• Tartalom

308/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet

308/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet

az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatóság kijelöléséről, valamint egyes kormányrendeleteknek az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvénnyel összefüggő módosításáról1

2012.01.01.

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 39. § (1) bekezdésében, valamint a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva –

a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. 12. § (1) bekezdés h) pontjában,

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés a) pontjában,

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (1) bekezdésében,

a „Pályamódosító hitelprogram” keretében nyújtott hitel igénybevételének feltételeiről szóló 212/2006. (X. 27.) Korm. rendelet tekintetében a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 103. § g) pontjában,

a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenőrzésének szabályairól szóló 176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi törvény 39. § (5) bekezdés a) pont 1. és 2. alpontjában,

a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés d) pontjában és a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (1) bekezdésében,

a számhordozhatóság szabályairól szóló 46/2004. (III. 18.) Korm. rendelet tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (2) bekezdés d) pontjában,

a vízi közlekedés egyes belvízi utakon környezetvédelmi okokból való korlátozásáról és a korlátozás alá eső területeken kiadható üzemeltetési engedélyről szóló 30/2003. (III. 18.) Korm. rendelet tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés h) pontjában,

a külföldiek ingatlanszerzéséről szóló 7/1996. (I. 18.) Korm. rendelet tekintetében a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 90. § (1) bekezdés b) pontjában,

a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet tekintetében a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 29. §-ában,

az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában,

a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet tekintetében a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 90. § (1) bekezdés b) pontjában,

a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (2) bekezdésében,

a felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól szóló 123/2007. (V. 31.) Korm. rendelet tekintetében a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. § (2) bekezdés b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján – a Kormány a következőket rendeli el:

Az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatóság kijelölése

1. § A Kormány az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos egyes ügyekben – a 2–3. §-ban foglalt eltérésekkel – a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát (a továbbiakban: KEK KH), valamint az okmányirodák kijelöléséről és illetékességéről szóló 256/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) kijelölt körzetközponti feladatokat ellátó települési (fővárosi kerületi) önkormányzat jegyzőjét (a továbbiakban: körzetközponti jegyző) jelöli ki.

2. § (1) Az Evtv. 5. § (2) bekezdésében meghatározott személyes bejelentés tekintetében az a körzetközponti jegyző jár el, amelynél a bejelentő a bejelentést megtette.

(2) Az Evtv. 7. § (2) bekezdése tekintetében az a körzetközponti jegyző jár el, amelyhez a bejelentés beérkezett, vagy amelynél a személyes bejelentést megtették. A nyilvántartást vezető szerv az Evtv. 7. § (3) bekezdésében meghatározott igazolást a bejelentést fogadó hatóság útján közli a bejelentővel. A nyilvántartást vezető szerv a nyilvántartásba vétel tényéről értesíti a bejelentést fogadó, valamint az egyéni vállalkozó székhelye szerinti körzetközponti jegyzőt.

3. § (1) Az Evtv. 10. §-ában meghatározott egyéni vállalkozói igazolvány kiállítására irányuló eljárásban az a körzetközponti jegyző jár el, amelyhez az elektronikus bejelentés beérkezett, vagy amelynél a személyes bejelentést megtették.

(2) Az egyéni vállalkozói jogviszony fennállásának időtartama alatt az egyéni vállalkozói tevékenység folytatására való jogosultság Evtv.-ben meghatározott feltételeinek fennállásával kapcsolatos hatósági ellenőrzési feladatokat – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a körzetközponti jegyző látja el. A körzetközponti jegyző a Korm. rendelet mellékletében foglalt illetékességi területén székhellyel rendelkező – az adott évben ellenőrizni tervezett – egyéni vállalkozók hatósági ellenőrzése érdekében éves ellenőrzési tervet készít, és eszerint hatósági ellenőrzést folytat le.

(3) A Kormány az Evtv. 11. § (3)–(5) bekezdése tekintetében a 11. § (3) bekezdésben meghatározott feltéteknek való megfelelés hatósági ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátására a KEK KH-t jelöli ki.

(4) Az Evtv. 14. § (1)–(2) bekezdése tekintetében azon körzetközponti jegyző jár el, amely a bejelentést fogadta.

(5) Az Evtv. 14. § (3) és (6) bekezdésében meghatározott, a tevékenységet engedélyező, ellenőrző, továbbá a bejelentést fogadó hatóság a határozatát a vállalkozó székhelye szerinti körzetközponti jegyzővel közli.

(6) Az Evtv. 19. § (1) bekezdés a) pontja szerint az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság megszűnésének ügyében a KEK KH, valamint az a körzetközponti jegyző jár el, amelyhez a bejelentés beérkezett.

(7) A Kormány az Evtv. 19. § (2)–(3) bekezdése tekintetében a körzetközponti jegyzőt jelöli ki, azzal, hogy az Evtv. 11. § (3) és (6) bekezdése tekintetében az egyéni vállalkozói tevékenység folytatásának megtiltásával kapcsolatos közigazgatási hatósági jogkört a KEK KH látja el.

(8)2 A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervének másodfokú eljárása során hozott elsőfokú végzése elleni fellebbezés elbírálására a KEK KH jogosult.

Az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezető szerv kijelölése

4. § Az egyéni vállalkozók nyilvántartásának vezetésére a Kormány a KEK KH-t jelöli ki.

Hatálybalépés

5. § (1) E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.

(2)3

Módosító és hatályon kívül helyező rendelkezések

6–11. §4

1

A rendeletet a 169/2012. (VII. 20.) Korm. rendelet 12. §-a hatályon kívül helyezte 2012. július 28. napjával.

2

A 3. § (8) bekezdését a 282/2011. (XII. 21.) Korm. rendelet 38. §-a iktatta be.

3

Az 5. § (2) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

4

A 6–11. §-t az 5. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére