• Tartalom

313/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet

313/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet

a fejlesztési adókedvezményről szóló 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet módosításáról1

2009.12.29.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. §-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Kormány a következőket rendeli el:

1. § A fejlesztési adókedvezményről szóló 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a 2. pontjának ac) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:

2. Elszámolható költség:]

ac) immateriális javak közül a találmány, a szabadalom, – a 13/A. § (2) bekezdésében meghatározott kivétellel – a szoftver, a licenc és a know-how (a továbbiakban: támogatható immateriális javak) Sztv. 47–48. §-ai, 51. §-a szerinti bekerülési értéke, nagyvállalkozásnál legfeljebb az aa) és/vagy az ab) alpontok szerint elszámolható költség 50 százalékáig,”

2. § Az R. 9. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Ha az adózó a beruházást a kérelemben beruházási kezdőnapként megjelölt napot követő egy éven belül nem kezdte meg, ennek tényéről arról az adóévről készült társasági adóbevallásban köteles nyilatkozni, amely adóévben a beruházás megkezdésére nyitva álló egy év eredménytelenül letelt.”

3. § Az R. 13. §-át követően a következő alcímmel és 13/A. §-sal egészül ki:

„A kis- és középvállalkozások regionális beruházási támogatására vonatkozó szabályok
13/A. § (1) Az adókedvezmény a Tao. törvény 22/B. § (1) bekezdés j) pontja szerinti beruházás esetén akkor vehető igénybe, ha a beruházás megfelel a Tao. törvény és e rendelet – (2) bekezdés szerinti eltéréssel megfogalmazott – valamennyi feltételének.
(2) A Tao. törvény 22/B. § (1) bekezdés j) pontja szerinti beruházás esetén nem minősül elszámolható költségnek az immateriális javak közül a szoftver Sztv. 47–48. §-ai, 51. §-a szerinti bekerülési értéke.”

Hatályba léptető rendelkezések

4. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1–3. §-a 2010. január 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet 2011. január 2. napján hatályát veszti.

Módosuló rendelkezések

5. § (1) A fejlesztési adókedvezményről szóló 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mód. rendelet) 7. §-ával megállapított R. 9. §-ának (3) bekezdése az alábbi szöveggel lép hatályba:

„(3) A Tao. törvény 22/B. § (1) bekezdés a)–b) és j) pontja szerinti beruházásnál az adókedvezmény első igénybevételének adóévét követő négy adóévben a társaságiadó-bevallásban a következő adatokat kell az adózónak beruházásonként szerepeltetnie:
a) a foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát [Tao. törvény 4. § 16/a. pont] és a beruházás megkezdését megelőző adóévben vagy – az adózó választása szerint – a beruházás megkezdését megelőző három adóév évesített adataiból számított számtani átlagnak megfelelő foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát vagy
b) a bérköltséget, és a beruházás megkezdését megelőző adóév vagy – az adózó választása szerint – a beruházás megkezdését megelőző három adóév évesített adataiból számított számtani átlagnak megfelelő évesített bérköltségét attól függően, hogy az adózó a Tao. törvény 22/B. § (9) és (14) bekezdésében foglalt feltételek közül melyiknek a teljesítését vállalja.”

(2) A Mód. rendelet 15. §-a az alábbi szöveggel lép hatályba:

15. § (1) E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet 2011. január 2. napján hatályát veszti.”

(3) A Mód. rendelet az R. 3. számú mellékletét megállapító 1. melléklete e rendelet mellékletében meghatározott szövegrésszel lép hatályba.

Melléklet a 313/2009. (XII. 28.) Korm. rendelethez

1.    A Mód. rendelet 1. mellékletének az R. 3. számú mellékletét megállapító II. részének 1. pontja a „Beruházás tervezett befejezése (év, hó, nap)” megnevezésű sor felett, a következő sorral kiegészülve lép hatályba:
[1. A beruházás adatai]

„Beruházás kezdete (év, hó, nap)”

 

„4. Az adózó által foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma1 [Tao. törvény 4. § 16/a. pont]
[A 2. pont a)–b) és j) pont szerinti beruházás esetén a 3. pont a) alpontjában szereplő feltétel választásakor,
továbbá a 2. pont h) pont szerinti beruházás esetén töltendő ki.]

A beruházás megkezdését megelőző adóév adata alapján (fő)

A beruházás megkezdését megelőző három adóév évesített adatiból számított számtani átlag alapján (fő)

......................

......................


1 A 2. pont h) pont szerinti beruházás esetén kizárólag a beruházás megkezdését megelőző adóév adata szerepeltethető.

5. Az adózó évesített bérköltsége
[A 2. pont a)–b) és j) pont szerinti beruházás esetén a 3. pont b) alpontjában szereplő feltétel választásakor töltendő ki.]

A beruházás megkezdését megelőző adóév adata alapján (ezer forint)

A beruházás megkezdését megelőző három adóév évesített adatiból számított számtani átlag alapján (ezer forint)

......................

......................”

1

A rendelet a 4. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2011. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére