• Tartalom

329/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet

329/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet

a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezeteknek a 2009/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti jegyzékbe való felkerülése céljából lefolytatandó eljárásról1

2012.01.01.

A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés j) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2009/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti feljogosított egységek – a 4. cikk (3) bekezdése alapján az Európai Bizottság által vezetett és az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett – jegyzékébe (a továbbiakban: jegyzék) a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 2. § e) pontja szerinti fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezet (a továbbiakban: fogyasztóvédelmi szervezet) kérheti felvételét.

2. § (1) A jegyzékbe történő felvételre irányuló kérelmet a fogyasztóvédelemért felelős miniszterhez (a továbbiakban: miniszter) kell benyújtani.

(2) A kérelemben az Fgytv. 2. § e) pontjában foglaltaknak való megfelelést a fogyasztóvédelmi szervezet

a)2 a társadalmi szervezetekről szóló külön jogszabály szerinti bírósági nyilvántartásban való szereplése tekintetében a törvényszék által kiállított, a társadalmi szervezet bírósági nyilvántartásba bejegyzett hatályos adatairól szóló harminc napnál nem régebbi kivonattal,

b) tevékenységének legalább két éve a fogyasztói érdekek védelmére történő kiterjedését a bírósági nyilvántartásba vételről, vagy tevékenységének e tekintetben történő változása esetén a nyilvántartásba bejegyzett adat megváltozásának bejegyzéséről szóló bírósági határozat másolatával, továbbá

c) a legalább ötven fő természetes személy taggal való rendelkezése tekintetében a fogyasztóvédelmi szervezet képviselőjének nyilatkozatával

kell igazolni.

(3) A kérelemben meg kell jelölni, hogy a fogyasztóvédelmi szervezet mely tevékenységi köre irányul a fogyasztói érdekek védelmére.

(4) Ha a kérelmező a (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott adatokat nem igazolja, a miniszter a kérelem elbírálásához adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordul az adatokról nyilvántartást vezető bírósághoz.

3. § Ha a kérelem megfelel a 2. § (2)–(3) bekezdésében foglaltaknak, illetve ha az adatokról nyilvántartást vezető bíróság a kérelmező tekintetében igazolja a 2. § (2) bekezdés a), illetve b) pontjában foglaltak fennállását, a miniszter – a fogyasztóvédelmi szervezet nevének és tevékenységi körének megadásával – kezdeményezi az Európai Bizottságnál a fogyasztóvédelmi szervezet jegyzékbe való felvételét.

4. § Ha a jegyzékben szereplő fogyasztóvédelmi szervezet 2. § (3) bekezdése szerinti fogyasztóvédelmi tevékenységi köre módosul, köteles azt haladéktalanul bejelenteni a miniszternek. A miniszter a bejelentés alapján kezdeményezi az Európai Bizottságnál a fogyasztóvédelmi szervezet tevékenységi köre módosulásának a jegyzékben történő átvezetését.

5. § (1) A jegyzékben szereplő fogyasztóvédelmi szervezet bármikor kérheti a miniszternél a jegyzékből való törlését.

(2) Ha a jegyzékben szereplő fogyasztóvédelmi szervezet

a) a körülményekben beállott változás folytán már nem felel meg az Fgytv. 2. § e) pontjában foglalt feltételeknek, vagy

b) a feloszlásáról vagy más társadalmi szervezettel való egyesüléséről döntött,

köteles azt haladéktalanul bejelenteni a miniszternek.

(3) A kérelem, illetve a bejelentés alapján a miniszter kezdeményezi az Európai Bizottságnál a fogyasztóvédelmi szervezet jegyzékből való törlését.

6. § Ha a jegyzékben szereplő fogyasztóvédelmi szervezet megszűnésének megállapítása vagy a fogyasztóvédelmi szervezet feloszlatása a miniszter hivatalos tudomására jut, az erről szóló bírósági határozat alapján kezdeményezi az Európai Bizottságnál a fogyasztóvédelmi szervezet jegyzékből való törlését.

7. § A miniszter a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályai szerint jár el.

8. § (1) Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.

(2)3

(3)4

9. § E rendelet a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról szóló, 2009. április 23-i 2009/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének és 4. cikke (2) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

1

A rendeletet az 530/2022. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. §-a hatályon kívül helyezte 2023. június 25. napjával.

2

A 2. § (2) bekezdés a) pontja a 314/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 19. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 8. § (2) bekezdését a (3) bekezdés hatályon kívül helyezte.

4

A 8. § (3) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére