• Tartalom

33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelet

33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelet

a szélerőmű kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeiről, a pályázat minimális tartalmi követelményeiről, valamint a pályázati eljárás szabályairól

2018.01.01.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 16. és 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed

a)1 a szélerőművi kapacitás-létesítési jogosultságot igénylő, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti, belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezetre, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal),

b) az elosztó vagy átviteli hálózathoz csatlakozó olyan szélerőműre, amely

ba) a háztartási méretet meghaladja, de a 0,5 MW teljesítőképességet nem éri el (nem engedélyköteles kiserőmű), vagy

bb) 0,5 MW vagy ezt meghaladó teljesítőképességű, de az 50 MW teljesítőképességet nem éri el,

c) a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET)

ca) 7. § (2) bekezdése szerinti szélerőmű és szélerőmű park (a továbbiakban együtt: szélerőmű) kapacitás létesítésére, bővítésére, elosztó vagy átviteli hálózathoz történő csatlakoztatására,

cb) szerinti, az elosztó vagy átviteli hálózathoz nem csatlakozó kiserőmű létesítésére jogosító kiserőművi összevont engedéllyel rendelkező szélerőmű elosztó vagy átviteli hálózathoz történő csatlakoztatására

(a továbbiakban együtt: létesítés) irányuló pályázati kiírás feltételeire, a pályázat minimális tartalmi követelményeire, valamint a pályázati eljárásra.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a villamosműhöz nem csatlakozó és a háztartási méretű szélerőműre.

Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában

a) hirdetmény: a pályázat kiírásáról szóló értesítés, amelyben a Hivatal az e rendeletben foglaltak szerint értesítést tesz közzé a pályázati eljárás megindításáról,

b) szélerőművi kapacitás-létesítési jogosultság: felhatalmazás, amely a pályázat nyertese részére biztosítja, hogy

ba) az 1. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában foglalt szélerőmű kapacitás létesítésére pályázó az e rendelet szerint lefolytatott pályázaton elnyert mértékű új szélerőművi kapacitást létesítsen,

bb) az 1. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában foglalt szélerőmű kapacitás létesítésére pályázó a VET 74. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott engedély iránti kérelmet nyújtson be új szélerőművi (e rendelet szerint lefolytatott pályázaton elnyert mértékű) kapacitás létesítésére,

bc) az 1. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti pályázó a szélerőművet elosztó vagy átviteli hálózathoz csatlakoztassa, és a kiserőművi összevont engedély e vonatkozásban történő módosítása iránt kérelmet nyújtson be,

c) kiírási dokumentáció: a pályázati eljárás és a pályázat benyújtásának részletes szabályait tartalmazó dokumentáció,

d) pályázat: a pályázó által a pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlat,

e) pályázati eljárás: új szélerőművi kapacitás létesítésére, valamint az 1. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti kiserőmű elosztó vagy átviteli hálózathoz történő csatlakoztatására vonatkozó, e rendelet szerint lefolytatott pályáztatási eljárás,

f)2 pályázó: a hirdetmény és a kiírási dokumentáció alapján szélerőművi kapacitás-létesítési jogosultságot (a továbbiakban: jogosultság) szerezni kívánó, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet,

g) társaságcsoport: azon vállalkozások összessége, amelyek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (2) bekezdés 7. pontja szerint kapcsolt vállalkozásnak minősülnek.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő fogalmakat a VET és a végrehajtására kiadott jogszabályok szerint kell értelmezni.

A pályázati eljárás célja

3. § (1) A pályázati eljárás célja

a) a felhasználói igények kielégítése érdekében új, korszerű szélerőmű kapacitások létesítésének elősegítése,

b)3 a fenntartható fejlődés érdekében az energiahatékonyság, az energiatakarékosság elveinek érvényesítése, valamint a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia részarányának növelése,

c) a jogosultság üzemgazdasági és nemzetgazdasági szempontból hatékony, átlátható, befolyásmentes, az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő szétosztása a műszakilag korlátozott lehetőségekre való tekintettel,

d)4 a fejlesztéspolitikai célok elősegítése

a villamosenergia-rendszer szabályozhatóságának és biztonságos működésének fenntartása mellett.

(2)5 A pályázati eljárás célja a kiírási dokumentáció szerinti pályázati eljárás tárgyát képező jogosultság tekintetében azoknak a pályázóknak a kiválasztása, akik az (1) bekezdésben meghatározott szempontrendszernek összességében a leginkább megfelelő pályázatot nyújtották be.

A Hivatal eljárására vonatkozó különös szabályok

4. § (1) A pályázati eljárás lebonyolításával kapcsolatos feladatokat – ideértve különösen a hirdetmény elkészítését és közzétételét, a kiírási dokumentáció kidolgozását, valamint a pályázatok értékelését – a Hivatal látja el.

(2)6 A Hivatal e rendelet szerinti eljárására – a (3)–(4) bekezdés szerinti eltéréssel – a VET 168. § (2)–(3) és (9)–(13) bekezdését, valamint az e rendeletben nem szabályozott egyéb kérdésekben az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényt (a továbbiakban: Ákr.) kell alkalmazni.

(3) A Hivatal e rendelet szerinti eljárása során az ügyintézési határidő – ide nem számítva a 15. § (1) bekezdése szerinti időtartamot – a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő napon kezdődik.

(4)7 A Hivatal e rendelet szerinti eljárása során az Ákr. szerinti hirdetményi kézbesítésnek nincs helye.

(5)–(6)8

(7) Az e rendelet szerinti pályázati eljárás nyelve a magyar.

A pályázati eljárás előkészítése

5. § (1)9 A Hivatal az energiapolitikáért felelős miniszter felkérésére elemzést végez a villamosenergia-rendszer középtávon várható teljesítményének egyensúlyáról, szabályozhatóságáról és biztonságos működéséről.

(2) Az elemzésben meg kell állapítani, hogy

a)10

b)11 a VET-ben meghatározottak szerint mekkora szélerőmű kapacitás építhető be az ország különböző területein és az egyes elosztó hálózati engedélyesek működési területein, valamint

c) milyen rendszerszabályozási feltételek teljesülése szükséges az új szélerőművi termelő kapacitás elosztó vagy átviteli hálózatra csatlakozásához.

(3)12

(4) A hálózati engedélyesek a Hivatal felszólítására kötelesek közreműködni az (1) bekezdésben meghatározott elemzés elkészítésében.

6. § (1)13 A Hivatal az elemzést követően az energiapolitikáért felelős miniszter felkérésére elkészíti a kiírási dokumentációt, valamint hirdetményt tesz közzé saját honlapján, az Európai Unió Hivatalos Lapjában, valamint legalább két országos napilapban. A hirdetmény közzétételén az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététel napját kell érteni.

(2) A hirdetménynek tartalmaznia kell a kiírási dokumentáció beszerzésének helyét, módját és határidejét, a kiíró megnevezését, valamint a kiírás tárgyát.

(3) A pályázatot az elosztó hálózati engedélyesek működési területeire vonatkozóan – hálózati engedélyesenként egyenlő vagy eltérő mértékben megosztva, illetve több működési területet összevonva vagy az ország egész területére – lehet kiírni.

(4) A Hivatal a kiírási dokumentáció elkészítésénél, a pályáztatásnál és az elbírálásnál külön szélerőmű kategóriákat állapíthat meg a következő szempontok szerint:

a)14 a háztartási méretet meghaladó, de a 0,5 MW-ot el nem érő teljesítőképességű (nem engedélyköteles) szélerőművek,

b)15 a 0,5 MW vagy annál nagyobb, de az 5 MW-ot nem meghaladó teljesítőképességű szélerőművek,

c)16 az 5 MW vagy annál nagyobb, de az 50 MW-ot nem meghaladó teljesítőképességű szélerőművek,

d)17

e) az elosztó vagy átviteli hálózathoz nem csatlakozó szélerőmű elosztó vagy átviteli hálózathoz csatlakoztatása.

(5) A kiírási dokumentációnak tartalmaznia kell

a) a pályázati eljárás rendjére vonatkozó alapvető szabályokat (különösen a pályázás feltételei, módja, a benyújtási határidők, a pályázati eljárás eredményessé vagy eredménytelenné nyilvánításának feltételei, a kiírási dokumentáció módosításának feltételei),

b) az elnyerhető jogosultság részletes leírását és feltételeit,

c) a (4) bekezdés a)–e) pontja szerint létrehozható termelő kapacitásokat,

d) a 7. § szerinti konzultáció feltételeit,

e)18 a 18. § szerinti ajánlati biztosíték rendelkezésre állásának igazolására vonatkozó feltételeket,

f) az értékelés jogszabályi kereteken belüli további részletes szempontjait, valamint az eredmény közzétételének módját.

Konzultáció

7. § A Hivatal a kiírási dokumentációban meghatározott módon, helyen és időben konzultációt tart. A konzultációt legkésőbb a benyújtási határidő lejártát megelőző 30. munkanapon kell megtartani. A konzultáción azok a szervezetek és a kiírási dokumentációban meghatározott számú képviselőik vehetnek részt, akik a kiírási dokumentációt – a hirdetményben meghatározott módon – beszerezték.

Részvétel és a pályázat benyújtása

8. § (1) A pályázati eljárásban nem vehet részt az a pályázó,

a) aki olyan szélerőmű termelő kapacitásának létesítésére pályázik, amely 50 MW vagy ezt meghaladó teljesítőképességű, illetve amely a bővítést követően érné el vagy haladná meg az 50 MW teljesítőképességet,

b) akinek a hirdetmény közzétételének napján, illetve a benyújtási határidő napján a Hivatallal szemben lejárt határidejű eljárásidíj-fizetési vagy felügyeletidíj-fizetési kötelezettsége van,

c) akinek a hirdetmény közzétételének napján egyéb, 60 napnál régebben lejárt esedékességű köztartozása van, kivéve ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,

d) akivel szemben a hirdetmény közzétételét megelőző három naptári éven belül a bíróság – a jogi személlyel szemben kiszabható büntetőjogi intézkedésekről szóló törvénnyel összhangban – bűncselekmény elkövetését jogerősen megállapította,

e)19 akivel szemben a hirdetmény közzétételét megelőző három naptári éven belül a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 11. §-a vagy 21. §-a, illetve az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke vagy 82. cikke szerinti véglegessé vált versenyfelügyeleti határozatban, vagy jogerős bírósági határozatban megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el,

f)20 akinek korábbi – öt évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését végleges közigazgatási vagy jogerős bírósági határozat megállapította,

g)21 akinek, aki jogelődjének vagy akivel egy társaságcsoportba tartozó vállalkozásnak a VET 74. § (1) bekezdése szerinti bármely engedélyét a hirdetmény közzétételét megelőző három éven belül – nem saját kérésére – visszavonták,

h) aki a pályázatában a pályázat elbírálását érdemben befolyásoló valótlan adatot közölt,

i)22

j) aki az új létesítendő szélerőművi termelő kapacitást – a pályázat benyújtásától számítottan – három évnél régebben gyártott berendezéssel kívánja megvalósítani,

k) aki végelszámolás alatt áll, vagy aki ellen csőd- vagy felszámolási eljárás folyamatban van,

l) aki a kiírási dokumentációt nem a hirdetményben meghatározott módon szerezte be,

m)23 aki az e rendelet szerinti határidőben nem igazolta az ajánlati biztosíték rendelkezésre állását,

n)24

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kizáró okra vonatkozóan a pályázó a pályázati eljárás során nyilatkozatban hozzájárul ahhoz, hogy az állami adóhatóság, a vámhatóság, a székhely vagy a termelő tevékenység végzésének telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság a nyilvántartott adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozására vonatkozó adatokat a Hivatal részére átadja.

(3) Egy társaságcsoporthoz tartozó vállalkozás közvetlenül vagy közvetve csak egy – azonos csatlakozási pontot megjelölő – pályázatot nyújthat be.

(4) Ha az 1. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti szélerőmű kapacitás létesítésére irányuló pályázat nyertesével szemben a pályázati eljárás eredményének kihirdetése után, de még a VET 74. § (1) bekezdés a) pontja szerinti engedély kiadása előtt az (1) bekezdésben meghatározott kizáró ok merül fel, vagy ez a pályázati eljárás eredményének kihirdetése után válik ismertté, akkor a pályázó nem kaphatja meg a VET 74. § (1) bekezdés a) pontja szerinti engedélyt.

(5) Ha az 1. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti szélerőmű kapacitás létesítésére irányuló pályázat benyújtása esetén a pályázóval szemben a pályázati eljárás eredményének kihirdetése után válik ismertté az (1) bekezdésben meghatározott kizáró ok fennállása, a Hivatal a pályázót a VET 96. § (2) bekezdése szerint eltilthatja a tevékenység folytatásától.

9. § (1) A pályázat kötelező tartalmi elemei a következők:

a) a pályázó azonosítására alkalmas adatok, különösen a neve, a cégjegyzék vagy nyilvántartási száma, a székhelye, az elérhetősége (levelezési címe, telefon-, telefaxszáma, e-mail címe),

b) a tervezett szélerőmű telephelyének adatai, különösen a helyrajzi száma, a címe, valamint a tervezett szélerőműnek – szélerőmű park esetén az annak részét képező valamennyi szélerőműnek – a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló jogszabály szerinti egységes országos vetületi koordinátái (a továbbiakban: EOV koordináta),

c) a szélgenerátor tervezett beszerzésének bemutatása,

d) a megvalósítani tervezett szélerőmű műszaki adatai, különösen

da) az erőműegység, a termelő berendezés gyártási éve,

db) a szabályozási képesség az üzemi szabályzatban meghatározott mérőszámok szerinti bontásban,

dc) a villamosenergia-rendszer szabályozhatóságát és a feszültség minőségének javítását szolgáló műszaki megoldások bemutatása,

dd) egyvonalas villamos kapcsolási rajz (a szélerőműtől a csatlakozási pontig).

(2) A pályázathoz csatolni kell

a) a beépítésre tervezett szélerőmű létesítéséhez más jogszabályok alapján szükséges, a pályázó nevére szóló környezetvédelmi engedély és villamosenergia-ipari építési engedély másolatát,

b) a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a hálózati üzemirányítás keretében, illetve a rendszerirányítás szempontjából szükséges esetekben hozzájárul termelésének az elosztó hálózati engedélyes vagy az átviteli rendszerirányító általi korlátozásához,

c) a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a kiírási dokumentációban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el,

d) a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy vele szemben az e rendeletben foglalt kizáró ok nem áll fenn,

e) a nem a cégjegyzékben nyilvántartott pályázó esetén a nyilvántartásba vételről szóló határozatot, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, hatályos alapító okiratot (egyéb létesítő okiratot), vagy annak közjegyző által hitelesített másolatát,

f) a pályázóban legalább 10% tulajdoni részesedéssel vagy szavazattal (a továbbiakban: befolyás) rendelkező személy megnevezését, valamint a befolyás mértékének megjelölését, beleértve a közvetett módon való befolyást is, továbbá a pályázóval egy társaságcsoporthoz tartozó más vállalkozás megnevezését,

g) a teljességi nyilatkozatot, amelyben a pályázó felelősséget vállal arra, hogy az f) pont szerinti befolyás megállapításához szükséges minden dokumentumot és információt rendelkezésre bocsátott,

h) a pályázónak a pályázati eljárásban történő teljes körű képviseletére jogosultak nevét, valamint a képviseleti jog igazolására alkalmas dokumentumot,

i)25

j) a hálózati csatlakozásra vonatkozó, a hálózati engedélyes által jóváhagyott csatlakozási tervet,

k) a 8. §-ban meghatározott követelmények teljesítésére vonatkozó igazolásokat, nyilatkozatokat, kivéve a 8. § (1) bekezdés c) pontja szerinti köztartozásra vonatkozó igazolást,

l)26

m)27 az ajánlati biztosíték rendelkezésre állását igazoló dokumentumot, valamint

n) az auditált szélhozam mérések adatait.

10. § (1)28 A pályázatot a kiírási dokumentációban meghatározott helyen, módon és határidőben kell benyújtani.

(2) Ha a pályázó nem magyar nyelven nyújt be dokumentumot, csatolni kell annak hiteles magyar nyelvű fordítását is. Vitatott esetben a magyar nyelvű változat az irányadó.

11. § (1) A részvételi feltételeknek a pályázati eljárás teljes tartama alatt meg kell felelni. Ha a pályázó nem felel meg a részvételi feltételeknek, a Hivatal a pályázót kizárja.

(2) A pályázó köteles a kiírási dokumentációban foglalt eljárási szabályokat betartani.

(3)29

Az Értékelő Bizottság

12. § (1) A Hivatal a pályázatok minősítésére és értékelésének előkészítésére öttagú bizottságot hoz létre, öt póttaggal (a továbbiakban: Értékelő Bizottság).

(2)30

(3) Az Értékelő Bizottságot a benyújtási határidő lejártáig kell létrehozni. Az Értékelő Bizottság az e rendelet és a kiírási dokumentáció által biztosított keretek között az ügyrendjét maga állapítja meg.

13. § (1) Az Értékelő Bizottság a következő feladatokat látja el:

a)31 közjegyző jelenlétében, a pályázók számára nyilvánosan jegyzőkönyvben rögzíti a pályázók és a pályázat azonosító adatait (pályázó neve, létesítés helye, igényelt kapacitás, kérelem beérkezésének időpontja),

b) elvégzi a 14. §-ban meghatározott – megfeleléssel összefüggő – minősítést, és ezt jegyzőkönyvben rögzíti,

c) értékeli a pályázatokat, és ennek eredményéről jegyzőkönyvet készít,

d) az a)–c) pontok alapján összefoglaló értékelést készít.

(2) Az Értékelő Bizottság a pályázati eljárás során folyamatosan jogosult ellenőrizni az e rendeletben és a kiírási dokumentációban előírtak betartását.

Minősítés32

14. § (1) Az Értékelő Bizottság a pályázatot a benyújtási határidő lejártától számított 45 munkanapon belül megvizsgálja abból a szempontból, hogy

a) a pályázóval szemben fenn áll-e a 8. § (1) és (4)–(5) bekezdésében meghatározott bármely kizáró ok,

b) a benyújtott dokumentumok alapján a pályázó megfelel-e az e rendeletben és a kiírási dokumentációban meghatározott követelményeknek.

(2) Ha az Értékelő Bizottság megállapítja, hogy a pályázóval szemben az (1) bekezdés a) pontja szerinti kizáró ok áll fenn, a pályázót a Hivatal kizárja.

(3)33 A pályázó egy alkalommal, legfeljebb 10 munkanap határidővel hiánypótlásra hívható fel.

(4)34 A hiánypótlási határidők elteltét követően az Értékelő Bizottság 20 munkanapon belül döntést hoz a pályázó megfelelőségéről.

(5)35 A hiánypótlási felhívás nem vonatkozhat az alábbi dokumentumokra:

a) a beépítésre tervezett szélerőmű létesítéséhez más jogszabályok alapján szükséges, a pályázó nevére szóló környezetvédelmi engedély és villamosenergia-ipari építési engedély másolata,

b) a hálózati csatlakozásra vonatkozó, a hálózati engedélyes által jóváhagyott csatlakozási terv.

Értékelés36

15. §37 (1) A minősített pályázókat az Értékelő Bizottság ajánlataik beérkezési sorrendje alapján sorba rendezi és ezen sorrend alapján a legkorábban beérkezett pályázatokkal kezdve megállapítja a nyerteseket úgy, hogy a nyertesek által igényelt összkapacitás ne legyen nagyobb az egyes kategóriákban kiosztható jogosultságoknál.

(2) A pályázatok beérkezési sorrendjét a benyújtás során kapott időbélyeg alapján kell megállapítani.

A pályázati eljárás eredményének megállapítása

16. §38

17. § (1) A pályázat érvénytelen, ha

a) azt a kiírási dokumentációban meghatározott benyújtási határidő lejárta után nyújtották be,

b)39 a pályázó a 18. § szerinti ajánlati biztosíték rendelkezésre állását nem az előírtaknak megfelelően igazolta,

c)40

d) a pályázót a pályázati eljárásból kizárták,

e) egyéb módon nem felel meg az e rendeletben, valamint a kiírási dokumentációban meghatározott feltételeknek.

(2) A pályázati eljárás eredménytelen, ha

a) nem nyújtottak be pályázatot,

b)41 kizárólag érvénytelen pályázat került benyújtásra,

c) valamely pályázónak a pályázati eljárás tisztaságát vagy a többi pályázó érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt a Hivatal a pályázati eljárás érvénytelenítéséről dönt,

d)42

e)43 a pályázók legalább 10%-ával szemben e rendeletben meghatározott kizárási ok áll fenn és ez a pályázati eljárás céljának megvalósulását veszélyeztetheti.

(3) A Hivatal – az Értékelő Bizottság összefoglaló értékelése alapján – határozatban állapítja meg

a) a pályázati eljárás eredményes vagy eredménytelen voltát,

b) eredményesség esetén a pályázati eljárás nyertesét (nyerteseit),

c)44 a pályázati eljárás nyertese által megvalósítható szélerőmű alapvető adatait (elhelyezkedés, termelőegységek száma, megvalósítható villamos kapacitás).

(4) A Hivatal a (3) bekezdésben meghatározott döntéséről azonos tartalommal tájékoztatja a pályázókat, és döntését honlapján közzéteszi. A Hivatal a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításáról szóló határozatát – indokolással ellátva – teszi közzé.

(5) A Hivatal a kiírási dokumentációban kiírt összes jogosultság tekintetében több pályázót is nyertesnek nyilváníthat. Adott EOV koordinátákkal behatárolt területre csak egy pályázatot lehet nyertesnek minősíteni.

Ajánlati biztosíték igazolása45

18. §46 (1) A pályázat benyújtásával egyidejűleg a pályázó vagy a pályázóban 50%-os részesedést meghaladó tulajdonrésszel rendelkező közvetlen tulajdonos a pályázati eljárás során megszerezhető szélerőművi kapacitás-létesítési jogosultsághoz kötődő szélerőmű kapacitás létesítésének garanciájaként köteles igazolni a kiírási dokumentációban meghatározott mértékű ajánlati biztosíték rendelkezésre állását a kiírási dokumentációban meghatározott módon.

(2) A pályázó köteles az (1) bekezdés szerinti ajánlati biztosítékot a

a) 0,5 MW-ot el nem érő beépített teljesítőképesség esetén a hálózati csatlakozási szerződés megkötéséig,

b) egyéb esetben a kiserőművi összevont engedély megszerzéséig

rendelkezésre tartani.

(3) Ha a (2) bekezdés szerinti események nem történnek meg a 19. (1) és (3) bekezdésében rögzített határidőkig, akkor az ajánlati biztosítékot a Hivatal lehívja.

A pályázati eljárás nyertesének jogai, kötelezettségei

19. § (1) Az illetékességgel rendelkező hálózati engedélyes a csatlakozási tervet – területileg koncentrált csatlakozási igény tekintetében – 60 napon belül felülvizsgálja. A pályázatok műszaki dokumentációjának, a felülvizsgált csatlakozási tervnek és a hálózati engedélyes üzletszabályzatának megfelelő tartalmú hálózati csatlakozási szerződést 30 napon belül meg kell kötni.

(2) Ha a felülvizsgálat eredményeként a pályázat mellékleteként benyújtott csatlakozási tervhez képest többletköltséget igénylő műszaki megoldást rögzítő csatlakozási szerződés kerül megkötésre, az ebből eredő többletköltséget az érintett hálózati engedélyes köteles fedezni. Az indokolt többletköltséget a Hivatal az árszabályozás során elismeri.

(3) A 2. § (1) bekezdés b) pont bb) és bc) alpontja alá tartozó szélerőműre vonatkozó nyertes pályázó a csatlakozási szerződés megkötésétől számított 8 munkanapon belül köteles benyújtani a VET 74. § (1) bekezdés a) pontja szerinti engedély, illetve engedélymódosítás iránti kérelmet.

(4)47 A Hivatal a VET 80. § (3) bekezdése szerinti kivitelezési határidőt a 20. § (2) bekezdéssel összhangban határozza meg.

(5)48 A nyertes pályázó a szélerőmű megépítésének részeként köteles olyan adattovábbító rendszert kiépíteni és üzemeltetni, amely az üzemi szabályzatban meghatározott adatkörök szerinti adatokat, különösen a kiadott villamosenergia-teljesítmény és mért szélsebesség üzemi szabályzatban előírt tartalmú és formátumú adatait – a szélerőműben termelt villamos energia termelés becslési eredmények fejlesztése és a villamosenergia-rendszer szabályozhatóságának fenntartása érdekében – az átviteli rendszerirányítónak továbbítja.

20. § (1) Az 1. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja alá tartozó szélerőmű kapacitás létesítésére irányuló pályázati eljárás nyertese elveszíti jogosultságát, és a hirdetmény közzétételét követő harmadik év végéig újabb pályázatot nem nyújthat be, ha

a) nem nyújtja be a Hivatalhoz a hálózati csatlakozási szerződést,

b) az engedélyezési eljárás nem a VET 74. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt engedély kiadásával végződik.

(2)49 A pályázati eljárás nyertese az eredményhirdetés napjától számított 5 éven belül jogosult a nyertes pályázatában foglaltaknak megfelelő tartalommal új szélerőművi kapacitást létesíteni.

(3)50 A nyertes pályázó elveszíti jogosultságát, ha az eredményhirdetés napjától számított 5 éven belül nem kezdi meg a kereskedelmi üzemét.

(4)51

(5) Ha a Hivatal a pályázó kérelmére megállapítja, hogy a pályázó nem a pályázónak felróható okból mulasztotta el a (2) bekezdés szerinti határidőt, a Hivatal a megállapító határozata meghozatalától számított 10 munkanapon belül az összes körülmény mérlegelése – különösen a szélerőmű fizikai készültségének foka – alapján dönt arról, hogy a pályázó a pályázati eljáráson elnyert jogosultságát visszaszerzi-e.

(6)52

(7) A pályázat nyertese érvényesen nem ruházhatja át jogosultságát.

(8)53

Záró rendelkezések

21. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)–(3)54

1

Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a 12/2014. (III. 14.) NFM rendelet 20. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdés f) pontja a 12/2014. (III. 14.) NFM rendelet 20. § b) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 3. § (1) bekezdés b) pontja az 1/2010. (VI. 18.) NFM rendelet 4. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

4

A 3. § (1) bekezdés d) pontját az 1/2010. (VI. 18.) NFM rendelet 1. §-a iktatta be.

5

A 3. § (2) bekezdése a 61/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 11. § a) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 4. § (4) bekezdése az 52/2017. (XII. 22.) NFM rendelet 11. § b) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 4. § (5)–(6) bekezdését a 61/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 11. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

9

Az 5. § (1) bekezdése a 38/2016. (IX. 16.) NFM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

10

Az 5. § (2) bekezdés a) pontját a 38/2016. (IX. 16.) NFM rendelet 4. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

11

Az 5. § (2) bekezdés b) pontja a 38/2016. (IX. 16.) NFM rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

12

Az 5. § (3) bekezdését a 38/2016. (IX. 16.) NFM rendelet 4. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 6. § (1) bekezdése a 38/2016. (IX. 16.) NFM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

14

A 6. § (4) bekezdés a) pontja a 61/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 11. § c) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 6. § (4) bekezdés b) pontja a 61/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 11. § c) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 6. § (4) bekezdés c) pontja a 61/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 11. § c) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 6. § (4) bekezdés d) pontját a 61/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 11. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

18

A 6. § (5) bekezdés e) pontja a 61/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

19

A 8. § (1) bekezdés e) pontja az 52/2017. (XII. 22.) NFM rendelet 11. § c) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 8. § (1) bekezdés f) pontja az 52/2017. (XII. 22.) NFM rendelet 11. § d) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 8. § (1) bekezdés g) pontja a 61/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 10. § b) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 8. § (1) bekezdés i) pontját a 61/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 11. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

23

A 8. § (1) bekezdés m) pontja a 61/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 10. § c) pontja szerint módosított szöveg.

24

A 8. § (1) bekezdés n) pontját a 61/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 11. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

25

A 9. § (2) bekezdés i) pontját a 61/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 11. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

26

A 9. § (2) bekezdés l) pontját a 61/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 11. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

27

A 9. § (2) bekezdés m) pontja a 61/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 10. § d) pontja szerint módosított szöveg.

28

A 10. § (1) bekezdése a 61/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

29

A 11. § (3) bekezdését a 61/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 11. § g) pontja hatályon kívül helyezte.

30

A 12. § (2) bekezdését a 61/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 11. § h) pontja hatályon kívül helyezte.

31

A 13. § (1) bekezdés a) pontja a 61/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

32

A 14. §-t megelőző alcím címe a 61/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 10. § e) pontjával megállapított szöveg.

33

A 14. § (3) bekezdését a 61/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 4. §-a iktatta be.

34

A 14. § (4) bekezdését a 61/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 4. §-a iktatta be.

35

A 14. § (5) bekezdését a 61/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 4. §-a iktatta be.

36

A 15. §-t megelőző alcím címe a 61/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 10. § f) pontjával megállapított szöveg.

37

A 15. § a 61/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

38

A 16. §-t a 61/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 11. § j) pontja hatályon kívül helyezte.

39

A 17. § (1) bekezdés b) pontja a 61/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 10. § g) pontja szerint módosított szöveg.

40

A 17. § (1) bekezdés c) pontját a 61/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 11. § k) pontja hatályon kívül helyezte.

41

A 17. § (2) bekezdés b) pontja az 1/2010. (VI. 18.) NFM rendelet 4. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

42

A 17. § (2) bekezdés d) pontját az 1/2010. (VI. 18.) NFM rendelet 3. §-a iktatta be, a 61/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 11. § l) pontja hatályon kívül helyezte.

43

A 17. § (2) bekezdés e) pontját az 1/2010. (VI. 18.) NFM rendelet 3. §-a iktatta be.

44

A 17. § (3) bekezdés c) pontját a 61/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 6. §-a iktatta be.

45

A 18. §-t megelőző alcím a 61/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

46

A 18. § a 61/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

47

A 19. § (4) bekezdése a 61/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

48

A 19. § (5) bekezdése a 61/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

49

A 20. § (2) bekezdése a 61/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

50

A 20. § (3) bekezdése a 61/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

51

A 20. § (4) bekezdését a 61/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 11. § m) pontja hatályon kívül helyezte.

52

A 20. § (6) bekezdését a 61/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 11. § m) pontja hatályon kívül helyezte.

53

A 20. § (8) bekezdését a 61/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 11. § m) pontja hatályon kívül helyezte.

54

A 21. § (2)–(3) bekezdését a 61/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 11. § n) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére