• Tartalom

342/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet

342/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet

a Belső Piaci Információs Rendszer hazai működésének és az abban való részvételnek a szabályairól1

2013.10.01.

A Kormány a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § e) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet határozza meg a Belső Piaci Információs Rendszernek (a továbbiakban: IMI-rendszer) a 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtására szolgáló modulja hazai működésének és az abban való részvételnek, továbbá a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) 32. §-a szerinti központi kapcsolattartón keresztül történő adatszolgáltatás iránti megkeresések és adatszolgáltatás részletes szabályait.

(2) Ha az IMI-rendszer az IMI-koordinátor vagy az IMI-hatóság jogosultságainak meghatározása tekintetében választási lehetőséget biztosít, a jogosultságok beállítására az e rendeletben meghatározott szabályokat alkalmazni kell.

(3) Ha az IMI-koordinátor IMI-hatóságként is eljárhat, ez utóbbi eljárására az IMI-hatóságra vonatkozóan előírt rendelkezéseket kell alkalmazni.

2. § (1) Az IMI-koordinátorok és az IMI-hatóságok a közvetlenül az IMI-rendszerben való részvétellel és az IMI-rendszer használatával összefüggő ügyekben egymással elektronikus úton, az IMI-rendszeren belül vagy – ha az IMI-rendszeren belül erre nincs mód – erre a célra rendszeresített elektronikus levélcímen keresztül tartanak kapcsolatot.

(2) A központi kapcsolattartó az őt megkereső, illetve részére adatot szolgáltató hatóságokkal és egyéb szervekkel elektronikus úton, az erre a célra rendszeresített elektronikus levélcímen keresztül tart kapcsolatot.

3. § E rendelet alkalmazásában

a)2 IMI-hatóság: a Szolgtv. hatálya alá tartozó szolgáltatási tevékenység tekintetében a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság és annak felügyeleti szerve, továbbá az állami adóhatóság, a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét ellátó szerv, a céginformációs és az elektronikus cégeljárásban közreműködő szolgálat, valamint az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben országos illetékességgel eljáró hatóság és az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezető szerv,

b) koordinált IMI-hatóság: azon IMI-hatóságok, amelyek tekintetében az IMI-koordinátor megkereséskoordinátori vagy riasztáskoordinátori jogosultsággal rendelkezik,

c) riasztás: a Szolgtv. 47. §-a szerinti értesítés.

2. IMI-koordinátorok kijelölése

4. § A Kormány a Szolgtv. 40. §-a szerinti IMI-koordinátorként

a) mint nemzeti IMI-koordinátor az európai integrációs ügyekért felelős minisztert,

b) mint jogterületi IMI-koordinátor az európai integrációs ügyekért felelős minisztert,

c) mint delegált IMI-koordinátor az irányításuk és felügyeletük alá tartozó IMI-hatóságok, a törvényességi felügyeletük alá tartozó, szolgáltatás felügyeletét ellátó köztestületek, továbbá a jogszabály-előkészítési feladatkörükbe tartozó hatósági eljárásokban eljáró, szolgáltatás felügyeletét ellátó egyéb hatóságok vagy szervek tekintetében a minisztereket

jelöli ki.

3. A nemzeti IMI-koordinátor

5. § A nemzeti IMI-koordinátor

a) gondoskodik az IMI-rendszerben a rá mint nemzeti IMI-koordinátorra és a felhasználóira vonatkozóan regisztrált adatok naprakészen tartásáról, ellenőrzi az IMI-rendszer alkalmazását a szervezetén belül,

b) folyamatosan figyelemmel kíséri az IMI-rendszer megfelelő működését és ezzel összefüggésben kapcsolatot tart az Európai Bizottsággal,

c) javaslatot tesz a delegált IMI-koordinátornak az IMI-rendszerbe még nem regisztrált IMI-hatóság regisztrálására,

d) figyelemmel kíséri az IMI-rendszerben az IMI-hatóságok regisztrációját, továbbá a más EGT-államból érkező megkeresések, valamint az IMI-hatóságok által más EGT-államokba küldött megkeresések teljesítését, és – ha szükséges – a megkeresések megfelelő teljesítése érdekében kezdeményezi a hatáskörrel rendelkező IMI-koordinátornál vagy más EGT-állam nemzeti IMI-koordinátoránál a szükséges intézkedések megtételét, továbbá

e) az IMI-rendszer megfelelő alkalmazásához szükséges felhasználói ismeretek elsajátítása és naprakészen tartása érdekében koordinálja a delegált IMI-koordinátorok és az IMI-hatóságok felhasználóinak rendszeres képzését.

4. A jogterületi IMI-koordinátor

6. § A jogterületi IMI-koordinátor

a) gondoskodik az IMI-rendszerben a rá mint jogterületi IMI-koordinátorra és a felhasználóira vonatkozóan regisztrált adatok naprakészen tartásáról, ellenőrzi az IMI-rendszer alkalmazását a szervezetén belül,

b) felügyeli az IMI-rendszerben az IMI-hatóságok regisztrációját és annak tartalmát,

c) figyelemmel kíséri az IMI-rendszerben a más EGT-államból érkező megkeresések, valamint az IMI-hatóságok által más EGT-államokba küldött megkeresések határidőben való teljesítését, és – ha szükséges – a megkeresések megfelelő teljesítése érdekében kezdeményezi a hatáskörrel rendelkező IMI-koordinátornál vagy az IMI-hatóság felügyeleti szervénél, illetve a más EGT-állam jogterületi IMI-koordinátoránál a szükséges intézkedések megtételét,

d) tájékoztatja az Európai Bizottságot a Szolgtv. 42. § (4) bekezdése szerinti nyilvántartások köréről, általános tartalmáról és elektronikus elérhetőségéről és a nyilvántartásokra vonatkozó ezen adatokban bekövetkező változásokról,

e) ellátja a regisztrálással és a riasztási mechanizmussal összefüggő, e rendeletben meghatározott feladatokat, továbbá

f) az IMI-rendszer megfelelő alkalmazásához szükséges ismeretek elsajátítása és naprakészen tartása érdekében gondoskodik a delegált IMI-koordinátorok felhasználóinak rendszeres képzéséről, és segítséget nyújt az IMI-hatóságok felhasználóinak képzéséhez.

5. A delegált IMI-koordinátor

7. § A delegált IMI-koordinátor

a) gondoskodik az IMI-rendszerben a rá mint delegált IMI-koordinátorra és a felhasználóira vonatkozóan regisztrált adatok naprakészen tartásáról, ellenőrzi az IMI-rendszer alkalmazását a szervezetén belül,

b) felügyeli az általa koordinált IMI-hatóságokhoz más EGT-államból érkező megkeresések határidőben való teljesítését, és szükség esetén a megkeresések megfelelő teljesítése érdekében – ha felügyeleti eljárás keretében arra maga nem jogosult – kezdeményezi az IMI-hatóság felügyeleti szervénél a megfelelő intézkedések megtételét,

c) az e rendeletben meghatározott esetekben jóváhagyja az általa koordinált IMI-hatóság megkeresését vagy megkeresésre adott válaszát, illetve közvetít a más EGT-állam illetékes hatósága és a koordinált IMI-hatóság között egy adott megkeresés teljesítésével összefüggésben felmerülő vitában,

d) ellátja a regisztrálással és a riasztási mechanizmussal összefüggő, e rendeletben meghatározott feladatokat, továbbá

e) az IMI-rendszer megfelelő alkalmazásához szükséges ismeretek elsajátítása és naprakészen tartása érdekében gondoskodik az általa koordinált IMI-hatóságok felhasználóinak rendszeres képzéséről.

6. Az IMI-hatóság

8. § Az IMI-hatóság – az IMI-rendszerben a megkeresések intézésén túl –

a) gondoskodik az IMI-rendszerben a rá mint IMI-hatóságra és a felhasználóira vonatkozóan regisztrált adatok naprakészen tartásáról, ellenőrzi az IMI-rendszer alkalmazását a szervezetén belül,

b) együttműködik az IMI-koordinátorokkal az IMI-rendszer megfelelő működése érdekében, ennek keretében részükre az IMI-rendszer alkalmazásáról – az általuk igényeltek szerint, a szükséges körben – adatot szolgáltat, és jelez bármilyen az IMI-rendszer alkalmazásával összefüggésben felmerült problémát, továbbá

c) tájékoztatja – a hozzárendelt delegált IMI-koordinátora útján – a jogterületi IMI-koordinátort az általa vezetett, a Szolgtv. 42. § (4) bekezdése szerinti nyilvántartások köréről, általános tartalmáról és elektronikus elérhetőségéről, valamint a nyilvántartásokra vonatkozó ezen adatokban bekövetkező változásokról.

7. Kapcsolt IMI-hatóság

9. § (1) Az IMI-hatóság az IMI-rendszerben IMI-hatóságként regisztrált felügyeleti szervét az IMI-rendszerben kapcsolt IMI-hatóságaként rögzíti.

(2) A kapcsolt IMI-hatóságot az IMI-hatóságot regisztráló IMI-koordinátor is hozzákapcsolhatja az IMI-hatósághoz.

(3) Az IMI-hatóság kapcsolt IMI-hatóságának – ha a kapcsolt IMI-hatóság azt kéri – az IMI-rendszerben hozzáférést enged az általa küldött és fogadott megkeresések részletes adataihoz.

8. Az IMI-koordinátorok és az IMI-hatóságok regisztrációja

10. § (1) A jogterületi IMI-koordinátort az IMI-rendszerben a nemzeti IMI-koordinátor, a delegált IMI-koordinátort a jogterületi IMI-koordinátor regisztrálja.

(2) Az IMI-hatóságot az IMI-rendszerben – az (5) bekezdésben meghatározott eset kivételével – hivatalból vagy az IMI-hatóság kérelme alapján az a delegált IMI-koordinátor regisztrálja,

a) amelynek az IMI-hatóság az irányítása és felügyelete alá tartozik,

b) amelynek a köztestület esetében a törvényességi felügyelete alá tartozik, vagy

c) – az a) és b) pont hatálya alá nem tartozó esetben – amelynek az adott szerv eljárása a jogszabály-előkészítési feladatkörébe tartozik.

(3) Az IMI-hatóság regisztrációját a jogterületi IMI-koordinátornak jóvá kell hagynia.

(4) Ha a jogterületi IMI-koordinátor feladatai ellátása során azt észleli, hogy az IMI-rendszeren keresztül

a) olyan megkeresés érkezett, amelynek a megválaszolására, vagy

b) olyan riasztás érkezett, amelynek tekintetében az eljárásra

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező IMI-hatóság még nincsen az IMI-rendszerben regisztrálva, haladéktalanul felhívja az adott IMI-hatóság delegált IMI-koordinátorát az IMI-hatóság regisztrálására.

(5) Ha a hatáskörrel rendelkező delegált IMI-koordinátor a felhívástól számított 3 munkanapon belül az IMI-hatóságot nem regisztrálja, a jogterületi IMI-koordinátor maga is regisztrálhatja az IMI-hatóságot, úgy, hogy a regisztrálást követően regisztrációt úgy módosítja, hogy az IMI-rendszerben a hatóságot regisztráló IMI-koordinátori jogosultságokat a továbbiakban a hatáskörrel rendelkező delegált IMI-koordinátor gyakorolja.

(6) Az IMI-hatóság az IMI-koordinátor felhívására köteles a regisztráláshoz szükséges adatokat – ha a felhívásra az IMI-rendszeren keresztül kerül sor, az adatoknak az IMI-rendszerben való rögzítése útján – rendelkezésre bocsátani.

11. § Az IMI-hatóságot regisztráló IMI-koordinátor hivatalból vagy az érintett másik IMI-koordinátor kérése alapján az IMI-hatósághoz az IMI-rendszerben hozzákapcsolja az adott hatóság tekintetében megkereséskoordinátori és riasztáskoordinátori jogosultsággal rendelkező más IMI-koordinátort vagy IMI-koordinátorokat.

9. IMI-koordinátori jogosultságok

12. § (1) Az IMI-rendszerben valamennyi IMI-koordinátor jogosult az általa koordinált IMI-hatóságok által küldött és fogadott megkeresések figyelemmel kísérésére és áttekintő adatainak megismerésére.

(2) Az IMI-rendszerben az IMI-koordinátorok a következő további jogosultságokkal rendelkezhetnek:

a) regisztrálói jogosultság,

b) megkereséskoordinátori jogosultság és

c) riasztáskoordinátori jogosultság.

13. § (1) A regisztrálói jogosultság

a) az IMI-rendszerben az IMI-koordinátor vagy IMI-hatóság regisztrációjához megkövetelt alapadatok és beállítások rögzítésére,

b) az IMI-koordinátor vagy IMI-hatóság elsőként – legalább helyi adatkezelői jogosultsággal – kijelölt felhasználójának regisztrációjára,

c) a regisztrált IMI-hatósághoz megkereséskoordinátori és riasztáskoordinátori jogosultsággal rendelkező IMI-koordinátor hozzákapcsolására,

d) a regisztrált IMI-hatósághoz kapcsolt IMI-hatóság hozzákapcsolására, valamint

e) az a)–d) pont szerinti adatok és beállítások módosítására, és a regisztráció törlésére

terjed ki.

(2) A delegált IMI-koordinátor rendelkezik regisztrálói jogosultsággal a 10. § (2) bekezdésében meghatározott hatóságok vonatkozásában.

(3) A jogterületi IMI-koordinátor rendelkezik regisztrálói jogosultsággal a delegált IMI-koordinátorok és – 10. § (4) bekezdése szerinti esetben, az első alkalommal – az IMI-hatóságok vonatkozásában.

(4) Egy IMI-hatóság tekintetében csak egy delegált IMI-koordinátor rendelkezhet regisztrálói jogosultsággal.

14. § (1) A megkereséskoordinátori jogosultság

a) a koordinált IMI-hatóságok vonatkozásában engedélyező-véleményezői jogkör gyakorlásának lehetőségére,

b) a koordinált IMI-hatósághoz más EGT-államból érkező megkeresés visszautasítására, valamint

c) engedélyező-véleményezői jogkör gyakorlása esetén vagy egyéb esetben akkor, ha azt az IMI-hatóság az IMI-rendszerben lehetővé tette, a koordinált IMI-hatóság által küldött és fogadott megkeresések részletes adatainak megismerésére

terjed ki.

(2) Az engedélyező-véleményezői jogkör

a) a koordinált IMI-hatóság megkeresésének vagy megkeresésre adott válaszának jóváhagyására (a továbbiakban: engedélyező jogkör) vagy

b) a más EGT-állam illetékes hatósága és a koordinált IMI-hatóság között felmerülő, egy adott megkeresés teljesítésével összefüggő vitás kérdésben a vita rendezése érdekében való közvetítésére (a továbbiakban: véleményező jogkör), továbbá

c) az a) és b) pontban foglalt jogkör gyakorlásával összefüggésben az IMI-koordinátor által koordinált IMI-hatóság által küldött és fogadott megkeresések részletes adatainak megismerésére

terjed ki.

(3) A delegált IMI-koordinátor megkereséskoordinátori jogosultsággal rendelkezik az IMI-hatóságnak a jogszabály-előkészítési feladatkörébe tartozó szolgáltatási tevékenységgel összefüggő eljárásai tekintetében, függetlenül attól, hogy az adott IMI-hatóság tekintetében rendelkezik-e regisztrálói jogosultsággal. A megkereséskoordinátori jogosultsággal rendelkező delegált IMI-koordinátor – e ténynek az IMI-rendszerben való rögzítésével – jogszabályban biztosított feladat- és hatásköreivel összhangban meghatározza, hogy kíván-e az általa koordinált IMI-hatóságok tekintetében

a) engedélyező jogkört vagy

b) véleményező jogkört

gyakorolni.

(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben az IMI-koordinátor azt is meghatározza, hogy mely IMI-hatóságok tekintetében gyakorolja engedélyező jogkörét, és ezt a tényt rögzíti az adott IMI-hatóság beállításainak az IMI-rendszerben beállítások között, vagy – ha az eltérő – erről tájékoztatja az adott IMI-hatóság regisztrálására jogosult delegált IMI-koordinátort.

(5) Az engedélyező jogkör alá tartozó IMI-hatóság csak a delegált IMI-koordinátor jóváhagyásával küldhet vagy teljesíthet megkeresést az IMI-rendszeren keresztül. A (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az IMI-hatóság a más EGT-állam illetékes hatóságával a megkeresések teljesítésével összefüggésben kialakult vitában csak a delegált IMI-koordinátoron keresztül járhat el.

(6) A megkereséskoordinátori jogosultsággal rendelkező delegált IMI-koordinátor egy más EGT-államból érkező megkeresést akkor utasíthat vissza, ha a megkeresés megválaszolására magyar hatóságnak nincsen joghatósága, nincs olyan hatóság, amely a megkeresés megválaszolására hatáskörrel rendelkezne, vagy a megkeresés megtagadásának van helye. A megkeresés visszautasítását indokolni kell.

15. § (1) A riasztáskoordinátori jogosultság

a) a más EGT-államból beérkező riasztások fogadására, valamint az IMI-koordinátoroknak és IMI-hatóságoknak való továbbítására,

b) a koordinált IMI-hatóságok által kezdeményezett riasztások és a riasztáslezárási javaslatok jóváhagyására és a más EGT-államoknak való továbbítására,

c) a más EGT-államból beérkező riasztáslezárási javaslatokkal összefüggésben a koordinált IMI-hatóságok által kezdeményezett kifogások jóváhagyására és a más EGT-államoknak való továbbítására, továbbá

d) az a)–c) pontban foglalt jogosultságok gyakorlásával összefüggésben a riasztások részletes adatainak megismerésére

terjed ki.

(2) A delegált IMI-koordinátor riasztáskoordinátori jogosultsággal rendelkezik – az (1) bekezdés a) pontja szerinti jogosultság kivételével – az IMI-hatóságnak a jogszabály-előkészítési feladatkörébe tartozó szolgáltatási tevékenységgel összefüggő eljárásai tekintetében, függetlenül attól, hogy az adott IMI-hatóság tekintetében rendelkezik-e regisztrálói jogosultsággal.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti riasztáskoordinátori jogosultsággal a delegált IMI-koordinátor rendelkezik.

10. Az IMI-rendszer felhasználói

16. § (1) Az IMI-koordinátor és az IMI-rendszerben regisztrált IMI-hatóság kijelöli a szervezetén belül az IMI-rendszer használatára jogosult személyt vagy személyeket (a továbbiakban: felhasználó), meghatározva az egyes felhasználók felhasználói jogosultságát és – az első felhasználó kivételével – regisztrálja a felhasználókat.

(2) Ugyanazon személy csak egy IMI-koordinátor vagy IMI-hatóság felhasználójaként jelölhető ki.

11. Felhasználói jogosultságok

17. § (1) Az IMI-rendszerben regisztrált valamennyi felhasználó rendelkezik alapfelhasználói jogosultságokkal.

(2) Az alapfelhasználói jogosultság

a) az adott IMI-hatóság adatait tartalmazó adatbázis lekérdezésére,

b) az adott IMI-hatósághoz beérkező és az általa küldött megkeresések figyelemmel kísérésére,

c) – kapcsolt IMI-hatóság felhasználója esetén – a hozzá kapcsolt IMI-hatóságok által kezelt megkeresések figyelemmel kísérésére, valamint

d) – az IMI-koordinátor felhasználója esetén – a koordinált IMI-koordinátorokhoz és IMI-hatóságokhoz beérkező és az általuk küldött megkeresések figyelemmel kísérésére

terjed ki.

(3) Az alapfelhasználói jogosultságon túl az IMI-rendszerben regisztrált egyes felhasználók az alábbi jogosultságokkal is rendelkezhetnek:

a) IMI-hatóság felhasználója esetén

aa) helyi adatkezelői jogosultság,

ab) allokátori jogosultság,

ac) megkereséskezelői jogosultság és

ad) riasztáskezelői jogosultság,

b) IMI-koordinátor felhasználója esetén

ba) helyi adatkezelői jogosultság,

bb) adatkezelői jogosultság,

bc) allokátori jogosultság,

bd) engedélyező-véleményező jogosultság és

be) riasztáskoordinátori jogosultság.

(4) Az IMI-hatóságnak rendelkeznie kell helyi adatkezelői, megkereséskezelői és riasztáskezelői jogosultsággal rendelkező felhasználóval.

(5) Valamennyi IMI-koordinátornak rendelkeznie kell helyi adatkezelői jogosultsággal rendelkező felhasználóval. Ezen túlmenően

a) a regisztrálói jogosultsággal rendelkező IMI-koordinátornak adatkezelői jogosultsággal, valamint

b) a megkereséskoordinátori és a riasztáskoordinátori jogosultsággal rendelkező IMI-koordinátornak engedélyező-véleményezői jogosultsággal és riasztáskoordinátori jogosultsággal

rendelkező felhasználóval is rendelkeznie kell.

(6) Ugyanazon felhasználó egyszerre egy vagy több jogosultsággal is rendelkezhet.

18. § (1) A helyi adatkezelői jogosultsággal rendelkező felhasználó jogosult

a) az adott IMI-hatóságra vagy IMI-koordinátorra vonatkozóan az IMI-rendszerben tárolt adatokat módosítani, továbbá az adott IMI-hatósághoz kapcsolt IMI-hatóságot hozzákapcsolni vagy a hozzákapcsolást megszüntetni, valamint

b) az adott IMI-hatóság vagy IMI-koordinátor felhasználóját és annak felhasználói jogosultságait az IMI-rendszerben regisztrálni.

(2) Az adatkezelői jogosultsággal rendelkező felhasználó jogosult az IMI-rendszerben még nem regisztrált IMI-hatóság regisztrálására vagy – a 10. §-ban meghatározottak szerint – a regisztrációnak az IMI-rendszerben való jóváhagyására.

(3) Az allokátori jogosultsággal rendelkező felhasználó jogosult

a) az IMI-hatósághoz érkező megkeresések tekintetében az IMI-rendszerben az adott megkeresés elintézésére kijelölt, megkereséskezelői jogosultsággal rendelkező felhasználónak, vagy

b) a delegált IMI-koordinátornál koordinált IMI-hatóság engedélyezés vagy véleményezés alá tartozó beérkező megkereséseinek, illetve megkeresésre adott válaszainak elintézésére kijelölt, engedélyező-véleményezői jogosultsággal rendelkező felhasználónak

a megkereséshez való hozzárendelésére, és – a kijelölt felhasználó változása esetén – a hozzárendelés módosítására.

(4) A megkereséskezelői jogosultsággal rendelkező felhasználó jogosult az IMI-rendszerben más EGT-állam illetékes hatóságához megkeresést intézni vagy más EGT-állam illetékes hatóságának megkeresésére válaszolni.

(5) A riasztáskezelői jogosultsággal rendelkező felhasználó jogosult a riasztással összefüggő eljárásban az IMI-rendszerben IMI-hatóság nevében eljárási cselekményt végezni.

(6) Az engedélyező-véleményező jogosultsággal rendelkező felhasználó jogosult

a) az IMI-koordinátor engedélyező jogkörében a koordinált IMI-hatóság megkeresésének vagy megkeresésre adott válaszának jóváhagyására,

b) az IMI-koordinátor véleményező jogkörében a más EGT-állam illetékes hatósága és a magyar hatóság között felmerülő, egy adott megkeresés teljesítésével összefüggő vitás kérdésben közvetíteni a vita rendezése érdekében, valamint

c) a koordinált IMI-hatósághoz más EGT-államból érkező megkeresés visszautasítására.

(7) A riasztáskoordinátori jogosultsággal rendelkező felhasználó jogosult a riasztással összefüggő eljárásban az IMI-rendszerben az IMI-koordinátor nevében eljárási cselekményt végezni.

12. Riasztási mechanizmus

19. § (1) Ha a Szolgtv. 47. §-a szerint annak feltételei fennállnak, a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság az IMI-rendszerben haladéktalanul kezdeményezi a riasztás küldését. A riasztás kezdeményezésekor meg kell jelölni a riasztással összefüggésben eljárásra jogosult más IMI-hatóságot, valamint – ha a kezdeményező IMI-hatóság előtt ismert – az érintett másik EGT-államban a riasztással összefüggő eljárásra hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságot.

(2) A hatáskörrel rendelkező delegált IMI-koordinátor, ha megállapítja, hogy a riasztás megküldésének feltételei valóban fennállnak, a riasztásnak az IMI-rendszerben való jóváhagyásával haladéktalanul intézkedik a riasztásnak a többi érintett EGT-állam riasztás fogadására kijelölt riasztáskoordinátorként regisztrált szervéhez, valamint a riasztással összefüggésben eljárásra jogosult más IMI-hatósághoz való továbbításáról. Ha a delegált IMI-koordinátor nem ért egyet a riasztás megküldésével, erről indokai megjelölésével tájékoztatja a riasztást kezdeményező hatóságot és annak felügyeleti szervét.

(3) Ha a riasztás küldését kezdeményező IMI-hatóság utóbb megállapítja, hogy a riasztás tévesen került kiküldésre, mert annak feltételei eredetileg sem álltak fenn, az IMI-rendszerben haladéktalanul kezdeményezi a riasztás visszavonását. A riasztást korábban jóváhagyó delegált IMI-koordinátor – ha a visszavonással egyetért – haladéktalanul intézkedik a riasztás visszavonásáról.

20. § (1) A másik EGT-államból beérkező riasztást a jogterületi IMI-koordinátor fogadja, és haladéktalanul továbbítja a hatáskörrel rendelkező delegált IMI-koordinátornak és a riasztással összefüggésben eljárásra jogosult IMI-hatóságnak.

(2) A riasztással összefüggésben eljárásra jogosult IMI-hatóság a riasztásban foglaltak alapján ellenőrzi, hogy a riasztásban megjelölt veszélyhelyzet fennáll-e, és adott esetben megteszi a veszélyhelyzet elhárításához szükséges intézkedéseket.

21. § A kapott vagy küldött riasztással összefüggésben eljárásra jogosult IMI-hatóság és a riasztással összefüggésben hatáskörrel rendelkező delegált IMI-koordinátor a riasztás megküldése után az IMI-rendszeren keresztül a riasztást megkapó valamennyi IMI-hatóságot, valamint más EGT-állambeli illetékes hatóságot és IMI-koordinátort tájékoztatja minden, a riasztás megküldése után a tudomására jutott olyan jelentős tényről vagy körülményről, amely a riasztással összefüggésben megteendő intézkedéseket befolyásolhatja.

22. § (1) A riasztás küldését kezdeményező IMI-hatóság vagy a más EGT-államból érkező riasztással összefüggésben eljárásra jogosult IMI-hatóság az IMI-rendszerben haladéktalanul a riasztás lezárására vonatkozó javaslat megküldését kezdeményezi, ha hatósági ellenőrzése során megállapítja, hogy a riasztásban jelzett veszélyhelyzet már nem áll fenn, és

a) a szolgáltató, akinek a tevékenységével összefüggésben a riasztásra sor került (a továbbiakban: riasztással érintett szolgáltató), a Magyar Köztársaság területén letelepedett, vagy

b) nem állapítható meg, hogy a riasztással érintett szolgáltató melyik más EGT-államban letelepedett.

(2) A hatáskörrel rendelkező delegált IMI-koordinátor – ha a riasztással érintett más IMI-hatóság a riasztás lezárására vonatkozó (1) bekezdés szerinti kezdeményezéstől számított 7 munkanapon belül indokolt kifogással nem élt – intézkedik a riasztás lezárására vonatkozó javaslatnak a többi érintett EGT-állam riasztáskoordinátorként regisztrált szervéhez és – ha a riasztás más EGT-államból érkezett – a más EGT-állam riasztást küldő illetékes hatóságához való továbbításáról.

(3) Ha a riasztás lezárására vonatkozó javaslat IMI-rendszerben való megküldésétől számított 7 munkanapon belül a riasztással érintett többi EGT-állam riasztáskoordinátorként regisztrált szervétől és az érintett EGT-államnak a riasztással összefüggésben eljárásra jogosult, a riasztást megkapó illetékes hatóságától nem érkezik indokolt kifogás a riasztás lezárásával szemben, a hatáskörrel rendelkező delegált IMI-koordinátor intézkedik a riasztás lezárásáról.

(4) Ha a riasztás lezárására vonatkozó javaslat IMI-rendszerben való megküldésétől számított 7 munkanapon belül a riasztással érintett többi érintett EGT-állam bármely riasztáskoordinátorként regisztrált szervétől és az érintett EGT-államnak a riasztással összefüggésben eljárásra jogosult, a riasztást megkapó valamely illetékes hatóságától indokolt kifogás érkezik a riasztás lezárásával szemben, a riasztás lezárását kezdeményező vagy a riasztással összefüggésben eljárásra jogosult más IMI-hatóság a kifogásban foglaltak alapján újabb hatósági ellenőrzést folytat le. Az ellenőrzés eredményétől függően a riasztás bármikor lezárható.

(5) Ha más EGT-állam riasztáskoordinátorként regisztrált szervétől és hatóságától riasztás lezárására vonatkozó javaslat érkezik a riasztást korábban megkapó IMI-koordinátorhoz és IMI-hatósághoz, a riasztással összefüggésben eljárásra jogosult IMI-hatóság kezdeményezésére a hatáskörrel rendelkező delegált IMI-koordinátor a lezárással szembeni indokolt kifogás továbbításáról intézkedik, ha a riasztásban jelzett veszélyhelyzet továbbra is fennáll. A kifogás kezdeményezésére és továbbítására együttesen 7 munkanap áll rendelkezésre.

13. Személyes adatok kezelése

23. § (1) A delegált IMI-koordinátor honlapján az IMI-rendszerben történő adatkezelésre vonatkozó külön általános tájékoztatót tesz közzé

a) az IMI-rendszerben történő adatkezelés céljáról és jogalapjáról,

b) az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult, általa koordinált hatóságok köréről,

c) az adatkezelés időtartamáról,

d) az adatok megismerésére jogosultak köréről, és

e) az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

(2) A tájékoztatóban hivatkozni kell a Belső Piaci Információs Rendszer Európai Bizottság által fenntartott honlapjának adatvédelmi részére.

(3) Az IMI-rendszerben regisztrált IMI-hatóságok honlapjukon kötelesek az (1) és (2) bekezdés szerinti külön tájékoztatót vagy a delegált IMI-koordinátoruk (1) bekezdés szerinti tájékoztatójára való hivatkozást közzétenni.

(4) A nemzeti IMI-koordinátor honlapján közzéteszi az e § szerinti tájékoztató mintáját.

24. § (1) A megkereső IMI-hatóság a megkeresésében kizárólag a szolgáltatónak azokat a személyes adatait közölheti, amelyek elengedhetetlenek a megkeresést megválaszoló illetékes hatóság számára a szolgáltató azonosításához vagy a kérdés megválaszolásához.

(2) A megkeresett IMI-hatóság válaszában kizárólag a szolgáltatónak azokat a személyes adatait közölheti, amelyek elengedhetetlenek az érdemi válasz adásához.

(3) Az érintett személy az információcserében részt vevő bármely IMI-hatóságtól tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről és kérheti azok helyesbítését vagy törlését.

14. Az információs segítségnyújtó szolgálat

25. § A jogterületi IMI-koordinátor bármely regisztrált felhasználó számára telefonon, elektronikus levél útján és interneten keresztül elérhető információs segítségnyújtó szolgálatot működtet. Ennek keretében

a) tájékoztatást ad az IMI-rendszer használatának szabályairól és technikai részleteiről, megválaszolja az ezzel kapcsolatban felmerülő kérdéseket,

b) segítséget nyújt a felhasználók számára az IMI-rendszer használata során felmerülő technikai problémák megoldásában,

c) folyamatosan figyelemmel kíséri az IMI-rendszer számítógépes alkalmazásának és felhasználói felületének alakulását, nyilvántartja az alkalmazás során felmerülő technikai problémákat, és gyűjti a felhasználóktól érkező, a rendszer vagy a felhasználói felület fejlesztésére irányuló javaslatokat, és ezekről rendszeres időközönként tájékoztatja az Európai Bizottságot, és

d) kapcsolatot tart az Európai Bizottság nemzeti IMI-koordinátorokat segítő ügyfélszolgálatával.

15. Központi kapcsolattartó

26. § A Kormány a Szolgtv. 32. §-a szerinti központi kapcsolattartóként az európai integrációs ügyekért felelős minisztert jelöli ki.

27. § (1) A Szolgtv. 15. § (2) bekezdése szerinti megkeresés esetében a központi kapcsolattartó

a) haladéktalanul megadja a kért tájékoztatást, ha a megkeresés megválaszolásához szükséges információk rendelkezésére állnak, vagy

b) a megkeresés megválaszolása érdekében haladéktalanul megkeresi a megkeresésben megjelölt EGT-államnak a megkeresés megválaszolására jogosult központi kapcsolattartóját.

(2) A más EGT-államok központi kapcsolattartójától a megkeresésre adott választ a központi kapcsolattartó haladéktalanul továbbítja a megkereső szervnek.

(3) A központi kapcsolattartó az egyes szolgáltatási tevékenységek tekintetében más EGT-államban alkalmazandó követelményekre és a kapcsolódó jogalkalmazási gyakorlatra vonatkozó a más EGT-államok központi kapcsolattartóitól beérkező válaszokat nyilvántartja.

28. § (1) A központi kapcsolattartó a más EGT-államból érkezett, a Szolgtv. 32. §-a szerinti megkeresés megválaszolása érdekében adatközlés iránt megkeresi

a) az adott szolgáltatási tevékenység tekintetében a jogszabály-előkészítésért felelős minisztert, vagy

b) – ha a megkeresés a Szolgtv. 33. §-a szerinti törvénnyel kötelező szabályok elfogadására feljogosított köztestület vagy egyéb szerv által elfogadott követelményeket érint – az érintett köztestület vagy egyéb szerv törvényességi felügyeletét ellátó minisztert

[az a) és b) pontban megjelöltek továbbiakban együtt: adatközlő szerv].

(2) Az adatközlő szerv az adatközlés iránti megkeresés beérkezésétől számított 7 munkanapon belül tájékoztatást ad a Szolgtv. 32. §-ában foglalt követelményeket előíró jogszabályban vagy – az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben – jogszabály alapján szabályzatban előírt rendelkezésekről és a vonatkozó jogalkalmazási gyakorlatról. Az adatközlő szerv az adott követelményre vonatkozó jogalkalmazási gyakorlat tekintetében a tájékoztatás megadása előtt egyeztet az adott szabályozás alkalmazásáért felelős hatósággal vagy egyéb hatósági jogkör gyakorlására feljogosított szervvel.

(3) Az adatközlő szerv a tájékoztatást – ha az nem jár aránytalan nehézséggel vagy késedelemmel – angol nyelven is megküldi a központi kapcsolattartó számára.

(4) Ha a megkeresés megválaszolása nem az adatközlő szerv feladatkörébe tartozik, ezt haladéktalanul jelzi a központi kapcsolattartó felé, megjelölve a megkeresés megválaszolására jogosult szervet.

(5) Amennyiben a központi kapcsolattartó úgy ítéli meg, hogy az adatközlő szerv által adott tájékoztatás nem alkalmas a megkeresés kielégítő megválaszolására, a tájékoztatás kiegészítésére hívhat fel. Az adatközlő szerv a felhívásnak 3 munkanapon belül köteles eleget tenni.

(6) A központi kapcsolattartó a hozzá beérkezett tájékoztatást továbbítja a megkereső más EGT-állambeli hatóság felé.

16. Záró rendelkezések

29. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

30. § (1) Az IMI-koordinátorok és az IMI-hatóságok szervezeti és működési szabályzatukban vagy külön utasításban meghatározzák az IMI-rendszer használatának és a felhasználói jogosultságok kiosztásának szabályait.

(2) 2010. január 15-ig a delegált IMI-koordinátor a nemzeti IMI-koordinátorral, a jogterületi IMI-koordinátorral és a hozzárendelt IMI-hatóságokkal, a regisztrált IMI-hatóság pedig a delegált IMI-koordinátorával, a nemzeti IMI-koordinátorral és a jogterületi IMI-koordinátorral közli a 2. § (1) bekezdése szerinti elektronikus levelezési címét.

(3) 2010. január 15-ig az IMI-hatóságok – a hozzárendelt delegált IMI-koordinátoruk útján – tájékoztatják a jogterületi IMI-koordinátort az általuk vezetett, a Szolgtv. 42. § (4) bekezdése szerinti nyilvántartások köréről, általános tartalmáról és elektronikus elérhetőségéről.

(4) A delegált IMI-koordinátor 2010. február 28-ig regisztrálja az IMI-hatóságok közül az általa irányított és felügyelt központi államigazgatási szerveket, valamint a törvényességi felügyelete alá tartozó köztestületeket.

31. § Ez a rendelet

a) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK irányelvnek,

b) a belső piaci információs rendszernek (IMI) a személyes adatok védelme tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2007. december 12-i 2008/49/EK bizottsági határozatnak,

c) a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv VI. fejezete alapján a tagállamok közötti, elektronikus úton történő információcserével kapcsolatos gyakorlati intézkedések megállapításáról szóló, 2009. október 2-i 2009/739/EK bizottsági határozatnak és

d) a belső piaci információs rendszerre (IMI) vonatkozó adatvédelmi iránymutatásokról szóló, 2009. március 26-i 2009/329/EK bizottsági ajánlásnak

való megfelelést szolgálja.

1

A rendeletet a 354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet 29. §-a hatályon kívül helyezte 2013. október 22. napjával.

2

A 3. § a) pontja a 345/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet 59. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére