• Tartalom

334/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet

334/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet

a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet, a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhető tevékenységekről szóló 142/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet, valamint a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról1

2010.01.01.

A Kormány a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés c) és d) pontjában, a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (1) bekezdésében, valamint az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

1. § A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

27. § Az Ftv. 3/B. § (1) bekezdése szerinti engedély meglétét igazoló hatósági igazolványt az 1. számú melléklet, az Ftv. 3/B. § (3) bekezdés szerinti engedély meglétét igazoló hatósági igazolványt a 2. számú melléklet szerint kell kiállítani.”

2. § A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 6. § (3) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az ORFK közigazgatási hatáskörében gondoskodik a hatáskörébe utalt közigazgatási hatósági eljárások lefolytatásáról, ellátja a hatósági, nyilvántartási és ellenőrzési feladatokat, ennek keretében]

i) eljár a rendkívüli haláleset kivizsgálásával kapcsolatos eljárásban – a közlekedési baleset következtében beállott rendkívüli haláleset kivételével –
ia) az ORFK állományába tartozó hivatásos állományú tag, valamint
ib) a rendőrségi fogdában fogvatartott
rendkívüli halála esetén,”

3. § (1) Az R2. 11. § (3) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a következő g) ponttal egészül ki:

[A rendőr-főkapitányság közigazgatási hatáskörében:]

f) eljár az eltűnt személy felkutatásával kapcsolatos eljárásban, ha az eltűnt személy
fa) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állománya tagja, vagy
fb) a Rendőrség hivatásos állományú tagja,
g) eljár a rendkívüli haláleset kivizsgálásával kapcsolatos eljárásban – a közlekedési baleset következtében beállott rendkívüli haláleset kivételével –, ha
ga) az áldozat diplomáciai mentességet élvező személy,
gb) az áldozat országgyűlési képviselő, az Országgyűlés által választott tisztségviselő, a Kormány tagja,
gc) az áldozat központi államigazgatási szerv vezetője,
gd) az áldozat a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állománya tagja,
ge) a halál a rendőr szolgálati helyén vagy szolgálata során következett be, és a rendőr nem az ORFK állományába tartozó hivatásos állományú tag,
gf) a halál az egészségügyi ellátás során következett be, és az egészségügyi dolgozó foglalkozási szabályszegése merült fel,”

(2) Az R2. 11. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Budapest közigazgatási területén történt közlekedési baleset következtében beállott rendkívüli haláleset kivizsgálásával kapcsolatos eljárás a Budapesti Rendőr-főkapitányság hatáskörébe tartozik.”

4. § (1) Az R2. 12. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, a bekezdés a következő új f) ponttal egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi f)–g) pont jelölése g)–h) pontra módosul:

[A rendőrkapitányság közigazgatási hatáskörében]

e) eljár – a 11. § (3) bekezdés f) pontjában meghatározott kivétellel – az eltűnt személy felkutatásával kapcsolatos eljárásban,
f) eljár – a 6. § (3) bekezdés i) pontjában, valamint a 11. § (3) bekezdés g) pontjában meghatározott kivétellel – a rendkívüli haláleset kivizsgálásával kapcsolatos eljárásban,”

(2) Az R2. 12. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A rendőrkapitányság hatáskörébe tartozó, Budapest közigazgatási területén bekövetkezett rendkívüli haláleset kivizsgálásával kapcsolatos eljárásban a Budapesti Rendőr-főkapitányság V. kerületi Rendőrkapitánysága jár el.”

5. § (1) Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba, és 2010. január 2-án hatályát veszti.

(2) Az R1. 47. § (1) bekezdésében, 48. § (4) és (8) bekezdésében, 50. § (2) bekezdésében „a határvámhivatal” szövegrész helyébe „az Európai Unió külső vámhatárán működő vám- és pénzügyőri hivatal” szöveg, 49. § b) pontjában „a határvámhivatalnak” szövegrész helyébe „az Európai Unió külső vámhatárán működő vám- és pénzügyőri hivatalnak” szöveg lép.

(3) Hatályát veszti

a) az R1. 3. §-a, 23. § (4) bekezdés utolsó mondata, 28. §-a, 40. § (2) bekezdés első mondata,

b) a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhető tevékenységekről szóló 142/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében az „ , amennyiben vezetője, illetve vezető testületének tagjai büntetlen előéletűek” szövegrész, 3. § (2) bekezdésében a „valamint e személy három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványának megküldésével,” szövegrész, 4. § (6) és (7) bekezdésében a „kereskedelmi” szövegrész, 7. § (2) bekezdés d) pontja, 7. § (2) bekezdés e) pontjában a „három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát,” szövegrész, 7. § (6) bekezdésében a „ , büntetlen előéletű” szövegrész, 10. § (2) bekezdés bevezető szövegében a „ , vagy büntetőeljárás esetén annak jogerős befejezéséig” szövegrész, valamint 10. § (2) bekezdés c) pontja.

1

A rendelet az 5. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2010. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére