• Tartalom

326/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet

326/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról1

2010.01.01.

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. §-ának e) pontjában, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. §-ának a) pontjában, valamint a mezőgazdasági élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény 10. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő új 20. §-sal egészül ki:

20. § A mezőgazdasági élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény tekintetében a Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként a Központot jelöli ki.”

2. § Az R. 42/C. §-a (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kormány]

c) a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 51/A. §-a szerinti szakértői tevékenység tekintetében a Szolgtv. szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a Központot jelöli ki.”

3. § (1) A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet a következő új 10. §-sal egészül ki:

10. § (1) A mezőgazdasági őstermelői igazolvány és az 5. § (3) bekezdése szerinti új igazolvány kiállításáért, továbbá annak évenkénti érvényesítéséért a kiállítót díj illeti meg, amely annak saját bevétele.
(2) A díj mértéke
a) új igazolvány kiadása esetén – beleértve az igazolvány cseréjét, pótlását is (a továbbiakban együtt: igazolvány kiállítása) – 1000 forint,
b) az értékesítési betétlap kiadásáért 1000 forint.
(3) A gazdaság adataira vonatkozó adatok módosításának bejelentése díjmentes.
(4) A díjat az őstermelői igazolvány, illetve az értékesítési betétlap kiállítását igénylő természetes személynek (a továbbiakban: igénylő) kell megfizetnie.
(5) A díj befizetését az átutaláson kívül fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel az MgSzH területi szervének a 4. számú mellékletben felsorolt, a Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási keretszámlájára lehet teljesíteni. Amennyiben az igénylő a díjat fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel teljesíti, azon fel kell tüntetni az MgSzH területi szerve által az eljárás megindításakor adott ügyirat azonosítót.
(6) A díjat az igénylő az igazolvány kiállítását megelőzően köteles megfizetni. A díj befizetését a fizetési számlára történő készpénzbefizetést igazoló szelvényrészével vagy a számlájának megterhelését tartalmazó napi kivonattal az igazolvány, illetve értékesítési betétlap kiadásakor kell igazolni.
(7) A díj befizetéséről szóló hitelt érdemlő igazolást az igénylő – az 1. számú melléklete szerinti – adatnyilvántartó lapjához kell csatolni.
(8) A befizetett összegről az MgSzH területi szerve az igazolvány, illetve értékesítési betétlap kiadásával egyidejűleg számviteli bizonylatot állít ki. A számviteli bizonylaton a teljesítés időpontja azonos az igazolvány, illetve értékesítési betétlap kiadásának időpontjával.
(9) Az e §-ban nem szabályozott kérdésekre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. §-ában, 31. §-ának (1)–(3) bekezdésében, 32. §-ában, valamint 82. §-ában előírt rendelkezéseket kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az ott nevesített illetéken díjat kell érteni.”

(2) A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet az e rendelet melléklete szerinti 4. számú melléklettel egészül ki.

4. § Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Melléklet a 326/2009. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerveinek előirányzat-felhasználási keretszámlái

Intézmény megnevezése

Előirányzat-felhasználási keretszámla

1.

Baranya Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

10025003-00289809-00000000

2.

Bács-Kiskun Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

10025004-00289799-00000000

3.

Békés Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

10026005-00289847-00000000

4.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

10027006-00289861-00000000

5.

Csongrád Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

10028007-00289737-00000000

6.

Fejér Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

10029008-00289775-00000000

7.

Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

10032000-00289830-00000000

8.

Győr-Moson-Sopron Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

10033001-00289720-00000000

9.

Hajdú-Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

10034002-00289706-00000000

10.

Heves Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

10035003-00289878-00000000

11.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

10045002-00289768-00000000

12.

Komárom-Esztergom Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

10036004-00289885-00000000

13.

Nógrád Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

10037005-00289892-00000000

14.

Somogy Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

10039007-00289854-00000000

15.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

10044001-00289751-00000000

16.

Tolna Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

10046003-00289823-00000000

17.

Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

10047004-00289816-00000000

18.

Veszprém Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

10048005-00289744-00000000

19.

Zala Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

10049006-00289902-00000000

1

A rendelet a 4. § alapján hatályát vesztette 2010. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére