• Tartalom

31/2009. (XII. 18.) PM rendelet

az ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatási rendjéről és az adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 33/2007. (XII. 23.) PM rendelet és egyes illetékezési tárgyú PM rendeletek módosításáról1

2010.01.01.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. § a)–b) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva – a következőket rendelem el:

Az ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatási rendjéről és az adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 33/2007. (XII. 23.) PM rendelet módosítása

1. § Az ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatási rendjéről és az adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 33/2007. (XII. 23.) PM rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. § (1) bekezdés b) pontja a következő bd) alponttal egészül ki:

[A 2. § a)–b) pontjai szerinti adatszolgáltatás iránti eljárás a 2. számú melléklet szerinti igénylőlap benyújtásával vagy elektronikus úton, az alábbi feltételek megjelölésével kezdeményezhető:

...

b) választható szűkítési lehetőségek:]

bd) ingatlan forgalmi értékintervallum.”

2. § Az R1. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Amennyiben a kérelmező az (1) bekezdés b) pontja szerinti szűkítési lehetőségek közül egyet sem jelöl meg, az állami adóhatóság a megjelölt település teljes területére és valamennyi ingatlanjellegre vonatkozóan, az ingatlanok forgalmi értékére tekintet nélkül teljesíti az adatszolgáltatást.”

3. § Az R1. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

10. § (1) A szakértői adatszolgáltatás keretében az állami adóhatóság a bíróság vagy más hatóság által kirendelt szakértő számára, a szakértő által megjelölt időszak vonatkozásában, a szakértő kérése szerint
a) a kirendeléssel érintett ingatlan forgalmi értékének megállapításához szükséges, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 70. § (3) bekezdés a) pontja szerint megállapított legfeljebb 10 összehasonlító értékadatot ad át, vagy
b) a kirendeléssel érintett ingatlanhoz térben legközelebb eső, azzal azonos jellegű 20 ingatlan értékadatait adja át,
azzal, hogy a szakértő által megjelölt időszak kezdő időpontja egyik esetben sem lehet korábbi 2003. január 1. napjánál.
(2) A kérelemben fel kell tüntetni az ingatlan pontos címét és helyrajzi számát, valamint a rendelkezésre álló egyéb jellemzőit, továbbá a kirendelés szempontjából releváns időszakot, illetőleg csatolni kell a kirendelésről szóló bírósági határozat vagy hatósági döntés másolatát.”

4. § Az R1. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet módosítása

5. § Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az eljárási illetéket a 4. § (3) bekezdésében meghatározott számla javára kell megfizetni.”

6. § Az R2. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § Az okmányirodánál kezdeményezett eljárás illetékét – feltéve, hogy annak feltételei fennállnak – az ügyfél az eljárás megindításával egyidőben bankkártyával is megfizetheti a 4. § (3) bekezdésében meghatározott számla javára. Ebben az esetben a befizetést igazoló bizonylat egy példányát a kérelemhez kell csatolni. Az illeték megfizetéséért a szolgáltató tartozik felelősséggel.”

Az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezeléséről, valamint az illetékek kiszabásáról, elszámolásáról és könyveléséről szóló 40/2006. (XII. 25.) PM rendelet módosítása

7. § Az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezeléséről, valamint az illetékek kiszabásáról, elszámolásáról és könyveléséről szóló 40/2006. (XII. 25.) PM rendelet (a továbbiakban: R3.) 4. számú és 7. számú melléklete e rendelet 2. számú melléklete szerint módosul.

Záró rendelkezések

8. § (1) E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 2010. január 2-án hatályát veszti.

9. § Az R1. 8. §-ában az „az ország” szövegrész helyébe az „ország” szöveg, 14. § (3) bekezdésében az „5 munkanapon” szövegrész helyébe a „8 munkanapon” szöveg lép.

10. § Az R2.

a) 2. § (5) bekezdésében a „megfizetés” szövegrész helyébe a „megfizetés nem” szöveg,

b) 5. § (1) bekezdésében az „a másolat, kivonat iránti és a felügyeleti intézkedés iránti kérelmet” szövegrész helyébe az „azon kérelmeket, melyek illetékét az Itv. szerint illetékbélyegben kell megfizetni” szöveg,

c) 6. § (1) bekezdésében az „az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló 193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 39. §-ában” szövegrész helyébe az „az elektronikus közszolgáltatásról és annak igénybevételéről szóló 225/2009. (X. 14.) Korm. rendelet 40–43. §-ában” szöveg,

d) 7. § (2) bekezdésében az „államigazgatási” szövegrész helyébe a „közigazgatási hatósági” szöveg

lép.

11. § Az R3.

a) 2. § (2) bekezdés a) pontjában az „államigazgatási” szövegrész helyébe a „közigazgatási hatósági” szöveg,

b) 2. § (2) bekezdés b) pontjában az „üzletrész” szövegrész helyébe a „vagyoni betét” szöveg,

c) 5. § (3) bekezdésében a „haszonélvezetének” szövegrész helyébe a „vagyoni értékű jogának” szöveg,

d) 2. számú melléklet 1.1.9. pontjában az „államigazgatási” szövegrész helyébe a „közigazgatási hatósági” szöveg, 3. számú mellékletében, a 4. számú melléklet 1.4. táblázatának 1. pontjában, 5. számú melléklete 1., 6. és 7. pontjában az „Államigazgatási” szövegrész helyébe a „Közigazgatási hatósági” szöveg,

e) 6. számú mellékletének 1. pontjában a „termőföld vásárlásának” szövegrész helyébe az „általi termőföldszerzés” szöveg,

f) 7. számú melléklete 1. pontjában az „az államigazgatási” szövegrész helyébe az „a közigazgatási hatósági” szöveg,

g) 7. számú melléklete 2. pontjának felvezető szövegében a „2.1–2.9.” szövegrész helyébe a 2.1–2.10.” szöveg,

h) 7. számú melléklete 3. pontjának felvezető szövegében a „3.1–3.12.” szövegrész helyébe a 3.1–3.14.” szöveg,

i) 7. számú melléklete 4. pontjának felvezető szövegében a „4.1–4.15.” szövegrész helyébe a 4.1–4.17.” szöveg,

j) 7. számú melléklete 4.10. pontjában a „termőföldvásárlása” szövegrész helyébe az „általi termőföldszerzés” szöveg, 8. számú melléklet 1. pontjában az „Államigazgatási” szövegrész helyébe a „Közigazgatási hatósági” szöveg,

k) 7. számú melléklete 5. pontjának felvezető szövegében az „5.1–5.11.” szövegrész helyébe az 5.1–5.14.” szöveg

lép.

12. § Hatályát veszti az R2. 6. § (2) bekezdésében a „szükséges intézményazonosító kiadása iránt, valamint” szövegrész.

13. § Hatályát veszti az R3. 10–11. §-a, valamint 7. számú melléklete 4.7. pontjában az „a statisztikai jelzőszám szerint főtevékenységként” és a „főtevékenységként” szövegrész.

1. számú melléklet a 31/2009. (XII. 18.) PM rendelethez

Igénylőlap az állami adóhatóság összehasonlító értékadatbázisából történő adatszolgáltatáshoz
I.     Azonosítás
Adóazonosító jel      Adószám     
Név/Megnevezés     
Természetes személy születésének ideje és helye     
Székhely/Központi ügyintézés helye/ Levelezési cím:      irsz.      város/község,
     közterület,      közterület jellege,
     hsz.,      ép.,      lh.,      em.,      ajtó
II.    Adatkérés hatóköre
1.    Kötelezően kitöltendő szempontok
Település neve     
Adatszolgáltatás által érintett időszak:      év      hó      naptól      év      hó      napig
Adatszolgáltatás típusa
–    Általános tartalmú
–    Részletes tartalmú
2.    Szűkítés paraméterei
Fővárosban kerület száma: ⬜ ⬜
Irányítószám: ⬜ ⬜ ⬜ ⬜    vagy    Helyrajzi szám:      -tól      -ig
Ingatlanjelleg
–    Lakás egy lakásos épületben (családi ház, sorház stb.)
–    Lakás többlakásos épületben
–    Garázs
–    Telek
–    Termőföld
–    Iroda
–    Szálloda
–    Kereskedelmi üzlet
–    Ipari létesítmény
–    Mezőgazdasági létesítmény
–    Egyéb nem lakás célú ingatlan
Forgalmi érték:      millió forinttól      millió forintig
A legkorábbi időpont 2008. január 1.
A helyrajzi szám intervallumnak legalább 25 helyrajzi számot kell magában foglalnia.
III.    Adatszolgáltatás módja
–    papíron
–    elektronikus adathordozón
–    elektronikus úton
IV.    Nyilatkozat
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatokat
⬜ ................................................ célra, kizárólag saját használatra igénylem, azokat sem átdolgozott, sem változatlan formában nem hozom harmadik fél tudomására.
⬜ bíróság vagy más hatóság által kirendelt szakértőként kizárólag a kirendelés teljesítéséhez használom fel, azokat a kirendeléssel érintett eljáráson kívül sem átdolgozott, sem változatlan formában nem hozom harmadik fél tudomására.
(Csak az egyik ⬜ választható, jelölje X-szel a megfelelőt)
Jelölje X-szel, ha meghatalmazott, és meghatalmazását csatolta ⬜
     város/község      év      hó      nap
P. H.
...............................
aláírás

2. számú melléklet a 31/2009. (XII. 18.) PM rendelethez

1. Az R3. 4. számú melléklet 1.3. számú táblázata egy új 12. oszloppal egészül ki, melynek elnevezése a következő, egyidejűleg a jelenlegi 12–15. számú oszlopok számozása 13–16. számra változik:
„12. Belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban történő vagyoni betét szerzése”
2. Az R3. 7. számú melléklet 1.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.5. Közhasznú nonprofit gazdasági társaság”
3. Az R3. 7. számú melléklet 2.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.3. Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír”
4. Az R3. 7. számú melléklete a következő 2.10. ponttal egészül ki:
„2.10. Az örökhagyó gyermeke, házastársa, szülője, valamint a háztartásában eltartott szülő nélküli unokája által megszerzett örökrész tiszta értékéből 20 millió forint”
5. Az R3. 7. számú melléklete a következő új 3.10 – 3.11. pontokkal egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi 3.10– 3.12. pontok számozása 3.12–3.14.-re módosul:
„3.10. A visszterhes vagyonátruházási illeték tárgyát nem képező ingó vagyontárgyaknak a számvitelről szóló törvény szerinti térítésmentes eszközátruházás keretében történő, gazdálkodó szervezet általi megszerzése, illetve a követelés gazdálkodó szervezetek közötti ajándékozás – ideértve a követeléselengedést és a tartozásátvállalást is – útján történő megszerzése
3.11. A pénzügyi intézmény által az azonos helyzetben levők egyenlő elbánásának elve alapján a magánszemély adós és családja megélhetési ellehetetlenülésének megelőzése érdekében elengedett követelés útján megvalósuló vagyonszerzés”
6. Az R3 7. számú melléklet 4.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.5. Ügyvédi iroda olyan átalakulással (egyesülés, szétválás) bekövetkező vagyonszerzése, amikor a létrejövő iroda (irodák) a korábbinak jogutóda(i)”
7. Az R3. 7. számú melléklet 4.15. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép, egyidejűleg a 7. számú melléklet a következő 4.16 – 4.17. pontokkal egészül ki:
„4.15. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti kedvezményezett átalakulás keretében történő vagyonszerzés
4.16. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti kedvezményezett részesedéscsere keretében történő vagyonszerzés
4.17. Egyéb (az ingatlant az átruházását megelőzően már fennállott és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett haszonélvezettel, használattal terhelten idegenítik el; az ingatlan elidegenítése az átruházó haszonélvezetének vagy a használat jogának fenntartásával történik; lakástulajdon kezelői jogának megszerzése; közcélú vízi létesítmények és tartozékaik kezelői jogának megszerzése)”
8. Az R3. 7. számú melléklete a következő 5.12–5.14. ponttal egészül ki:
„5.12. Kisvállalkozásban fennálló vagyoni betét ajándékozás útján történő megszerzése
5.13. Túlélő házastárs kisvállalkozásban fennálló vagyoni betétet örököl
5.14. Házastárson kívüli magánszemély a kisvállalkozásban fennálló vagyoni betétet örököl”
1

A rendelet a 8. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette 2010. január 2. napján.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére