• Tartalom

305/2009. (XII. 23.) Korm. rendelet

305/2009. (XII. 23.) Korm. rendelet

a köztisztviselők cafetéria-juttatásának részletes szabályairól1

2011.07.26.

A Kormány a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/F. § (8) bekezdésében és a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 76. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2 A rendelet hatálya a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 1. § (8) bekezdés c) pontjában meghatározott szervekre (a továbbiakban: közigazgatási szervek) és az ott foglalkoztatott köztisztviselőkre, ügykezelőkre, valamint a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény hatálya alatt álló közszolgálati jogviszonyban állókra (a továbbiakban együtt: köztisztviselők) terjed ki.

2. §3 (1) A cafetéria-juttatás éves összegét (a továbbiakban: keretösszeg) a Ktv. 49/F. § (4) bekezdésben meghatározottak szerint legkésőbb tárgyév január 5-éig, helyi önkormányzatnál legkésőbb tárgyév február 15-éig kell meghatározni.

(2) Amennyiben a hivatali szervezet vezetője a közszolgálati szabályzatban előírja, hogy a helyi utazásra szolgáló bérlet választására vonatkozó nyilatkozatot a köztisztviselőnek a Ktv. 49/F. § (3) bekezdésében meghatározott időpontnál korábban kell megtenni, akkor a cafetéria-juttatás éves keretösszegéről is ezzel egyidejűleg kell tájékoztatni a köztisztviselőt.

(3) Az éves keretösszeg az adott évben az utasításban, illetve a közszolgálati szabályzatban meghatározott cafetéria-juttatás igénybevételére használható fel. A tárgyévben igénybe nem vett összeg a következő évre nem vihető át. A köztisztviselő a tárgyévben igénybe nem vett, összeg felhasználásáról – az utasításban, illetve a közszolgálati szabályzatban meghatározott eljárási rendben – november 30-ig írásban nyilatkozik. Amennyiben a keretösszegből ezer forintot meg nem haladó összeg marad, azt a köztisztviselő nem veheti igénybe.

(4) Az egyes cafetéria-juttatásokhoz kapcsolódó közterhek a köztisztviselő éves keretösszegébe beleszámítanak.

(5) Az éves keretösszeget ezer forintra kerekítve kell megállapítani, kivéve, ha a keretösszeg megfelel a Ktv. 49/F. § (4) bekezdésében meghatározott legalacsonyabb, illetve legmagasabb összegnek.

3. §4 (1) A miniszter által kiadott utasítás és a hivatali szervezet vezetője által kiadott közszolgálati szabályzat a szervezet személyi állományának egyes csoportjai tekintetében nem állapíthat meg valamely szempont alapján eltérő mértékű keretösszeget, illetve eltérő választható juttatásokat.

(2) A hivatali szervezet vezetője által kiadásra kerülő közszolgálati szabályzat megalkotásakor ki kell kérni a közigazgatási szervnél működő munkavállalói érdek-képviseleti szerv véleményét.

(3) Az (1) bekezdés rendelkezéseit a Ktv. 1. § (2) bekezdésében meghatározott szervekre nem kell alkalmazni.

(4) Az (1) bekezdéstől eltérően a honvédelemért felelős miniszter – az általa vezetett minisztérium, illetve az általa irányított szerv vonatkozásában – utasításában rendelkezhet úgy, hogy a Magyar Honvédség hivatásos állományú katonájával is betölthető munkakörrel azonos szintű álláshelyen foglalkoztatott köztisztviselőt megillető keretösszeg – a hivatásos állományú katonát megillető béren kívüli juttatások értékéhez, továbbá a köztisztviselő munkaköréhez, illetve közszolgálati jogviszonya időtartamához igazodóan – differenciált legyen.

4. §5 (1) A köztisztviselő – a keretösszeg, illetve a cafetéria-juttatások meghatározását követően – a Ktv.-ben megállapított határidőig nyilatkozik az általa választott juttatásokról, valamint azok mértékéről.

(2)6 Ha a köztisztviselő a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 71. § (3) bekezdésben szereplő juttatások közül választ, akkor a keretösszegből legalább akkora összeget kell felhasználnia, amekkora összegű az adott pénztár, intézmény által előírt minimum tagdíj összege. E követelmény olyan módon is teljesíthető, hogy a köztisztviselő a minimum tagdíj összegére kiegészíti a felhasznált cafetéria-juttatás összegét.

(3) Ha a juttatások év közbeni módosításának lehetőségét biztosítja a közigazgatási szerv a köztisztviselő számára, akkor annak módját, feltételeit az utasításban, illetve a közszolgálati szabályzatban meg kell állapítani. A módosítás névre szóló utalvány esetében csak akkor lehetséges, ha a közigazgatási szerv még nem rendelte meg a köztisztviselő részére annak korábbi nyilatkozata alapján.

(4) Ha a köztisztviselő jogviszonya év közben keletkezik, vagy a köztisztviselő áthelyezésére kerül sor, akkor az első munkában töltött napot követő 10 munkanapon belül nyilatkozik az általa választott cafetéria-juttatásról.

(5) Ha a köztisztviselői jogviszony év közben keletkezik, a köztisztviselő a keretösszeg időarányos részére jogosult. A keretösszeget ezer forintra kerekítve kell megállapítani. A jogosultsági idő számításakor az adott év naptári napjainak számát kell figyelembe venni.

(6) Ha a köztisztviselő a juttatásról való nyilatkozat határidőben történő megtételét önhibájából elmulasztja, akkor a hivatali szervezet vezetője által meghatározott juttatásra jogosult.

5. §7 (1) A köztisztviselő év közben történő áthelyezése esetén az áthelyező közigazgatási szerv igazolást állít ki a köztisztviselő által az időarányos részt meghaladó mértékben igénybe vett cafetéria-juttatás összegéről.

(2)8 A juttatás elszámolásakor figyelembe kell venni a köztisztviselő nevére szóló, a szerv által már megrendelt utalvány összegét is. Továbbá igénybe vett juttatásnak kell tekinteni az elszámolás során az Szja tv. 71. § (3) bekezdése szerinti juttatások esetében a tárgyhavi munkáltatói hozzájárulást.

6. §9 A Ktv. 49/F. § (2) bekezdésében meghatározott harminc napot meghaladó távollét esetében a köztisztviselőt a távollét első napjától kezdve nem illeti meg a juttatás. A távollétek időtartamát – a jogosultság szempontjából – nem lehet összeszámítani.

7. §10

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1–7. §-a, 8. § (4) bekezdése, 9. § (2)–(5) bekezdése 2010. január 1-jén lép hatályba.

(3)11

(4)12

(5)13 A köztisztviselő számára a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/F. § (1) bekezdése szerinti juttatás csak cafetéria-juttatásként nyújtható.

9. § (1) Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 121/2009. (VI. 11.) Korm. rendelet 23. §-ában a „2009. december 31-én” szövegrész helyébe a „2010. március 31-én” szöveg lép.

(2) A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter feladat- és hatásköréről szóló 29/2008. (II. 19.) Korm. rendelet 13. § d) pontja hatályát veszti.

(3)14 A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. számú mellékletében a X. Miniszterelnökség fejezet 8. cím ECOSTAT Kormányzati Gazdaság- és Társadalom-stratégiai Kutató Intézet besorolása XXXI. Központi Statisztikai Hivatal fejezet 2. címre változik.

(4) Felhatalmazást kap a Magyar Államkincstár 2010. január 1-jei határnappal a címrendi változás átvezetésére, egyidejűleg az átrendezés időpontjáig végrehajtott évközi előirányzat módosítások, teljesítési adatok, kötelezettségvállalások és a kapcsolódó előirányzat maradványok átrendezésére.

(5) Az önkormányzati miniszter feladat- és hatásköréről szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 7. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A miniszter által irányított Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet a jogszabályokban, valamint alapító okiratában meghatározott feladatait közvetlenül vagy jogi személyiségű szervezeti egységein keresztül látja el. A Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet jogi személyiségű szervezeti egysége az Utánpótlás-nevelési Igazgatóság, valamint a Testnevelési és Sportmúzeumi Igazgatóság.”
1

A rendeletet a 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 15. §-a hatályon kívül helyezte 2012. szeptember 8. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 14. §-át.

2

Az 1. § – a 8. § (2) bekezdése alapján – 2010. január 1-jén lépett hatályba.

3

A 2. § – a 8. § (2) bekezdése alapján – 2010. január 1-jén lépett hatályba.

4

A 3. § – a 8. § (2) bekezdése alapján – 2010. január 1-jén lépett hatályba.

5

A 4. § – a 8. § (2) bekezdése alapján – 2010. január 1-jén lépett hatályba.

6

A 4. § (2) bekezdése a 126/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

7

Az 5. § – a 8. § (2) bekezdése alapján – 2010. január 1-jén lépett hatályba.

8

Az 5. § (2) bekezdése a 126/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

9

A 6. § a 126/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

11

A 8. § (3) bekezdését a 126/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet 11. § (4) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 8. § (4) bekezdését a 126/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet 11. § (4) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 8. § (5) bekezdését az 5/2010. (I. 19.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése iktatta be.

14

A 9. § (3) bekezdése – a 8. § (2) bekezdése alapján – 2010. január 1-jén lépett hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére