• Tartalom

34/2009. (XII. 29.) ÖM rendelet

34/2009. (XII. 29.) ÖM rendelet

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. §-a (2) bekezdése b) pontjának alkalmazásáról, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról1

2012.01.01.

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35. §-ának (6) bekezdésében, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. §-a (2) bekezdésének 7., 8., 11., 13. és 20. pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzati miniszter feladat- és hatásköréről szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. §-ának a), c), d) és f) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva – a 3. § tekintetében az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának d) pontjában foglalt feladatkörében eljáró oktatási és kulturális miniszterrel egyetértésben –, a következőket rendelem el:

Katasztrófavédelmi szakterület

1. §2 A katasztrófavédelmi szakterületen a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának a következő jogszabályi rendelkezések esetében van helye:

a)3

b) a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 139/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése.

Turisztikai szakterület

2. §4 A turisztikai szakterületen a Ket. 94. §-a (2) bekezdése b) pontja alkalmazásának az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés b)–d) pontjai és 11/A. §-a tekintetében van helye.

3–6. §5

7. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1. és 2. §-a 2010. január 1-jén lép hatályba. E rendelkezéseket a felügyeleti eljárás során az e rendelet hatálybalépése előtt meghozott döntésekre is alkalmazni kell.

8. §6

1

A rendeletet a 2017: CLXXIX. törvény 41. § (7) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte 2021. január 1. napjával.

2

Az 1. § a 7. § (2) bekezdése alapján 2010. január 1-jén lép hatályba.

3

Az 1. § a) pontját a 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet 73. § (1) bekezdés e) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 71. §-át.

4

A 2. § a 7. § (2) bekezdése alapján 2010. január 1-jén lép hatályba.

5

A 3–6. §-t és a 3. §-t megelőző alcímet a 8. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

6

A 8. §-t a (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére