• Tartalom

34/2009. (XII. 30.) SZMM rendelet

34/2009. (XII. 30.) SZMM rendelet

az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához szükséges igazolólapról1

2019.03.29.

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 36/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 81. § (1) bekezdésében megállapított feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:2

1. § (1)3 A munkaadó az álláskeresési járadékra, valamint az álláskeresési segélyre való jogosultság, továbbá ezen ellátások összegének megállapításához szükséges adatok nyilvántartásához a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 36/A. §-ában meghatározott igazolólapot a (4) bekezdés szerinti tartalommal, két példányban köteles kiállítani.

(2) Az igazolólap egy példányát a munkavállalónak az utolsó munkában töltött napon ki kell adni, a másik példányát pedig a munkaadónak 5 évig meg kell őrizni.

(3)4 Ha a nevelőszülő a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony fennállása alatt a járási hivatalhoz álláskeresési járadék iránt kérelmet nyújt be, igazolólap kiállítását kéri a munkaadótól a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyról. A munkaadó az igazolólap egy példányát az Flt. 36/A. § (2) bekezdése szerint adja ki a nevelőszülő részére a kérelmének beérkezését követő 8 napon belül. Az igazolólapot az álláskeresési járadék iránti kérelem benyújtását megelőző hónap utolsó napjáig terjedő időszakra kell kiállítani. A munkaadó az igazolólap másik példányát a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony megszűnését követő 5 évig megőrzi.

(4)5 Az (1) bekezdésben meghatározott igazolólap tartalmazza:

a) a munkaadó adatait: nevét, címét, adószámát és TEÁOR számát,

b) a munkavállaló adatait: nevét, születési nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét, a TAJ számát, lakóhelyét, tartózkodási helyét,

c) a munkavállalónak az Flt. 58. § (5) bekezdés a) pontja szerinti munkaviszonyára vonatkozó adatait:

ca) munkakör (FEOR szerinti besorolásban),

cb) munkaviszony kezdete és vége,

cc) a munkaviszony megszűnésének időpontját megelőző négy naptári negyedév kezdő napja (az időszak kezdete),

cd) a munkaviszony megszűnésének időpontját megelőző négy naptári negyedév kezdő napjától számított négy naptári negyedévben elért munkaerőpiaci járulékalap összege forintban, valamint azon hónapoknak a száma, amelyekben a munkavállalónak volt járulékalapja (az érintett hónapok száma),

ce) a munkaviszony fennállása alatt az utolsó, legalább hat hónapig betöltött munkakör (FEOR szerinti besorolásban),

cf) a munkaviszony időtartama alatt igénybe vett 30 napot meghaladó mértékű fizetés nélküli szabadság(ok) időtartama,

cg) a jogviszony Flt. 58. § (6) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti megszűnése, megszüntetése,

ch) a munkaviszonyként felsorolt jogviszonyokra a megszűnésekor, megszüntetésekor irányadó, szerződésben megállapított alapbér, illetmény vagy díjazás összege.

2. § Az igazolólapnak azok az adatai, amelyeket az 1992. július 1-jéig hatályban volt jogszabály alapján kiállított munkakönyv tartalmaz, ez utóbbival is igazolhatók.

3. § (1) Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.

(2)6

(3)7 Az álláskeresési járadék és az álláskeresési segély megállapításához szükséges igazolólap kitöltése során a munkaviszony megszűnésének időpontjában hatályos szabályokat kell alkalmazni.

(4)8

(5)9

1. melléklet a 34/2009. (XII. 30.) SZMM rendelethez10

1

A rendeletet az 534/2022. (XII. 21.) Korm. rendelet 13. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2023. január 1. napjával.

2

A rendelet bevezető szövege a 27/2010. (XII. 31.) NGM rendelet 69. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (1) bekezdése az 1/2019. (III. 28.) PM rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 1. § (3) bekezdését az 56/2016. (XII. 22.) NGM rendelet 2. § (1) bekezdése iktatta be.

5

Az 1. § (4) bekezdését az 1/2019. (III. 28.) PM rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be.

6

A 3. § (2) bekezdését az (5) bekezdés hatályon kívül helyezte.

7

A 3. § (3) bekezdése a 16/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

8

A 3. § (4) bekezdését az (5) bekezdés hatályon kívül helyezte.

9

A 3. § (5) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

10

Az 1. mellékletet az 1/2019. (III. 28.) PM rendelet 6. §-a hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére