• Tartalom

318/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet

318/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet

az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalról szóló 273/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról1

2010.01.01.

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alkotmány 40. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdésében és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 182. § (10) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalról szóló 273/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) központi hivatal. Az APEH a pénzügyminiszter irányítása alatt álló önállóan működő és gazdálkodó közhatalmi költségvetési szerv.”
(2) Az R. 2. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az APEH központi szervei:
a) Központi Hivatal (székhelye: Budapest),
b) Számítástechnikai és Adóelszámolási Intézet (székhelye: Budapest),
c) Oktatási Intézet (székhelye: Budapest).”
(3) Az R. 2. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A Kiemelt Adózók Igazgatósága és az APEH területi szervei közigazgatási hatásköri önállósággal rendelkeznek a jogszabályban hozzájuk telepített hatáskörök tekintetében.”
(4) Az R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
3. § A Kiemelt Adózók Igazgatósága, a Számítástechnikai és Adóelszámolási Intézet, az Oktatási Intézet és a területi szervek az APEH jogi személyiségű szervezeti egységei.”
(5) Az R. 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A jogi személyiségű szervezeti egységeket az elnök által kinevezett igazgató vezeti, aki a jogi személyiségű szervezeti egységet képviseli. A területi szervekhez és a Kiemelt Adózók Igazgatóságához telepített hatáskör gyakorlója az igazgató.”
(6) Az R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
7. § Az APEH elnöke felett a munkáltatói jogokat a pénzügyminiszter gyakorolja. Az elnökhelyettesek és a gazdasági vezető felett – a kinevezés és a felmentés kivételével – a munkáltatói jogkört az elnök gyakorolja. A jogi személyiségű szervezeti egységek igazgatója felett az elnök, a szakigazgató és az igazgatóhelyettes felett az igazgató gyakorolja a munkáltatói jogkört.”
(7) Az R. 10. §-a a következő (20) bekezdéssel egészül ki:
„(20) Az APEH ellátja a helyi iparűzési adóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat.”
(8) Az R. 13. §-ának a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az eljárásra – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik –]
a) a magánszemély lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási lakóhelye, mindezek hiányában utolsó ismert belföldi lakóhelye,”
[szerinti regionális igazgatóság az illetékes.]
Záró rendelkezések

2. § (1) E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az R. 8. §-ának (1) bekezdése.

(3) E rendelet 2010. január 2-án hatályát veszti.

1

A rendelet a 2. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2010. január 2. napján.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére