• Tartalom

304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet

304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemekről

2023.12.27.

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. LXXXIV. törvény 41/A. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Kormány a következőket rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) teljes bizonyító erejű magánokirat: a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott feltételeknek megfelelően kiállított okirat;

b)1 eladás bejelentése: a járműnyilvántartásba bejegyzett jármű nyilvántartás szerinti tulajdonosa és nyilvántartás szerinti, a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 33. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt kötelezettségét elmulasztó új tulajdonos által tett bejelentés a jármű elidegenítése tárgyában;

c) tulajdonjog változás bejegyzése: a járműnyilvántartásba bejegyzett jármű elidegenítését követően a jármű új tulajdonosa által kezdeményezett közlekedési igazgatási eljárás, amely az új tulajdonos adatait tartalmazó törzskönyv kiadására irányul;

d) üzembentartó személyének változása: a járműnyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonosa vagy a képviseletében eljáró személy által kezdeményezett közlekedési igazgatási eljárás, amely az üzembentartó adatait tartalmazó forgalmi engedély kiadására irányul;

e) nyilvántartás: a közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartása.

2. §2 (1)3 A jármű tulajdonjogában bekövetkezett változást az átruházó a változástól számított tizenöt napon belül bejelenti a közlekedési igazgatási hatóságnak. A kérelmező a bejelentéskor igazolja, hogy a tulajdonjog átruházására a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 33. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően került sor.

(2) A közlekedési igazgatási hatóság a bejelentés tényét és időpontját a nyilvántartásba három napon belül bejegyzi.

(3) A bejegyzés során a közlekedési igazgatási hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben meghatározott feltételek fennállása és személyesen történő benyújtás esetén az automatikus döntéshozatali eljárás szabályai szerint jár el.

(4) A tulajdonjog-átruházás ténye és időpontja, valamint bejelentésének időpontja a járműnyilvántartásba nem jegyezhető be, ha a bejelentés tárgyát képező járművön érvényes forgalmazási korlátozás szerepel a nyilvántartásban. Ez esetben a közlekedési igazgatási hatóság a bejelentésben szereplő adatok járműnyilvántartásba történő bejegyzését elutasítja.

(5) Ha a magánokirat nem felel meg az e rendeletben meghatározott tartalmi követelményeknek, azt a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználás céljából joghatás kiváltására alkalmatlannak kell tekinteni. Ez esetben a változás bejelentésére irányuló közlekedési igazgatási eljárásban az eljáró hatóság a nyilvántartásba történő bejegyzést elutasítja, egyben felszólítja az ügyfelet az e rendeletben meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő teljes bizonyító erejű magánokirat benyújtására, valamint felhívja az ügyfél figyelmét a késedelmes bejelentés jogkövetkezményeire.

3. §4 A közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjog változásáról szóló teljes bizonyító erejű magánokirat kötelező tartalmi elemei a következők:

a)5 a jogügylet jogcíme;

b) a jogügylet tárgyát képező jármű azonosító (rendszám, alvázszám) és gyártmány adatai;

c)6 a felek természetes személyazonosító adatai (családi és utóneve; születési helye és ideje; anyja születési családi és utóneve), állampolgársága (hontalansága), a személyazonosságát igazoló okmány típusa, sorszáma, lakcíme; nem természetes személy megnevezése, képviselőjének neve, székhelyének (telephelyének) címe, cégjegyzék-, illetőleg nyilvántartási száma;

d)7 a járműhöz tartozó okmányok (forgalmi engedély és törzskönyv) sorszáma;

e)8 a járműnek a vevő birtokába kerülési időpontja, valamint a birtokba vételkor a kilométerszámláló műszer által jelzett érték (km-óra állás);

f)9 a tulajdonjog változás hatálybalépésének napja;

g) a felek nyilatkozata, mely szerint mindkét fél teljesíti bejelentési kötelezettségét a közlekedési igazgatási hatóságnál a tulajdonjog változás hatálybalépését követő, jogszabályban meghatározott határidőn belül;

h) a felek nyilatkozata arról, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéséhez fűződő joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit;

i)10 a bizalmi vagyonkezelés alapján fennálló kezelt vagyonba tartozó tulajdonjog ténye.

4. §11 A közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásba bejegyzett jármű üzembentartó személyének változásáról szóló teljes bizonyító erejű magánokirat kötelező tartalmi elemei a következők:

a) a jogügylet ingyenes vagy visszterhes jellegére történő utalás;

b) a jogügylet tárgyát képező jármű azonosító (rendszám, alvázszám) és gyártmány adatai;

c)12 a tulajdonos, az üzembentartó, valamint az új üzembentartó természetes személyazonosító adatai (családi és utóneve; születési helye és ideje; anyja születési családi és utóneve), a személyazonosságát igazoló okmány sorszám adata, valamint lakcím adata, nem természetes személy megnevezése, képviselőjének neve, székhelyének (telephelyének) címe, cégjegyzék-, illetőleg nyilvántartási száma;

d)13 a járműhöz tartozó forgalmi engedély sorszáma;

e)14 a járműnek az üzemben tartó birtokába kerülési időpontja, valamint a birtokba vételkor a kilométerszámláló műszer által jelzett érték (km-óra állás);

f) a jogügylet hatálybalépésének napja;

g) a jármű tulajdonosának nyilatkozata, mely szerint a külön jogszabályban előírt bejelentési kötelezettségének a közlekedési igazgatási hatóság előtt a jogügylet hatálybalépését követő 15 napon belül eleget tesz;

h) a felek nyilatkozata, melyben kijelentik, hogy ismerik a bejelentés alapján a nyilvántartásba történő bejegyzéséhez fűződő joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit;

i)15 a bizalmi vagyonkezelés alapján fennálló kezelt vagyonba tartozó tulajdonjog ténye.

4/A. §16 (1) A teljes bizonyító erejű magánokiratot a (2)–(4) bekezdésben meghatározottak kivételével mindkét fél aláírásával el kell látni.

(2) Kizárólag a tulajdonjogot szerző fél aláírásával kell ellátni a teljes bizonyító erejű magánokiratot, ha a tulajdonszerzés alapjául szolgáló jogügylet jogcímeként vételi jog, vagy visszavásárlási jog érvényesítésével létrejött adásvétel kerül megjelölésre, és a vételi jogot vagy a visszavásárlási jogot a tulajdonjogot szerző fél vagy annak jogelődje javára a járműnyilvántartás tartalmazza.

(3) Kizárólag a tulajdonjogot átruházó aláírásával kell ellátni a teljes bizonyító erejű magánokiratot, ha

a) azt pénzügyi lízing lízingbeadója állítja ki, vagy

b) a tulajdonszerzés alapjául szolgáló jogügylet jogcímeként eladási jog érvényesítésével létrejött adásvétel kerül megjelölésre, és az eladási jogot a tulajdonjogot átruházó fél vagy annak jogelődje javára a járműnyilvántartás tartalmazza.

(4) A tulajdonjog átruházójának aláírása helyett a zálogjogosult aláírásával is ellátható a teljes bizonyító erejű magánokirat, ha a tulajdonjog átruházásának jogcímeként zálogjog érvényesítésével létrejött adásvétel kerül megjelölésre, és a zálogjogot az okiratot aláíró személy vagy annak jogelődje javára a járműnyilvántartás tartalmazza.

5. §17 (1) A 4. §-ban meghatározott okirat helyett elfogadható a pénzügyi lízingszerződés kivonata is.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti kivonat nem tartalmaz minden, a 4. § szerinti kötelező tartalmi elemet, szükséges a hiányzó tartalmi elemeket tartalmazó, a tulajdonos és a lízingbevevő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát is csatolni a kivonathoz.

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2010. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 5. §-a 2010. július 1-jén lép hatályba.

(3) E rendeletet a hatálybalépését követően létrejött jogügyletek tekintetében kell alkalmazni.

1

Az 1. § b) pontja az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 22. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 2. § a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 279. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

3

A 2. § (1) bekezdése a 668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 26. §-a szerint módosított szöveg.

4

A 3. § nyitó szövegrésze a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 280. § a) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

5

A 3. § a) pontja a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 280. § b) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

6

A 3. § c) pontja az 5/2013. (I. 16.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított, a 375/221. (VI. 30.) Korm. rendelet 8. § a) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 3. § d) pontja a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 281. § a) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

8

A 3. § e) pontja a 138/2011. (VII. 19.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

9

A 3. § f) pontja a 138/2011. (VII. 19.) Korm. rendelet 11. §-a szerint módosított szöveg.

10

A 3. § i) pontját az 53/2014. (III. 3.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése iktatta be.

11

A 4. § nyitó szövegrésze a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 280. § a) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

12

A 4. § c) pontja a 138/2011. (VII. 19.) Korm. rendelet 11. §-a, a 375/221. (VI. 30.) Korm. rendelet 8. § b) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 4. § d) pontja a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 281. § b) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

14

A 4. § e) pontja a 138/2011. (VII. 19.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

15

A 4. § i) pontját az 53/2014. (III. 3.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése iktatta be.

16

A 4/A. §-t a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 279. § (2) bekezdése iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

17

Az 5. §-t a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 281. § c) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 612/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet 24. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére