• Tartalom

322/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet

322/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet módosításáról1

2010.01.01.

A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés e) és n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tr.) a következő 2/A. §-sal egészül ki:

2/A. § (1) Az Szt. 117/B. §-a szerinti esetben az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését egy év időtartamra, tartós bentlakásos intézmény esetén legfeljebb három év időtartamra vállalhatja, amely időtartam meghosszabbítható.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti időtartam meghosszabbítására nem kerül sor, az Szt.-nek a személyi térítési díj megállapítására vonatkozó általános szabályait kell alkalmazni.”

2. § A Tr. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

11. § Ha a fenntartó az étkeztetést több főzőhelyről biztosítja, az intézményi térítési díjat főzőhelyenként eltérően is meghatározhatja. Egy településen működtetett több főzőhely esetén az intézményi térítési díjat akkor lehet eltérően meghatározni, ha az ellátásban részesülő választhat, hogy az étkezést melyik főzőhelyről veszi igénybe.”

3. § A Tr. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, és a §-t megelőzően a következő alcímmel egészül ki:

„Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
14. § (1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és a finanszírozási szerződésben meghatározott egy ellátottra jutó állami hozzájárulás különbségének egy napra jutó összegét.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában napok számaként azok a napok vehetők figyelembe, amelyeken a szolgáltató – működő jelzőkészülék kihelyezésével – jelzőrendszeres házi segítségnyújtást biztosít.
(3) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díj azokra az ellátási napokra állapítandó meg, melyeken az igénylő otthonában működő jelzőkészülék található.”

4. § A Tr. 28. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A rehabilitációs lakóotthonban elhelyezett személy távolléte idejére személyi térítési díjként a lakhatási költség 100%-át fizeti. Távollétnek minősül – a rendszeres hétvégi távollét kivételével – az a gondozási nap, melyen az ellátott nem tartózkodik az intézményben.”

5. § A Tr. 31. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Kormány az Szt. 119. §-a (3) bekezdésének alkalmazása során szociális hatóságnak az intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes szociális és gyámhivatalt jelöli ki.”

6. § (1) Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.

(2) Étkeztetést is nyújtó nappali ellátás esetén a családi jövedelemszámítást – amennyiben arra 2010. január 1-jéig nem került sor – a személyi térítési díj e rendelet hatálybalépését követő első felülvizsgálatáig kell elvégezni.

(3) Hatályát veszti a Tr.

b) 3. § (5) bekezdésében és 6. § első mondatában a „ , a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás” szöveg,

d) 26. § (1) bekezdés a) pontjában az „illetve munkarehabilitációs díja,” szöveg.

(4) A Tr.

a) 1. § (1) bekezdésében a „normatív állami támogatást” szövegrész helyébe a „normatív állami hozzájárulást, illetve külön jogszabály szerinti költségvetési támogatást” szöveg,

b) 2. § (1) bekezdésében a „tárgyévi normatív állami hozzájárulás” szövegrész helyébe a „tárgyévi normatív állami hozzájárulás, illetve a szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési támogatásának” szöveg,

c) 3. § (3) bekezdésében és 4/B. §-ában a „forintra” szövegrész helyébe a „tíz forintra” szöveg,

d) 6. § második mondatában az „Ebben az esetben” szövegrész helyébe az „Ebben az esetben – ide nem értve az Szt. 117/B. §-ában meghatározott esetet –„ szöveg,

e) 13. § (1) bekezdésében az „összege ne haladja meg” szövegrész helyébe az „összege – az Szt. 117/B. §-ában meghatározott esetet kivéve – ne haladja meg” szöveg,

f) 24. §-ában az „elkülönített betétkönyvben” szövegrész helyébe az „elkülönített betétkönyvben, vagy elkülönített letéti számlán” szöveg

lép.

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 249. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére