• Tartalom

332/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet

332/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet

a magánnyugdíjpénztárak, az önkéntes nyugdíjpénztárak, valamint az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló kormányrendeletek módosításáról1

2010.01.01.

A Kormány a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 134. § a), b), h) és l) pontjában, valamint az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 78. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ebr.) 1. számú melléklete e rendelet 1. számú melléklete szerint módosul.

Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló
281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

2. § Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Öbr.) 29/A. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az elszámoló egységes rendszerre épülő nyilvántartást vezető pénztárak esetén a tagsági jogviszony Öpt. 15. §-ának (1) bekezdése szerinti megszűnésekor, valamint egyösszegű nyugdíjszolgáltatás kifizetésekor a tag tagi kölcsönnel csökkentett összegű követelésének kifizetését, vagy átutalását a jogosultság igazolását követően kell a pénztárnak teljesítenie. A kifizetés, vagy átutalás – pénztár szabályzata szerinti – legkésőbbi fordulónapja
a) a pénztártag halála miatt szükségessé váló egyösszegű kifizetés, illetve átutalás iránti igény bejelentése pénztárhoz történő beérkezésének;
b) a pénztártagnak a tagsági jogviszony megszüntetésére irányuló bejelentése pénztárhoz történő beérkezésének;
c) a pénztár döntése pénztártaggal történő közlésének; valamint
d) az egyösszegű nyugdíjszolgáltatás kifizetése, illetve átutalása iránti igény bejelentése pénztárhoz történő beérkezésének
időpontját követő tizedik munkanap. Amennyiben a bejelentésben ezt követő időpont került megjelölésre, akkor a megjelölt időpontot kell fordulónapnak tekinteni. A kifizetést, illetve átutalást – a pénztár szabályzata szerint – legkésőbb a fordulónapot követő nyolcadik munkanapon kell teljesíteni.”

3. § (1) Az Öbr. 1. számú melléklete e rendelet 2. számú melléklete szerint módosul.

(2) Az Öbr. 4. számú melléklete e rendelet 3. számú melléklete szerint módosul.

A magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló
282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) A magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mbr.) 29. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az egyik pénztárból a másikba átlépni kívánó pénztártagnak átlépési nyilatkozatot kell benyújtania az érintett pénztárakhoz (a továbbiakban: átadó, illetve átvevő pénztár). Az átlépési nyilatkozatnak alkalmasnak kell lennie az átlépő tag, az átadó és az átvevő pénztár azonosítására. Az átlépési nyilatkozat kötelező mellékletét képezi az Mpt. 24. §-ának (1) bekezdésében meghatározott, a Felügyelet által kiadott, az átlépéssel kapcsolatos ismereteket tartalmazó útmutató. A pénztártag írásbeli felhatalmazása alapján az útmutatót tartalmazó átlépési nyilatkozatot az átvevő pénztár is benyújthatja az átadó pénztárhoz. Az átlépési nyilatkozat nyomtatványt a tag kérésére a pénztár saját költségére haladéktalanul a tag rendelkezésére bocsátja. Az átlépés a választott pénztár belépési nyilatkozatának kitöltésével is történhet, amennyiben a belépési nyilatkozat az átlépéshez szükséges adatokat, az átlépéssel kapcsolatos ismereteket tartalmazó útmutatót és a pénztártag felhatalmazását is tartalmazza. Az átlépési nyilatkozatot és az átlépéssel kapcsolatos ismereteket tartalmazó útmutatót három eredeti példányban kell elkészíteni, és egy példányát – amennyiben az átlépés kezdeményezésére az átadó pénztárnál nem került sor – a pénztártag által történő aláírást követően vissza kell juttatni az átadó pénztárhoz.”

(2) Az Mbr. 29. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az átlépési nyilatkozat és annak kötelező mellékletei alapján a pénztárak megvizsgálják az átlépés feltételeinek meglétét. A vizsgálat eredményéről az érintett pénztárak az átlépési kérelem beérkezését követő hónap 8. napjáig értesítést küldenek egymásnak. Amennyiben az átlépés feltételei nem állnak fenn, erről az átadó pénztár értesíti a pénztártagot.”

(3) Az Mbr. 29. §-ának (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11) Az átlépett pénztártagra vonatkozó tagdíjbevallási és befizetési adatokat 2010. január 1-jét megelőzően teljesített tagdíjbevallás (önellenőrzés és helyesbítés) esetén a központi nyilvántartás az átlépési adatszolgáltatás sikeres feldolgozását követően haladéktalanul megküldi az átvevő pénztárnak. A 2009. december 31-ét követően teljesített tagdíjbevallás (önellenőrzés és helyesbítés) esetén
a) az átlépett pénztártagra vonatkozó tagdíjbevallási (önellenőrzési és helyesbítési) adatokat az adóhatóság által a pénztár részére teljesített adatszolgáltatással megegyező tartalommal és szerkezetben, továbbá
b) havi bontásban a tag javára jóváírt befizetéseket
az átadó pénztár, az átlépést követő 30. napig – az ezt követően azonosított adatok esetén az azonosítás hónapját követő 30. napig – küldi meg az átvevő pénztárnak.”

(4) Az Mbr. 29. §-ának (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(13) Az átadó pénztár az átlépő tag és az átvevő pénztár részére a tag tagsági jogviszonyának megszűnését követő második hónap utolsó napjáig írásban megadja
a) a tag egyéni számlájának a zárás időpontjában fennálló értékét,
b) a tagnak az átadó pénztári tagsága idején javára befizetett tagdíjak összegét,
c) a tag egyéni számlájára jóváírt tagdíjak, hozamok összegét,
d) a tag által 2010. január 1-je után kezdeményezett átlépések időpontját,
e) a tag által 2010. január 1-je után kezdeményezett portfólióváltások időpontját.”

5. § Az Mbr. 29/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

29/C. § A pénztár a tagok besorolását minden év december 31-ével aktualizálja, a szükséges átsorolásokat – a 35. §-ban foglaltak figyelembevételével – elvégzi. Ennek során a kiegyensúlyozott portfólióból a növekedési portfólióba, valamint a klasszikus portfólióból a kiegyensúlyozott portfólióba történő átsorolásokat a nyugdíjkorhatár változása miatt nem kell végrehajtani.”

A magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló
282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 155/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet módosítása

6. § A magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 155/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet 5. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § A pénztárnak a pénztártag, illetve a volt pénztártag Mpt. 24. § (10) bekezdésében, továbbá a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII. törvény 226. §-ának (1) bekezdésében meghatározott bejelentését (kérelmét) legkésőbb annak beérkezése hónapját követő második hónapban kell feldolgoznia.”

Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2010. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 1. §-a, 1. számú melléklete, 3. §-ának (1) bekezdése és 2. számú melléklete 2010. július 1-jén lép hatályba.

8. § (1) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az Ebr. 14. § (3) bekezdésének c) pontjában a „büntetlen előéletű,” szövegrész hatályát veszti.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a magánnyugdíjpénztárakat minősítő szervezetekről szóló 166/1998. (X. 6.) Korm. rendelet.

(3) Ez a rendelet 2010. július 2-án hatályát veszti.

1. számú melléklet a 332/2009. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Az Ebr. 1. számú mellékletének 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. A pénztár csak állampapír alapú repót (fordított repót) köthet, melynek értéke nem haladhatja meg a befektetett pénztári eszközök 20%-át. A fedezeti tartalék eszközfedezetének terhére repó ügyletek (ide nem értve a fordított repót) csak likviditási célból köthetők.”

2. számú melléklet a 332/2009. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Az Öbr. 1. számú mellékletének 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. A pénztár csak állampapír alapú, szállításos vagy óvadéki repót (fordított repót) köthet, melynek értéke nem haladhatja meg a befektetett pénztári eszközök 20%-át. A fedezeti tartalék eszközfedezetének terhére repó ügyletek (ide nem értve a fordított repót) csak likviditási célból köthetők.”

3. számú melléklet a 332/2009. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Az Öbr. 4. számú melléklete A. része 1. pontjának f) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
f) Az elszámolóegységekre épülő nyilvántartási rendszer esetén a nettó hozamrátát az adott időszak záró árfolyamának és a megelőző időszak záró árfolyamának hányadosaként kell kiszámítani. Az elszámolóegységes rendszert bevezető pénztáraknál az első időszak nettó hozamrátájának kiszámításánál a megelőző időszak záró árfolyamaként 1-et kell figyelembe venni. A bruttó hozamráta számítása során az adott időszakban elszámolt befektetési vagyonarányos költségek arányát a portfólió adott időszak alatti napi bruttó piaci értékeinek számtani átlagára vetítve meg kell határozni, majd ezzel a nettó hozamráta értékét növelni.”
1

A rendelet a 8. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2010. július 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére