• Tartalom

32/2009. (VI. 30.) KHEM rendelet

32/2009. (VI. 30.) KHEM rendelet

a hajózó személyzet képzéséről és szakszolgálati engedélyéről1

2014.03.15.

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény, 74. § (1) bekezdés l) pontjában, (2) bekezdés e) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel 53. § (6) bekezdésében foglaltakra – a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya a hajózó személyzetre, a hajózó személyzet képzését végző szervezetre (a továbbiakban: képzési szervezet), a nyelvismereti vizsgáztatást végző szervezetre és a légiközlekedési hatóságra terjed ki.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. a légijármű vezetése (pilot to): valamely légijármű kormányszerveinek működtetése a repülési idő alatt,

2. alapszintű műszerrepülés gyakorló berendezés (a basic instrument flight training device [BITD]): amelyet felszereltek a megfelelő műszerekkel, és amely megjeleníti valamely légijármű pilótafülke környezetét műszerek szerinti repülési körülményekre,

3. autogiro (gyroplane): a levegőnél nehezebb légijármű, amelyet repülés közben egy vagy több rotoron keletkező felhajtóerő tart a levegőben, amely rotorok szabadon forognak egy lényegében függőleges tengely körül,

4. ballon (free balloon): olyan a levegőnél könnyebb, erőgép meghajtással nem rendelkező légijármű, amely meleg levegővel vagy gázzal töltött,

5. egyedülrepülési idő (solo flight time): olyan repülési idő, amely alatt a növendék-pilóta a légijárművön egyedül tartózkodik,

6. egypilótás üzemelésre hitelesített légijármű (aircraft certificated for single-pilot operation): a légijárművek azon típusa, amelynek a típusalkalmassági bizonyítványa alapján minimum egy pilótával biztonságosan üzemeltethető,

7. egypilótás repülőgépek (single pilot aeroplanes [SPA]): egypilótás üzemelésre engedélyezett repülőgépek,

8. éjszakai VFR (night visual flight rules [NVFR]): látvarepülési szabályok [VFR] szerinti éjszaka történő repülés,

9. emberi teljesítmény (human performance): az emberi képességnek és korlátainak összessége, amely hatással van a légiközlekedési tevékenységek biztonságára és hatékonyságára,

10. FAI vizsgák: Fédération Aéronautique Internationale nemzetközi szervezet Sporting Code dokumentumban meghatározott vizsga,

11. felügyelet alatt álló parancsnokpilóta (pilot-in-command under supervision [PICUS]): az a másodpilóta, aki parancsnokpilóta felügyelete alatt parancsnokpilótai beosztást és feladatot lát el. A beosztás akkor látható el, ha a felügyelet ellátására vonatkozó módszert, eljárást a légiközlekedési hatóság jóváhagyta,

12. földi repülés-gyakorló berendezések (synthetic traning device [STD]): repülési szimulátor, repülési és navigációs eljárás-gyakorló berendezés vagy alapszintű műszerrepülés gyakorló berendezés valamelyike, amellyel a repülési körülmények a földön mesterségesen előállíthatók.

13. hajózó mérnök (flight engineer [F/E]): a légijármű hajózó személyzeti tagja, aki közvetlenül nem vesz részt a légijármű kormányzásában, és mérnöki feladatot lát el,

14. hajózó navigátor (flight navigator [F/N]): a légijármű hajózó személyzeti tagja, aki közvetlenül nem vesz részt a légijármű kormányzásában, és navigátori feladatot lát el,

15. hajózó személyzeti tag (flight crew member): a légijármű személyzet szakszolgálati engedéllyel rendelkező azon tagja, aki a repülés időtartama alatt a légijármű fedélzetén annak vezetéséhez nélkülözhetetlen feladatokat lát el,

16. helikopter (helicopter): olyan a levegőnél nehezebb légijármű, amelynek levegőben maradását egy általában függőeleges tengelyre szerelt egy, vagy több erőgép meghajtású rotorlapáton képződő felhajtóerő biztosítja,

17. helyből felszálló repülőgép (powered lift): a levegőnél nehezebb olyan légijármű, amely képes a függőleges felszállásra, a függőleges leszállásra és a kis sebességgel történő repülésre, és amely elsődlegesen a motormeghajtású emelőszerkezettől, vagy az emeléshez alkalmazott motor tolóerőtől függ ezen repülési tartományokban, valamint az emelésben szerepet nem játszó nem- forgó légijármű-felület(ek)től a vízszintes repülés alatt,

18. hiba (error): a hajózó személyzet részéről végrehajtott tevékenység vagy annak hiánya, amelynek következménye eltér a szervezet, vagy a hajózó személyzet szándékaitól vagy elvárásaitól,

19. hiba kezelése (error management): az a folyamat, amelynek során a hibák felderítése és az ellenintézkedések segítségével rájuk adott válasz olyan, hogy csökkenti, vagy kiküszöböli a hibák következményeit, és csökkenti a további hibák, vagy a nemkívánatos légijármű helyzetek valószínűségét,

20. hivatásos pilóta (professional pilot): pilóta, aki olyan kereskedelmi pilóta vagy légitársasági pilóta szakszolgálati engedéllyel rendelkezik, amely feljogosít gazdasági célú légiközlekedési tevékenység végzésére,

21. JAA tagállam (JAA Member State): a Joint Aviation Authorities teljes jogú tagja,

22. jártassági vizsga (skill test): olyan vizsga, amely szakszolgálati engedélyek, jogosítások első megadása előtt a jártasság bizonyítására szolgál, és amely magában foglalhat a vizsgáztató által lefolytatott szóbeli vizsgáztatást is,

23. jogosítás (rating): szakszolgálati engedélybe tett, jogosultságot igazoló bejegyzés, amely meghatározza a szakszolgálati engedélyhez kapcsolódó feltételeket, előjogokat vagy korlátozásokat,

24. jóváírás (credit): korábban megszerzett képesítés, képzettség vagy más, az adott személy által elért eredmény beszámítása,

25. kapcsolódó adminisztratív eljárások jegyzéke (associated administrative procedure files): a JAA által a légiközlekedési hatóság eljárásaihoz kiadott útmutatóban szereplő légijármű osztály- és típus jogosítások felsorolása;

26. készség ellenőrzések (proficiency checks): jogosítások meghosszabbításához vagy megújításához a készség megfelelő szintjének bizonyítása, amely magában foglalhatja a vizsgáztató által lefolytatott szóbeli vizsgáztatást is,

27. kétkormányos képzési idő (dual instruction time): az a repülési idő, vagy műszeres földi idő, amely alatt egy erre felhatalmazott oktató repülési képzésben részesít valamely személyt,

28. léghajó (airship): a levegőnél könnyebb, erőgép-meghajtású légijármű,

29. légijármű kategória (aircraft category): a légijárművek kategóriába sorolása meghatározott alapjellemzők szerint (a repülőgép, a helikopter, a ballon, a 4600 m3-nél nagyobb térfogatú léghajó, helyből felszálló repülőgép, a vitorlázó-repülőgép, és az autogiro),

30. légijármű típus (type of aircraft): azonos alaptervezésű légijárművek összessége, beleértve valamennyi módosításukat, kivéve azokat, amelyek megváltoztatják annak kiszolgálását, kezelését, repülési jellemzőit vagy a hajózó személyzet létszámát,

31. légijármű-vezetői tevékenység (airmanship): a légijármű-vezető a légijármű irányítására vonatkozó repülési feladatot a megfelelő döntéshozatali képesség és a megtanult elméleti ismeretek következetes használatával, megfelelő jártassággal és felelősségtudattal hajtja végre,

32. levegőnél könnyebb légijármű (lighter-than-air aircraft): minden olyan légijármű, amelyet a levegő felhajtóereje tart a levegőben,

33. levegőnél nehezebb légijármű (heavier-than-air aircraft): minden olyan légijármű, amely a felhajtóerőt repülés közben elsősorban aerodinamikai erőkből nyeri,

34. magáncélú repülés (private flight): nem gazdasági célú légiközlekedési tevékenység,

35. magánpilóta (private pilot): az a pilóta, aki olyan szakszolgálati engedéllyel rendelkezik, amely nem jogosít gazdasági célú légiközlekedési tevékenység végzésére,

36. másodpilóta (co-pilot): az a pilóta, aki a típusalkalmassági bizonyítvány szerint többpilótás légijárműnek minősülő légijárművön nem parancsnokpilóta, kivéve az a képzés alatt álló pilóta, aki szakszolgálati engedély vagy jogosítás megszerzése érdekében tartózkodik a légijármű fedélzetén,

37. meghosszabbítás (revalidation [e.g. of a rating or approval]): hatósági adminisztratív intézkedés egy jogosítás vagy jóváhagyás érvényességi időtartamán belül, amely felhatalmazza az engedélyest, hogy meghatározott követelmények teljesítését követően meghatározott időtartamon keresztül tovább gyakorolhassa a jogosítással vagy jóváhagyással járó jogkört,

38. megújítás (renewal [e.g. of a rating or approval]): hatósági adminisztratív intézkedés egy jogosítás vagy jóváhagyás érvényességének lejártát követően, amely megadja meghatározott követelmények teljesítésétől függően meghatározott időtartamra a jogosítással vagy jóváhagyással járó előjogokat,

39. minőségirányítási rendszer (quality system): a szervezet dokumentált eljárásai és irányelvei, és ezen irányelvek és eljárások belső auditjai, a minőség tökéletesítése érdekében hozott ajánlások és felülvizsgálatok kezelése,

40. motoros vitorlázó-repülőgép [TMG] (touring motor glider [TMG]): motoros vitorlázó-repülőgép, amely olyan légialkalmassági bizonyítvánnyal rendelkezik, amely szerint integráltan felszerelt, nem behúzható motorral, és nem behúzható légcsavarral van felszerelve és képes saját erőből felszállni és emelkedni,

41. műszeres földi idő (instrument ground time): az az időtartam, amely alatt a pilóta földi repülésgyakorló berendezésen [STD], mesterséges repülési körülmények között, oktatásban részesül,

42. műszeres idő (instrument time): műszeres repülési idő vagy műszeres földi idő,

43. műszeres repülési idő (instrument flight time): az az időtartam, amely alatt a pilóta a légijárművet kizárólag a műszerek alapján vezeti,

44. növendék parancsnokpilóta (student pilot-in-command [SPIC]): az a növendék, akinek a parancsnokpilótai tevékenységét a repülés időtartama alatt az oktató csak figyeli, de nem avatkozik bele a repülésbe, és nem veszi át a légijármű irányítását,

45. növendék pilóta (student pilot): az a növendék szakszolgálati engedéllyel rendelkező légijárművezető, aki egyedül repülést repülésoktató felügyeletével hajthat végre,

46. parancsnokpilóta (pilot in command): az a szakszolgálati engedéllyel rendelkező légijárművezető, aki a repülés teljes időtartam alatt felelős a légijármű üzemeltetéséért és biztonságáért,

47. pilóta (pilot): a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvényben meghatározott légijármű-vezető,

48. repülés oktató felügyelete (authorisation by a flight instructor [FI]): az a tevékenység, amikor a repülés oktató a növendék pilóta oktatása céljából a légijármű fedélzetén tartózkodik, vagy a növendék egyedül repülése során a repülés előtti felkészülést felügyeli, és a repülés időtartama alatt a növendék pilóta repülési tevékenységét a földről figyelemmel kíséri,

49. repülési és navigációs eljárás-gyakorló berendezés (flight procedures training device [FNPT I/II]): olyan berendezés, amelyben adottak a valósághű hajózó körülmények, és amely szimulálja a műszerjelzéseket, az adott osztályú légijármű mechanikus, elektromos, elektronikus stb. légijármű rendszereinek egyszerű vezérlési funkcióit, a teljesítményt és a repülési jellemzőket,

50. repülési idő – helikopter (flight time/helicopter): az a teljes időtartam, amely a helikopter rotorjának felszállási céllal történő felpörgetésekor kezdődik és a repülés befejezése után a rotorlapátok teljes leállásáig tart,

51. repülési idő – légijármű – kivéve helikopter (flight time – Aircraft – except helicopter): az a teljes időtartam, amely a légijármű felszállási céllal történő megmozdulásakor kezdődik és a repülés befejezése után a légijármű végleges megállásáig tart,

52. hajózó személyzeti együttműködés (multi-crew co-operation [MCC]): a hajózó személyzeti tagok együttműködése a parancsnokpilóta irányítása alatt,

53. repülési szimulátor (flight simulator [FFS]): amely egy adott típusú légijármű pilótafülkéjének olyannyira pontos megfelelője, hogy a mechanikus, elektromos, elektronikus stb. légijármű rendszerek kezelő szervei, a pilóták munkakörnyezete, a teljesítmény és az adott típus repülési jellemzői valósághűek,

54. repülésre veszélyes helyzet (threat): olyan események vagy hibák, amelyek függetlenek a repülési személyzet cselekedeteitől, megnövelik az üzemeltetés bonyolultságát, és amelyeket kezelni kell a biztonság megfelelő szintjének fenntartása érdekében,

55. repülésre veszélyes helyzet kezelése (threat management): a fenyegetések felderítése, és a válaszul tett ellenintézkedések annak érdekében, hogy a fenyegetések következményei csökkenjenek vagy kiküszöbölhetők, legyenek, valamint a hibák vagy a nemkívánatos légijármű helyzetek előfordulási valószínűsége csökkenjen,

56. repülőgép (aeroplane): hajtóművel felszerelt, levegőnél nehezebb légijármű, amely a repüléshez szükséges felhajtóerőt főleg aerodinamikai erőkből nyeri. Ezek az erők olyan felületeken keletkeznek, melyek adott repülési körülmények között rögzítettek.

57. repülőgépek, amelyek üzemeltetéséhez másodpilóta szükséges (aeroplane required to be operated with a co-pilot): olyan típusú repülőgépek, amelyek Repülési Kézikönyve vagy üzemben tartási engedélye ezt meghatározza,

58. szakszolgálat ellátására hátrányosan ható szer: szeszes ital, kábítószer vagy pszichotróp anyag,

59. szakszolgálati engedély honosítása (conversion of a licence): szakszolgálati engedély kiadása nem JAA tagállam által kiadott szakszolgálati engedély alapján,

60. szokásos tartózkodási hely (normal residency): az a hely, ahol valamely személy személyes, illetve munkavállalói kötelékeiből kifolyólag naptári évenként legalább 185 napot eltölt, munkavállalói viszonyban nem lévő személy esetében olyan személyes kötelékből kifolyólag, mely az említett személy, illetve az említett hely között szoros kapcsolatot mutat,

61. teljesítmény kritériumok (performance criteria): az alkalmassági elemek előírt végeredményének egyszerű, értékelhető megállapításai, és azon kritériumok ismertetése, amelyeket annak megítéléséhez alkalmaztak, hogy a teljesítmény előírt szintje teljesült-e,

62. többpilótás repülőgép (multi-pilot aeroplanes [MPA]): minimálisan két pilótából álló személyzettel történő üzemelésre engedélyezett repülőgép,

63. ultralight repülőgép (ultralight aeroplane): maximálisan két üléssel rendelkező repülőgép, amelynek átesési sebessége leszálló konfigurációban, vagy állandósult repülés közben a leszálló konfigurációban a minimális sebessége nem haladja meg a 35 csomó (65 km/óra) CAS-t (Calibrated Air Speed), és a maximális felszálló tömege nem haladhatja meg

a) együléses szárazföldön üzemelő repülőgép esetén a 300 kg-ot, vagy

b) kétüléses szárazföldön üzemelő repülőgép esetén a 450 kg-ot, vagy

c) együléses, kétéltű vagy úszótalpas repülőgép esetén a 330 kg-ot, vagy

d) kétüléses, kétéltű vagy úszótalpas repülőgép esetén a 495 kg-ot, vagy

e) együléses szárazföldön üzemelő, sárkányszerkezetre szerelt ejtőernyős mentőrendszerrel rendelkező repülőgép esetén 315 kg-ot, vagy

f) kétüléses szárazföldön üzemelő, sárkányszerkezetre szerelt ejtőernyős mentőrendszerrel rendelkező repülőgép esetén 472,5 kg-ot.

A c) és d) pontban szereplő kétéltű repülőgépek maximális felszálló tömege nem haladhatja meg szárazföldön üzemelés esetén az a) és b) pontban meghatározott értéket.

64. útvonalrepülés, távrepülés (cross-country): egy indulási és egy érkezési pont közötti repülés egy előre eltervezett útvonalon, szabvány navigációs eljárások alkalmazásával,

65. útvonalszakasz (route sector): olyan repülés, amely felszállásból, indulási eljárásból, legalább 15 perces utazó szakaszból, érkezési eljárásból, megközelítésből, és leszállási szakaszból áll,

66. vitorlázó-repülőgép (glider): erőgép meghajtással nem rendelkező vagy behúzható motorral, és behúzható légcsavarral felszerelt erőgép meghajtású, levegőnél nehezebb légijármű, amely repülés közben a felhajtóerőt elsősorban a repülés adott szakaszaiban rögzített helyzetben maradó felületeire ható aerodinamikai reakciók révén nyeri.

A hajózó személyzet tevékenysége

3. § (1) Repülőgépen, helikopteren, 4600 m3-nél nagyobb térfogatú léghajón, ballonon, vitorlázó-repülőgépen, helyből felszálló repülőgépen, ultralight repülőgépen, autogirón légijármű-vezetői és repülőgépen, helikopteren, helyből felszálló repülőgépen hajózó mérnöki, hajózó navigátori (a továbbiakban együtt: hajózó személyzet) tevékenységet az láthat el, aki rendelkezik e rendelet követelményeinek megfelelő és a repülési feladathoz előírt érvényes szakszolgálati engedéllyel, jogosítással – ha előírt –, nyelvi kiterjesztéssel vagy felhatalmazással (a továbbiakban: engedélyes) és a 10. §-ban meghatározott folyamatossági követelményeket teljesítette, továbbá rendelkezik a polgári légiközlekedési szakszolgálati engedélyek egészségügyi feltételeiről és kiadásuk rendjéről szóló miniszteri rendeletben előírt orvosi minősítéssel (a továbbiakban: orvosi minősítés).

(2) Az engedélyes csak az adott szakszolgálati engedély, jogosítás, nyelvi kiterjesztés, felhatalmazás által biztosított előjogokat gyakorolhatja.

(3) A növendék pilóta szakszolgálati engedéllyel rendelkező személy egyedüli repülési feladatot, a repülési feladatnak megfelelő szakszolgálati engedéllyel és repülésoktatói jogosítással rendelkező személy felügyelete mellett láthat el.

(4) A hajózó személyzetnek a repülési feladathoz előírt szakszolgálati engedélyt, orvosi minősítést és egy fényképes személyazonosító igazolványt, külföldi állampolgár esetén úti okmányt a repülés időtartama alatt magánál kell tartania.

(5) A hajózó személyzetnek az 1. melléklet szerinti repülési naplót kell vezetnie és azt a szakszolgálati tevékenysége során magánál kell tartania.

A HAJÓZÓ SZEMÉLYZET SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLYÉRŐL

A szakszolgálati engedély

4. § (1) A légiközlekedési hatóság kérelemre, e rendeletben meghatározott feltételek teljesítése esetén megadja, meghosszabbítja vagy megújítja (a továbbiakban együtt: szakszolgálati engedély kiadás) a szakszolgálati engedélyt, a bejegyzett jogosítást vagy a nyelvi kiterjesztést.

(2) A légiközlekedési hatóság az e rendeletben meghatározott feltételek teljesítése esetén vizsgáztatásra felhatalmazást ad ki.

A szakszolgálati engedély kiadása

5. § (1) A szakszolgálati engedély formai és tartalmi elemeit az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az elveszett vagy megsemmisült szakszolgálati engedélyt a légiközlekedési hatóság kérelemre pótolja.

(3) A légiközlekedési hatóság a kiadott szakszolgálati engedélyeket, és a bejegyzett jogosításokat, nyelvi kiterjesztéseket nyilvántartja.

(4) A légiközlekedési hatóság, a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 3/A. §-ának (1) bekezdésének a) és b) pontjával összhangban a kiadott szakszolgálati engedélyeket, a bejegyzett jogosításokat és a nyelvi kiterjesztéseket nyilvántartja.

6. § Szakszolgálati engedély, jogosítás, nyelvi kiterjesztés vagy felhatalmazás kiadását a légiközlekedési hatóság megtagadja, ha

a) az engedélyest a bíróság, szabálysértési hatóság a szakszolgálati tevékenység ellátásától jogerősen eltiltotta, az eltiltás hatályának időtartama alatt,

b)2 az engedélyes kényszergyógykezelését a bíróság jogerősen elrendelte, annak időtartama alatt,

c)3 az engedélyest a bíróság cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezte, a gondnokság időtartama alatt,

d) az engedélyest a szakszolgálati tevékenységével összefüggésben a bíróság szándékos bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítélte, mindaddig, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült,

e) az engedélyes szakszolgálati engedélyét vagy jogosítását a légiközlekedési hatóság jogerős határozatával visszavonta vagy felfüggesztette, a visszavonás vagy felfüggesztés időtartama alatt.

A szakszolgálati engedély iránti kérelem

7. § (1) A szakszolgálati engedély, jogosítás, nyelvi kiterjesztés vagy felhatalmazás kiadása iránti kérelmet (a továbbiakban: kérelem) a légiközlekedési hatósághoz kell benyújtani, meghosszabbítás esetén az érvényességi idő lejártát megelőzően legalább harminc nappal.

(2) A kérelem mintáját és a kérelemhez benyújtandó iratok felsorolását a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A szakszolgálati engedély első kiadásánál, ha a kérelmező magyar állampolgár, akkor a személyazonosító igazolványát vagy a személyazonosságát igazoló más okmányát kell bemutatnia, vagy annak másolatát – a kérelmező annak kezelésére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatával – elküldenie.

(4) A szakszolgálati engedély első kiadásánál, ha a kérelmező nem magyar állampolgár, akkor az úti okmányát, és ha szükséges, a beutazásra, tartózkodásra jogosító engedélyét kell bemutatnia, vagy annak másolatát – a kérelmező annak kezelésére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatával – elküldenie.

A szakszolgálati engedély megszerzésének feltételei

8. § (1) Szakszolgálati engedélyt, jogosítást, felhatalmazást az a kérelmező kaphat, aki

a) a szakszolgálati engedély típusának megfelelő életkort betöltötte,

b) rendelkezik szakszolgálati engedély típusához szükséges megfelelő orvosi minősítéssel,

c) a szakszolgálati engedélyhez, jogosításhoz vagy felhatalmazáshoz szükséges képzést sikeresen teljesítette,

d) kérelmezővel szemben a 6. §-ban meghatározott feltételek nem állnak fenn,

e) rendelkezik rádió-távbeszélő kezelői jogosítással, vagy az első szakszolgálati engedély kiadása esetén a jogosítás megadásához szükséges feltételeket teljesítette,

f) rendelkezik nyelvi kiterjesztéssel, ha e rendelet előírja,

g) a szakszolgálati engedélyhez vagy jogosításhoz előírt jártassági vizsgát vagy készségellenőrzést sikeresen teljesítette.

(2) Az (1) bekezdés e)–g) pontjában meghatározott feltételek növendék pilóta szakszolgálati engedély megszerzéséhez nem szükségesek.

(3) Az (1) bekezdés a), c) és g) pontjában meghatározott feltételeket

a) repülőgép esetében a 3. melléklet,

b) helikopter esetében a 4. melléklet,

c) ballon esetében az 5. melléklet,

d) 4600 m3-nél nagyobb térfogatú léghajó esetében a 6. melléklet,

e) vitorlázó-repülőgép esetében a 7. melléklet,

f) helyből felszálló repülőgép esetében a 8. melléklet,

g) ultralight repülőgép esetében a 9. melléklet,

h) autogiro esetében a 10. melléklet,

i) repülőgép szakszolgálati engedélyhez adható nemzeti jogosítások esetében a 11. melléklet,

j) hajózó mérnök esetében a 12. melléklet,

k) hajózó navigátor esetében a 13. melléklet

tartalmazza.

A szakszolgálati engedély érvényessége, meghosszabbítása, megújítása

9. § (1) A szakszolgálati engedély érvényességét a bejegyzett jogosításra és nyelvi kiterjesztésre, valamint az orvosi minősítésre meghatározott érvényességi idő együttesen határozza meg.

(2) Az egyes jogosítások érvényességi idejét és a meghosszabbítás, megújítás feltételeit a 3–13. melléklet tartalmazza.

(3) A növendék pilóta szakszolgálati engedély érvényességi időtartama három év, ha a légiközlekedési hatóság az engedélyesnek szakszolgálati engedélyt ad ki, érvényét veszti.

(4) A növendék pilóta szakszolgálati engedély nem hosszabbítható és nem újítható meg. Az érvényességi idő lejártát követően a növendék pilóta szakszolgálati engedélyre a megszerzés feltételeit kell alkalmazni.

(5) A légiközlekedési hatóság a jogosítás érvényességi idejét nem hosszabbítja meg, ha a kérelmező nem teljesíti az e rendeletben előírt feltételeket, és ha nem rendelkezik az e rendeletben előírt nyelvi kiterjesztéssel és orvosi minősítéssel.

(6) A szakszolgálati engedélybe bejegyzett jogosítás vagy nyelvi kiterjesztés meghosszabbítása esetén az újabb érvényességi időtartam kezdőnapja a még érvényes jogosítás vagy nyelvi kiterjesztés lejárati napja.

(7) A szakszolgálati engedélybe bejegyzett jogosítás vagy nyelvi kiterjesztés megújítása esetén az újabb érvényességi időtartam kezdőnapja a megújítás kiadásának napja.

A szakszolgálati tevékenység folyamatos ellátásának követelményei

10. § (1) Repülőgépen, helikopteren, 4600 m3-nél nagyobb térfogatú léghajón, helyből felszálló repülőgépen légijármű-vezetői tevékenységet a szakszolgálati engedély érvényességén belül az a légijárművezető láthat el, akinek

a) az összes repült ideje nem több mint 100 repült óra, és a repülést megelőző 30 napban,

b) az összes repült ideje nem több mint 300 repült óra, és a repülést megelőző 120 napban,

c) az összes repült ideje nem több mint 1000 repült óra, és a repülést megelőző 180 napban,

d) az összes repült ideje több mint 1000 repült óra, és a repülést megelőző 360 napban

azonos típusú/osztályú légijárművön vagy a légijármű típusának/osztályának megfelelő repülési szimulátoron (FFS) legalább egy felszállást és egy leszállást hajtott végre.

(2) A szakszolgálati engedély érvényességén belül ballonon légijármű-vezetői tevékenységet az a légijármű-vezető láthat el, akinek

a) az összes repült ideje nem több mint 50 repült óra, és a repülést megelőző 90 napban,

b) az összes repült ideje több mint 50 repült óra, és a repülést megelőző 180 napban

ballonon legalább egy felszállást és egy leszállást hajtott végre.

(3) A szakszolgálati engedély érvényességén belül vitorlázó-repülőgépen légijármű-vezetői tevékenységet az a légijármű-vezető láthat el, akinek

a) az összes repült ideje nem több mint 50 repült óra, és a repülést megelőző 30 napban,

b) az összes repült ideje nem több mint 200 repült óra, és a repülést megelőző 90 napban,

c) az összes repült ideje nem több mint 600 repült óra, és a repülést megelőző 180 napban,

d) az összes repült ideje több mint 600 repült óra, és a repülést megelőző 360 napban,

vitorlázó-repülőgépen legalább egy felszállást és egy leszállást hajtott végre. A felszállás tekintetében a levegőbe emelkedés technikáit (csőrlés, vontatás) külön kell értelmezni.

(4) A szakszolgálati engedély érvényességén belül ultralight repülőgépen légijármű-vezetői tevékenységet az a légijármű-vezető láthat el, akinek

a) az összes repült ideje nem több mint 50 repült óra, és a repülést megelőző 30 napban,

b) az összes repült ideje nem több mint 200 repült óra, és a repülést megelőző 90 napban,

c) az összes repült ideje nem több mint 600 repült óra, és a repülést megelőző 180 napban,

d) az összes repült ideje több mint 600 repült óra, és a repülést megelőző 360 napban,

ultralight repülőgépen legalább egy felszállást és egy leszállást hajtott végre.

(5) A szakszolgálati engedély érvényességén belül autogiron légijármű-vezetői tevékenységet az a légijármű-vezető láthat el, akinek

a) az összes repült ideje nem több mint 50 repült óra, és a repülést megelőző 30 napban,

b) az összes repült ideje nem több mint 200 repült óra, és a repülést megelőző 90 napban,

c) az összes repült ideje nem több mint 600 repült óra, és a repülést megelőző 180 napban,

d) az összes repült ideje több mint 600 repült óra, és a repülést megelőző 360 napban,

autogiron egy felszállást és egy leszállást hajtott végre.

(6) A szakszolgálati engedély érvényességén belül éjszakai VFR jogosítással éjszakai repülést az a légijármű-vezető láthat el, aki a repülést megelőző 90 napban éjszaka legalább egy felszállást és egy leszállást hajtott végre.

11. § (1) A szakszolgálati engedély érvényességén belül légijármű-vezetői tevékenységet utasszállítást végző gazdasági célú légiközlekedésben az a légijármű-vezető láthat el, aki a repülést megelőző 90 napban

a) azonos légijármű kategóriában, vagy

b) típus/osztályjogosítás esetén azonos típusú/osztályú légijárművön vagy a légijármű típusának/osztályának megfelelő repülési szimulátoron (FFS)

legalább három felszállást és három leszállást hajtott végre.

(2) Utasszállítást végző gazdasági célú légiközlekedést végző repülőgépen nem lehet parancsnokpilóta éjszaka, az, aki olyan érvényes szakszolgálati engedéllyel rendelkezik, amely nem tartalmaz műszerjogosítást, kivéve, ha a repülést megelőző 90 napban az (1) bekezdésben meghatározott legalább egy esetben éjszaka hajtott végre felszállást és leszállást.

(3) A szakszolgálati engedély érvényességén belül repülőgépen, helikopteren, helyből felszálló repülőgépen hajózó mérnöki, hajózó navigátori tevékenységet az a hajózó mérnök, hajózó navigátor láthat el, aki a repülést megelőző 90 napban azonos típusú légijárművön legalább három útvonalrepülést hajtott végre.

(4) Ha az (1)–(3) bekezdésben és a 10. §-ban meghatározott feltételek nem teljesülnek, akkor az engedélyesnek oktatói jogosítással rendelkező személy felügyeletével ellenőrző repülést kell végrehajtania.

(5) A 10. §-ának (1) bekezdésében szereplő légijármű kategóriák esetében a (4) bekezdésben meghatározott ellenőrző repülés repülési szimulátoron (FFS) is végrehajtható.

A szakszolgálati engedély felfüggesztése és visszavonása

12. § (1) A légiközlekedési hatóság a szakszolgálati engedélyt felfüggeszti, ha

a) az engedélyes akadályozza a légiközlekedési hatóságnak a szakszolgálati tevékenység ellenőrzésével kapcsolatos eljárását, az ellenőrzés lehetővé tételéig,

b) az engedélyes a szakszolgálat ellátására hátrányosan ható szer hatása alatt, vagy a polgári légiközlekedési szakszolgálati engedélyek egészségügyi feltételeiről és kiadásuk rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint egészségileg alkalmatlan állapotban lát el szakszolgálati tevékenységet, vagy

c) a légiközlekedési hatóság eljárása során megállapítja, hogy az engedélyes a tevékenysége során a légiközlekedési szabályokat súlyosan megszegi és azzal a légiközlekedés biztonságát sérti vagy veszélyezteti.

(2) A légiközlekedési hatóság a szakszolgálati engedélyt visszavonja, ha

a) az engedélyes a kérelemben valótlan adatokat jelölt meg, vagy

b) az engedélyessel szemben a 6. §-ban meghatározott feltételek fennállnak.

(3) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben a légiközlekedési hatóság a szakszolgálati engedélybe bejegyzett azon jogosítást is felfüggesztheti, amellyel összefüggésben a légiközlekedési szabályokat az engedélyes megszegte.

(4) Ha a légiközlekedési hatóság a szakszolgálati engedélyt az (1) bekezdés c) pontja alapján függeszti fel, a határozatban rendelkeznie kell a szakszolgálati engedély vagy jogosítás visszaadásához szükséges e rendelettel összhangban lévő képzési vagy vizsgáztatási követelményekről.

(5) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott esetben a légiközlekedési hatóság intézkedésként a szakszolgálati engedélyt azonnali hatállyal bevonhatja és a szakszolgálati engedélyt elveheti, amelyről átvételi elismervényt állít ki.

(6)4 Az (5) bekezdésben meghatározott bevonás esetén a légiközlekedési hatóság a szakszolgálati engedély felfüggesztéséről vagy visszavonásáról 5 napon belül dönt, vagy a szakszolgálati engedélyt visszaadja.

A hajózó személyzet vizsgáztatása

13. § (1) A szakszolgálati engedély és további jogosítás megadásához – a növendék pilóta szakszolgálati engedély kivételével – elméleti ismereti vizsgát és jártassági vizsgát kell tenni.

(2) A jogosítások meghosszabbításához, megújításához a 3–13. mellékletben meghatározott követelményeket kell teljesíteni.

(3) A vizsgák tartalmi elemeit az egyes szakszolgálati engedélyek és jogosítások esetében a 3–13. melléklet tartalmazza.

(4) Az elméleti ismereti vizsgáztatást a légiközlekedési hatóság végzi.

14. § (1) A jártassági vizsgát és a készség-ellenőrzést – a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével –

a) a légiközlekedési hatóság repülési felügyelője,

b) a képzési szervezetnek vagy a légijármű gyártó szervezetnek a légiközlekedési hatóság vizsgáztatói felhatalmazásával rendelkező oktatója, vagy

c) típusjogosítású légijárműnél új típus bevezetése esetén a légiközlekedési hatóság vizsgáztatói felhatalmazásával rendelkező hasonló teljesítményű légijárműre oktatói jogosítással rendelkező személy

(a továbbiakban együtt: vizsgáztató) végzi.

(2) A vizsgáztatói felhatalmazásra vonatkozó követelményeket a 3–10. melléklet tartalmazza.

(3) A légiközlekedési hatóság a felhatalmazást írásban adja meg, ha a kérelmező teljesítette a rendeletben a vizsgáztatóra meghatározott követelményeket és írásban nyilatkozott arról, hogy hozzájárul a 17. §-ban meghatározott adatainak kezeléséhez. A felhatalmazásban meghatározza a felhatalmazás célját és a vizsgáztatási eljárás során ellátandó feladatokat.

(4)5 Oktatói jogosítás esetén (a repülőgép kategória kivételével) a jártassági vizsgát és a készség-ellenőrzést, a vizsgáztató esetében a felhatalmazáshoz előírt vizsgát és a készség-ellenőrzést, valamint a többpilótás repülőgép szakszolgálati engedély és a légitársasági repülőgép pilóta szakszolgálati engedély esetén a jártassági vizsgát az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott személy végzi.

(5) A vizsgáztató jogosult annak eldöntésére, hogy a vizsgázó megfelelő szinten elsajátította a szakszolgálati tevékenységhez szükséges ismeretet és gyakorlatot.

(6) A légiközlekedési hatóság repülési felügyelője vizsgáztatói feladatának ellátása során szakszolgálati tevékenységet – az (1) bekezdés figyelembevételével – e rendeletben meghatározott szakszolgálati engedéllyel, jogosítással és a vizsgáztatóra vonatkozó követelmények teljesítésével végezhet.

(7) A vizsgáztató nem vizsgáztathatja azt a kérelmezőt, akinek maga tartotta a szakszolgálati engedélyhez vagy jogosításhoz szükséges képzést, kivéve, ha a légiközlekedési hatóság erre írásban felhatalmazza.

15. § (1) Az elméleti ismereti, jártassági vizsgát és készség-ellenőrzést a vizsgáztató a légiközlekedési hatóság által, a rendelet mellékleteivel összhangban kiadott vizsgaszabályzat alapján hajtja végre, amelyet a légiközlekedési hatóság honlapján közzétesz.

(2) A vizsgaszabályzatnak tartalmaznia kell a vizsga lebonyolításának rendjét, a következők szerint:

a) a vizsgán történő részvétel feltételei,

b) a vizsga dokumentálásának rendje,

c) a vizsgázó jogai és kötelességei,

d) a vizsga értékelésének szempontjai és az értékelő lap,

e) a sikertelen vizsga feltételeinek meghatározása,

f) sikertelen vizsga megismétlésére vonatkozó feltételek, és

g) vizsga felfüggesztésére vonatkozó eljárás.

(3) A légiközlekedési hatóság – a 14. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott eset kivételével – a vizsga vizsgaszabályzatnak megfelelő lebonyolítását ellenőrizheti.

(4) Ha a légiközlekedési hatóság a vizsga során szabálytalanságot állapít meg, a vizsgát felfüggeszti.

(5) A vizsga eredményéről a vizsgáztató jegyzőkönyvet állít ki.

16. § (1) A jártassági vizsga megkezdésének feltétele a sikeres elméleti ismereti vizsga teljesítése és az érvényes orvosi minősítés megléte.

(2) Az elméleti ismereti vizsga sikertelen teljesítése esetén a vizsgázó kérheti az eljárás felfüggesztését.

17. § A légiközlekedési hatóság nyilvántartást vezet az általa felhatalmazott vizsgáztatókról, azokkal a feladatkörökkel együtt, amelyre felhatalmazást kaptak. A nyilvántartásban szereplő név, elérhetőség és a feladatkör nyilvános, amelyet a légiközlekedési hatóság a honlapján közzétesz.

Rádió-távbeszélő kezelői jogosítás

18. § (1) Rádió-berendezéssel felszerelt légijárművön és minden olyan esetben, amikor a hajózó személyzet a szakszolgálati tevékenység ellátásával összefüggésben rádió-berendezést használ, a hajózó személyzet tagjának rendelkeznie kell rádió-távbeszélő kezelői jogosítással.

(2) A rádió-távbeszélő kezelői jogosítás érvényesség ideje határozatlan.

(3) A rádió-távbeszélő kezelői jogosítás megszerzésének feltétele a rádió-berendezés kezelésének elsajátítása, a légiforgalmi irányítás szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott rádió-távbeszélő kifejezésekre vonatkozó követelményeket tartalmazó képzés sikeres elvégzése és rádió-távbeszélő kezelői vizsga teljesítése.

19. § (1) A rádió-távbeszélő kezelői vizsgát

a) a repülőgép, helikopter, 4600 m3-nél nagyobb térfogatú léghajó, helyből felszálló repülőgép, ultralight repülőgép és autogiro esetében az elméleti ismereti, jártassági vizsga vagy készség-ellenőrzés során,

b) ballon és vitorlázó-repülőgép esetében az elméleti ismereti vizsga során

kell végrehajtani.

(2) A rádió-távbeszélő kezelői vizsgát magyar nyelven kell végrehajtani. Ha a képzés angol nyelvű rádió-távbeszélő kifejezésekre vonatkozó követelményeket is tartalmaz, a vizsgát angol nyelven kell végrehajtani, de a rádió-távbeszélő kezelői vizsga során a magyar nyelvű rádió-távbeszélő kifejezések ismeretét is ellenőrizni kell.

(3) A magyar nyelven végrehajtott sikeres rádió-távbeszélő kezelői vizsga alapján a légiközlekedési hatóság magyar nyelvű rádió-távbeszélő kezelői jogosítást ad ki, amely magyar nyelven olyan légtérben jogosít rádió-távbeszélő berendezés használatára, ahol a magyar nyelv használata engedélyezett.

(4) Az angol nyelven végrehajtott sikeres rádió-távbeszélő kezelői vizsga alapján a légiközlekedési hatóság angol nyelvű rádió-távbeszélő kezelői jogosítást ad ki, amely magyar és angol nyelven olyan légtérben jogosít rádió-távbeszélő berendezés használatára, ahol a magyar vagy angol nyelv használata engedélyezett.

Nyelvismereti vizsga, nyelvi kiterjesztés

20. § (1) A repülőgépen, helikopteren, 4600 m3-nél nagyobb térfogatú léghajón, helyből felszálló repülőgépen légjármű-vezetőnek, és hajózó navigátornak olyan légtérben történő rádió-távbeszélő berendezés használatához, ahol a magyar nyelv használata nem engedélyezett, a szakszolgálati tevékenység ellátásához angol nyelvből a 14. mellékletben meghatározott nyelvismereti követelményeknek megfelelően nyelvismereti vizsgát (a továbbiakban: nyelvismereti vizsga) kell tenni.

(2) Az engedélyes nyelvismereti szintjét a nyelvi kiterjesztés határozza meg.

(3) A nyelvi kiterjesztés érvényességi ideje a 14. melléklet szerinti

a) 4-es szinten teljesített nyelvismereti vizsga esetén 36 hónap,

b) 5-ös szinten teljesített nyelvismereti vizsga esetén 72 hónap,

c) 6-os szinten teljesített nyelvismereti vizsga esetén határozatlan.

(4) A nyelvi kiterjesztést a (3) bekezdésben meghatározott időtartamra a légiközlekedési hatóság meghosszabbítja, ha az engedélyes angol nyelvből nyelvismereti vizsgát tett a nyelvi kiterjesztés érvényességi idejének lejártát megelőző hat hónapban.

(5) Ha az engedélyes a nyelvismereti vizsgát a nyelvi kiterjesztés érvényességi idejének lejártát követően teszi le, a légiközlekedési hatóság a nyelvi kiterjesztést megújítja.

(6) A nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény (a továbbiakban: Chicagói Egyezmény) Szerződő Államának légiközlekedési hatósága által kiadott

a) légijármű vezetésére, hajózó navigátori és légiforgalmi irányító feladatok ellátására jogosító szakszolgálati engedélybe tett bejegyzés, vagy

b) külön igazolás

alapján a Chicagói Egyezmény Függelékeiben meghatározott ICAO (International Civil Aviation Organization [Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet]) nyelvi követelményeknek megfelelően legalább 4-es szinten teljesített nyelvismereti vizsgát a légiközlekedési hatóság a nyelvi kiterjesztés alapjául elfogadja.

21. § (1) A légijármű-vezetők nyelvismereti vizsgáztatása a légiközlekedési hatóság által kiadott engedéllyel végezhető.

(2) A nyelvismereti vizsgáztatási engedélyt kérelemre a légiközlekedési hatóság adja ki.

(3) Nyelvismereti vizsgáztatási engedélyt az a gazdálkodó szervezet kaphat, aki rendelkezik a 14. mellékletben meghatározott személyi, tárgyi feltételekkel és a nyelvismereti vizsgáztatás módszerére vonatkozó vizsgarendszerrel.

22. § (1) A légiközlekedési hatóság figyelemmel kíséri a nyelvismereti vizsgáztatási engedély kiadásához előírt feltételeknek történő folyamatos megfelelést.

(2) Ha a légiközlekedési hatóság megállapítja, hogy a nyelvismereti vizsgáztatást végző szervezet nem teljesíti a nyelvismereti vizsgáztatási engedély kiadásához előírt feltételeket, teljesítési határidő megjelölésével felszólítja a szervezetet a teljesítésre, és jogosult az engedély felfüggesztésére.

(3) Ha a (2) bekezdésben megadott határidőig a nyelvismereti vizsgáztatást végző szervezet az engedély kiadásához előírt feltételeket nem teljesíti, a légiközlekedési hatóság jogosult az engedély visszavonására.

A HAJÓZÓ SZEMÉLYZET KÉPZÉSE

Képzési szervezet

23. § (1) A hajózó személyzet képzését a légiközlekedési hatóság által kiadott képzési engedéllyel rendelkező Repülési Képzési Szervezet (a továbbiakban: FTO) végezheti.

(2) A helikopter, ballon, 4600 m3-nél nagyobb térfogatú léghajó, vitorlázó-repülőgép, helyből felszálló repülőgép, ultralight repülőgép, autogiro pilóta szakszolgálati engedélyhez, a repülőgép magánpilóta szakszolgálati engedélyhez, a repülőgép pilóta szakszolgálati engedélyhez adható nemzeti jogosításokhoz, az éjszakai jogosításhoz, egymotoros egypilótás dugattyúmotoros osztályjogosításhoz, a TMG osztályjogosításhoz szükséges képzést – az FTO-on kívül – a légiközlekedési hatóság által kiadott képzési engedéllyel rendelkező Alapképzési Szervezet (a továbbiakban: RF) végezhet.

(3)6 Repülőgép típusjogosítás megszerzéséhez, hajózó személyzeti együttműködési bizonyítvány megszerzéséhez, hajózó mérnök és hajózó navigátor szakszolgálati engedélyhez szükséges képzést – az FTO-on kívül – a légiközlekedési hatóság által kiadott képzési engedéllyel rendelkező Típusjogosítás Képzési Szervezet (a továbbiakban: TRTO) végezhet.

24. § (1) A képzési engedélyt kérelemre a légiközlekedési hatóság adja ki.

(2) Képzési engedélyt az a gazdálkodó szervezet kaphat, amely teljesíti a képzésre és a képzési szervezetre vonatkozó, e rendeletben előírt feltételeket.

(3) A képzési szervezettel szemben támasztott követelményeket a 15. melléklet tartalmazza.

(4) A légiközlekedési hatóság a képzési engedélyekről nyilvános nyilvántartást vezet, amelyet a légiközlekedési hatóság a honlapján közzétesz.

25. § (1) A légiközlekedési hatóság figyelemmel kíséri a képzési engedély kiadásához előírt feltételeknek történő folyamatos megfelelést.

(2) Ha a légiközlekedési hatóság megállapítja, hogy a képzési szervezet nem teljesíti a képzési engedély kiadásához előírt feltételeket, teljesítési határidő megjelölésével felszólítja a képzési szervezetet a teljesítésre.

(3) Ha a (2) bekezdésben megadott határidőig a képzési szervezet a képzési engedély kiadásához előírt feltételeket nem teljesíti, a légiközlekedési hatóság jogosult az engedély visszavonására.

KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

A katonai szolgálat során szerzett tapasztalat jóváírása

26. § (1) Az állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről szóló jogszabály alapján kiadott légijármű-vezető és légijármű személyzet szakszolgálati engedéllyel rendelkező személynek a katonai szolgálat alatt szerzett elméleti ismereteit, gyakorlatát és repülési idejét a légiközlekedési hatóság a 16. mellékletben meghatározottak szerint jóváírja az e rendeletben meghatározott szakszolgálati engedély és jogosítás kiadásához.

(2)7 Az (1) bekezdés alapján jóváírással kiadott szakszolgálati engedély, jogosítás csak Magyarország Állami Légijármű Lajstromában (a továbbiakban: magyar lajstromban) bejegyzett légijárművön jogosít szakszolgálati tevékenység ellátására. A korlátozást a légiközlekedési hatóság a szakszolgálati engedélybe, jogosításba bejegyzi.

(3) A (2) bekezdés szerint bejegyzett korlátozást a légiközlekedési hatóság kérelemre törli, ha az engedélyes teljesítette a 16. mellékletben meghatározott a szakszolgálati engedély, jogosítás kiadásához szükséges feltételeket.

A JAA tagállam által kiadott repülőgép pilóta szakszolgálati engedély

27. § (1)8 A JAA tagállam légiközlekedési hatósága által kiadott repülőgép pilóta szakszolgálati engedély, az abban bejegyzett jogosítás és nyelvismereti kiterjesztés az érvényességi időn belül Magyarországon minden további eljárás nélkül érvényes.

(2)9 A JAA tagállam légiközlekedési hatósága által kiadott repülőgép pilóta szakszolgálati engedéllyel rendelkező személy, ha Magyarországon munkaviszonnyal vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik, jogosult szakszolgálati engedélyét magyar szakszolgálati engedélyre cserélni.

(3)10 A JAA tagállamának légiközlekedési hatósága által repülőgép pilóta szakszolgálati engedély megszerzéséhez szükséges képzésre kiadott képzési engedély, Magyarországon minden további eljárás nélkül érvényes az engedélyben foglalt feltételeknek megfelelően.

(4) Az engedélyes egyidejűleg csak egy JAA tagállam által kiadott szakszolgálati engedéllyel rendelkezhet.

A nem JAA tagállam által kiadott repülőgép pilóta szakszolgálati engedély érvényesítése

28. § (1)11 A nem JAA tagállam, de a Chicagói Egyezmény Szerződő Államának légiközlekedési hatósága által kiadott pilóta szakszolgálati engedély az érvényességi idején belül minden további eljárás nélkül érvényes magáncélú repülésre, látvarepülési szabályok között (VFR) egypilótás légijárművön Magyarország területén és légterében.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő esetben, a nem JAA tagállam, de a Chicagói Egyezmény Szerződő Államának légiközlekedési hatósága által kiadott repülőgép pilóta szakszolgálati engedélyt – a hivatásos pilóta szakszolgálati engedély kivételével – a légiközlekedési hatóság kérelemre érvényesíti a magyar lajstromban lévő légijármű használatára, ha a kérelmező megfelel a 16. mellékletben meghatározott követelménynek.

(3) A nem JAA tagállam, de a Chicagói Egyezmény Szerződő Államának légiközlekedési hatósága által kiadott hivatásos pilóta szakszolgálati engedély (a továbbiakban: alapengedély) legfeljebb egy alkalommal egy éves időtartamra érvényesíthető, ha a kérelmező a 3. melléklet hivatásos pilóta szakszolgálati engedélyekre vonatkozó részében meghatározott légijog, emberi teljesítőképesség és korlátai, valamint üzemeltetési eljárások tantárgyból sikeres elméleti ismereti vizsgát tett. Az érvényesség időtartama nem haladhatja meg az alapengedély érvényességi idejét, és az engedély további érvényesítése nem megengedett.

(4) A (2)–(3) bekezdésben meghatározott érvényesítésről a légiközlekedési hatóság hajózó személyzeti igazolást (crew member certificate – CMC) állít ki.

(5) A (2)–(3) bekezdésben meghatározott feltételek nem alkalmazandóak abban az esetben, ha egy JAA tagállamban lajstromozott légijárművet nem JAA tagállambeli üzemben tartónak adnak bérbe, úgy, hogy a bérlet idejére a nem JAA tagállambeli üzemben tartó légiközlekedési hatósága átvállalta a műszaki, és üzemeltetési felügyelettel járó felelősséget a 3922/91/EGK tanácsi rendeletnek a kereskedelmi célú repülőgépes közlekedési szolgáltatásokra alkalmazandó közös műszaki követelmények és közigazgatási eljárások tekintetében történő módosításáról szóló, 2008. augusztus 20-i 859/2008/EK európai bizottsági rendelet 1.165 pontjában meghatározott követelményeknek megfelelően.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott bérlet esetén a nem JAA tagállambeli üzemben tartó hajózó személyzet szakszolgálati engedélyét a légiközlekedési hatóság érvényesnek minősítheti oly módon, hogy a hajózó személyzet szakszolgálati engedélyének érvényesítése által biztosított előjogokat korlátozza a bérleti időszakra, a megnevezett légijárműre és üzemeltetési feltételekre. Az üzemeltetési feltételek nem tartalmazhatják – sem a légijármű teljes bérlete, vagy más kereskedelmi megállapodás útján – a JAA üzemben tartó közvetett vagy közvetlen jelenlétét.

(7) Ha a pilóta nem JAA tagállamban kiállított szakszolgálati engedéllyel rendelkezik és JAA tagállamban további jogosítás megszerzésére vonatkozó képzésben vesz részt és sikeres vizsgát tesz, a jogosítás megszerzéséhez a képzés és a vizsga teljesítéséről kiállított igazolás szükséges.

A nem JAA tagállam által kiadott pilóta szakszolgálati engedély honosítása

29. § (1) Nemzetközi szerződés alapján honosítható magyar szakszolgálati engedéllyé a nem JAA tagállam, de a Chicagói Egyezmény Szerződő Államának légiközlekedési hatósága által kiadott hivatásos pilóta szakszolgálati engedély, műszerjogosítás, ha a kérelmező megfelel a 16. mellékletben meghatározott feltételeknek.

(2) A nem JAA tagállam, de a Chicagói Egyezmény Szerződő Államának légiközlekedési hatósága alapján kiadott repülőgép magánpilóta szakszolgálati engedélyt (Private Pilot Licence [PPL(A)]) a légiközlekedési hatóság magyar szakszolgálati engedéllyé honosítja egypilótás repülőgépre osztály/típusjogosításokkal, ha a kérelmező megfelel a 16. mellékletben meghatározott követelményeknek.

A Chicagói Egyezmény Szerződő Állama által kiadott szakszolgálati engedélyek érvényesítése12

29/A. §13 A Chicagói Egyezmény Szerződő Állama által a Chicagói Egyezménynek a nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény Függelékeinek kihirdetéséről szóló 2007. évi XLVI. törvénnyel kihirdetett 1. Függelékének megfelelően kiadott szakszolgálati engedélyt a légiközlekedési hatóság a magyar szakszolgálati engedéllyel egyenértékűnek fogadja el.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

30. § (1) Ez a rendelet 2009. augusztus 24-én lép hatályba.

(2) E rendelet 30. §-ának (4) és (5) bekezdése, valamint 18–23. melléklete a rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(3) E rendelet 32. §-a és a 33. §-ának (1) bekezdése és 17. melléklete a rendelet hatálybalépését követő 12. hónap utolsó napján hatályát veszti.

(4)–(5)14

Átmeneti rendelkezések

31. § (1) A rendelet hatálybalépésekor motoros pilóta, helikopter pilóta vagy hajózó navigátor szakszolgálati engedéllyel rendelkező személy vagy a 32. § (2) bekezdése alapján szakszolgálati engedélyt szerzett személy szakszolgálati tevékenységet nyelvi kiterjesztés nélkül 2011. március 5-ig láthat el, és e határidőig új jogosítás megszerzése esetén a 8. § (1) bekezdésének f) pontjában vagy jogosítás érvényességének meghosszabbítása esetén a 9. § (5) bekezdésében a nyelvi kiterjesztésre vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személy a rendelet hatálybalépését követően jogosult a nyelvismereti vizsga letételére és a nyelvi kiterjesztés megszerzésére az e rendeletben meghatározott feltételek teljesítése esetén.

32. §15

33. § (1)16

(2) Helikopter, vitorlázó repülő, ballon vagy hajózó navigátor, hajózó mérnök/szerelő szakszolgálati engedély vagy jogosítás megszerzésére, érvényesség meghosszabbítására irányuló, a rendelet hatálybalépésekor már megkezdett képzések elfogadhatóak e rendelet alapján kiadott szakszolgálati engedélyekhez vagy jogosításokhoz.

34. § (1) A rendelet hatálybalépését megelőzően vagy a 32. § (2) bekezdése alapján kiadott motoros, ultralight A2, MOVIT pilóta szakszolgálati engedélyeket a légiközlekedési hatóság az érvényességük lejártát követően – a szakszolgálati engedély típusához szükséges érvényes orvosi minősítés bemutatása mellett,– kérelemre meghosszabbítja vagy megújítja, amennyiben a kérelmező megfelel a 17. mellékletben meghatározott követelményeknek. A meghosszabbított vagy megújított szakszolgálati engedélyek érvényességük lejártáig, de legfeljebb 2011. december 31-ig érvényesek.

(2) A rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott hajózó mérnök/szerelő, hajózó navigátor, helikopter, MOVIT, vitorlázó repülő, ballon, ultralight A2, motoros pilóta, vagy a 32. § (2) bekezdése alapján kiadott szakszolgálati engedélyek és jogosítások alapján a légiközlekedési hatóság kérelemre – hatósági eljárási díjfizetési kötelezettség nélkül – a 16. mellékletben meghatározott követelmények teljesítésével e rendeletben meghatározott szakszolgálati engedélyt ad ki.

35. § E rendelet hatálybalépése előtt alkalmazott, de e rendeletnek nem megfelelő repülési naplót a hajózó személyzet e rendelet hatálya alá tartozó tagjának e rendelet hatálybalépését követő nappal összesítve le kell zárnia, és az összesített adatok feltüntetésével e rendeletben meghatározott repülési naplót kell vezetnie.

1. melléklet a 32/2009. (VI. 30.) KHEM rendelethez17

A hajózó személyzeti tag szakszolgálati engedély és repülési napló formai és tartalmi elemei
1. Hajózó személyzeti tag szakszolgálati engedélyének tartalmi és formai követelményei
1.1. Tartalmi követelmény:
A légiközlekedési hatóság által e rendelettel összhangban kiadott szakszolgálati engedélyek a következő részleteket tartalmazzák:
a) Tartalom. Az adatpont (pl: I, II, III stb.) mindig ugyanolyan nyomtatott formátumban legyen feltüntetve, mint az adat főcíme (pl: Kiállító állam, Engedélyszám stb.). A szabványos szakszolgálati engedély formátumot e melléklet 1.2. pontja tartalmazza. Az I-XI pontok az állandó adatok, a XII-XIV pontok a változó adatok, melyek megjeleníthetőek a fő formátum elkülöníthető függelékeként, vagy önállóan is. Bármely önálló vagy elkülöníthető függeléken egyértelműen fel kell tüntetni, hogy az a szakszolgálati engedély része.
1. Állandó adatpontok
(I) Kiállító állam (State of issue)
(II) Az engedély típusa, első kiadás dátuma és az ország kódja (Title of Licence, date of initial issue, and country code)
(III) ”H” betűvel kezdődő engedélyszám (Licence number), melyet egy számkód és/vagy arab számokból illetve latin betűkből álló kód követ.
(IV) Engedélyes neve (Last and first name of licence holder)
(V) Cím (utca, város, megye, irányítószám) (Address (Street, town, area, zip code))
(VI) Állampolgárság (Nationality)
(VII) Engedélyes sajátkezű aláírása (Signature of holder)
(VIII) Kiállító hatóság (Issuing Authority)
(IX) Érvényesség (Validity)
(X) Kiállító aláírása és dátum (Signature of issuing officer and date)
(XI) Kiállító hatóság bélyegzője (Seal or stamp of issuing Authority)
2. Változó elemek
(XII) Jogosítások (Ratings)- osztály, típus, oktató, stb. a lejárati dátummal együtt. Rádiótávbeszélő- kezelői engedélyt fel lehet tüntetni a szakszolgálati engedélyben.
(XIII) Megjegyzések (Remarks)– korlátozásokkal kapcsolatos különleges bejegyzések, illetve előjogokkal, különösen a nyelvi kiterjesztéssel kapcsolatos bejegyzések.
(XIV) A légiközlekedési hatóság által megkövetelt bármely további részlet.
(b) Anyag. A használatos papír alkalmas legyen arra, hogy megelőzzön, illetve kimutasson bármiféle változtatást vagy törlést. A formanyomtatványra kerülő bármilyen bejegyzésről vagy áthúzásról legyen egyértelmű, hogy a légiközlekedési hatóság felhatalmazásával történt.
(c) Szín. E rendeletnek megfelelően kiállított szakszolgálati engedélyeket fehér színű anyagon kell kiadni.
(d) Nyelv. A szakszolgálati engedélyeket magyar és angol nyelven kell kiadni.
1.2. Formai követelmények
1.2.1. Repülőgép pilóta szakszolgálati engedély


Magyar Köztársaság
légiközlekedési hatóság

Republic of Hungary
Civil Aviation Authority(LOGO)
JOINT AVIATION AUTHORITIES

REPÜLŐGÉP PILÓTA
SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY

FLIGHT CREW LICENCE (AEROPLANE)

ICAO és JAR FCL szabvány alapján kiadva
Issued in accordance with ICAO and JAR-FCL standardsAz oldal mérete nem kisebb egy A4-es lap nyolcadánál.

I

Kiállító állam
State of issue
Szakszolgálati engedély száma mindig a kiadó állam ENSZ kódjával kezdődik

Használandó dátum formátum: nap/hónap/teljes évszám
(pl. 21/01/1995)Lásd: Szokásos tartózkodási hely

III

Engedélyszám
Licence number

IV

Engedélyes neve
Last and first name of licence holder

XIV

Születési idő és hely
Date and place of birth

    
    

V

Cím (utca, város, megye, irányítószám)
Address (Street, town, area, zip code)

VI

Állampolgárság
Nationality

VII

Engedélyes sajátkezű aláírása
Signature of holder

VIII

Kiállító hatóság
Issuing Authority

X

Kiállító aláírása és dátum
Signature of issuing officer and date


XI

Kiállító hatóság bélyegzője
Seal or stamp of issuing Authority

II

Az engedély típusa, első kiadás dátuma és az ország kódja
Title of Licence, date of initial issue and country code

A használt rövidítések a rendeletben használatos formában jelennek meg (pl. PPL(A), ATPL(A) stb. )
Szabvány dátum formátum használandó nap/hónap/teljes évszám (pl. 21/01/1995)

A kicserélés legkésőbb a II. adatpontban található első kiadás dátumát követő 5. évben történik meg.

IX

Érvényesség:.
A szakszolgálati engedély által biztosított előjogokat csak abban az esetben lehet gyakorolni, ha az engedélyes rendelkezik az adott szakszolgálati engedély által megkívánt érvényes orvosi minősítéssel.
Ezen szakszolgálati engedély ... időpont előtt kell kicserélni
Validity: .
The privileges of the licence
shall be exercised only if the holder has a valid
medical certificate for the required privilege.
This licence is to be re-issued not later
than ...

XII

Rádió-távbeszélő előjogok:.
Radiotelephony privileges:pl: SPL esetében a képző szervezet neve, címe stb.

XIII

Megjegyzések:
Remarks:
III

Engedélyszám
Licence number

Az engedélyben használt rövidítések
Abbreviations used in this licence


pl. ATPL (Légitársasági pilóta szakszolgálati engedély, CPL (Kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedély, IR (műszerjogosítás), stb.Feltételek:
Conditions:

A repülőgép pilótának mindig magánál kell tartania az érvényes szakszolgálati engedélyt és orvosi minősítést, ha a szakszolgálati engedéllyel járó jogokat gyakorolja.
A valid licence including a valid medical certificate has always to be carried by the pilot exercising the privileges of the licence.

Jelen szakszolgálati engedély mellett egy fényképes személyazonosító igazolványt is magánál kell tartania a személyazonosságának igazolása végett.
A document containing a photo shall be carried for purposes of identification of the holder of the licence.
 

Osztály/típus/Műszer/
Nemzeti

Class/Type/IR/National

Megjegyzések/Korlátozások
Remarks/Restrictions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nincs további
bejegyzés

No further entries

Nincs további bejegyzés
No further entries

XII

Jogosítások
Ratings

 

XII

Jogosítások
Ratings

Osztály/típus/Műszer/
Nemzeti

Class/Type/IR/National

Megjegyzések/Korlá-
tozások

Remarks/Restrictions

 

Oktatói
Instructor

Megjegyzések/Korlátozások
Remarks/Restrictions


 

 

Nincs bejegyzés
No entries

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

III

Engedélyszám
Licence number        

 

III

Engedélyszám
Licence number        

A szakszolgálati engedélybe bejegyzéseket csak a légiközlekedési hatóság tehet.
A légiközlekedési hatóság döntése szerint a nem meghosszabbított jogosításokat kitörlik a szakszolgálati engedélyből legkésőbb 5 évvel a legutolsó meghosszabbítás után

III

XII

Jogosítás

Rating

A vizsga dátuma

Date of test/check

Érvényes-

ségi határidő

Valid until

Vizsgáztatói felhatalmazás száma

Examiners authorisation number

Vizsgáztató aláírása

Examiners signature

Engedélyszám

Licence number

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2. Helikopter pilóta szakszolgálati engedély


Magyar Köztársaság
légiközlekedési hatóság

Republic of Hungary
Civil Aviation Authority(LOGO)


HELIKOPTER PILÓTA
SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY

FLIGHT CREW LICENCE (HELICOPTER)

ICAO szabvány alapján kiadva
Issued in accordance with ICAO standards

Az oldal mérete nem kisebb egy A4-es lap nyolcadánál.

I

Kiállító állam
State of issue
Szakszolgálati engedély száma mindig a kiadó állam ENSZ kódjával kezdődik


Használandó dátum formátum: nap/hónap/teljes évszám
(pl. 21/01/1995)Lásd: Szokásos tartózkodási hely

III

Engedélyszám
Licence number

IV

Engedélyes neve
Last and first name of licence holder

XIV

Születési idő és hely
Date and place of birth

    
    

V

Cím (utca, város, megye, irányítószám)
Address (Street, town, area, zip code)


VI

Állampolgárság
Nationality

VII

Engedélyes sajátkezű aláírása
Signature of holder

VIII

Kiállító hatóság
Issuing Authority

X

Kiállító aláírása és dátum
Signature of issuing officer and date


XI

Kiállító hatóság bélyegzője
Seal or stamp of issuing Authority

II

Az engedély típusa, első kiadás dátuma és az ország kódja
Title of Licence date of initial issue and country code

A használt rövidítések a rendeletben használatos formában jelennek meg (pl. PPL(H), ATPL(H) stb. )
Szabvány dátum formátum használandó nap/hónap/teljes évszám (pl. 21/01/1995)


A kicserélés legkésőbb a II. adatpontban található első kiadás dátumát követő 5. évben történik meg.

IX

Érvényesség:.
A szakszolgálati engedély által biztosított előjogokat csak abban az esetben lehet gyakorolni, ha az engedélyes rendelkezik az adott szakszolgálati engedély által megkívánt érvényes orvosi minősítéssel.
Ezen szakszolgálati engedély ... időpont előtt kell kicserélni
Validity: .
The privileges of the licence
shall be exercised only if the holder has a valid
medical certificate for the required privilege.
This licence is to be re-issued not later
than ...

XII

Rádió-távbeszélő előjogok:.
Radiotelephony privileges:pl: SPL esetében a képző szervezet neve, címe stb.

XIII

Megjegyzések:
Remarks:
III

Engedélyszám
Licence number

Az engedélyben használt rövidítések
Abbreviations used in this licence


pl. ATPL (Légitársasági pilóta szakszolgálati engedély, CPL (Kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedély, IR (műszerjogosítás), stb.Feltételek:
Conditions:

A helikopter pilótának mindig magánál kell tartania az érvényes szakszolgálati engedélyt és orvosi minősítést, ha a szakszolgálati engedéllyel járó jogokat gyakorolja.
A valid licence including a valid medical certificate has always to be carried by the pilot exercising the privileges of the licence.

Jelen szakszolgálati engedély mellett egy fényképes személyazonosító igazolványt is magánál kell tartania a személyazonosságának igazolása végett.
A document containing a photo shall be carried for purposes of identification of the holder of the licence.

 

Osztály/típus/Műszer/
Nemzeti

Class/Type/IR/National

Megjegyzések/Korlátozások
Remarks/Restrictions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nincs további
bejegyzés

No further entries

Nincs további bejegyzés
No further entries

XII

Jogosítások
Ratings

 

XII

Jogosítások
Ratings

Osztály/típus/Műszer/
Nemzeti

Class/Type/IR/National

Megjegyzések/Korlá-
tozások

Remarks/Restrictions

 

Oktatói
Instructor

Megjegyzések/Korlátozások
Remarks/Restrictions


 

 

Nincs bejegyzés
No entries

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

III

Engedélyszám
Licence number        

 

III

Engedélyszám
Licence number        

A szakszolgálati engedélybe meghosszabbító bejegyzéseket csak a légiközlekedési hatóság tehet.
A légiközlekedési hatóság döntése szerint a nem meghosszabbított jogosításokat kitörlik a szakszolgálati engedélyből legkésőbb 5 évvel a legutolsó meghosszabbítás után

III

XII

Jogosítás

Rating

A vizsga dátuma

Date of test/check

Érvényes-

ségi határidő

Valid until

Vizsgáztatói felhatalmazás száma

Examiners authorisation number

Vizsgáztató aláírása

Examiners signature

Engedélyszám

Licence number

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3. Léghajó pilóta szakszolgálati engedély


Magyar Köztársaság
légiközlekedési hatóság

Republic of Hungary
Civil Aviation Authority(LOGO)


LÉGHAJÓ PILÓTA
SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY

FLIGHT CREW LICENCE (AIRSHIP)

ICAO szabvány alapján kiadva
Issued in accordance with ICAO standards

Az oldal mérete nem kisebb egy A4-es lap nyolcadánál.

I

Kiállító állam
State of issue
Szakszolgálati engedély száma mindig a kiadó állam ENSZ kódjával kezdődik


Használandó dátum formátum: nap/hónap/teljes évszám
(pl. 21/01/1995)Lásd: Szokásos tartózkodási hely

III

Engedélyszám
Licence number

IV

Engedélyes neve
Last and first name of licence holder

XIV

Születési idő és hely
Date and place of birth

    
    

V

Cím (utca, város, megye, irányítószám)
Address (Street, town, area, zip code)


VI

Állampolgárság
Nationality

VII

Engedélyes sajátkezű aláírása
Signature of holder

VIII

Kiállító hatóság
Issuing Authority

X

Kiállító aláírása és dátum
Signature of issuing officer and date


XI

Kiállító hatóság bélyegzője
Seal or stamp of issuing Authority

II

Az engedély típusa, első kiadás dátuma és az ország kódja
Title of Licence date of initial issue and country code

A használt rövidítések a rendeletben használatos formában jelennek meg (pl. PPL(AS), CPL(AS) stb. )
Szabvány dátum formátum használandó nap/hónap/teljes évszám (pl. 21/01/1995)


A kicserélés legkésőbb a II. adatpontban található első kiadás dátumát követő 5. évben történik meg.

IX

Érvényesség:.
A szakszolgálati engedély által biztosított előjogokat csak abban az esetben lehet gyakorolni, ha az engedélyes rendelkezik az adott szakszolgálati engedély által megkívánt érvényes orvosi minősítéssel.
Ezen szakszolgálati engedély ... időpont előtt kell kicserélni
Validity: .
The privileges of the licence
shall be exercised only if the holder has a valid
medical certificate for the required privilege.
This licence is to be re-issued not later
than ...

XII

Rádió-távbeszélő előjogok:.
Radiotelephony privileges:pl: SPL esetében a képző szervezet neve, címe stb.

XIII

Megjegyzések:
Remarks:
III

Engedélyszám
Licence number

Az engedélyben használt rövidítések
Abbreviations used in this licence


pl. CPL (Kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedély), stb.Feltételek:
Conditions:

A léghajó pilótának mindig magánál kell tartania az érvényes szakszolgálati engedélyt és orvosi minősítést, ha a szakszolgálati engedéllyel járó jogokat gyakorolja.
A valid licence including a valid medical certificate has always to be carried by the pilot exercising the privileges of the licence.
Jelen szakszolgálati engedély mellett egy fényképes személyazonosító igazolványt is magánál kell tartania a személyazonosságának igazolása végett.
A document containing a photo shall be carried for purposes of identification of the holder of the licence.

 

Típus
Type

Megjegyzések/Korlátozások
Remarks/Restrictions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nincs további
bejegyzés

No further entries

Nincs további bejegyzés
No further entries

XII

Jogosítások
Ratings

 

XII

Jogosítások
Ratings

Típus
Type

Megjegyzések/Korlá-
tozások

Remarks/Restrictions

 

Oktatói
Instructor

Megjegyzések/Korlátozások
Remarks/Restrictions


 

 

Nincs bejegyzés
No entries

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

III

Engedélyszám
Licence number

 

III

Engedélyszám
Licence number

A szakszolgálati engedélybe bejegyzéseket csak a légiközlekedési hatóság tehet.
A légiközlekedési hatóság döntése szerint a nem meghosszabbított jogosításokat kitörlik a szakszolgálati engedélyből legkésőbb 5 évvel a legutolsó meghosszabbítás után

III

XII

Jogosítás

Rating

A vizsga dátuma

Date of test/check

Érvényes-

ségi határidő

Valid until

Vizsgáztatói felhatalmazás száma

Examiners authorisation number

Vizsgáztató aláírása

Examiners signature

Engedélyszám

Licence number

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4. Helyből felszálló repülőgép pilóta szakszolgálati engedély


Magyar Köztársaság
légiközlekedési hatóság

Republic of Hungary
Civil Aviation Authority(LOGO)


HELYBŐL FELSZÁLLÓ REPÜLŐGÉP
PILÓTA SZAKSZOLGÁLATI
ENGEDÉLY

FLIGHT CREW LICENCE (POWERED-LIFT)

ICAO szabvány alapján kiadva
Issued in accordance with ICAO standards

Az oldal mérete nem kisebb egy A4-es lap nyolcadánál.

I

Kiállító állam
State of issue
Szakszolgálati engedély száma mindig a kiadó állam ENSZ kódjával kezdődik


Használandó dátum formátum: nap/hónap/teljes évszám
(pl. 21/01/1995)Lásd: Szokásos tartózkodási hely

III

Engedélyszám
Licence number

IV

Engedélyes neve
Last and first name of licence holder

XIV

Születési idő és hely
Date and place of birth

    
    

V

Cím (utca, város, megye, irányítószám)
Address (Street, town, area, zip code)


VI

Állampolgárság
Nationality

VII

Engedélyes sajátkezű aláírása
Signature of holder

VIII

Kiállító hatóság
Issuing Authority

X

Kiállító aláírása és dátum
Signature of issuing officer and date


XI

Kiállító hatóság bélyegzője
Seal or stamp of issuing Authority

II

Az engedély típusa, első kiadás dátuma és az ország kódja
Title of Licence date of initial issue and country code

A használt rövidítések a rendeletben használatos formában jelennek meg (pl. PPL(PL), ATPL(PL) stb. )
Szabvány dátum formátum használandó nap/hónap/teljes évszám (pl. 21/01/1995)


A kicserélés legkésőbb a II. adatpontban található első kiadás dátumát követő 5. évben történik meg.

IX

Érvényesség:.
A szakszolgálati engedély által biztosított előjogokat csak abban az esetben lehet gyakorolni, ha az engedélyes rendelkezik az adott szakszolgálati engedély által megkívánt érvényes orvosi minősítéssel.
Ezen szakszolgálati engedély ... időpont előtt kell kicserélni
Validity: .
The privileges of the licence
shall be exercised only if the holder has a valid
medical certificate for the required privilege.
This licence is to be re-issued not later
than ...

XII

Rádió-távbeszélő előjogok:.
Radiotelephony privileges:pl: SPL esetében a képző szervezet neve, címe stb.

XIII

Megjegyzések:
Remarks:
III

Engedélyszám
Licence number

Az engedélyben használt rövidítések
Abbreviations used in this licence
pl. ATPL(Légitársasági pilóta szakszolgálati engedély, CPL (Kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedély, IR (műszerjogosítás), TRE (Típusjogosítás vizsgáztató), stbFeltételek:
Conditions:

A helyből felszálló repülőgép pilótának mindig magánál kell tartania az érvényes szakszolgálati engedélyt és orvosi minősítést, ha a szakszolgálati engedéllyel járó jogokat gyakorolja.
A valid licence including a valid medical certificate has always to be carried by the pilot exercising the privileges of the licence.
Jelen szakszolgálati engedély mellett egy fényképes személyazonosító igazolványt is magánál kell tartania a személyazonosságának igazolása végett.
A document containing a photo shall be carried for purposes of identification of the holder of the licence.

 

Típus/Műszer
Type/IR

Megjegyzések/Korlátozások
Remarks/Restrictions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nincs további
bejegyzés

No further entries

Nincs további bejegyzés
No further entries

XII

Jogosítások
Ratings

 

XII

Jogosítások
Ratings

Típus/Műszer
Type/IR

Megjegyzések/Korlá-
tozások

Remarks/Restrictions

 

Oktatói
Instructor

Megjegyzések/Korlátozások
Remarks/Restrictions


 

 

Nincs bejegyzés
No entries

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

III

Engedélyszám
Licence number

 

III

Engedélyszám
Licence number

A szakszolgálati engedélybe bejegyzéseket csak a légiközlekedési hatóság tehet.
A légiközlekedési hatóság döntése szerint a nem meghosszabbított jogosításokat kitörlik a szakszolgálati engedélyből legkésőbb 5 évvel a legutolsó meghosszabbítás után

III

XII

Jogosítás

Rating

A vizsga dátuma

Date of test/check

Érvényes-

ségi határidő

Valid until

Vizsgáztatói felhatalmazás száma

Examiners authorisation number

Vizsgáztató aláírása

Examiners signature

Engedélyszám

Licence number

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5. Vitorlázó-repülőgép pilóta szakszolgálati engedély


Magyar Köztársaság
légiközlekedési hatóság

Republic of Hungary
Civil Aviation Authority(LOGO)


VITORLÁZÓ REPÜLŐGÉP PILÓTA SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY
GLIDER PILOT LICENCE

ICAO szabvány alapján kiadva
Issued in accordance with ICAO standards

Az oldal mérete nem kisebb egy A4-es lap nyolcadánál.

I

Kiállító állam
State of issue
Szakszolgálati engedély száma mindig a kiadó állam ENSZ kódjával kezdődik

Használandó dátum formátum: nap/hónap/teljes évszám
(pl. 21/01/1995)
Lásd: Szokásos tartózkodási hely

III

Engedélyszám
Licence number

IV

Engedélyes neve
Last and first name of licence holder

XIV

Születési idő és hely
Date and place of birth


V

Cím (utca, város, megye, irányítószám)
Address (Street, town, area, zip code)


VI

Állampolgárság
Nationality

VII

Engedélyes sajátkezű aláírása
Signature of holder

VIII

Kiállító hatóság
Issuing Authority

X

Kiállító aláírása és dátum
Signature of issuing officer and date


XI

Kiállító hatóság bélyegzője
Seal or stamp of issuing Authority

II

Az engedély típusa, első kiadás dátuma és az ország kódja
Title of Licence date of initial issue and country code

A használt rövidítések a rendeletben használatos formában jelennek meg (pl. GPL stb. )
Szabvány dátum formátum használandó nap/hónap/teljes évszám (pl. 21/01/1995)


A kicserélés legkésőbb a II. adatpontban található első kiadás dátumát követő 5. évben történik meg.

IX

Érvényesség:.
A szakszolgálati engedély által biztosított előjogokat csak abban az esetben lehet gyakorolni, ha az engedélyes rendelkezik az adott szakszolgálati engedély által megkívánt érvényes orvosi minősítéssel.
Ezen szakszolgálati engedély ... időpont előtt kell kicserélni
Validity: .
The privileges of the licence
shall be exercised only if the holder has a valid
medical certificate for the required privilege.
This licence is to be re-issued not later
than ...

XII

Rádió-távbeszélő előjogok:.
Radiotelephony privileges:pl: SPL esetében a képző szervezet neve, címe stb.

XIII

Megjegyzések:
Remarks:
III

Engedélyszám
Licence number

Az engedélyben használt rövidítések
Abbreviations used in this licence
pl. GPL, FI (Repülés oktató), stbFeltételek:
Conditions:

A vitrolázó-repülőgép pilótának mindig magánál kell tartania az érvényes szakszolgálati engedélyt és orvosi minősítést, ha a szakszolgálati engedéllyel járó jogokat gyakorolja.
A valid licence including a valid medical certificate has always to be carried by the pilot exercising the privileges of the licence.
Jelen szakszolgálati engedély mellett egy fényképes személyazonosító igazolványt is magánál kell tartania a személyazonosságának igazolása végett.
A document containing a photo shall be carried for purposes of identification of the holder of the licence.

XII

Jogosítások
Ratings


 


 


 


 

Oktatói
Instructor

Megjegyzések/Korlátozások
Remarks/Restrictions

Nincs bejegyzés
No entries

 


 


 


 


 

III

Engedélyszám
Licence number

A szakszolgálati engedélybe bejegyzéseket csak a légiközlekedési hatóság tehet.
A légiközlekedési hatóság döntése szerint a nem meghosszabbított jogosításokat kitörlik a szakszolgálati engedélyből legkésőbb 5 évvel a legutolsó meghosszabbítás után

III

XII

Jogosítás

Rating

A vizsga dátuma

Date of test/check

Érvényes-

ségi határidő

Valid until

Vizsgáztatói felhatalmazás száma

Examiners authorisation number

Vizsgáztató aláírása

Examiners signature

Engedélyszám

Licence number

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6. Ballon pilóta szakszolgálati engedély


Magyar Köztársaság
légiközlekedési hatóság

Republic of Hungary
Civil Aviation Authority(LOGO)


BALLON PILÓTA SZAKSZOLGÁLATI
ENGEDÉLY

FREE BALLOON PILOT LICENCE

ICAO szabvány alapján kiadva
Issued in accordance with ICAO standards

Az oldal mérete nem kisebb egy A4-es lap nyolcadánál.

I

Kiállító állam
State of issue

Szakszolgálati engedély száma mindig a kiadó állam ENSZ kódjával kezdődik

Használandó dátum formátum: nap/hónap/teljes évszám
(pl. 21/01/1995)Lásd: Szokásos tartózkodási hely

III

Engedélyszám
Licence number

IV

Engedélyes neve
Last and first name of licence holder

XIV

Születési idő és hely
Date and place of birth


V

Cím (utca, város, megye, irányítószám)
Address (Street, town, area, zip code)


VI

Állampolgárság
Nationality

VII

Engedélyes sajátkezű aláírása
Signature of holder

VIII

Kiállító hatóság
Issuing Authority

X

Kiállító aláírása és dátum
Signature of issuing officer and date


XI

Kiállító hatóság bélyegzője
Seal or stamp of issuing Authority

II

Az engedély típusa, első kiadás dátuma és az ország kódja
Title of Licence, date of initial issue and country code

A használt rövidítések a rendeletben használatos formában jelennek meg (pl. BPL stb. )
Szabvány dátum formátum használandó nap/hónap/teljes évszám (pl. 21/01/1995)


A kicserélés legkésőbb a II. adatpontban található első kiadás dátumát követő 5. évben történik meg.

IX

Érvényesség:.
A szakszolgálati engedély által biztosított előjogokat csak abban az esetben lehet gyakorolni, ha az engedélyes rendelkezik az adott szakszolgálati engedély által megkívánt érvényes orvosi minősítéssel.
Ezen szakszolgálati engedély ... időpont előtt kell kicserélni
Validity: .
The privileges of the licence
shall be exercised only if the holder has a valid
medical certificate for the required privilege.
This licence is to be re-issued not later
than ...

XII

Rádió-távbeszélő előjogok:.
Radiotelephony privileges:


pl: SPL esetében a képző szervezet neve, címe stb.

XIII

Megjegyzések:
Remarks:
III

Engedélyszám
Licence number

Az engedélyben használt rövidítések
Abbreviations used in this licence
pl. BPL, FI (Repülés oktató), stb.Feltételek:
Conditions:

A ballon pilótának mindig magánál kell tartania az érvényes szakszolgálati engedélyt és orvosi minősítést, ha a szakszolgálati engedéllyel járó jogokat gyakorolja.
A valid licence including a valid medical certificate has always to be carried by the pilot exercising the privileges of the licence.
Jelen szakszolgálati engedély mellett egy fényképes személyazonosító igazolványt is magánál kell tartania a személyazonosságának igazolása végett.
A document containing a photo shall be carried for purposes of identification of the holder of the licence.

XII

Jogosítások
Ratings


 


 


 


 

Oktatói
Instructor

Megjegyzések/Korlá-
tozások

Remarks/Restrictions

Nincs bejegyzés
No entries

 


 


 


 

III

Engedélyszám
Licence number

A szakszolgálati engedélybe bejegyzéseket csak a légiközlekedési hatóság tehet.
A légiközlekedési hatóság döntése szerint a nem meghosszabbított jogosításokat kitörlik a szakszolgálati engedélyből legkésőbb 5 évvel a legutolsó meghosszabbítás után

III

XII

Jogosítás

Rating

A vizsga dátuma

Date of test/check

Érvényes-

ségi határidő

Valid until

Vizsgáztatói felhatalmazás száma

Examiners authorisation number

Vizsgáztató aláírása

Examiners signature

Engedélyszám

Licence number

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.7. Ultralight repülőgép pilóta szakszolgálati engedély


Magyar Köztársaság
légiközlekedési hatóság

Republic of Hungary
Civil Aviation Authority(LOGO)


ULTRALIGHT REPÜLŐGÉP PILÓTA SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY
ULTRALIGHT PILOT LICENCE

ICAO szabvány alapján kiadva
Issued in accordance with ICAO standards

Az oldal mérete nem kisebb egy A4-es lap nyolcadánál.

I

Kiállító állam
State of issue

Szakszolgálati engedély száma mindig a kiadó állam ENSZ kódjával kezdődik


Használandó dátum formátum: nap/hónap/teljes évszám
(pl. 21/01/1995)Lásd: Szokásos tartózkodási hely

III

Engedélyszám
Licence number

IV

Engedélyes neve
Last and first name of licence holder

XIV

Születési idő és hely
Date and place of birth


V

Cím (utca, város, megye, irányítószám)
Address (Street, town, area, zip code)

VI

Állampolgárság
Nationality

VII

Engedélyes sajátkezű aláírása
Signature of holder

VIII

Kiállító hatóság
Issuing Authority

X

Kiállító aláírása és dátum
Signature of issuing officer and date


XI

Kiállító hatóság bélyegzője
Seal or stamp of issuing Authority

II

Az engedély típusa, első kiadás dátuma és az ország kódja
Title of Licence, date of initial issue and country code

A használt rövidítések a rendeletben használatos formában jelennek meg (pl. ULPL stb. )
Szabvány dátum formátum használandó nap/hónap/teljes évszám (pl. 21/01/1995)


A kicserélés legkésőbb a II. adatpontban található első kiadás dátumát követő 5. évben történik meg.

IX

Érvényesség:.
A szakszolgálati engedély által biztosított előjogokat csak abban az esetben lehet gyakorolni, ha az engedélyes rendelkezik az adott szakszolgálati engedély által megkívánt érvényes orvosi minősítéssel.
Ezen szakszolgálati engedély ... időpont előtt kell kicserélni
Validity: .
The privileges of the licence
shall be exercised only if the holder has a valid
medical certificate for the required privilege.
This licence is to be re-issued not later
than ...

XII

Rádió-távbeszélő előjogok:.
Radiotelephony privileges:


pl: SPL esetében a képző szervezet neve, címe stb.

XIII

Megjegyzések:
Remarks:
III

Engedélyszám
Licence number

Az engedélyben használt rövidítések
Abbreviations used in this licence
pl. ULPL, FI (Repülés oktató), stb.Feltételek:
Conditions:

Az ultralight repülőgép pilótának mindig magánál kell tartania az érvényes szakszolgálati engedélyt és orvosi minősítést, ha a szakszolgálati engedéllyel járó jogokat gyakorolja.
A valid licence including a valid medical certificate has always to be carried by the pilot exercising the privileges of the licence.
Jelen szakszolgálati engedély mellett egy fényképes személyazonosító igazolványt is magánál kell tartania a személyazonosságának igazolása végett.
A document containing a photo shall be carried for purposes of identification of the holder of the licence.

XII

Jogosítások
Ratings


 


 


 


 

Oktatói
Instructor

Megjegyzések/Korlá-
tozások

Remarks/Restrictions

Nincs bejegyzés
No entries

 


 


 


 

III

Engedélyszám
Licence number

A szakszolgálati engedélybe bejegyzéseket csak a légiközlekedési hatóság tehet.
A légiközlekedési hatóság döntése szerint a nem meghosszabbított jogosításokat kitörlik a szakszolgálati engedélyből legkésőbb 5 évvel a legutolsó meghosszabbítás után

III

XII

Jogosítás

Rating

A vizsga dátuma

Date of test/check

Érvényes-

ségi határidő

Valid until

Vizsgáztatói felhatalmazás száma

Examiners authorisation number

Vizsgáztató aláírása

Examiners signature

Engedélyszám

Licence number

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.8. Autogiro pilóta szakszolgálati engedély


Magyar Köztársaság
légiközlekedési hatóság

Republic of Hungary
Civil Aviation Authority(LOGO)


AUTOGIRO PILÓTA
SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY

AUTOGIRO PILOT LICENCE

ICAO szabvány alapján kiadva
Issued in accordance with ICAO standards

Az oldal mérete nem kisebb egy A4-es lap nyolcadánál.

I

Kiállító állam
State of issue

Szakszolgálati engedély száma mindig a kiadó állam ENSZ kódjával kezdődik

Használandó dátum formátum: nap/hónap/teljes évszám
(pl. 21/01/1995)Lásd: Szokásos tartózkodási hely

III

Engedélyszám
Licence number

IV

Engedélyes neve
Last and first name of licence holder

XIV

Születési idő és hely
Date and place of birth


V

Cím (utca, város, megye, irányítószám)
Address (Street, town, area, zip code)


VI

Állampolgárság
Nationality

VII

Engedélyes sajátkezű aláírása
Signature of holder

VIII

Kiállító hatóság
Issuing Authority

X

Kiállító aláírása és dátum
Signature of issuing officer and date


XI

Kiállító hatóság bélyegzője
Seal or stamp of issuing Authority

II

Az engedély típusa, első kiadás dátuma és az ország kódja
Title of Licence, date of initial issue and country code

A használt rövidítések a rendeletben használatos formában jelennek meg (pl. AGPL stb. )
Szabvány dátum formátum használandó nap/hónap/teljes évszám (pl. 21/01/1995)

A kicserélés legkésőbb a II. adatpontban található első kiadás dátumát követő 5. évben történik meg.

IX

Érvényesség:.
A szakszolgálati engedély által biztosított előjogokat csak abban az esetben lehet gyakorolni, ha az engedélyes rendelkezik az adott szakszolgálati engedély által megkívánt érvényes orvosi minősítéssel.
Ezen szakszolgálati engedély ... időpont előtt kell kicserélni
Validity: .
The privileges of the licence
shall be exercised only if the holder has a valid
medical certificate for the required privilege.
This licence is to be re-issued not later
than ...

XII

Rádió-távbeszélő előjogok:.
Radiotelephony privileges:


pl: SPL esetében a képző szervezet neve, címe stb.

XIII

Megjegyzések:
Remarks:
III

Engedélyszám
Licence number

Az engedélyben használt rövidítések
Abbreviations used in this licence
pl. AGPL, FI (Repülés oktató), stb.Feltételek:
Conditions:

Az autogiro pilótának mindig magánál kell tartania az érvényes szakszolgálati engedélyt és orvosi minősítést, ha a szakszolgálati engedéllyel járó jogokat gyakorolja.
A valid licence including a valid medical certificate has always to be carried by the pilot exercising the privileges of the licence.
Jelen szakszolgálati engedély mellett egy fényképes személyazonosító igazolványt is magánál kell tartania a személyazonosságának igazolása végett.
A document containing a photo shall be carried for purposes of identification of the holder of the licence.

XII

Jogosítások
Ratings


 


 


 


 

Oktatói
Instructor

Megjegyzések/Korlá-
tozások

Remarks/Restrictions

Nincs bejegyzés
No entries

 


 


 


 

III

Engedélyszám
Licence number

A szakszolgálati engedélybe bejegyzéseket csak a légiközlekedési hatóság tehet.
A légiközlekedési hatóság döntése szerint a nem meghosszabbított jogosításokat kitörlik a szakszolgálati engedélyből legkésőbb 5 évvel a legutolsó meghosszabbítás után

III

XII

Jogosítás

Rating

A vizsga dátuma

Date of test/check

Érvényes-

ségi határidő

Valid until

Vizsgáztatói felhatalmazás száma

Examiners authorisation number

Vizsgáztató aláírása

Examiners signature

Engedélyszám

Licence number

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.9. Hajózó mérnök/Hajózó navigátor szakszolgálati engedély


Magyar Köztársaság
légiközlekedési hatóság

Republic of Hungary
Civil Aviation Authority(LOGO)
JOINT AVIATION AUTHORITIES

HAJÓZÓ MÉRNÖK/HAJÓZÓ NAVIGÁTOR SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY
FLIGHT ENGINEER/NAVIGATOR LICENCE

ICAO szabvány alapján kiadva
Issued in accordance with ICAO standards

Az oldal mérete nem kisebb egy A4-es lap nyolcadánál.

I

Kiállító állam
State of issue

Szakszolgálati engedély száma mindig a kiadó állam ENSZ kódjával kezdődik

Használandó dátum formátum: nap/hónap/teljes évszám
(pl. 21/01/1995)Lásd: Szokásos tartózkodási hely

III

Engedélyszám
Licence number

IV

Engedélyes neve
Last and first name of licence holder

XIV

Születési idő és hely
Date and place of birth


V

Cím (utca, város, megye, irányítószám)
Address (Street, town, area, zip code)


VI

Állampolgárság
Nationality

VII

Engedélyes sajátkezű aláírása
Signature of holder

VIII

Kiállító hatóság
Issuing Authority

X

Kiállító aláírása és dátum
Signature of issuing officer and date


XI

Kiállító hatóság bélyegzője
Seal or stamp of issuing Authority

II

Az engedély típusa, első kiadás dátuma és az ország kódja
Title of Licence, date of initial issue and country code

A használt rövidítések a rendeletben használatos formában jelennek meg (pl. F/E, F/N stb. )
Szabvány dátum formátum használandó nap/hónap/teljes évszám (pl. 21/01/1995)

A kicserélés legkésőbb a II. adatpontban található első kiadás dátumát követő 5. évben történik meg.

IX

Érvényesség:.
A szakszolgálati engedély által biztosított előjogokat csak abban az esetben lehet gyakorolni, ha az engedélyes rendelkezik az adott szakszolgálati engedély által megkívánt érvényes orvosi minősítéssel.
Ezen szakszolgálati engedély ... időpont előtt kell kicserélni
Validity: .
The privileges of the licence
shall be exercised only if the holder has a valid
medical certificate for the required privilege.
This licence is to be re-issued not later
than ...

XII

Rádió-távbeszélő előjogok:.
Radiotelephony privileges:


pl: SPL esetében a képző szervezet neve, címe stb.

XIII

Megjegyzések:
Remarks:
III

Engedélyszám
Licence number

Az engedélyben használt rövidítések
Abbreviations used in this licence
Feltételek:
Conditions:

A hajózó mérnöknek/navigátornak mindig magánál kell tartania az érvényes szakszolgálati engedélyt és orvosi minősítést, ha a szakszolgálati engedéllyel járó jogokat gyakorolja.
A valid licence including a valid medical certificate has always to be carried by the F/E/N exercising the privileges of the licence.
Jelen szakszolgálati engedély mellett egy fényképes személyazonosító igazolványt is magánál kell tartania a személyazonosságának igazolása végett.
A document containing a photo shall be carried for purposes of identification of the holder of the licence.

XII

Jogosítások
Ratings

Típus
Type

Megjegyzések/Korlá-
tozások

Remarks/Restrictions


 


 


 


 


 


 


 


 


 

III

Engedélyszám
Licence number

A szakszolgálati engedélybe bejegyzéseket csak a légiközlekedési hatóság tehet.
A légiközlekedési hatóság döntése szerint a nem meghosszabbított jogosításokat kitörlik a szakszolgálati engedélyből legkésőbb 5 évvel a legutolsó meghosszabbítás után

III

XII

Jogosítás

Rating

A vizsga dátuma

Date of test/check

Érvényes-

ségi határidő

Valid until

Vizsgáztatói felhatalmazás száma

Examiners authorisation number

Vizsgáztató aláírása

Examiners signature

Engedélyszám

Licence number

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hajózó-személyzeti tag repülési naplójának tartalmi és formai követelményei:
2.1. Repülőgép pilóták, Helikopter pilóták, Léghajó pilóták, Helyből felszálló repülőgép pilóták, Ultralight repülőgép pilóták, Autogiro pilóták, Hajózó mérnök, Hajózó navigátor repülési naplója
2.1.1. Tartalmi követelmények:
a) Az összes, repülési személyzeti tagként végzett repüléssel kapcsolatos részletet a tartalmi követelményeknek megfelelő, repülési napló formátumú könyvben kell, vagy a repülőgép üzembentartásáról szóló EK rendelet hatálya alá tartozó üzemben tartó esetében számítógépes formában is lehet rögzíteni. Az utóbbi esetben az üzembentartónak nyilván kell tartania a pilóta által végrehajtott összes repülést, beleértve a különbözeti és hozzászoktató képzéseket, és az adatoknak az érintett légijármű személyzeti tag kérésére hozzáférhetőnek kell lennie.
b) A nyilvántartásnak a következő információkat kell tartalmaznia:
1. Személyes adatok:
Tulajdonos neve és címe
2. Minden repülésre:
(i) A parancsnok neve
(ii) A repülés időpontja (nap, hónap, év)
(iii) Indulás és érkezés helye illetve ideje (időpontok (UTC) blokkidő formájában)
(iv) Típus (repülőgép gyártó, modell és változat) illetve a repülőgép lajstromjele
(v) SE (egymotoros), ME (többmotoros)
(vi) A repülés teljes ideje
(vii) Összesített repülési idő
3. Minden egyes FNPT (repülési és navigációs eljárás-gyakorló berendezés), illetve szimulátor (FFS) feladatra nézve
(i) A képzési eszköz típusa és minősítési száma
(ii) A földi repülésgyakorló berendezésen végzett képzés
(iii) Dátum (nap, hónap, év)
(iv) A feladat teljes időtartama
(v) Összesített idő
4. Pilóta feladatköre:
(i) Parancsnok (beleértve az egyedül repülési időt, gyakorló parancsnok-pilóta időt, felügyelt parancsnok időt, műszeres repülési időt is)
(ii) Másodpilóta
(iii) Kétkormányos
(iv) Oktató / vizsgáztató
(v) Speciális funkciók jelölésére megjegyzési oszlopot kell biztosítani, ahol például a SPIC, PICUS, műszer idő stb., adatokat lehet rögzíteni
*Műszer idő alatt csak azt az időszakot vezetheti be a pilóta, amelyben kizárólag a műszerekre hagyatkozva repüli a légijárművet, valódi illetve szimulált műszer-repülési körülmények között
5. Üzemeltetési körülmények:
(i) éjszakai
(ii) műszeres (IFR)
c) A repülési idő bejegyzése:
1. parancsnokpilóta repülési idő
(i) A szakszolgálati engedély engedélyese parancsnoki időként jegyezheti be azt a teljes időt, mely alatt parancsnoki feladatkört látott el.
(ii) Az oktató igazolásával a kérelmező, illetve szakszolgálati engedély engedélyese parancsnoki időként jegyezheti be az összes egyedül repülési időt, illetve a gyakorló parancsnok-pilótaként repült időt.
(iii) Oktatói jogosítás engedélyese parancsnoki repülési időként jegyezheti be azt az időt, mely alatt valamely repülőgépen oktatói munkát végez.
(iv) Vizsgáztatói jogosítás engedélyese parancsnoki repülési időként jegyezheti be azt az időt, mely alatt a pilótaülésben vizsgáztatói feladatokat lát el a repülőgépen.
(v) A parancsnoki felügyelet alatt parancsnoki feladatkört betöltő másodpilóta olyan repülőgépen, amelyen a gép típusigazolása értelmében illetve a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint egynél több pilótára van szükség, parancsnoki időként jegyezheti be ezt a repülési időt (lásd (c(5), feltéve, ha ezt a parancsnok is ellenjegyezi).
(vi) Amennyiben egy szakszolgálati engedély engedélyes egyetlen nap alatt több repülést hajt végre és minden esetben ugyanarra az indulási helyre érkezik vissza, valamint a repülések között eltelt idő a 30 percet nem haladja meg, a repülés-sorozatot egyetlen bejegyzésben kell rögzíteni.
2. Másodpilóta repülési idő
A pilótaülést másodpilótai beosztásban elfoglaló szakszolgálati engedély engedélyes másodpilóta repülési időként jegyezheti be a teljes repülési időt, ha a repülőgépen az alkalmassági bizonyítványa alapján vagy a végrehajtott repülés szabályaiból következően több mint egy pilótára van szükség.
3. Gyakorló másodpilóta repült ideje
Utazó szinten gyakorló másodpilóta a teljes olyan repült idejét másodpilótai repülési időként jegyezheti be, amely alatt a pilótaülésben foglalt helyet.
4. Képzési idő
A szakszolgálati engedélyt, illetve jogosítást kérelmező által repülési képzésben, műszeres repülési képzésben, műszeres földi képzésben eltöltött teljes idő akkor jegyezhető be, ha azt, az a megfelelően feljogosított illetve felhatalmazott oktató, aki a képzést tartotta, igazolja.
5. Parancsnoki szerepkört felügyelet alatt ellátó pilóta (PICUS)
A másodpilóta parancsnoki időként jegyezheti be a felügyelt parancsnokként végrehajtott repülési időt, ha a felügyelet módja elfogadható a légiközlekedési hatóság számára, és minden parancsnoki feladatot úgy látott el, hogy nem volt szükség a felügyelő parancsnok beavatkozására.
d) A repülési idő nyilvántartás bemutatása
1. A szakszolgálati engedély engedélyese vagy növendék pilóta indokolatlan késedelem nélkül köteles a repülési idő nyilvántartását a légiközlekedési hatóság felhatalmazott képviselőjének kérésére, ellenőrzés céljából bemutatni.
2. A növendék pilóta köteles repülési naplóját minden egyedüli útvonal repülése alkalmával magánál tartani, az oktatói felhatalmazások igazolására.
2.1.2. Formai követelmények:


REPÜLÉSI NAPLÓ
PILOT LOGBOOK

A TULAJDONOS NEVE:
HOLDER’S NAME:

____________________________________________________________________
_______________________________________________


A TULAJDONOS SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLYÉNEK SZÁMA:
HOLDER’S LICENCE NUMBER:

____________________________________________________________________


_______________________________________________

A TULAJDONOS LAKCÍME / HOLDER’S ADDRESS:

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

lakcímváltozás bejegyzése

space for address change

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

lakcímváltozás bejegyzése

space for address change

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

lakcímváltozás bejegyzése

space for address change

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

lakcímváltozás bejegyzése

space for address change

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

lakcímváltozás bejegyzése

space for address change

8

LESZÁLLÁSOK

LANDDINGS

ÉJJEL

NIGHT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAP-
PAL

DAY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

A PARANCSNOK-
PILÓTA NEVE

NAME PIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

TELJES

REPÜLT IDŐ

TOTAL TIME OF

FLIGHT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

TÖBB-PILÓTÁS IDŐ

MULTI PILOT TIME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EZEN A LAPON ÖSSZESEN

TOTAL THIS PAGE

AZ ELŐZŐ LAPOKON ÖSSZESEN

TOTAÉ FROM PREVIOUS PAGES

A TELJES REPÜLÉSI IDŐ

TOTAL TIME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGY-
PILÓTÁS IDŐ

SINGLE PILOT TIME

ME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

LÉGIJÁRMŰ

AIRCRAFT

LAJSTROMJEL

REGISTRATION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GYÁRTMÁNY, TÍPUS, VÁLTOZAT

MAKE, MODEL, VARIANT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ÉRKEZÉS

ARRIVAL

IDŐ-
PONT

TIME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELY

PLACE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

INDULÁS

DEPARTURE

IDŐ-PONT

TIME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELY

PLACE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

DÁTUM (nn/hh/éé)

DATE

(dd/mm/yy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

MEGJEGYZÉSEK ÉS IGAZOLÓ ALÁÍRÁSOK
REMARKS AND ENDORSEMENTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezennel igazolom, hogy a naplóban található bejegyzések a valóságnak megfelelnek.
I certify that the entries in this log are true.
____________________
A PILÓTA ALÁÍRÁSA
PILOT’S SIGNITURE

 

11

FÖLDI REPÜLÉSGYAKORLÁS
SYNTHETIC TRAINING DEVICE SESSION

GYAKOR-
LÁS TELJES IDEJE

TOTAL TIME OF SESSION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍPUS
TYPE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÁTUM (nn/hh/éé)
DATE
(mm/dd/yy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

ADOTT PILÓTA SZEREPKÖRBEN ELTÖLTÖTT IDŐ
PILOT FUNCTOI TIME

OKTATÓ
INSTRUC-
TOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÉTKOR-MÁNYOS
DUAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÁSOD-
PILÓTA
CO-PILOT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARANCS-
NOK-
PILÓTA
PILOT-IN-
COMMAND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

ADOTT ÜZEMELTETÉSI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT ELTÖLTÖTT IDŐ
OPERATIONAL CONDITION TIME

IFR
IFR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EZEN A LAPON ÖSSZESEN
TOTAL THIS PAGE

AZ ELŐZŐ LAPOKON ÖSSZESEN
TOTAL FROM PREVIOUS PAGES

ÖSSZES REPÜLT IDŐ
TOTAL TIME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉJSZAKA
NIGHT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

1.    A szakszolgálati engedély engedélyesnek minden repülés részleteit úgy kell nyilvántartania, ahogy az a szakszolgálati engedély és jogosítás kiadásáért felelős légiközlekedési hatóság számára elfogadható. A napló lehetővé teszi a szakszolgálati engedély engedélyesnek a repülési tapasztalat és gyakorlat megfelelő nyilvántartását. Azoknak a pilótáknak, akik rendszeresen repülnek repülőgéppel, helikopterrel, vagy más légijármű kategóriákkal, javasolható, hogy tartsanak fenn külön repülési naplót minden légijármű kategóriára.

2.    A repülési naplót bármely végrehajtott repülés után, azonnal ki kell tölteni. A naplóba mindent tintával kell bejegyezni.

3.    Minden olyan repülést be kell jegyezni - külön sorba írva -, amelyek során a szakszolgálati engedély engedélyese repülőszemélyzeti tag. Egy bejegyzésként lehet nyilvántartani, ha egy légijármű ugyanarra az indulási repülőtérre visszatérve több repülést hajt végre ugyanazon a napon, és az egymást követő repülések között nem telik el több mint 30 perc.

4.    A repülési idő attól kezdve számítandó, hogy a légijármű saját hajtóműve segítségével először megmozdul felszállás céljából, és addig az időpontig tart, amikor a légijármű leszállás után teljesen megáll.

5.    Ha a légijárművön a repülő személyzet tagjaként két vagy több pilóta utazik, akkor a polgári légijárművek üzemben tartásáról szóló jogszabálynak megfelelően az egyiküket a repülés megkezdése előtt az üzemben tartónak ki kell jelölnie a légijármű „parancsnokának”, aki a repülés végrehajtását átadhatja egy másik, megfelelően képzett pilótának. Minden „parancsnokként” végzett repülést a „parancsnokpilóta” címszó alatt kell bejegyezni a repülési naplóba. Ha egy pilóta „ellenőrzött parancsnokpilótaként” vagy „növendék parancsnokpilótaként” repül, akkor a repülési időket „parancsnokpilótaként” számolhatja el, de ezeket a bejegyzéseket a parancsnoknak vagy a repülőoktatónak a napló Megjegyzések oszlopában az aláírásával hitelesítenie kell.

6.    Megjegyzések a repülési idő nyilvántartásával kapcsolatban:
● 1. oszlop: azt a dátumot kell beírni (nn/hh/éé), amikor a repülés megkezdődik.
● 2./3. oszlop: az indulás és az érkezés helyét vagy teljes hosszában kiírva vagy a nemzetközileg elfogadott 3 vagy 4 betűs rövidítésével kell feltüntetni. Minden időpontot UTC-ben kell megadni.
● 5. oszlop: Jelezze, hogy egy vagy többpilótás üzemeltetés történt, és hogy az egypilótás üzem egy (SE) vagy többmotoros (ME) volt-e.

8

LESZÁLLÁSOK

LANDDINGS

ÉJJEL

NIGHT

 

 

2

 

1

 

 

 

 

NAP-
PAL

DAY

 

1

 

 

 

 

 

 

 

7

A PARANCSNOK-
PILÓTA NEVE

NAME PIC

 

SELF

SELF

 

 

 

 

 

 

6

TELJES

REPÜLT IDŐ

TOTAL TIME OF

FLIGHT

 

15

20

 

40

 

 

 

 

 

2

1

 

9

 

 

 

 

5

TÖBB-
PILÓTÁS IDŐ

MULTI-
PILOT TIME

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

EGY-
PILÓTÁS IDŐ

SINGLE PILOT TIME

ME

 

 

 

 

 

 

 

 

SE

 

 

 

 

 

 

 

 

4

LÉGIJÁRMŰ

AIRCRAFT

LAJSTROMJEL

REGISTRATION

 

G-SENE

G-NONE

 

G-ABCD

 

 

 

 

GYÁRTMÁNY, TÍPUS, VÁLTOZAT

MAKE, MODEL, VARIANT

 

PA34-250

C152

 

B747-400

 

 

 

 

3

ÉRKEZÉS

ARRIVAL

IDŐ-
PONT

TIME

 

1240

1930

 

0225

 

 

 

 

HELY

PLACE

 

EGBJ

EGBJ

 

LAX

 

 

 

 

2

INDULÁS

DEPARTURE

IDŐ-
PONT

TIME

 

1025

1810

 

1645

 

 

 

 

HELY

PLACE

 

LFAC

EGBJ

 

LGW

 

 

 

 

1

DÁTUM (nn/hh/éé)

DATE

(dd/mm/yy)

 

14/11/98

15/11/98

 

22/11/98

 

 

 

 

Megjegyzések (folytatás)
● 6. oszlop: a teljes repült időt meg lehet adni órában és percben, vagy tizedes jegyekkel.
● 7. oszlop: a parancsnokpilóta neve, vagy a „SELF” megjegyzés
● 8.oszlop: a repülést végző pilótaként (PF) nappal és/vagy éjjel teljesített leszállások száma.
● 9.oszlop: az éjszakai vagy IFR körülmények között teljesített repült idő.
● 10.oszlop: Adott pilóta szerepkörben eltöltött idő
● a parancsnokpilótaként (PIC), a növendék parancsnokpilótaként (SPIC) és az ellenőrzött parancsnokpilótaként (PICUS) eltöltött repült időt parancsnokpilóta repült időként adja meg.
● SPIC-ként vagy PICUS-ként elkönyvelt időt a légijármű parancsnokának/a repülés oktatónak aláírásával ellen kell jegyeznie a Megjegyzéseknél (12. oszlop).
● Az oktatói időt is megfelelően nyilván kell tartani, és parancsnokpilótaként eltöltött időként kell bejegyezni.
● 11. oszlop: repülési szimulátor, vagy FNPT:
● Repülési szimulátor esetén adja meg a légijármű típusát és az eszköz minősítési számát. Más repülés gyakorló berendezés esetén adja meg, hogy vagy FNPT I vagy FNPT II, amelyikről adott esetben szó van.
A gyakorlás teljes ideje magában foglalja az eszközben végrehajtott összes feladatot, beleértve a repülés előtti és utáni ellenőrzéseket.
A feladat típusát a Megjegyzéseknél (12. oszlop) kell megadni, pl. üzemben tartói jártassági ellenőrzés, meghosszabbítás.
● 12. oszlop: A tulajdonos a Megjegyzések oszlopot felhasználhatja a repülés részleteinek nyilvántartására. Az alábbiakat kötelező bejegyezni:
● szakszolgálati engedélyhez vagy jogosításhoz szükséges képzés részeként végrehajtott műszerrepülési idő
● az összes jártassági ellenőrzés és készség ellenőrzés részletei
● a parancsnokpilóta aláírása, ha a pilóta SPIC-ként vagy PICUS-ként számol el repült időt
● az oktató aláírása, ha a repülés egymotoros dugattyús vagy motoros vitorlázó-repülőgép jogosítás meghosszabbítás része
7.    Ha minden oldalt kitöltöttek, akkor az összegzett repülési időket be kell jegyezni a megfelelő oszlopokba, és a pilótának az aláírásával igazolnia kell őket a Megjegyzések oszlopban.

12

MEGJEGYZÉSEK ÉS IGAZOLÓ ALÁÍRÁSOK
REMARKS AND ENDORSEMENTS

 

Éjszakai jogosítás képzés (A L pilóta)

Meghosszabbítás - Készség ellenőrzés

Parancsnokpilóta (US) C Speakin

 

11

FÖLDI REPÜLÉSGYAKORLÁS
SYNTHETIC TRAINING DEVICE SESSION

A GYAKORLÁS TELJES
IDEJE

TOTAL TIME OF SESSION

 

 

10

 

 

 

 

4

 

 

TÍPUS
TYPE

 

 

B747-4
00(Q1234)

 

 

DÁTUM (nn/hh/éé)
DATE
(mm/dd/yy)

 

 

20/11/98

 

 

10

ADOTT PILÓTA SZEREPKÖRBEN ELTÖLTÖTT IDŐ
PILOT FUNCTOI TIME

OKTATÓ
INSTRUCTOR

 

20

 

 

 

 

1

 

 

 

KÉTKOR-
MÁNYOS
DUAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÁSOD-
PILÓTA
CO-PILOT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARANCS-
NOK-
PILÓTA
PILOT-IN-
COMMAND

10

20

 

40

 

2

1

 

9

 

9

ADOTT ÜZEMELTETÉSI KÖRÜLMÉNYEK
KÖZÖTT ELTÖLTÖTT
IDŐ
OPERATIONAL CONDITION TIME

IFR
IFR

15

 

 

40

 

2

 

 

9

 

ÉJSZAKA
NIGHT

 

20

 

10

 

 

1

 

8

 

2.2. Vitorlázó-repülőgép pilóta repülési naplója
2.2.1. Tartalmi követelmények:

A nyilvántartásnak a következő információkat kell tartalmaznia:
1. Személyi adatok:
a) Tulajdonos neve és címe, fényképe
b) Születési hely
c) Születési idő
d) Anyja neve
e) Lakóhely
f) Tartózkodási hely

3. Típusvizsgák
a) Típus
b) Eredmény
c) Dátum
d) Vizsgáztató aláírása

4. Milyen vitorlázó-repülőgéppel repül, mióta
a) Típus
b) Fesztáv
c) Dátum
d) Igazolás

5. Elméleti vizsgák
6. Gyakorlati vizsgák
7. Összesített kimutatás a repülésekről
a) Év
b) Repült idő
c) Felszállások száma
d) Teljesítmény repülések száma
e) Igazolás

8. Minden repülésre:
a) Dátum
b) A repülőgép típusa, lajstromjele
c) Felszállások száma
d) A repülés alatt elért magasság, távolság, repült idő
e) A repülés célja
f) A felszállás és leszállás helye, útvonala
g) Oktató, növendék, utas neve

2.2.2. Formai követelmények:
REPÜLÉSI NAPLÓ
Vitorlázó-repülőgép pilóták részére_______________________________
A napló tulajdonosának a neveFénykép_______________________________
Aláírás

SZEMÉLYI ADATOK

Születési hely     

Születési év, hó, nap     

Anyja neve     

Lakóhely     

    

    

Tartózkodási hely     

    

    

    

    

 

Típusvizsgák

 

 

Az alábbi repülőgépek műszaki és
légiüzemeltetési utasításából vizsgáztató
előtt vizsgát tett. A típussal a gyakorlati
repülést megkezdheti.

 

 

 

 

Típus

Ered
mény

Év

Vizsgáztató

 

 

Nap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Milyen repülőgéppel repül, mióta

 

 

Típus

Fesztáv
m

Év

Igazoló
aláírása

 

 

Nap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Elméleti vizsgák

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________


Gyakorlati vizsgák

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

 


Összesített kimutatás a repülésekről

 

 

Év

Repült idő

Felszállások
száma

 

 

Cs

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Összesített kimutatás a repülésekről

 

 

Teljesítmény repülések száma

Igazoló
aláírása

 

 

Idő

Magasság

Táv

Km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20…

A repülőgép

Felsz.
száma

A repülés alatt elért

 

 

Nap

típusa

lajstromjele

CS

V

Mag

Táv

Óra

Perc

 

 

Áthozat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fenti adatokat igazolom:

 

 

 

 

 

 

 

A repülés
célja

A felszállás és leszállás helye

Oktató,
növendék
vagy utas
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum:
    P.H.    Igazoló aláírása

 

2.3. Ballon pilóták repülési naplója
2.3.1. Tartalmi követelmények:

A nyilvántartásnak a következő információkat kell tartalmaznia:
1. Személyi adatok:
a) Tulajdonos neve és címe, fényképe
b) Születési hely
c) Születési idő
d) Anyja neve
e) Lakóhely
f) Tartózkodási hely

2. Elméleti vizsgák
3. Gyakorlati vizsgák
4. Összesített kimutatás a repülésekről
a) Év
b) Repült idő
c) Felszállások száma
d) Igazolás

5. Minden repülésre:
a) Dátum
b) A ballon típusa, lajstromjele
c) Felszállások száma
d) A repülés célja
e) A felszállás és leszállás helye, útvonala
f) Oktató, növendék, utas neve

2.3.2. Formai követelmények:
REPÜLÉSI NAPLÓ
Ballon pilóták részére_______________________________
A napló tulajdonosának a neveFénykép_______________________________
Aláírás
SZEMÉLYI ADATOK

Születési hely     

Születési év, hó, nap     

Anyja neve     

Lakóhely     

    

    

Tartózkodási hely     

    

    

    

    


Elméleti vizsgák

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________


Gyakorlati vizsgák

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

 


Összesített kimutatás a repülésekről

 

 

Év

Repült idő

Felszállások
száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Igazoló aláírása:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20…

A ballon

Felsz. száma

 

 

Nap

típusa

lajstromjele

 

 

Áthozat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

A fenti adatokat igazolom:

 

 

 

 

 

A repülés
célja

A felszállás és leszállás helye

Oktató,
növendék
vagy utas
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum:

    P.H.    Igazoló aláírása

 

 

 

 

 

 

 

2. melléklet a 32/2009. (VI. 30.) KHEM rendelethez

Szakszolgálati engedély, jogosítás és felhatalmazás iránti kérelmek és a kérelemhez benyújtandó
iratok
1. Repülőgép pilóta szakszolgálati engedély, jogosítás és felhatalmazás kérelem és a
kérelemhez benyújtandó iratok
1.1. Repülőgép pilóta szakszolgálati engedély kérelem

légiközlekedési hatóság

 

(Logo)

Repülőgép pilóta szakszolgálati engedély kérelem

1.

A KÉRELMEZŐ ADATAI

Applicant’s datas

Név

Name

 

Születési dátum, hely

Date and place of birth

 

Anyja neve

Mother’s name

 

Lakcím

Address

 

Levelezési cím

Postal address

Ugyanaz, mint a lakcím

Same as above

 

Anyanyelv

Native Language

 

Iskolai végzettség

Highest education

 

Telefon-/Mobil-/Faxszám

Phone/Mobile phone/Fax number

 

E-mail cím

E-mail address

 

2.

Kérelem

Application

Milyen szakszolgálati engedélyt kér?

What kind of license apply for?

Igazoljuk, hogy a kérelmező a ………/2009. (…) KHEM rendelet 3. mellékletében meghatározott
képzést sikeresen elvégezte.

This is to certify that the applicant has satisfactorily completed the course in accordance with the appendix 3 to ……./2009. (…)
KHEM regulations.

        P.H.                ______________________________________

                        Képzési szervezet képzésvezetőjének aláírása

    Signature of training organisation’s Head of Training

3.

A KÉRELMEZŐ NYILATKOZATA

Declaration by the applicant

Nyilatkozom, hogy a ………/2009. (…) KHEM rendelet 3. mellékletében meghatározott
követelményeknek eleget tettem és a megadott adatok a valóságnak megfelelnek.

I declare that I completed all the requirements according to the appendix 3 to …./2009. (…) KHEM regulations and the above datas are correct.

Dátum:______________________________    Aláírás:_________________________________

Date    Signature

4.

BENYÚJTANDÓ IRATOK

Attachments

- Az iskolai végzettséget igazoló dokumentum fénymásolata

- Copy of Highest education’s certificate

- Minden olyan irat fénymásolata, ami a ………/2009. (…) KHEM rendelet 3. mellékletében
meghatározott követelmények teljesítését igazolja

- Copy all of the certifications that all the requirements according to the appendix 3 to …./2009. (…) KHEM regulations are met.

1.2. Repülőgép pilóta jogosítás és felhatalmazás kérelem

légiközlekedési hatóság

 

(Logo)

Repülőgép pilóta jogosítás és felhatalmazás kérelem

1.

A KÉRELMEZŐ ADATAI

Applicant’s datas

Név

Name

 

Születési dátum, hely

Date and place of birth

 

Anyja neve

Mother’s name

 

Lakcím

Address

 

Levelezési cím

Postal address

Ugyanaz, mint a lakcím

Same as above

 

Anyanyelv

Native Language

 

Iskolai végzettség

Highest education

 

Telefon-/Mobil-/Faxszám

Phone/Mobile phone/Fax number

 

E-mail cím

E-mail address

 

2.

Kérelem

Application

Milyen jogosítást, felhatalmazást kér?

What kind of rating, authorization apply for?

Igazoljuk, hogy a kérelmező a ………/2009. (…) KHEM rendelet 3. mellékletében meghatározott
képzést sikeresen elvégezte.

This is to certify that the applicant has satisfactorily completed the course in accordance with the appendix 3 to ……./2009. (…)
KHEM regulations.

        P.H.                ______________________________________

                        Képzési szervezet képzésvezetőjének aláírása

    Signature of training organisation’s Head of Training

3.

A KÉRELMEZŐ NYILATKOZATA

Declaration by the applicant

Nyilatkozom, hogy a ………/2009. (…) KHEM rendelet 3. mellékletében meghatározott
követelményeknek eleget tettem és a megadott adatok a valóságnak megfelelnek.

I declare that I completed all the requirements according to the appendix 3 to …./2009. (…) KHEM regulations and the above
datas are correct.

Dátum:______________________________    Aláírás:_________________________________

Date    Signature

4.

BENYÚJTANDÓ IRATOK

Attachments

- Az iskolai végzettséget igazoló dokumentum fénymásolata

- Copy of Highest education’s certificate

- Minden olyan irat fénymásolata, ami a ………/2009. (…) KHEM rendelet 3. mellékletében
meghatározott
követelmények teljesítését igazolja

- Copy all of the certifications that all the requirements according to the appendix 3 to …./2009. (…) KHEM regulations are met.

2. Helikopter pilóta szakszolgálati engedély, jogosítás és felhatalmazás kérelem és a kérelemhez
benyújtandó iratok
2.1. Növendék helikopter pilóta szakszolgálati engedély kérelem

légiközlekedési hatóság

 

(Logo)

Növendék helikopter pilóta szakszolgálati engedély kérelem (SPL(H))

1.

A KÉRELMEZŐ ADATAI

Applicant’s datas

Név

Name

 

Születési dátum, hely

Date and place of birth

 

Anyja neve

Mother’s name

 

Lakcím

Address

 

Levelezési cím

Postal address


Ugyanaz, mint a lakcím

Same as above

 

Anyanyelv

Native Language

 

Iskolai végzettség

Highest education

 

Telefon-/Mobil-/Faxszám

Phone/Mobile phone/Fax number

 

E-mail cím

E-mail address

 

2.

SPL(H) KÉRELEM

Application for SPL(H)

Igazoljuk, hogy a kérelmező a ………/2009. (…) KHEM rendelet 4. mellékletének 1.2.3 pontjában meghatározott képzést sikeresen elvégezte.

This is to certify that the applicant has satisfactorily completed the course in accordance with the 1.2.3 of appendix 4 to
……./2009. (…) KHEM regulations.

    P.H.     ________________________________________

        Képzési szervezet képzésvezetőjének aláírása

        Signature of training organisation’s Head of Training

3.

A KÉRELMEZŐ NYILATKOZATA

Declaration by the applicant

A megadott adatok a valóságnak megfelelnek.

I declare that the above datas are correct.

Dátum:______________________________    Aláírás:_________________________________

Date    Signature

4.

BENYÚJTANDÓ IRATOK

Attachments

- Az iskolai végzettséget igazoló dokumentum fénymásolata

- Copy of Highest education’s certificate

2.2. Helikopter magánpilóta, kereskedelmi pilóta és légitársasági pilóta szakszolgálati engedély elméleti ismereti vizsga kérelem

légiközlekedési hatóság

 

(Logo)

Helikopter magánpilóta, kereskedelmi pilóta és légitársasági pilóta szakszolgálati engedély elméleti
ismereti vizsga kérelem

1.

A KÉRELMEZŐ ADATAI

Applicant’s datas

Név

Name

 

Születési dátum, hely

Date and place of birth

 

Anyja neve

Mother’s name

 

Lakcím

Address

 

Levelezési cím

Postal address

Ugyanaz, mint a lakcím ⬜

Same as above

 

Anyanyelv

Native Language

 

Iskolai végzettség

Highest education

 

Telefon-/Mobil-/Faxszám

Phone/Mobile phone/Fax number

 

E-mail cím

E-mail address

 

2.

PPL(H) ELMÉLETI ISMERETI VIZSGA KÉRELEM

Application for PPL(H) theoretical knowledge examination

SPL(H) szakszolgálati engedély száma

SPL(H) license number

 

Igazoljuk, hogy a kérelmező a ………/2009. (…) KHEM rendelet 4. mellékletének 2.1.2.4.1. pontjában meghatározott elméleti képzést sikeresen elvégezte.

This is to certify that the applicant has satisfactorily completed the theoretical knowledge course in accordance with the
2.1.2.4.1 of appendix 4 to ……./2009. (…) KHEM regulations.

    P.H.     ________________________________________

        Képzési szervezet képzésvezetőjének aláírása

        Signature of training organisation’s Head of Training

3.

CPL(H) ELMÉLETI ISMERETI VIZSGA KÉRELEM

Application for CPL(H) theoretical knowledge examination

PPL(H) szakszolgálati engedély száma

PPL(H) license number

 

Típusjogosítás

Type rating

 

Érvényességi ideje

Validity of type rating

 

Igazoljuk, hogy a kérelmező a ………/2009. (…) KHEM rendelet 4. mellékletének 2.2.2.4.1. pontjában meghatározott elméleti képzést sikeresen elvégezte.

This is to certify that the applicant has satisfactorily completed the theoretical knowledge course in accordance with the
2.2.2.4.1 of appendix 4 to ……./2009. (…) KHEM regulations.

    P.H.     ________________________________________

        Képzési szervezet képzésvezetőjének aláírása

        Signature of training organisation’s Head of Training

4.

ATPL(H) ELMÉLETI ISMERETI VIZSGA KÉRELEM

Application for ATPL(H) theoretical knowledge examination

CPL(H) szakszolgálati engedély száma

CPL(H) license number

 

Műszerjogosítás (IR(H)) érvényességi ideje

Validity of IR(H) rating

 

Típusjogosítás

Type rating

 

Érvényességi ideje

Validity of type rating

 

Igazoljuk, hogy a kérelmező a ………/2009. (…) KHEM rendelet 4. mellékletének 2.3.2.4.1. pontjában meghatározott elméleti képzést sikeresen elvégezte.

This is to certify that the applicant has satisfactorily completed the theoretical knowledge course in accordance with the
2.3.2.4.1 of appendix 4 to ……./2009. (…) KHEM regulations.

    P.H.     ________________________________________

        Képzési szervezet képzésvezetőjének aláírása

        Signature of training organisation’s Head of Training

5.

A KÉRELMEZŐ NYILATKOZATA

Declaration by the applicant

A megadott adatok a valóságnak megfelelnek.

I declare that the above datas are correct.

Dátum:______________________________    Aláírás:_________________________________

Date    Signature

6.

BENYÚJTANDÓ IRATOK

Attachments

- Az iskolai végzettséget igazoló dokumentum fénymásolata

- Copy of Highest education’s certificate

2.3. Helikopter magánpilóta, kereskedelmi pilóta és légitársasági pilóta szakszolgálati engedély jártassági
vizsga kérelem

légiközlekedési hatóság

 

(Logo)

Helikopter magánpilóta, kereskedelmi pilóta és légitársasági pilóta szakszolgálati engedély
jártassági vizsga kérelem

1.

A KÉRELMEZŐ ADATAI

Applicant’s datas

Név

Name

 

Születési dátum, hely

Date and place of birth

 

Anyja neve

Mother’s name

 

Lakcím

Address

 

Levelezési cím

Postal address


Ugyanaz, mint a lakcím

Same as above

 

Anyanyelv

Native Language

 

Iskolai végzettség

Highest education

 

Telefon-/Mobil-/Faxszám

Phone/Mobile phone/Fax number

 

E-mail cím

E-mail address

 

2.

HELIKOPTER PILÓTA ENGEDÉLY

Helicopter Pilot License

Milyen helikopter pilóta szakszolgálati engedéllyel, jogosítással rendelkezik?

Helicopter pilot license, rating(s)

SPL(H)     PPL(H)     CPL(H)     Száma:___________________________________

    Number:

A jogosítás neve

Rating(s)

A jogosítás érvényességi ideje

Validity of rating(s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

KÉRELEM

Application

Milyen helikopter pilóta szakszolgálati engedély jártassági vizsgát kér?

What kind of helicopter license’s skill test apply for?

PPL(H)     CPL(H)     ATPL(H)

Igazoljuk, hogy a kérelmező a ………/2009. (…) KHEM rendelet 4. mellékletének
2.1.2.4.2./2.2.2.4.2./2.3.2.4.2. pontjában meghatározott repülési képzést sikeresen elvégezte.

This is to certify that the applicant has satisfactorily completed the flight training course in accordance with the
2.1.2.4.2/2.2.2.4.2/2.3.2.4.2 of appendix 4 to ……./2009. (…) KHEM regulations.

    P.H.     ________________________________________

        Képzési szervezet képzésvezetőjének aláírása

        Signature of training organisation’s Head of Training

4.

REPÜLÉSI TAPASZTALAT HELIKOPTEREN

Flight experience on helicopter

A Repülési idő helikopter pilótaként

Flight time as helicopter pilot

PIC idő

PIC time

 

SPIC idő

SPIC time

 

Teljes repülési idő

Total flight time

 

Kétkormányos képzési idő

Dual instruction time

 

B Útvonal repülési idő

Cross-country time

PIC idő

PIC time

 

SPIC idő

SPIC time

 

Teljes repülési idő útvonalon

Total cross-country time

 

A 185 km (100NM) útvonalrepülés dátuma

Date of the 185 kms (100NM) cross-country flight

 

C Többpilótás helikopteren repült idő

Flight time on multi-pilot helicopter

PIC idő

PIC time

 

F/O idő

F/O time

 

Teljes repülési idő

Total flight time

 

D Műszeres idő

Instrument time

PIC idő

PIC time

 

F/O idő

F/O time

 

Teljes repülési idő

Total flight time

 

FNPT-n, FFS-en repült idő

Flight time on FNPT, FFS

 

Műszeres képzési idő

Received instrument instruction time

 

E Éjszaka repült idő

Flight time by night

PIC idő

PIC time

 

F/O idő

F/O time

 

Teljes repülési idő

Total flight time

 

F MCC képzés

MCC training


Igen Nem

Yes     NO


Dátum

Date

5.

EGYÉB REPÜLÉSI TAPASZTALAT

Other flight experience

Milyen légijármű pilóta szakszolgálati engedéllyel rendelkezik?

Other flight crew license

PPL(A) , CPL(A) , ATPL(A) , PPL(PLA) , CPL(PLA) , ATPL(PLA) , GPL

A légijármű pilóta szakszolgálati engedély(ek) száma(i):

The flight crew license(s)’s number(s):

A Repülési idő repülőgép pilótaként

Flight time as aeroplane pilot

PIC idő

PIC time

 

B Repülési idő helyből felszálló repülőgép pilótaként

Flight time as powered-lift pilot

PIC idő

PIC time

 

C Repülési idő vitorlázó-repülőgép pilótaként

Flight time as glider pilot

PIC idő

PIC time

 

6.

A KÉRELMEZŐ NYILATKOZATA

Declaration by the applicant

A megadott adatok a valóságnak megfelelnek.

I declare that the above datas are correct.

Dátum:______________________________    Aláírás:_________________________________

Date    Signature

7.

BENYÚJTANDÓ IRATOK

Attachments

- Az iskolai végzettséget igazoló dokumentum fénymásolata

- Copy of Highest education’s certificate

- Az elméleti vizsgát igazoló jegyzőkönyv fénymásolata

- Copy of theoretical knowledge examination report form

- Típusjogosítás elméleti ismereti vizsga kérelem (ha alkalmazandó)

- Application for type rating theoretical knowledge examination (if applicable)

- Típusjogosítás jártassági vizsga kérelem (ha alkalmazandó)

- Application for type rating skill test (if applicable)

- Típusjogosítás meghosszabbítás kérelem (ha alkalmazandó)

- Application for type rating revalidation (if applicable)

- Bizonyítvány az MCC képzésről (…./2009…(..). KHEM rendelet 4. melléklet 3. függelék) (ha
alkalmazandó)

- Certificate of MCC training (if applicable)

- A repülési napló fénymásolata

- Copy of Pilot Logbook

2.4. Helikopter típusjogosítás, műszerjogosítás (IR(H), repülés-oktatói jogosítás (FI(H)), mentő
jogosítás,tűzoltó jogosítás, mezőgazdasági jogosítás, teheremelő jogosítás, vontató jogosítás, elméleti
ismereti vizsga kérelem

légiközlekedési hatóság

 

(Logo)

Helikopter típusjogosítás, műszerjogosítás (IR(H), repülés-oktatói jogosítás (FI(H)), mentő jogosítás,
tűzoltó jogosítás, mezőgazdasági jogosítás, teheremelő jogosítás, vontató jogosítás
elméleti ismereti vizsga kérelem

1.

A KÉRELMEZŐ ADATAI

Applicant’s datas

Név

Name

 

Születési dátum, hely

Date and place of birth

 

Anyja neve

Mother’s name

 

Lakcím

Address

 

Levelezési cím

Postal address

Ugyanaz, mint a lakcím

Same as above

 

Anyanyelv

Native Language

 

Iskolai végzettség

Highest education

 

Telefon-/Mobil-/Faxszám

Phone/Mobile phone/Fax number

 

E-mail cím

E-mail address

 

2.

HELIKOPTER PILÓTA ENGEDÉLY

Helicopter Pilot License

Milyen helikopter pilóta szakszolgálati engedéllyel, jogosítással rendelkezik?

Helicopter pilot license, rating(s)

PPL(H)     CPL(H)     ATPL(H)     Száma:___________________________________

    Number:

A jogosítás neve

Rating(s)

A jogosítás érvényességi ideje

Validity of rating(s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

KÉRELEM

Application

Milyen helikopter pilóta jogosítás elméleti ismereti vizsgát kér?

What kind of helicopter pilot rating’s theoretical knowledge examination apply for?

Típusjogosítás ,     műszerjogosítás (IR(H) ,     repülés-oktatói jogosítás (FI(H)) ,

type rating    instrument rating    Flight instructor rating

mentő jogosítás ,     tűzoltó jogosítás ,     mezőgazdasági jogosítás ,

ambulance pilot rating    fire fighting rating        agricultural pilot

teheremelő jogosítás ,     vontató jogosítás

load-lifting    towing rating

Igazoljuk, hogy a kérelmező a ………/2009. (…) KHEM rendelet 4. mellékletének 3.1.3.1.1./3.2.2.2.1./3.3.2.4.1./3.4.2.3.1./3.5.2.3.1./3.6.2.3.1./3.7.2.3.1./3.8.2.3.1. pontjában
meghatározott elméleti képzést sikeresen elvégezte.

This is to certify that the applicant has satisfactorily completed the theoretical knowledge course in accordance with the 3.1.3.1.1./3.2.2.2.1./3.3.2.4.1./3.4.2.3.1./3.5.2.3.1./3.6.2.3.1./3.7.2.3.1./3.8.2.3.1. of appendix 4 to ……./2009. (…) KHEM
regulations.

    P.H.     ________________________________________

        Képzési szervezet képzésvezetőjének aláírása

        Signature of training organisation’s Head of Training

4.

A KÉRELMEZŐ NYILATKOZATA

Declaration by the applicant

A megadott adatok a valóságnak megfelelnek.

I declare that the above datas are correct.

Dátum:______________________________    Aláírás:_________________________________

Date    Signature

5.

BENYÚJTANDÓ IRATOK

Attachments

- Az iskolai végzettséget igazoló dokumentum fénymásolata

- Copy of Highest education’s certificate

2.5. Helikopter típusjogosítás, műszerjogosítás (IR(H), repülés-oktatói jogosítás (FI(H)), mentő jogosítás,
tűzoltó jogosítás, mezőgazdasági jogosítás, teheremelő jogosítás, vontató jogosítás, NVFR jogosítás
jártassági vizsga kérelem

légiközlekedési hatóság

 

(Logo)

Helikopter típusjogosítás, műszerjogosítás (IR(H), repülés-oktatói jogosítás (FI(H)), mentő jogosítás,
tűzoltó jogosítás, mezőgazdasági jogosítás, teheremelő jogosítás, vontató jogosítás, NVFR
jogosítás jártassági vizsga kérelem

1.

