• Tartalom

33/2009. (XII. 30.) SZMM rendelet

33/2009. (XII. 30.) SZMM rendelet

a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet módosításáról1

2010.01.01.

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 20. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva – a Munkaerőpiaci Alap Irányító Testülete véleményének meghallgatásával – a következőket rendelem el:

1. § A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet (a továbbiakban R.) a 15. §-át követően a következő alcímmel és 16–17. §-sal egészül ki:

„Rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy foglalkoztatásának támogatása
16. § (1) Az Flt. 16/B. §-ában meghatározott támogatás nyújtásának további feltétele, hogy a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy felvételének az érintett munkaadó munkavállalói létszámának nettó növekedését kell eredményeznie az előző 12 hónap átlagához viszonyítva, kivéve, ha a munkahely megüresedésére a munkaviszonynak a munkavállaló részéről történő megszüntetése, munkaképtelenné válása, öregségi nyugdíjazás, illetőleg a munkáltató rendkívüli felmondása és nem létszámleépítés következtében került sor.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás nem nyújtható a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 106. §-a, 150. § (1) bekezdése, valamint 193/C. § a) pontja szerinti foglalkoztatáshoz.
(3) A támogatás igénybevételével egyidejűleg ugyanazon munkavállaló foglalkoztatásához – a helyközi utazás támogatása, a csoportos személyszállítás támogatása, valamint a külön törvény szerint igénybe vehető START EXTRA kártyával rendelkező személy foglalkoztatásához kapcsolódó járulékkedvezmény kivételével – más támogatás nem vehető igénybe.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás kizárólag az általános csoportmentességi rendelet I. fejezetében és 40–41. cikkében foglaltakkal összhangban nyújtható. Az igényelhető támogatás összegének meghatározásakor figyelembe kell venni az általános csoportmentességi rendelet 7. cikkének (4) bekezdésében foglalt rendelkezéseket. Az összeg kiszámításánál figyelembe kell venni az Mt. 85/A. (1) bekezdése szerinti munkáltató esetében a jogelőd munkáltató részére nyújtott támogatást is.
(5) A rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy felvételéhez nyújtható támogatás támogatási intenzitása nem haladhatja meg a felvételt követő legfeljebb 12 hónap bruttó bérköltségének 50 százalékát. Ha a foglalkoztatás az előbbi időszaknál rövidebb a támogatást arányosan csökkenteni kell.
(6) Megváltozott munkaképességű rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy felvételéhez nyújtott támogatás támogatási intenzitása nem haladhatja meg a bármely adott időszak – amely alatt a megváltozott munkaképességű rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy foglalkoztatása történik – bruttó bérköltségének 75 százalékát. Ha a foglalkoztatás az előbbi időszaknál rövidebb a támogatást arányosan csökkenteni kell.
17. § (1) A 16. § (1) bekezdésben meghatározott támogatás iránti kérelmet a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy foglalkoztatásának megkezdését megelőzően kell benyújtani.
(2) Meg kell szüntetni a 16. § (1) bekezdésében meghatározott támogatás folyósítását, illetőleg a kifizetett támogatást – a kötelezettségszegés arányában részben vagy egészben – vissza kell fizetni, ha a munkaadó a vállalt foglalkoztatási kötelezettségének nem tesz eleget. Mentesül a munkaadó a visszafizetési kötelezettség alól, ha igazolja, hogy a munkaviszony azonnali hatállyal a próbaidő alatt, a munkaadó rendkívüli felmondása, jogutód nélküli megszűnése, vagy a munkavállaló rendes felmondása következtében szűnt meg, illetőleg a munkaadó által elrendelt állásidő mértéke a foglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt nem éri el a 20 munkanapot.
(3) A munkaügyi központ a munkaadó által benyújtott igénylés alapján a támogatást havonta utólag folyósítja.”

2. § Az R. 27/B. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, és ezzel egyidejűleg a jelenlegi (2) bekezdés számozása (3) bekezdésre változik:

„(2) Az e rendeletben szabályozott támogatások nyújtása során kiemelt szempontként kell figyelembe venni az olyan személy foglalkoztatásának elősegítését, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi CIX. törvény 55. § (2) bekezdése alapján szüntették meg.”

3. § (1) Ez a rendelet 2010. január 1-jén hatályba.

(2) Az R. 18/A. § (9) bekezdésében a „(7) bekezdésében” szövegrész helyébe a „(7) bekezdésben” szöveg lép.

(3) Ez a rendelet az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

(4) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az Aktív foglalkoztatási célok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 21/1999. (IV. 28.) GM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdésében a „Foglalkoztatáspolitikai” szövegrész helyébe „Szociális” szöveg lép.

(5) A Rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az előirányzatból nyújtott támogatásokkal kapcsolatos – 2009. december 31-én még le nem zárt – pályázatok (hatósági szerződések) kezelésével, működtetésével kapcsolatos részfeladatokat a minisztérium megbízásából a beruházás helye szerint illetékes regionális munkaügyi központ látja el.”

(6) Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 3. § (6) bekezdése alapján hatályát vesztette 2010. január 2. napján.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére