjének nevét,

d) annak a járműkategóriának a megjelölését, amelyre vonatkozóan a kérelmező tanúsító szervezetként kíván közreműködni a közlekedési hatóság eljárásában.

(3) A kérelemhez csatolni kell:

a)4

b) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges jogszabályban meghatározott feltételekkel,

c)5 a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a tevékenysége engedélyezése esetén valamennyi e rendelet alapján a hatósági szerződésbe foglalandó kötelezettség tekintetében aláveti magát a szerződésszegés általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti következményeinek, valamint

d)6

2. §7 Az e rendelet hatálya alá tartozó eljárásokban az ügyintézési határidő 25 nap.

3. § A vizsgáló állomással a közúti közlekedésről szóló törvény alapján kötendő hatósági szerződésnek tartalmaznia kell:

a) az eljáró hatóság megnevezését, a Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszámát, az ügy számát, valamint ügyintézőjének és képviselőjének a nevét,

b) a vizsgáló állomás megnevezését, székhelyét, a kérelemben megjelölt telephelyeinek felsorolását, adószámát, cégjegyzékszámát, számlaszámát és a számláját vezető pénzintézet megnevezését, elektronikus levélcímét, valamint képviselőjének a nevét,

c) a szerződés tárgyát: a szerződés alapján tanúsító szervezetként végzett tevékenység leírását, az arra vonatkozó kötelezettségvállalást,

d) annak a járműkategóriának a megjelölését, amelyre vonatkozóan a vizsgáló állomás a tevékenységét végzi,

e) a közlekedési hatóság engedélyét a vizsgáló állomásként való közreműködésre,

f) arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a vizsgáló állomás a szerződében meghatározott tevékenységét – a jogszabályban meghatározottaknak megfelelő – vizsgabiztos alkalmazásával végzi, valamint a vizsgabiztosok felsorolását,

g) a vizsgáló állomásnak a közlekedési hatóság által működtetett információs rendszerben nyilvántartásra kerülő adataival kapcsolatos a közlekedési hatóságnak történő adatszolgáltatás módját, az adatok körét, az adatokban bekövetkezett változás bejelentésének a módját és annak határidejét,

h) a közlekedési hatóság részéről kötelezettségvállalást, hogy a szerződésben meghatározott időtartamban biztosítja a vizsgáló állomásnak az információs rendszerhez történő kapcsolódását, illetve a kapcsolódás informatikai és biztonsági feltételeit,

i) a vizsgáló állomás által az információs rendszerbe elektronikus úton továbbítandó, az információs rendszerben rögzítendő adatok körét, az erre vonatkozó kötelezettségvállalást,

j) a vizsgáló állomás és a hatóság közötti elszámolás rendjét,

k) a felek közötti kapcsolattartás módját,

l) a szerződés időbeli hatályát,

m) a felmondási okokat,

n) a szerződésszegésnek minősülő magatartásokat és azok jogkövetkezményeit,

o) a tevékenység ellenőrzésének gyakoriságát és rendjét, valamint

p)8 a vizsgáló állomás nyilatkozatát arról, hogy valamennyi e rendelet alapján a szerződésben foglalt kötelezettség tekintetében aláveti magát a szerződésszegés általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti következményeinek.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2009. december 31-én lép hatályba.

(2) Az 1–3. § 2010. január 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1–3. § rendelkezéseit a 2010. január 1-jét követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

5. §9

1

A rendeletet a 181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 18. §-a hatályon kívül helyezte 2018. május 20. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 16. §-át.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 267. §-a szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 274. § a) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

4

Az 1. § (3) bekezdés a) pontját a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 275. §-a hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

5

Az 1. § (3) bekezdés c) pontja a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 274. § b) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

6

Az 1. § (3) bekezdés d) pontját a 175/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet 20. § b) pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 19. §-a alapján a 2011. szeptember 1-jét követően indult eljárásokban és megismételt eljárásokban is alkalmazni kell.

7

A 2. § a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 273. §-ával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

8

A 3. § p) pontja a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 274. § b) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

9

Az 5. §-t a (3) bekezdés hatályon kívül helyezte.

_