A KÉRELMEZŐ ADATAI

Applicant’s datas

Név

Name

 

Születési dátum, hely

Date and place of birth

 

Anyja neve

Mother’s name

 

Lakcím

Address

 

Levelezési cím

Postal address

Ugyanaz, mint a lakcím ⬜

Same as above

 

Anyanyelv

Native Language

 

Iskolai végzettség

Highest education

 

Telefon-/Mobil-/Faxszám

Phone/Mobile phone/Fax number

 

E-mail cím

E-mail address

 

2.

HELIKOPTER PILÓTA ENGEDÉLY

Helicopter Pilot License

Milyen helikopter pilóta szakszolgálati engedéllyel, jogosítással rendelkezik?

Helicopter pilot license, rating(s)

PPL(H)     CPL(H)     ATPL(H)     Száma:___________________________________

    Number:

A jogosítás neve

Rating(s)

A jogosítás érvényességi ideje

Validity of rating(s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

KÉRELEM

Application

Milyen helikopter pilóta jogosítás jártassági vizsgát kér?

What kind of helicopter pilot rating’s skill test apply for?

Típusjogosítás ,     műszerjogosítás (IR(H) ,     repülés-oktatói jogosítás (FI(H)) ,

type rating            instrument rating            Flight instructor rating

mentő jogosítás ,     tűzoltó jogosítás ,     mezőgazdasági jogosítás ,

ambulance pilot rating    fire fighting rating        agricultural pilot

teheremelő jogosítás ,     vontató jogosítás , NVFR jogosítás

load-lifting    towing rating    NVFR rating

Igazoljuk, hogy a kérelmező a ………/2009. (…) KHEM rendelet 4. mellékletének 3.1.3.1.2./3.2.2.2.2./3.3.2.4.2./3.4.2.3.2./3.5.2.3.2./3.6.2.3.2./3.7.2.3.2./3.8.2.3.2./2.1.1.2. (1)/2.2.1.2.1.
pontjában meghatározott repülési képzést sikeresen elvégezte.

This is to certify that the applicant has satisfactorily completed the flight training course in accordance with the 3.1.3.1.2./3.2.2.2.2./3.3.2.4.2./3.4.2.3.2./3.5.2.3.2./3.6.2.3.2./3.7.2.3.2./3.8.2.3.2./2.1.1.2. (1)/2.2.1.2.1. of appendix 4 to
……./2009. (…) KHEM regulations.

    P.H.     ________________________________________

        Képzési szervezet képzésvezetőjének aláírása

        Signature of training organisation’s Head of Training

4.

REPÜLÉSI TAPASZTALAT HELIKOPTEREN

Flight experience on helicopter

A Repülési idő helikopter pilótaként

Flight time as helicopter pilot

PIC idő

PIC time

 

SPIC idő

SPIC time

 

Teljes repülési idő

Total flight time

 

Kétkormányos képzési idő

Dual instruction time

 

B Útvonal repülési idő

Cross-country time

PIC idő

PIC time

 

SPIC idő

SPIC time

 

Teljes repülési idő útvonalon

Total cross-country time

 

Képzési idő útvonalon

Cross-country flight training time

 

C Többpilótás helikopteren repült idő

Flight time on multi-pilot helicopter

PIC idő

PIC time

 

F/O idő

F/O time

 

Teljes repülési idő

Total flight time

 

D Műszeres idő

Instrument time

PIC idő

PIC time

 

F/O idő

F/O time

 

Teljes repülési idő

Total flight time

 

FNPT-n, FFS-en repült idő

Flight time on FNPT, FFS

 

Műszeres képzési idő

Received instrument instruction time

 

E Éjszaka repült idő

Flight time by night

PIC idő

PIC time

 

F/O idő

F/O time

 

Teljes repülési idő

Total flight time

 

F Felszállások száma

Number of take-offs

 

5.

EGYÉB REPÜLÉSI TAPASZTALAT

Other flight experience

Milyen légijármű pilóta szakszolgálati engedéllyel rendelkezik?

Other flight crew license

PPL(A) , CPL(A) , ATPL(A) , PPL(PLA) , CPL(PLA) , ATPL(PLA)

A légijármű pilóta szakszolgálati engedély(ek) száma(i):

The flight crew license(s)’s number(s):

Milyen légijármű pilóta jogosítással rendelkezik?

Flight crew license rating(s)

IR(A) , IR(PLA) , FI(A) , FI(PLA) ,     mezőgazdasági(A) ,     vontató(A)

                        agricultural(A)        towing(A)

6.

A KÉRELMEZŐ NYILATKOZATA

Declaration by the applicant

A megadott adatok a valóságnak megfelelnek.

I declare that the above datas are correct.

Dátum:______________________________    Aláírás:_________________________________

Date    Signature

7.

BENYÚJTANDÓ IRATOK

Attachments

- Az iskolai végzettséget igazoló dokumentum fénymásolata

- Copy of Highest education’s certificate

- A repülési napló fénymásolata

- Copy of Pilot Logbook

2.6. Helikopter típusjogosítás, műszerjogosítás (IR(H), repülés-oktatói jogosítás (FI(H)), mentő jogosítás,
tűzoltó jogosítás, mezőgazdasági jogosítás, teheremelő jogosítás, vontató jogosítás meghosszabbítás
kérelem

légiközlekedési hatóság

 

(Logo)

Helikopter típusjogosítás, műszerjogosítás (IR(H), repülés-oktatói jogosítás (FI(H)), mentő jogosítás,
tűzoltó jogosítás, mezőgazdasági jogosítás, teheremelő jogosítás, vontató jogosítás
meghosszabbítás kérelem

1.

A KÉRELMEZŐ ADATAI

Applicant’s datas

Név

Name

 

Születési dátum, hely

Date and place of birth

 

Anyja neve

Mother’s name

 

Lakcím

Address

 

Levelezési cím

Postal address

Ugyanaz, mint a lakcím

Same as above

 

Anyanyelv

Native Language

 

Iskolai végzettség

Highest education

 

Telefon-/Mobil-/Faxszám

Phone/Mobile phone/Fax number

 

E-mail cím

E-mail address

 

2.

KÉRELEM

Application

Milyen helikopter pilóta jogosítás meghosszabbítását kéri?

What kind of helicopter pilot rating’s revalidation apply for?

Típusjogosítás ,     műszerjogosítás (IR(H) ,     repülés-oktatói jogosítás (FI(H)) ,

type rating            instrument rating            Flight instructor rating

mentő jogosítás ,     tűzoltó jogosítás ,     mezőgazdasági jogosítás ,

ambulance pilot rating    fire fighting rating        agricultural pilot

teheremelő jogosítás ,     vontató jogosítás ,

load-lifting    towing rating

3.

REPÜLÉSI KÖVETELMÉNYEK

Flight requirements

A Típusjogosítás

Type rating

Fel és leszállások száma az adott típussal a megelőző 12 hónapban

Number of T/O and LND ont he type in previous 12 months

 

B Műszerjogosítás (IR(H)

IFR szerint repült idő a megelőző 12 hónapban

IFR Flight time in previous 12 months

 

C Repülés-oktatói jogosítás (FI(H))

Repülés oktatási idő a megelőző 36 hónapban 12 hónaponként

Flight instructor time in previous 36 months 12 monthly

/ /

D Mentő jogosítás

Ambulance rating

Mentő felszállások száma a megelőző 2 évben félévenként

Ambulance T/O number in previous 2 years half yearly

/ / /

E Tűzoltó jogosítás

Fire fighting rating

Tűzoltó felszállások száma a megelőző 2 évben félévenként

Fire fighting T/O number in previous 2 years half yearly

/ / /

F Mezőgazdasági jogosítás

Agricultural rating

Mezőgazdasági felszállások száma a megelőző 2 évben évenként

Agricultural T/O number in previous 2 years half yearly

/

G Teheremelő jogosítás

Load-lifting rating

Teheremelői felszállások száma a megelőző 2 évben félévenként

Load-lifting T/O number in previous 2 years half yearly

/ / /

H Vontató jogosítás

Towing rating

Vontatások száma a megelőző 2 évben évenként

Towing T/O number in previous 2 years yearly

/

4.

A REPÜLÉS OKTATÓ NYILATKOZATA (HA ALKALMAZANDÓ)

Flight instructor’s declaration (if applicable)

Igazolom, hogy a kérelmező a ………/2009. (…) KHEM rendelet 4. mellékletének 3.1.4.2. (2)/3.2.3.2.(2)/3.3.3.2.(2)/3.4.3.2.(2)/3.5.3.2.(2)/3.6.3.2.(2)/3.7.3.2.(2)/3.8.3.2.(2) pontjában
meghatározott gyakorlatba hozó repülést végrehajtotta.

I hereby certify that the applicant completed the additional practice flight according to the 3.1.4.2. (2)/3.2.3.2.(2)/3.3.3.2.(2)/ 3.4.3.2.(2)/3.5.3.2.(2)/3.6.3.2.(2)/3.7.3.2.(2)/3.8.3.2.(2) of appendix 4 to ……./2009. (…) KHEM regulations.

    ______________________________________

    A repülés oktató aláírása

    Signature of FI(H)

5.

A KÉSZSÉG ELLENŐRZŐ REPÜLÉS ADATAI (HA ALKALMAZANDÓ)

Proficiency check’s datas (if applicable)

A repülés dátuma

Date of flight

 

A vizsgáztató aláírása

Examiner’s signature

 

A vizsgáztatói felhatalmazás száma

Examiner authorization’s number

 

6.

A KÉRELMEZŐ NYILATKOZATA

Declaration by the applicant

A megadott adatok a valóságnak megfelelnek.

I declare that the above datas are correct.

Dátum:______________________________    Aláírás:_________________________________

Date    Signature

7.

BENYÚJTANDÓ IRATOK

Attachments

- A repülési napló fénymásolata

- Copy of Pilot Logbook

2.7. Helikopter repülés-vizsgáztatói felhatalmazás kérelem és újraengedélyezési kérelem

légiközlekedési hatóság

 

(Logo)

Helikopter repülés-vizsgáztatói felhatalmazás kérelem és újraengedélyezési kérelem

1.

A KÉRELMEZŐ ADATAI

Applicant’s datas

Név

Name

 

Születési dátum, hely

Date and place of birth

 

Anyja neve

Mother’s name

 

Lakcím

Address

 

Levelezési cím

Postal address

Ugyanaz, mint a lakcím

Same as above

 

Anyanyelv

Native Language

 

Iskolai végzettség

Highest education

 

Telefon-/Mobil-/Faxszám

Phone/Mobile phone/Fax number

 

E-mail cím

E-mail address

 

2.

HELIKOPTER PILÓTA ENGEDÉLY

Helicopter Pilot License

Milyen helikopter pilóta szakszolgálati engedéllyel, jogosítással rendelkezik?

Helicopter pilot license, rating(s)

PPL(H)     CPL(H)     ATPL(H)     Száma:___________________________________

    Number:

A jogosítás neve

Rating(s)

A jogosítás érvényességi ideje

Validity of rating(s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

REPÜLÉSI TAPASZTALAT

Flight experience

Repülési idő helikopter pilótaként

Flight time as helicopter pilot

Teljes repülési idő

Total flight time

 

Repülés oktatási idő

Flight instruction time

 

4.

REPÜLÉSI KÖVETELMÉNY ÚJRAENGEDÉLYEZÉSHEZ (HA ALKALMAZANDÓ)

Flight requirements for re-authorization (if applicable)

Jártassági vizsgák/készség ellenőrzések száma a megelőző 3 évben évente

Skill test/proficiency check number in the previous 3 years yearly

/ /

5.

A KÉRELMEZŐ NYILATKOZATA

Declaration by the applicant

A megadott adatok a valóságnak megfelelnek.

I declare that the above datas are correct.

Dátum:______________________________    Aláírás:_________________________________

Date    Signature

6.

BENYÚJTANDÓ IRATOK

Attachments

- A repülési napló fénymásolata

- Copy of pilot logbook

- A légiközlekedési hatóság által megtartott elméleti tanfolyam sikeres elvégzését igazoló
jegyzőkönyv fénymásolata

- Copy of the certificate of the completion of the theoretical knowledge course conducted by the NTA DAT

3. Ballon pilóta szakszolgálati engedély, jogosítás és felhatalmazás kérelem és a kérelemhez
benyújtandó iratok
3.1. Növendék ballon pilóta szakszolgálati engedély kérelem

légiközlekedési hatóság

 

(Logo)

Növendék ballon pilóta szakszolgálati engedély kérelem (SBPL)

1.

A KÉRELMEZŐ ADATAI

Applicant’s datas

Név

Name

 

Születési dátum, hely

Date and place of birth

 

Anyja neve

Mother’s name

 

Lakcím

Address

 

Levelezési cím

Postal address

Ugyanaz, mint a lakcím

Same as above

 

Anyanyelv

Native Language

 

Iskolai végzettség

Highest education

 

Telefon-/Mobil-/Faxszám

Phone/Mobile phone/Fax number

 

E-mail cím

E-mail address

 

2.

SBPL KÉRELEM

Application for SBPL

Igazoljuk, hogy a kérelmező a ………/2009. (…) KHEM rendelet 5. mellékletének 1.2.3 pontjában meghatározott képzést sikeresen elvégezte.

This is to certify that the applicant has satisfactorily completed the course in accordance with the 1.2.3 of appendix 5 to
……./2009. (…) KHEM regulations.

    P.H.     ________________________________________

        Képzési szervezet képzésvezetőjének aláírása

        Signature of training organisation’s Head of Training

3.

A KÉRELMEZŐ NYILATKOZATA

Declaration by the applicant

A megadott adatok a valóságnak megfelelnek.

I declare that the above datas are correct.

Dátum:______________________________    Aláírás:_________________________________

Date    Signature

4.

BENYÚJTANDÓ IRATOK

Attachments

- Az iskolai végzettséget igazoló dokumentum fénymásolata

- Copy of Highest education’s certificate

3.2. Ballon pilóta szakszolgálati engedély kérelem

légiközlekedési hatóság

 

(Logo)

Ballon pilóta szakszolgálati engedély kérelem

1.

A KÉRELMEZŐ ADATAI

Applicant’s datas

Név

Name

 

Születési dátum, hely

Date and place of birth

 

Anyja neve

Mother’s name

 

Lakcím

Address

 

Levelezési cím

Postal address

Ugyanaz, mint a lakcím ⬜

Same as above

 

Anyanyelv

Native Language

 

Iskolai végzettség

Highest education

 

Telefon-/Mobil-/Faxszám

Phone/Mobile phone/Fax number

 

E-mail cím

E-mail address

 

2.

SZAKSZOLGÁLATI KÖVETELMÉNYEK

License requirements

SBPL szakszolgálati engedély száma

SBPL number

 

3.

A KÉRELMEZŐ NYILATKOZATA

Declaration by the applicant

A megadott adatok a valóságnak megfelelnek.

I declare that the above datas are correct.

Dátum:______________________________    Aláírás:_________________________________

Date    Signature

4.

BENYÚJTANDÓ IRATOK

Attachments

- Az iskolai végzettséget igazoló dokumentum fénymásolata

- Copy of Highest education’s certificate

- BR jogosítás kérelem

- Application for BR

3.3. Ballon jogosítás (BR), repülés-oktatói jogosítás (FI(B)), NVFR jogosítás kérelem

légiközlekedési hatóság

 

(Logo)

Ballon jogosítás (BR), repülés-oktatói jogosítás (FI(B)), NVFR jogosítás kérelem

1.

A KÉRELMEZŐ ADATAI

Applicant’s datas

Név

Name

 

Születési dátum, hely

Date and place of birth

 

Anyja neve

Mother’s name

 

Lakcím

Address

 

Levelezési cím

Postal address

Ugyanaz, mint a lakcím ⬜

Same as above

 

Anyanyelv

Native Language

 

Iskolai végzettség

Highest education

 

Telefon-/Mobil-/Faxszám

Phone/Mobile phone/Fax number

 

E-mail cím

E-mail address

 

2.

BALLON PILÓTA ENGEDÉLY

Balloon Pilot License

Milyen ballon pilóta szakszolgálati engedéllyel, jogosítással rendelkezik?

Balloon pilot license, rating(s)

BPL     Száma:___________________________________

    Number:

A jogosítás neve

Rating(s)

A jogosítás érvényességi ideje

Validity of rating(s)

 

 

 

 

 

 

3.

KÉRELEM

Application

Milyen ballon pilóta jogosítást kér?

What kind of balloon rating apply for?

Ballon jogosítás (BR) ,    repülés-oktatói jogosítás (FI(B)) ,    NVFR jogosítás

4.

A KÉPZÉSI SZERVEZET NYILATKOZATA

Declaration of training organisation

Igazoljuk, hogy a kérelmező a ………/2009. (…) KHEM rendelet 5. mellékletének 2.2.1.1./2.3.2.4.
pontjában meghatározott képzési követelményeket sikeresen elvégezte.

This is to certify that the applicant has satisfactorily completed the training requirements in accordance with the 2.2.1.1./2.3.2.4
of appendix 5 to ……./2009. (…) KHEM regulations.

    P.H.     ________________________________________

        Képzési szervezet képzésvezetőjének aláírása

        Signature of training organisation’s Head of Training

5.

REPÜLÉSI TAPASZTALAT (ÉRTELEMSZERŰEN)

Flight experience

A Repülési idő ballon pilótaként

Flight time as balloon pilot

Teljes repülési idő

Total flight time

 

B Indítások és emelkedések száma

Starts and lifts number

Összesen

Total

 

Egyedül

Solo

 

C Éjszaka repült idő

Flight time by night

Teljes repülési idő éjszaka

Total flight time by night

 

Egyedül repült idő éjszaka

Solo flight time by night

 

Indítások és emelkedések száma éjszaka

Number of starts and lifts by night

 

6.

A KÉRELMEZŐ NYILATKOZATA

Declaration by the applicant

A megadott adatok a valóságnak megfelelnek.

I declare that the above datas are correct.

Dátum:______________________________    Aláírás:_________________________________

Date    Signature

7.

BENYÚJTANDÓ IRATOK

Attachments

- Az iskolai végzettséget igazoló dokumentum fénymásolata

- Copy of Highest education’s certificate

- A repülési napló fénymásolata

- Copy of Pilot Logbook

3.4. Ballon jogosítás (BR), repülés-oktatói jogosítás meghosszabbítás kérelem

légiközlekedési hatóság

 

(Logo)

Ballon jogosítás (BR), repülés-oktatói jogosítás (FI(B)) meghosszabbítás kérelem

1.

A KÉRELMEZŐ ADATAI

Applicant’s datas

Név

Name

 

Születési dátum, hely

Date and place of birth

 

Anyja neve

Mother’s name

 

Lakcím

Address

 

Levelezési cím

Postal address

Ugyanaz, mint a lakcím

Same as above

 

Anyanyelv

Native Language

 

Iskolai végzettség

Highest education

 

Telefon-/Mobil-/Faxszám

Phone/Mobile phone/Fax number

 

E-mail cím

E-mail address

 

2.

KÉRELEM

Application

Milyen ballon pilóta jogosítás meghosszabbítását kéri?

What kind of balloon rating revalidation apply for?

Ballon jogosítás (BR) , repülés-oktatói jogosítás (FI(B)) ,

3.

REPÜLÉSI KÖVETELMÉNYEK

Flight requirements

A Ballon jogosítás (BR)

Indítások és emelkedések száma a
megelőző 2 évben 12 hónaponként

Starts and lifts number in previous 2 years 12 monthly

/

Repülési idő a megelőző 2 évben
12 hónaponként

Flight time in previous 2 years 12 monthly

/

B Repülés-oktatói jogosítás (FI(B))

Repülés oktatási idő a megelőző 36
hónapban 12 hónaponként

Flight instructor time in previous 36 months 12 monthly

/ /

4.

A REPÜLÉS OKTATÓ NYILATKOZATA (HA ALKALMAZANDÓ)

Flight instructor’s declaration (if applicable)

Igazolom, hogy a kérelmező a ………/2009. (…) KHEM rendelet 5. mellékletének
2.2.2.2.(2)/2.3.3.2.(2) pontjában meghatározott gyakorlatba hozó repülést végrehajtotta.

I hereby certify that the applicant completed the additional practice flight according to the 2.2.2.2.(2)/2.3.3.2.(2) of appendix 5 to
……./2009. (…) KHEM regulations.

    ______________________________________

    A repülés oktató aláírása

    Signature of FI(B)

5.

A KÉSZSÉG ELLENŐRZŐ REPÜLÉS ADATAI (HA ALKALMAZANDÓ)

Proficiency check’s datas (if applicable)

A repülés dátuma

Date of flight

 

A vizsgáztató aláírása

Examiner’s signature

 

A vizsgáztatói felhatalmazás száma

Examiner authorization’s number

 

6.

A KÉRELMEZŐ NYILATKOZATA

Declaration by the applicant

A megadott adatok a valóságnak megfelelnek.

I declare that the above datas are correct.

Dátum:______________________________    Aláírás:_________________________________

Date    Signature

7.

BENYÚJTANDÓ IRATOK

Attachments

- A repülési napló fénymásolata

- Copy of Pilot Logbook

- A készség-ellenőrző repülés jegyzőkönyv fénymásolata

- Copy of the proficiency check report form

3.5. Ballon repülés-vizsgáztatói felhatalmazás kérelem és újraengedélyezési kérelem

légiközlekedési hatóság

 

(Logo)

Ballon repülés-vizsgáztatói felhatalmazás kérelem és újraengedélyezési kérelem

1.

A KÉRELMEZŐ ADATAI

Applicant’s datas

Név

Name

 

Születési dátum, hely

Date and place of birth

 

Anyja neve

Mother’s name

 

Lakcím

Address

 

Levelezési cím

Postal address

Ugyanaz, mint a lakcím

Same as above

 

Anyanyelv

Native Language

 

Iskolai végzettség

Highest education

 

Telefon-/Mobil-/Faxszám

Phone/Mobile phone/Fax number

 

E-mail cím

E-mail address

 

2.

BALLON PILÓTA ENGEDÉLY

Balloon Pilot License

Milyen ballon pilóta szakszolgálati engedéllyel, jogosítással rendelkezik?

Balloon pilot license, rating(s)

BPL     Száma:___________________________________

    Number:

A jogosítás neve

Rating(s)

A jogosítás érvényességi ideje

Validity of rating(s)

 

 

 

 

 

 

3.

REPÜLÉSI TAPASZTALAT

Flight experience

Repülési idő ballon pilótaként

Flight time as balloon pilot

Teljes repülési idő

Total flight time

 

Repülés oktatási idő

Flight instruction time

 

4.

REPÜLÉSI KÖVETELMÉNY ÚJRAENGEDÉLYEZÉSHEZ (HA ALKALMAZANDÓ)

Flight requirements for re-authorization (if applicable)

Jártassági vizsgák/készség ellenőrzések száma a megelőző 3
évben évente

Skill test/proficiency check number in the previous 3 years yearly

/ /

5.

A KÉRELMEZŐ NYILATKOZATA

Declaration by the applicant

A megadott adatok a valóságnak megfelelnek.

I declare that the above datas are correct.

Dátum:______________________________    Aláírás:_________________________________

Date    Signature

6.

BENYÚJTANDÓ IRATOK

Attachments

- A repülési napló fénymásolata

- Copy of pilot logbook

- A légiközlekedési hatóság által megtartott elméleti tanfolyam sikeres elvégzését igazoló
jegyzőkönyv fénymásolata

- Copy of the certificate of the completion of the theoretical knowledge course conducted by the NTA DAT

4. Léghajó pilóta szakszolgálati engedély, jogosítás és felhatalmazás kérelem és a kérelemhez
benyújtandó iratok
4.1. Növendék léghajó pilóta szakszolgálati engedély kérelem

légiközlekedési hatóság

 

(Logo)

Növendék léghajó pilóta szakszolgálati engedély kérelem (SPL(AS))

1.

A KÉRELMEZŐ ADATAI

Applicant’s datas

Név

Name

 

Születési dátum, hely

Date and place of birth

 

Anyja neve

Mother’s name

 

Lakcím

Address

 

Levelezési cím

Postal address

Ugyanaz, mint a lakcím

Same as above

 

Anyanyelv

Native Language

 

Iskolai végzettség

Highest education

 

Telefon-/Mobil-/Faxszám

Phone/Mobile phone/Fax number

 

E-mail cím

E-mail address

 

2.

SPL(AS) KÉRELEM

Application for SPL(AS)

Igazoljuk, hogy a kérelmező a ………/2009. (…) KHEM rendelet 6. mellékletének 1.2.3 pontjában meghatározott képzést sikeresen elvégezte.

This is to certify that the applicant has satisfactorily completed the course in accordance with the 1.2.3 of appendix 6 to
……./2009. (…) KHEM regulations.

    P.H.     ________________________________________

        Képzési szervezet képzésvezetőjének aláírása

        Signature of training organisation’s Head of Training

3.

A KÉRELMEZŐ NYILATKOZATA

Declaration by the applicant

A megadott adatok a valóságnak megfelelnek.

I declare that the above datas are correct.

Dátum:______________________________    Aláírás:_________________________________

Date    Signature

4.

BENYÚJTANDÓ IRATOK

Attachments

- Az iskolai végzettséget igazoló dokumentum fénymásolata

- Copy of Highest education’s certificate

4.2. Léghajó magánpilóta és kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedély elméleti ismereti vizsga kérelem

légiközlekedési hatóság

 

(Logo)

Léghajó magánpilóta és kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedély elméleti ismereti vizsga
kérelem

1.

A KÉRELMEZŐ ADATAI

Applicant’s datas

Név

Name

 

Születési dátum, hely

Date and place of birth

 

Anyja neve

Mother’s name

 

Lakcím

Address

 

Levelezési cím

Postal address
Ugyanaz, mint a lakcím

Same as above

 

Anyanyelv

Native Language

 

Iskolai végzettség

Highest education

 

Telefon-/Mobil-/Faxszám

Phone/Mobile phone/Fax number

 

E-mail cím

E-mail address

 

2.

PPL(AS) ELMÉLETI ISMERETI VIZSGA KÉRELEM

Application for PPL(AS) theoretical knowledge examination

SPL(AS) szakszolgálati engedély száma

SPL(AS) license number

 

Igazoljuk, hogy a kérelmező a ………/2009. (…) KHEM rendelet 6. mellékletének 2.1.2.4.1. pontjában meghatározott elméleti képzést sikeresen elvégezte.

This is to certify that the applicant has satisfactorily completed the theoretical knowledge course in accordance with the
2.1.2.4.1 of appendix 6 to ……./2009. (…) KHEM regulations.

    P.H.     ________________________________________

        Képzési szervezet képzésvezetőjének aláírása

        Signature of training organisation’s Head of Training

3.

CPL(AS) ELMÉLETI ISMERETI VIZSGA KÉRELEM

Application for CPL(AS) theoretical knowledge examination

PPL(AS) szakszolgálati engedély száma

PPL(AS) license number

 

Típusjogosítás

Type rating

 

Érvényességi ideje

Validity of type rating

 

Igazoljuk, hogy a kérelmező a ………/2009. (…) KHEM rendelet 6. mellékletének 2.2.2.4.1. pontjában meghatározott elméleti képzést sikeresen elvégezte.

This is to certify that the applicant has satisfactorily completed the theoretical knowledge course in accordance with the
2.2.2.4.1 of appendix 6 to ……./2009. (…) KHEM regulations.

    P.H.     ________________________________________

        Képzési szervezet képzésvezetőjének aláírása

        Signature of training organisation’s Head of Training

4.

A KÉRELMEZŐ NYILATKOZATA

Declaration by the applicant

A megadott adatok a valóságnak megfelelnek.

I declare that the above datas are correct.

Dátum:______________________________    Aláírás:_________________________________

Date    Signature

5.

BENYÚJTANDÓ IRATOK

Attachments

- Az iskolai végzettséget igazoló dokumentum fénymásolata

- Copy of Highest education’s certificate

4.3. Léghajó magánpilóta és kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedély jártassági vizsga kérelem

légiközlekedési hatóság

 

(Logo)

Léghajó magánpilóta és kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedély jártassági vizsga kérelem

1.

A KÉRELMEZŐ ADATAI

Applicant’s datas

Név

Name

 

Születési dátum, hely

Date and place of birth

 

Anyja neve

Mother’s name

 

Lakcím

Address

 

Levelezési cím

Postal address

Ugyanaz, mint a lakcím ⬜

Same as above

 

Anyanyelv

Native Language

 

Iskolai végzettség

Highest education

 

Telefon-/Mobil-/Faxszám

Phone/Mobile phone/Fax number

 

E-mail cím

E-mail address

 

2.

LÉGHAJÓ PILÓTA ENGEDÉLY

Airship Pilot License

Milyen léghajó pilóta szakszolgálati engedéllyel, jogosítással rendelkezik?

Airship pilot license, rating(s)

SPL(AS)     PPL(AS)         Száma:___________________________________

                    Number:

A jogosítás neve

Rating(s)

A jogosítás érvényességi ideje

Validity of rating(s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

KÉRELEM

Application

Milyen léghajó pilóta szakszolgálati engedély jártassági vizsgát kér?

What kind of airship license’s skill test apply for?

PPL(AS)     CPL(AS)

Igazoljuk, hogy a kérelmező a ………/2009. (…) KHEM rendelet 6. mellékletének 2.1.2.4.2./2.2.2.4.2. pontjában meghatározott repülési képzést sikeresen elvégezte.

This is to certify that the applicant has satisfactorily completed the flight training course in accordance with the
2.1.2.4.2/2.2.2.4.2 of appendix 6 to ……./2009. (…) KHEM regulations.

    P.H.     ________________________________________

        Képzési szervezet képzésvezetőjének aláírása

        Signature of training organisation’s Head of Training

4.

REPÜLÉSI TAPASZTALAT LÉGHAJÓN

Flight experience on airship

A Repülési idő léghajó
pilótaként

Flight time as airship pilot

PIC idő

PIC time

 

SPIC idő

SPIC time

 

Teljes repülési idő

Total flight time

 

Kétkormányos képzési idő

Dual instruction time

 

B Útvonal repülési idő

Cross-country time

PIC idő

PIC time

 

SPIC idő

SPIC time

 

Teljes repülési idő útvonalon

Total cross-country time

 

A 45 km (25NM) útvonalrepülés dátuma

Date of the 45 kms (25NM) cross-country flight

 

C Többpilótás léghajón
repült idő

Flight time on multi-pilot airship

PIC idő

PIC time

 

F/O idő

F/O time

 

Teljes repülési idő

Total flight time

 

D Műszeres idő

Instrument time

PIC idő

PIC time

 

F/O idő

F/O time

 

Teljes repülési idő

Total flight time

 

Műszeres képzési idő

Received instrument instruction time

 

E Éjszaka repült idő

Flight time by night

PIC idő

PIC time

 

F/O idő

F/O time

 

Teljes repülési idő

Total flight time

 

F MCC képzés

MCC training


Igen Nem

Yes     NO

Dátum

Date

G Felszállások és
leszállások száma

Number of T/O and LDG

 

5.

EGYÉB REPÜLÉSI TAPASZTALAT

Other flight experience

Milyen légijármű pilóta szakszolgálati engedéllyel rendelkezik?

Other flight crew license

PPL(A) , CPL(A) , ATPL(A) , PPL(PLA) , CPL(PLA) , ATPL(PLA) , PPL(H) ,
CPL(H) , ATPL(H)

A légijármű pilóta szakszolgálati engedély(ek) száma(i):

The flight crew license(s)’s number(s):

A Repülési idő repülőgép pilótaként

Flight time as aeroplane pilot

PIC idő

PIC time

 

B Repülési idő helyből felszálló repülőgép pilótaként

Flight time as powered-lift pilot

PIC idő

PIC time

 

C Repülési idő helikopter pilótaként

Flight time as helicopter pilot

PIC idő

PIC time

 

6.

A KÉRELMEZŐ NYILATKOZATA

Declaration by the applicant

A megadott adatok a valóságnak megfelelnek.

I declare that the above datas are correct.

Dátum:______________________________    Aláírás:_________________________________

Date    Signature

7.

BENYÚJTANDÓ IRATOK

Attachments

- Az iskolai végzettséget igazoló dokumentum fénymásolata

- Copy of Highest education’s certificate

- Az elméleti vizsgát igazoló jegyzőkönyv fénymásolata

- Copy of theoretical knowledge examination report form

- Típusjogosítás elméleti ismereti vizsga kérelem (ha alkalmazandó)

- Application for type rating theoretical knowledge examination (if applicable)

- Típusjogosítás jártassági vizsga kérelem (ha alkalmazandó)

- Application for type rating skill test (if applicable)

- Típusjogosítás meghosszabbítás kérelem (ha alkalmazandó)

- Application for type rating revalidation (if applicable)

- Bizonyítvány az MCC képzésről (…./2009…(..). KHEM rendelet 6. melléklet 3. függelék) (ha
alkalmazandó)

- Certificate of MCC training (if applicable)

- A repülési napló fénymásolata

- Copy of Pilot Logbook

4.4. Léghajó típusjogosítás, műszerjogosítás (IR(AS), repülés-oktatói jogosítás (FI(AS)) elméleti ismereti vizsga kérelem

légiközlekedési hatóság

 

(Logo)

Léghajó típusjogosítás, műszerjogosítás (IR(AS), repülés-oktatói jogosítás (FI(AS)) elméleti ismereti
vizsga kérelem

1.

A KÉRELMEZŐ ADATAI

Applicant’s datas

Név

Name

 

Születési dátum, hely

Date and place of birth

 

Anyja neve

Mother’s name

 

Lakcím

Address

 

Levelezési cím

Postal address
Ugyanaz, mint a lakcím

Same as above

 

Anyanyelv

Native Language

 

Iskolai végzettség

Highest education

 

Telefon-/Mobil-/Faxszám

Phone/Mobile phone/Fax number

 

E-mail cím

E-mail address

 

2.

LÉGHAJÓ PILÓTA ENGEDÉLY

Airship Pilot License

Milyen léghajó pilóta szakszolgálati engedéllyel, jogosítással rendelkezik?

Airship pilot license, rating(s)

PPL(AS)     CPL(AS)     Száma:___________________________________

    Number:

A jogosítás neve

Rating(s)

A jogosítás érvényességi ideje

Validity of rating(s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

KÉRELEM

Application

Milyen léghajó pilóta jogosítás elméleti ismereti vizsgát kér?

What kind of airship pilot rating’s theoretical knowledge examination apply for?

Típusjogosítás ,     műszerjogosítás (IR(AS) ,     repülés-oktatói jogosítás (FI(AS)) ,

type rating    instrument rating    Flight instructor rating

Igazoljuk, hogy a kérelmező a ………/2009. (…) KHEM rendelet 6. mellékletének
3.1.3.1.1./3.2.2.2.1./3.3.2.4.1. pontjában meghatározott elméleti képzést sikeresen elvégezte.

This is to certify that the applicant has satisfactorily completed the theoretical knowledge course in accordance with the 3.1.3.1.1./3.2.2.2.1./3.3.2.4.1. of appendix 6 to ……./2009. (…) KHEM regulations.

    P.H.     ________________________________________

        Képzési szervezet képzésvezetőjének aláírása

        Signature of training organisation’s Head of Training

4.

A KÉRELMEZŐ NYILATKOZATA

Declaration by the applicant

A megadott adatok a valóságnak megfelelnek.

I declare that the above datas are correct.

Dátum:______________________________    Aláírás:_________________________________

Date    Signature

5.

BENYÚJTANDÓ IRATOK

Attachments

- Az iskolai végzettséget igazoló dokumentum fénymásolata

- Copy of Highest education’s certificate

4.5. Léghajó típusjogosítás, műszerjogosítás (IR(AS), repülés-oktatói jogosítás (FI(AS)) és NVFR jogosítás
jártassági vizsga kérelem

légiközlekedési hatóság

 

(Logo)

Léghajó típusjogosítás, műszerjogosítás (IR(AS), repülés-oktatói jogosítás (FI(AS)), NVFR jogosítás
jártassági vizsga kérelem

1.

A KÉRELMEZŐ ADATAI

Applicant’s datas

Név

Name

 

Születési dátum, hely

Date and place of birth

 

Anyja neve

Mother’s name

 

Lakcím

Address

 

Levelezési cím

Postal address

Ugyanaz, mint a lakcím

Same as above

 

Anyanyelv

Native Language

 

Iskolai végzettség

Highest education

 

Telefon-/Mobil-/Faxszám

Phone/Mobile phone/Fax number

 

E-mail cím

E-mail address

 

2.

LÉGHAJÓ PILÓTA ENGEDÉLY

Airship Pilot License

Milyen léghajó pilóta szakszolgálati engedéllyel, jogosítással rendelkezik?

Airship pilot license, rating(s)

PPL(AS)     CPL(AS)         Száma:___________________________________

    Number:

A jogosítás neve

Rating(s)

A jogosítás érvényességi ideje

Validity of rating(s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

KÉRELEM

Application

Milyen léghajó pilóta jogosítás jártassági vizsgát kér?

What kind of airship pilot rating’s skill test apply for?

Típusjogosítás ,     műszerjogosítás (IR(AS) ,     repülés-oktatói jogosítás (FI(AS)) ,

type rating    instrument rating    Flight instructor rating

NVFR jogosítás

NVFR rating

Igazoljuk, hogy a kérelmező a ………/2009. (…) KHEM rendelet 6. mellékletének
3.1.3.1.2./3.2.2.2.2./3.3.2.4.2. pontjában meghatározott repülési képzést sikeresen elvégezte.

This is to certify that the applicant has satisfactorily completed the flight training course in accordance with the
3.1.3.1.2./3.2.2.2.2./3.3.2.4.2. of appendix 6 to ……./2009. (…) KHEM regulations.

    P.H.     ________________________________________

        Képzési szervezet képzésvezetőjének aláírása

        Signature of training organisation’s Head of Training

4.

REPÜLÉSI TAPASZTALAT LÉGHAJÓN

Flight experience on airship

A Repülési idő léghajó
pilótaként

Flight time as airship pilot

PIC idő

PIC time

 

SPIC idő

SPIC time

 

Teljes repülési idő

Total flight time

 

Kétkormányos képzési idő

Dual instruction time

 

B Útvonal repülési idő

Cross-country time

PIC idő

PIC time

 

SPIC idő

SPIC time

 

Teljes repülési idő útvonalon

Total cross-country time

 

Képzési idő útvonalon

Cross-country flight training time

 

A 45 km (25 NM) útvonalrepülés dátuma

Date of the 45 km(25 NM) long cross-country flight

 

C Többpilótás léghajón
repült idő

Flight time on multi-pilot airship

PIC idő

PIC time

 

F/O idő

F/O time

 

Teljes repülési idő

Total flight time

 

D Műszeres idő

Instrument time

PIC idő

PIC time

 

F/O idő

F/O time

 

Teljes repülési idő

Total flight time

 

FNPT-n, FFS-en repült idő

Flight time on FNPT, FFS

 

Műszeres képzési idő

Received instrument instruction time

 

E Éjszaka repült idő

Flight time by night

PIC idő

PIC time

 

F/O idő

F/O time

 

Teljes repülési idő

Total flight time

 

F Felszállások száma

Number of take-offs

 

5.

EGYÉB REPÜLÉSI TAPASZTALAT

Other flight experience

Milyen légijármű pilóta szakszolgálati engedéllyel rendelkezik?

Other flight crew license

PPL(A) , CPL(A) , ATPL(A) , PPL(PLA) , CPL(PLA) , ATPL(PLA) , PPL(H) ,

CPL(H) , ATPL(H)

A légijármű pilóta szakszolgálati engedély(ek) száma(i):

The flight crew license(s)’s number(s):

Milyen légijármű pilóta jogosítással rendelkezik?

Flight crew license rating(s)

IR(A) , IR(PLA) , IR(H) , FI(A) , FI(PLA) , FI(H)

6.

A KÉRELMEZŐ NYILATKOZATA

Declaration by the applicant

A megadott adatok a valóságnak megfelelnek.

I declare that the above datas are correct.

Dátum:______________________________    Aláírás:_________________________________

Date    Signature

7.

BENYÚJTANDÓ IRATOK

Attachments

- Az iskolai végzettséget igazoló dokumentum fénymásolata

- Copy of Highest education’s certificate

- Az elméleti vizsgát igazoló jegyzőkönyv fénymásolata

- Copy of theoretical knowledge examination report form

- A repülési napló fénymásolata

- Copy of Pilot Logbook

4.6. Léghajó típusjogosítás, műszerjogosítás (IR(AS), repülés-oktatói jogosítás (FI(AS)) meghosszabbítás
kérelem

légiközlekedési hatóság

 

(Logo)

Léghajó típusjogosítás, műszerjogosítás (IR(AS), repülés-oktatói jogosítás (FI(AS))
meghosszabbítás kérelem

1.

A KÉRELMEZŐ ADATAI

Applicant’s datas

Név

Name

 

Születési dátum, hely

Date and place of birth

 

Anyja neve

Mother’s name

 

Lakcím

Address

 

Levelezési cím

Postal address

Ugyanaz, mint a lakcím

Same as above

 

Anyanyelv

Native Language

 

Iskolai végzettség

Highest education

 

Telefon-/Mobil-/Faxszám

Phone/Mobile phone/Fax number

 

E-mail cím

E-mail address

 

2.

KÉRELEM

Application

Milyen léghajó pilóta jogosítás meghosszabbítását kéri?

What kind of airship pilot rating’s revalidation apply for?

Típusjogosítás ,     műszerjogosítás (IR(AS) ,     repülés-oktatói jogosítás (FI(AS)) ,

type rating    instrument rating    Flight instructor rating

3.

REPÜLÉSI KÖVETELMÉNYEK

Flight requirements

A Típusjogosítás

Type rating

Fel és leszállások száma az adott típussal a megelőző 12 hónapban

Number of T/O and LND on the type in the previous 12 months

 

B Műszerjogosítás (IR(AS)

Instrument rating

IFR szerint repült idő a megelőző
12 hónapban

IFR flight time in the previous 12 months

 

C Repülés-oktatói jogosítás (FI(AS))

Flight Instructor rating

Repülés oktatási idő a megelőző
36 hónapban 12 hónaponként

Flight time as instructor in the previous 36 months 12 monthly

/ /

4.

A REPÜLÉS OKTATÓ NYILATKOZATA (HA ALKALMAZANDÓ)

Flight instructor’s declaration (if applicable)

Igazolom, hogy a kérelmező a ………/2009. (…) KHEM rendelet 6. mellékletének 3.1.4.2. (2)/3.2.3.2.(2)/3.3.3.2.(2) pontjában meghatározott gyakorlatba hozó repülést végrehajtotta.

I hereby certify that the applicant completed the additional practice flight according to the 3.1.4.2. (2)/3.2.3.2.(2)/3.3.3.2.(2) of
appendix 6 to ……./2009. (…) KHEM regulations.

    ______________________________________

    A repülés oktató aláírása

    Signature of FI(AS)

5.

A KÉSZSÉG ELLENŐRZŐ REPÜLÉS ADATAI (HA ALKALMAZANDÓ)

Proficiency check’s datas (if applicable)

A repülés dátuma

Date of flight

 

A vizsgáztató aláírása

Examiner’s signature

 

A vizsgáztatói felhatalmazás száma

Examiner authorization’s number

 

6.

A KÉRELMEZŐ NYILATKOZATA

Declaration by the applicant

A megadott adatok a valóságnak megfelelnek.

I declare that the above datas are correct.

Dátum:______________________________    Aláírás:_________________________________

Date    Signature

7.

BENYÚJTANDÓ IRATOK

Attachments

- A repülési napló fénymásolata

- Copy of Pilot Logbook

4.7. Léghajó repülés-vizsgáztatói felhatalmazás kérelem és újraengedélyezési kérelem
légiközlekedési hatóság
    (Logo)
Léghajó repülés-vizsgáztatói felhatalmazás kérelem és újraengedélyezési kérelem

1.

A KÉRELMEZŐ ADATAI

Applicant’s datas

Név

Name

 

Születési dátum, hely

Date and place of birth

 

Anyja neve

Mother’s name

 

Lakcím

Address

 

Levelezési cím

Postal address

Ugyanaz, mint a lakcím

Same as above

 

Anyanyelv

Native Language

 

Iskolai végzettség

Highest education

 

Telefon-/Mobil-/Faxszám

Phone/Mobile phone/Fax number

 

E-mail cím

E-mail address

 

2.

LÉGHAJÓ PILÓTA ENGEDÉLY

Airship Pilot License

Milyen léghajó pilóta szakszolgálati engedéllyel, jogosítással rendelkezik?

Airship pilot license, rating(s)

PPL(AS)     CPL(AS)         Száma:___________________________________

                    Number:

A jogosítás neve

Rating(s)

A jogosítás érvényességi ideje

Validity of rating(s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

REPÜLÉSI TAPASZTALAT

Flight experience

Repülési idő léghajó pilótaként

Flight time as airship pilot

Teljes repülési idő

Total flight time

 

Repülés oktatási idő

Flight instruction time

 

4.

REPÜLÉSI KÖVETELMÉNY ÚJRAENGEDÉLYEZÉSHEZ (HA ALKALMAZANDÓ)

Flight requirements for re-authorization (if applicable)

Jártassági vizsgák/készség ellenőrzések száma a megelőző
3 évben évente

Skill test/proficiency check number in the previous 3 years yearly

/ /

5.

A KÉRELMEZŐ NYILATKOZATA

Declaration by the applicant

A megadott adatok a valóságnak megfelelnek.

I declare that the above datas are correct.

Dátum:______________________________    Aláírás:_________________________________

Date    Signature